T.C.

Yargıtay

2. Ceza Dairesi

2020/22218 E.  ,  2020/16075 K.

"İçtihat Metni"

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan sanık ...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 289/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 1.500,00 Türk lirası ve 80,00 Türk lirası adlî para cezaları ile cezalandırılmasına dair Kayseri 15. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/10/2019 tarihli ve 2019/238 esas, 2019/825 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 22/01/2020 gün ve 21125-2019 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 30/01/2020 gün ve 2020/12578 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan sanık ...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 289/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 1.500,00 Türk lirası ve 80,00 Türk lirası adlî para cezaları ile cezalandırılmasına dair Kayseri 15. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/10/2019 tarihli ve 2019/238 esas, 2019/825 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 289/1. maddesinde yer alan "Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir." şeklindeki düzenleme karşısında, somut olayda sanığın kendisine yediemin olarak teslim edilen malın sahibi olması sebebiyle 5237 sayılı Kanun'un 289/1-2. cümlesine göre tayin olunan cezadan indirim yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 289/1. maddesinde yer alan "Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir." şeklindeki düzenleme karşısında, somut olayda sanığın kendisine yediemin olarak teslim edilen malın sahibi olması sebebiyle 5237 sayılı Kanun'un 289/1-2. cümlesine göre tayin olunan cezadan indirim yapılmaması nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden ...Asliye Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 10.10.2019 tarihli ve 2019/238 E., 2019/825 K. sayılı kararın 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkra (d) bendinin verdiği yetkiyle; sanık hakkında muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan 5237 sayılı Kanun’un 289/1. maddesi uyarınca belirlenen 3 ay hapis ve 5 gün adli para cezasından aynı Kanunun 289/1. fıkrası 2. cümlesi uyarınca ½ oranında indirim yapılarak 1 ay 15 gün hapis ve 2 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, aynı Kanunun 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 1 ay 7 gün hapis ve 1 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, aynı Kanunun 50/1-a maddesi uyarınca hapis cezasının günlüğü 20 TL’den 740 TL para cezası ile cezalandırılmasına ve aynı Kanunun 52/2. maddesi uyarınca 1 gün adli para cezasının günlüğü 20 TL’den 20 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın sonuç olarak 740 TL adli para cezası ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, infazın bu ceza miktarı üzerinden yapılmasına, hükmün diğer bölümlerinin aynen korunmasına, 22/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.