Konutta balon ödeme dönemi
Son fa­iz ar­tı­şıy­la bir­lik­te kre­di­li ko­nut sa­tış­la­rın­da dü­şüş bek­le­yen sek­tör tem­sil­ci­le­ri fark­lı mo­del­ler ge­liş­tir­mek için kol­la­rı sı­va­dı. Sek­tö­rün ön­de ge­len isim­le­ri kam­pan­ya­la­ra ağır­lık ve­re­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek ko­nut sa­tış­la­rı­nı bel­li bir se­vi­ye­de tut­mak için ça­ba sarf ede­cek­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Bu dö­nem­de ya­ban­cı­ya sa­tış­la­rın art­ma­sı için yurt­dı­şı tur­la­rı­na da­ha faz­la ağır­lık ve­re­cek­le­ri­ni de ak­ta­ran mü­te­ah­hit­ler, pe­şi­na­tı öte­le­me ve ba­lon öde­me yön­te­miy­le ko­nut sa­tış­la­rı­nı ca­zip ha­le ge­ti­re­cek­le­ri­ni ak­tar­dı. 

Önünü göremeyen için cazip

 Bu dö­nem­de en çok baş­vu­ru­la­cak yön­tem ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ba­lon öde­me­ de as­lın­da bir tür kre­di çe­şi­di. Ba­lon öde­me­li kre­di­de kul­la­nı­lan kre­di­nin va­de bo­yun­ca sa­de­ce fai­zi öde­ni­yor ve va­de so­nun­da top­lu bir öde­me ile borç ka­pa­tı­lı­yor. Bu sis­te­mi en çok ban­ka­lar kul­la­nı­yor. İn­şa­at fir­ma­la­rı ken­di iç­le­rin­de fi­nans­man mo­de­liy­le bu tür bir öde­me tab­lo­su­na ken­di­le­ri­nin de baş­vu­ra­ca­ğı­nı ak­ta­rı­yor. Ba­lon öde­me­de tak­sit­len­dir­me se­çe­nek­le­ri de­ğiş­ken­lik gös­te­ri­yor. İn­şa­at fir­ma­la­rı bu yol­la yı­lın bel­li ay­la­rın­da ge­li­rin­de ar­tış olan, emek­li ik­ra­mi­ye­si­ni ko­nut kre­di­si kul­la­na­rak ev alı­mı için de­ğer­len­dir­mek is­te­yen, ev alı­mı­na ka­rar ver­miş an­cak na­ki­ti­ni pe­şi­nat ola­rak kul­lan­mak is­te­me­yen tü­ke­ti­ci­le­ri he­def­li­yor.

Babacan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan

Bankalar aradan çıkar


 Ba­ba­can Ya­pı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı İb­ra­him Ba­ba­can bu dö­nem­de şir­ket­le­ri­nin ban­ka­la­rı ara­dan çı­kar­tıp ken­di fi­nans­ma­nı­nı kul­lan­dır­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. Ba­ba­can, “Fa­iz­ler ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­yı cez­be­der, ya­ban­cı pa­ra gi­ri­şi ar­tar. Bu da bir sü­re son­ra eko­no­mi­nin bol­laş­ma­sı­na, or­ta va­de­de fa­iz­le­rin ye­ni­den ge­ri­le­me­si­ne yar­dım­cı ola­bi­lir. Do­la­yı­sıy­la ka­rar­la­rın kı­sa va­de­li et­ki­le­rin­den zi­ya­de or­ta va­de­de den­ge­le­rin otu­rup otur­ma­dı­ğı­na ba­ka­ca­ğız. Bu da ga­li­ba her şey­den ön­ce si­ya­si is­tik­ra­ra bağ­lı ola­ca­k” de­di.

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya

Tüketici seçici olacak


 DKY İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Du­man­ka­ya bu dö­nem­de tü­ke­ti­ci­nin se­çi­ci ola­ca­ğı­nı bu ne­den­le al­ter­na­tif öde­me plan­la­rı­na ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor. Du­man­ka­ya, “A­lım ya­pa­cak va­tan­daş da da­ha se­çi­ci ola­cak­tır ve doğ­ru pro­je­le­ri ter­cih ede­cek­tir. Ko­nut sa­tış­la­rı 2013’te 1.1 mil­yon se­vi­ye­si­ne çık­mış­tı, bu ya­vaş­la­may­la 2014’te 900 bin-1 mil­yon se­vi­ye­si­ne ge­le­bi­lir. Se­çim­le­rin ar­dın­dan ko­nut sa­tış­la­rı­nın can­la­na­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu.

Keten İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Keten

Maliyete katlanacağız


 Ke­ten İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Se­la­hat­tin Ke­ten ilk etap­ta fa­iz ar­tı­şı­nın he­pi­miz için olum­suz et­ki­le­ri ola­ca­ğı­nı, borç­lan­ma ma­li­yet­le­ri­nin en az 1,1,5 pu­an ar­ta­ca­ğı­nı söy­le­di. Bu du­ru­mun ya­tı­rım­la­rı da­ral­ta­ca­ğı­na dik­kat çe­ken Ke­ten şöy­le ko­nuş­tu: “Bu da ya­tı­rım­la­rı da­ral­tır, ko­nut sa­tış­la­rı­nı azal­tır. Biz her ha­li­kar­da ül­ke için iyi ola­nı des­tek­le­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Eğer bu ka­rar or­ta va­de­de den­ge­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­cek­se ül­ke ola­rak kı­sa va­de­de bu ma­li­ye­te kat­la­na­ca­ğız. Ama si­ya­si is­tik­rar sağ­lan­ma­dı­ğı sü­re­ce bu ope­ras­yo­nun ma­li­yet ar­tı­şın­dan baş­ka işe ya­ra­ma­ya­bi­le­ce­ği kay­gı­sı­nı da ta­şı­dı­ğı­mı­zı be­lirt­mek is­te­riz.”

İnrema Genel Koordinatörü Gökhan İlgar

Yurtdışı fuarlara ağırlık verilecek


 Türk in­şa­at fir­ma­la­rı­nın yurt­dı­şı ta­nı­tım fu­ar­la­rı­na ağır­lık ve­re­ce­ği­ni be­lir­ten İn­re­ma Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü Gök­han İl­gar bu fu­ar­lar­da ya­ban­cı alış­la­rı­nın ar­ta­ca­ğı­nı söy­le­di. Geç­ti­ği­miz ara­lık ayın­da Ku­veyt Gay­ri­men­kul Fu­arı­’n­da ilk kez Tür­ki­ye ho­lü­nü dü­zen­le­yen in­re­ma, 8-10 Ni­sa­n’­da­ki 10. Du­ba­i In­ter­na­ti­onal Pro­perty Show(IPS)’un Tür­ki­ye­’den ka­tı­lım or­ga­ni­zas­yo­nu­nu da üst­len­di. Or­ta­do­ğu, Av­ru­pa, As­ya-Pa­si­fik böl­ge­sin­den in­şa­at şir­ket­le­ri­ni, bi­rey­sel ya­tı­rım­cı­la­rı ve sek­tö­re yön ve­ren ku­ru­luş­la­rı bir ara­ya ge­ti­ren Du­ba­i IP­S’­in bu yıl 20 bin zi­ya­ret­çi çek­me­si bek­le­ni­yor. Fua­ra ulus­la­ra­ra­sı alan­da en yük­sek ka­tı­lı­mı Tür­ki­ye­’nin ger­çek­leş­tir­me­si bek­le­ni­yor. Fu­ar­da Tür­ki­ye için bin ile 2 bin met­re­ka­re ara­sın­da alan ay­rı­la­cak.


EMİNE AÇAR - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.