AYM: Kanunla göreve son verme ‘hukuka aykırı’
HSYK ve Ada­let Aka­de­mi­si­’n­de de­ği­şik­lik ya­pan ve TBMM’­de ka­bul edi­len yar­gı­ya dar­be ni­te­li­ğin­de­ki ka­nun tek­li­fiy­le ha­kim­den şo­fö­re ka­dar her­ke­sin gö­re­vi so­na eri­yor. An­cak, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin (AYM) ka­nun­la gö­re­ve son ve­ril­me­si­ne iliş­kin em­sal bir ka­ra­ra im­za at­tı­ğı or­ta­ya çık­tı. Mah­ke­me­’nin 2006’daki kararıyla me­mur­la­rın gö­re­vi­ne ka­nun­la son ver­mek hu­kuk dev­le­ti­ne ay­kı­rı­. Ay­rı­ca, gö­rev­den alı­nan me­mu­run ka­nu­na kar­şı da­va aç­ma im­ka­nı bu­lun­ma­dı­ğın­dan, hak ara­ma hür­ri­ye­ti de ih­lal edi­li­yor.

HU­KUKLA BAĞ­DAŞ­MAZ

 12 Ma­yıs 2001’de Ban­ka­lar Ka­nu­nu­’n­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le, baş­kan dı­şın­da­ki BDDK üye­le­ri­nin gö­re­vi­ne son ve­ril­miş­ti. Ka­ra­ra iti­raz eden Ku­rul üye­si Ha­lil Yet­gin, An­ka­ra 7. İda­re Mah­ke­me­si­’nden iş­le­min ip­ta­li­ni is­te­di. Mah­ke­me de 4672 sa­yı­lı ya­sa­nın ge­çi­ci 3. mad­de­si­nin Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le AYM’ye baş­vur­du. Yük­sek Mah­ke­me, Ana­ya­sa­’nın 2. mad­de­sin­de­ki hu­kuk dev­le­ti il­ke­si­ne vur­gu ya­pa­rak, “Ki­şi­le­re hu­kuk gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı hu­kuk dev­le­ti­nin ön ko­şu­lu­du­r” dedi.

 AYM kararında, “Bir sta­tü­ye atan­mış ki­şi­le­rin bu hu­ku­ki sta­tü­de bir de­ği­şik­lik ol­mak­sı­zın hu­ku­ki gü­ven­lik­le­ri­ni ih­lal ede­cek bi­çim­de ya­sa­ma ta­sar­ru­fun­da bu­lu­nul­ma­sı Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı­lık oluş­tu­rur. Bu ne­den­le ge­nel, so­yut ve nes­nel ol­ma özel­lik­le­ri ta­şı­ma­yan iti­raz ko­nu­su ku­ral, hu­kuk dev­le­ti il­ke­siy­le bağ­daş­ma­mak­ta­dı­r” ifadelerine yer verildi.

YAR­GI DE­NE­Tİ­Mİ EN­GEL­LE­NİR

 Yük­sek Mah­ke­me, Ana­ya­sa­’nın 36. mad­de­sin­de­ki “Her­kes, meş­ru va­sı­ta ve yol­lar­dan fay­da­lanarak yar­gı mer­ci­le­ri önün­de da­va­cı ve­ya da­va­lı ola­rak id­di­a ve sa­vun­ma ile adil yar­gı­lan­ma hak­kı­na sa­hip­ti­r” hük­mü­ne dik­kat çek­ti. Baş­kan dı­şın­da­ki ku­rul üye­le­ri­nin gö­rev­le­ri­ne ya­sa ile son ve­ril­me­si­nin yar­gı de­ne­ti­mi­ni en­gel­len­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Üye­le­rin da­va aç­ma hak­la­rı bu­lun­ma­dı­ğın­dan hak ara­ma öz­gür­lük­le­ri­nin ih­lal edil­di­ği­nin al­tı­nı çiz­erek ka­nu­nu oy bir­li­ğiy­le ip­tal et­ti. Ka­rar em­sal teş­kil edi­yor.

1000 Kİ­Şİ­YE TAS­Fİ­YE

 TBMM’de ka­bul edi­len ka­nu­nun Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ta­ra­fın­dan onan­ma­sı ha­lin­de HSYK ve Ada­let Aka­de­mi­si­’n­de yak­la­şık bin per­so­ne­lin gö­re­vi ken­di­li­ğin­den so­na eri­yor. HSYK’­nın bü­tün yet­ki­le­ri­ni Ada­let Ba­ka­nı­’na dev­re­den ve Ku­ru­l’­un bü­tün ka­rar­la­rı 3 ki­şiy­le al­ma­sı­na ola­nak ta­nı­yan ka­nun tek­li­fi, TBMM’­de ka­bul edi­le­rek Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün ona­yı­na su­nul­du. Ya­sa­nın Gül ta­ra­fın­dan onan­ma­sıy­la HSYK’­da­ki 250 tet­kik ha­ki­mi ve 200 ida­ri per­so­ne­lin ye­ri de­ği­şe­cek. Edi­ni­len bil­gi­ye gö­re HSYK’­da, ata­ma­lar­dan so­rum­lu 1. Dai­re 15 gün için­de ka­rar­na­me çı­kar­ta­cak. Per­so­ne­l taş­ra­da gö­rev­len­di­ri­le­cek. Yer­le­ri­ne Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­da­ğ’­ın ini­si­ya­ti­fiy­le isim­ler ata­na­cak. 

Aileler mağdur olacak

 Bu de­ği­şik­lik­ten en çok HSYK per­so­ne­li­nin ai­le­le­ri et­ki­le­ne­cek. Ata­ma­lar yaz dö­ne­mi­ni kap­sa­ma­dı­ğı için ço­cuk­lar ka­yıt al­mak zo­run­da ka­la­cak ve eş­le­ri ka­mu gö­re­vi ya­pan isim­le­rin eş du­ru­mun­dan ta­yin­le­ri kı­sa sü­re­de ya­pı­la­ma­ya­cak.


GÖKHAN ÖZDAĞ - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.