AYM'den Aile Bakanlığı KHK kararı
Esas Sayısı

2011/142
 
Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 116 milletvekili
 
Birleşen
 
E. 2012/127

Konusu

11.10.2011 günlü, 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin:
 
A- İlk ve esas incelemelerinde 6216 sayılı Kanun'un 59. ve 60. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ’ın reddine,
 
B- 18. ve 76. maddeleri dışındaki tüm maddeleri ile eki cetvel ve listelerin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,
 
C- 1- 7. maddesiyle 3.6.2011 günlü, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Geçici Madde 10’un (2) numaralı fıkrasında yer alan “…(bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır)…” ibaresinin,
 
2- 15. maddesiyle 21.7.1983 günlü, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ek 4. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişikliklerin,
 
3- 53. maddesiyle 18.12.1953 günlü, 6200 sayılı Devler Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun’un 6. maddesine eklenen fıkranın,
 
4- 56. maddesiyle 6200 sayılı Kanun’a eklenen;
 
a-Geçici Madde 9’un birinci ve ikinci fıkralarının,
 
b- Geçici Madde 10’un üçüncü ve dördüncü fıkralarının,
 
5- 63. maddesinin (a) bendiyle 3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 4. maddesinde yapılan değişikliklerin,
 
6- 68. maddesiyle 9.12.1994 günlü, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen Geçici Madde 14’ün,
 
7- 74. maddesinin;
 
a- (a) bendiyle değiştirilen 3.10.1983 günlü, 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 6. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarının,
 
b- (b)bendi ile 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliklerin,
 
c- (c) bendiyle 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 23. maddeden sonra gelmek üzere eklenen Geçici Madde 1’in ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının,
 
8- 90. maddesiyle 19.2.1985 günlü, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen Geçici Madde 11’in üçüncü ve dördüncü fıkralarının,
 
9- 94. maddesinin;
 
a-(a) bendiyle 13.8.1993 günlü, 497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinde yapılan değişikliklerin,
 
b- (c) bendiyle 497 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 11. maddesinde yapılan değişikliklerin,
 
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,
 
karar verilmesi

 
İnceleme Evresi

Esas

Verilen Kararın Sonucu

- Hakimin reddi talebinin REDDİNE,

662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin;
 
A- 1- 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle, 3.6.2011 günlü, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin eki (II) Sayılı Cetvel’in dördüncü sırasına “Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı,” ibaresi, 11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin1. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından (II) Sayılı Cetvel’de yapılan değişikliklerin konusu kalmadığından, bu ibareye ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
 
2- 13. maddesiyle değiştirilen, 29.6.2011 günlü, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “dört ay” ibaresi, 16.5.2012 günlü, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 19. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile değiştirildiğinden, konusu kalmayan bu ibareye ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
 
3- 30. maddesinin birinci fıkrasının;
 
a- (b) bendiyle değiştirilen, 10.11.2005 günlü, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 25. maddesi, 13.6.2012 günlü, 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 40. maddesi ile değiştirildiğinden, konusu kalmayan bu maddeye ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
 
b- a-(c) bendiyle 5429 sayılı Kanun’un;
 
aa- Başlığı ile birlikte değiştirilen 26. maddesi,
 
ab- Eklenen 26/A maddesi,
 
b- (ç) bendiyle 5429 sayılı Kanun’un;
 
aa- Başlığı ile birlikte değiştirilen 28. maddesi,
 
ab- Eklenen 28/A maddesi,
 
c- (d) bendiyle 5429 sayılı Kanun’un;
 
aa- Başlığı ile birlikte değiştirilen 29. maddesi,
 
ab- Eklenen 29/A maddesi,
 
6327 sayılı Kanun’un 40. maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu maddelere ilişkin iptal istemleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
 
4- 34. maddesiyle değiştirilen, 5429 sayılı Kanun’un 45. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkanın teklifi ve Başkanlığın bağlı olduğu Bakanın onayı ile” ibaresi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin1. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu ibareye ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
 
5- 36. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle değiştirilen 5429 sayılı Kanun’un eki (I) Sayılı Cetvel’in “Ana Hizmet Birimleri” bölümü, 6327 sayılı Kanun’un 40. maddesi ile değiştirildiğinden, konusu kalmayan bu cetvele ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
 
6- 67. maddesiyle, 9.12.1994 günlü, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “1.Hukuk Müşaviri,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı,” ibaresi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin1. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu ibareye ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
 
7- 74. maddesiyle 3.10.1983 günlü, 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin birinci fıkrasının;
 
a- (a) bendiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 6. maddesi,
 
b- (b)bendiyle 9. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikler,
 
c- (c) bendiyle 23. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen Geçici Madde 1,
 
91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin tamamı, 6.12.2012 günlü, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 140. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu maddelere ve değişikliklere ilişkin iptal istemleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
 
8- 92. maddesiyle yürürlükten kaldırılan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü,” ve ”Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,” ibareleri, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin1. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu ibarelere ilişkin iptal istemleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
 
9- 93. maddesinin birinci fıkrasının;
 
a- (b) bendiyle, 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendine “Basın ve Enformasyon Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları,” ibaresi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinin (ç) fıkrasının (4) numaralı,
 
b- (c) bendiyle 657 sayılı Kanun’un eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendine “Basın ve Enformasyon Uzmanları,”ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları,” ibaresi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinin (ç) fıkrasının (5) numaralı,
 
alt bentleri ile yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu ibarelere ilişkin iptal istemleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
 
B- 1- 1., 2., 3., 4., 5., 7. maddeleri, 8. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 10., 11., 12. maddeleri, 13. maddesiyle 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesine eklenen (2) numaralı fıkra, 14., 15. maddeleri, 16. maddesiyle, 29.6.2001 günlü, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresinin “altı” olarak değiştirilmesi, 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 29. maddeleri, 30. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 31., 32., 33. maddeleri, 35. maddesiyle 5429 sayılı Kanun’un 46. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “en az (C ) düzeyinde” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan” ibaresi, 36. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. maddeleri, 44. maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri, 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52. maddeleri, 53. maddesiyle, 18.12.1953 günlü, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun’un 6. maddesine eklenen fıkranın “giriş ve” ibaresi dışında kalan bölümü, 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 64., 65., 66. maddeleri, 67. maddesiyle yürürlükten kaldırılan 4059 sayılı Kanun’un 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “uygun görüşü üzerine Başbakan” ibaresi, 68., 69., 70. maddeleri, 71. maddesiyle, 19.10.2005 günlü, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 92. maddesinin değiştirilen üçüncü ve altıncı fıkraları, 72., 73., 75., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84. maddeleri, 85. maddesiyle, 19.2.1985 günlü, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen 13. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan“….gerçek ve…gizli dahi olsa…” ibareleri dışında kalan bölümü, 86. maddesi, 87. maddesiyle 3154 sayılı Kanun’a eklenen 31/A maddesinin birinci fıkrası, 88., 89., 90., 91. maddeleri, 93. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendiyle 657 sayılı Kanun’un 152. maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (g) bendine “Millî Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresi, (c) bendiyle 657 sayılı Kanun’un Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendine “Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri” ibaresi, (d) bendiyle 657 sayılı Kanun’un Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8. sırasının (a) bendine “Millî Eğitim Denetçileri” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri” ibaresi, 94., 95., 96., 97., 98. maddeleri ile eki (1) ve (2) sayılı listelerin, 6.4.2011 günlü, 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında olduğundan Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu maddelere, fıkralara, bentlere, bölümlere, ibarelere, değişikliğe ve listelere ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,
 
2- 6 maddesiyle 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 9. maddesinin birinci fıkrasına “belirlenecek esaslar çerçevesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde” ibaresi ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Bir yıllık” ibaresinin “Üç yıllık” şeklinde değiştirilmesi, 6223 sayılı Kanun kapsamında olmadığından, bu maddenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE; iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
 
3- 9 maddesiyle, 1.7.1976 günlü, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un, 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl veya İlçe İdare Heyetlerinden” ibaresinin “İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından”, 8. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “İl veya İlçe İdare Kurullarının” ibarelerinin “İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının” şeklinde değiştirilmeleri, 6223 sayılı Kanun kapsamında olmadığından, bu maddenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE; iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
 
4- 63 maddesinin birinci fıkrasının,
 
a- aa- (a) bendiyle 3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının, yürürlükten kaldırılan (a) bendinde yer alan “(% 50’den az olması halinde ortaklık hakları yönüyle)” ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “(kamu payının yarında az olması halinde ortaklık hakları yönüyle)” ibaresi ve (b) bendinin başına eklenen “Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla” ibaresi,
 
ab- (b) bendiyle 6085 sayılı Kanun’un 20. maddesine eklenen (3) numaralı fıkra,
 
6223 sayılı Kanun kapsamında olmadığından, bu bentlerin Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE,
 
b- aa- (c) bendiyle 6085 sayılı Kanun’un 75. maddesine eklenen (2) ve (3) numaralı fıkralar, 6223 sayılı Kanun kapsamında olmadığından, bu fıkraların Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE,
 
ab- (c) bendiyle 6085 sayılı Kanun’un 75. maddesine eklenen (2) ve (3) numaralı fıkraların iptalleri nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan (4) numaralı fıkranın da 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
 
iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
 
C- 1- 1., 2., 3., 4., 5., 7. maddeleri, 8. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 10., 11., 12. maddeleri, 13. maddesiyle 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesine eklenen (2) numaralı fıkra, 14., 15., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 29. maddeleri, 30. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 31., 32., 33. maddeleri, 36. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 64., 65., 66. maddeleri, 67. maddesiyle yürürlükten kaldırılan 4059 sayılı Kanun’un 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “uygun görüşü üzerine Başbakan” ibaresi, 68., 69., 70., 72., 73., 75., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 86., 88., 89., 90., 91. maddeleri, 93. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendiyle 657 sayılı Kanun’un 152. maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (g) bendine “ Millî Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresi, (c) bendiyle 657 sayılı Kanun’un Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendine “Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri” ibaresi, (d) bendiyle 657 sayılı Kanun’un Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8. sırasının (a) bendine “Millî Eğitim Denetçileri” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri” ibaresi, 94., 96., 97., 98. maddeleri ile eki (1) ve (2) sayılı listelerin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu maddelere, fıkraya, bentlere, ibarelere ve listelere ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,
 
2- 16 maddesiyle;
 
a- 4708 sayılı Kanun’un 5. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “% 1’i” ibarelerinin “% 3’ü” olarak değiştirilmesinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE; iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
 
b- 4708 sayılı Kanun’un 6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresinin “altı” olarak değiştirilmesinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
 
3- 25. maddesinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
 
4- 35. maddesiyle;
 
a- 5429 sayılı Kanun’un 46. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (a) bendinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
 
b- 5429 sayılı Kanun’un 46. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “en az (C ) düzeyinde” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan” ibaresinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
 
5- 44. maddesinin birinci fıkrasının;
 
a- (a) bendiyle, 7.7.2010 günlü, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklikler ve eklemenin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
 
b- (b), (c), (ç), (d) ve (e ) bentlerinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
 
6- 53 maddesiyle 6200 sayılı Kanun’un 6. maddesine eklenen “DSİ’de istihdam edilecek Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usûl ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usûl ve esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”biçimindeki fıkranın;
 
a- “giriş ve” ibaresinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
 
b- Kalan bölümünün Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
 
7- 71. maddesiyle 5411 sayılı Kanun’un 92. maddesinin;
 
a- Birinci fıkrasında yapılan değişikliğin ve bu fıkraya eklenen cümlelerin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
 
b- Değiştirilen üçüncü ve altıncı fıkralarının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
 
8- 85. maddesiyle 3154 sayılı Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen 13. maddesinin;
 
a- İkinci fıkrasında yer alan“….gerçek ve…gizli dahi olsa…” ibarelerinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE; iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
 
b- Kalan bölümünün, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
 
9- 87. maddesiyle 3154 sayılı Kanun’a eklenen 31/A maddesinin;
 
a- Birinci fıkrasının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
 
b- İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
 
10- 95. maddesiyle, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici Madde 60’ın, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
 
D- İçerikleri itibariyle Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen;
 
1- 7. maddesiyle 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Geçici Madde 10’un (2) numaralı fıkrasında yer alan “…(bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır)…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
 
2- 15. maddesiyle, 21.7.1983 günlü, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nunek 4. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişikliklerin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
 
3- 53. maddesiyle 6200 sayılı Kanun’un 6. maddesine eklenen fıkranın “…giriş ve…” sözcükleri dışında kalan bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
 
4- 56. maddesiyle 6200 sayılı Kanun’a eklenen;
 
a- Geçici Madde 9’un birinci ve ikinci fıkralarının,
 
b- Geçici Madde 10’un üçüncü ve dördüncü fıkralarının,
 
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu fıkralara ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,
 
5- 62. maddesiyle, 16.4.2003 günlü, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen Geçici Madde 8’in birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
 
6- 68. maddesiyle 4059 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 14’ün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
 
7- 90. maddesiyle 3154 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 11’in üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu fıkralara ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,
 
8- 94. maddesinin birinci fıkrasının;
 
a- (a) bendiyle, 13.8.1993 günlü, 497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinde yapılan değişikliklerin,
 
b- (c) bendiyle 497 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 11. maddesinde yapılan değişiklik ve eklemelerin,
 
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu değişiklere ve eklemelere ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,
 

662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin;
 
A- 1- 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle, 3.6.2011 günlü, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin eki (II) Sayılı Cetvel’in dördüncü sırasına “Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı,” ibaresi,
 
2- 13. maddesiyle değiştirilen, 29.6.2011 günlü, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “dört ay” ibaresi,
 
3- 30. maddesinin birinci fıkrasının;
 
a- (b) bendiyle değiştirilen, 10.11.2005 günlü, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 25. maddesi,
 
b- a-(c) bendiyle 5429 sayılı Kanun’un;
 
aa- Başlığı ile birlikte değiştirilen 26. maddesi,
 
ab- Eklenen 26/A maddesi,
 
b- (ç) bendiyle 5429 sayılı Kanun’un;
 
aa- Başlığı ile birlikte değiştirilen 28. maddesi,
 
ab- Eklenen 28/A maddesi,
 
c- (d) bendiyle 5429 sayılı Kanun’un;
 
aa- Başlığı ile birlikte değiştirilen 29. maddesi,
 
ab- Eklenen 29/A maddesi,
 
4- 34. maddesiyle değiştirilen, 5429 sayılı Kanun’un 45. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkanın teklifi ve Başkanlığın bağlı olduğu Bakanın onayı ile” ibaresi,
 
5- 36. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle değiştirilen 5429 sayılı Kanun’un eki (I) Sayılı Cetvel,
 
6- 67. maddesiyle, 9.12.1994 günlü, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “1.Hukuk Müşaviri,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı,” ibaresi,
 
7- 74. maddesiyle 3.10.1983 günlü, 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin birinci fıkrasının;
 
a- (a) bendiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 6. maddesi,
 
b- (b)bendiyle 9. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikler,
 
c- ( c) bendiyle 23. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen Geçici Madde 1,
 
8- 92. maddesiyle yürürlükten kaldırılan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü,” ve ”Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,” ibareleri,
 
9- 93. maddesinin birinci fıkrasının;
 
a- (b) bendiyle, 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendine “Basın ve Enformasyon Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları,” ibaresi,
 
b- ( c) bendiyle 657 sayılı Kanun’un eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendine “Basın ve Enformasyon Uzmanları,”ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları,” ibaresi,
 
hakkında, 3.4.2013 günlü, E.2011/142, K.2013/52 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, bu maddelere, bölüme, ibarelere ve değişikliklere ilişkin yürürlüğün durdurulması istemleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
 
B- Kapsam ve Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası yönünden;
 
1- 1., 2., 3., 4., 5., 7. maddeleri, 8. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 10., 11., 12. maddeleri, 13. maddesiyle 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesine eklenen (2) numaralı fıkra, 14., 15. maddeleri, 16. maddesiyle, 29.6.2001 günlü, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresinin “altı” olarak değiştirilmesi, 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 29. maddeleri, 30. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 31., 32., 33. maddeleri, 35. maddesiyle 5429 sayılı Kanun’un 46. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “en az (C ) düzeyinde” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan” ibaresi, 36. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. maddeleri, 44. maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri, 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52. maddeleri, 53. maddesiyle, 18.12.1953 günlü, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun’un 6. maddesine eklenen fıkranın “giriş ve” ibaresi dışında kalan bölümü, 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 64., 65., 66. maddeleri, 67. maddesiyle yürürlükten kaldırılan 4059 sayılı Kanun’un 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “uygun görüşü üzerine Başbakan” ibaresi, 68., 69., 70. maddeleri, 71. maddesiyle, 19.10.2005 günlü, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 92. maddesinin değiştirilen üçüncü ve altıncı fıkraları, 72., 73., 75., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84. maddeleri, 85. maddesiyle, 19.2.1985 günlü, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen 13. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan“….gerçek ve….gizli dahi olsa…” ibareleri dışında kalan bölümü, 86. maddesi, 87. maddesiyle 3154 sayılı Kanun’a eklenen 31/A maddesinin birinci fıkrası, 88., 89., 90., 91. maddeleri, 93. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendiyle 657 sayılı Kanun’un 152. maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (g) bendine “Millî Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresi, (c) bendiyle 657 sayılı Kanun’un Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendine “Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri” ibaresi, (d) bendiyle 657 sayılı Kanun’un Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8. sırasının (a) bendine “Millî Eğitim Denetçileri” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri” ibaresi, 94., 95., 96., 97., 98. maddeleri ile eki (1) ve (2) sayılı listelere yönelik iptal istemleri, 3.4.2013 günlü, E.2011/142, K.2013/52 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkralara, bentlere, bölümlere, ibarelere, değişikliğe ve listelere ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,
 
C- Kapsam yönünden 6., 9. ve 63. maddelerine ilişkin iptal hükümlerinin yürürlüğe girmelerinin ertelenmeleri nedeniyle, bu maddelere ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,
 
D- Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası yönünden;
 
1- 16. maddesiyle 4708 sayılı Kanun’un 5. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “% 1’i” ibarelerinin “% 3’ü” olarak değiştirilmesine,
 
2- 25. maddesine,
 
3- 35. maddesiyle 5429 sayılı Kanun’un 46. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (a) bendine,
 
4- 44. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendiyle, 7.7.2010 günlü, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10. maddesinin birinci fıkrasının (b ) bendinde yapılan değişikliklere ve eklemeye,
 
5- 53. maddesiyle 6200 sayılı Kanun’un 6. maddesine eklenen fıkranın “giriş ve” ibaresine,
 
6- 71. maddesiyle 5411 sayılı Kanun’un 92. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğe ve bu fıkraya eklenen cümlelere,
 
7- 85. maddesiyle 3154 sayılı Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen 13. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan“….gerçek ve…gizli dahi olsa…” ibarelerine,
 
8- 87. maddesiyle 3154 sayılı Kanun’a eklenen 31/A maddesin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına,
 
ilişkin iptal hükümlerinin yürürlüğe girmelerinin ertelenmeleri nedeniyle, bu maddeye, fıkralara, bende, cümlelere, ibarelere, değişikliklere ve eklemeye ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,
 
E- İçerikleri itibariyle Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen;
 
1- 7. maddesiyle 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Geçici Madde 10’un (2) numaralı fıkrasında yer alan “…(bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır)…” ibaresine,
 
2- 15. maddesiyle, 21.7.1983 günlü, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nunek 4. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişikliklere,
 
3- 53. maddesiyle 6200 sayılı Kanun’un 6. maddesine eklenen fıkranın “…giriş ve…” sözcükleri dışında kalan bölüme,
 
4- 56. maddesiyle 6200 sayılı Kanun’a eklenen;
 
a- Geçici Madde 9’un birinci ve ikinci fıkralarına,
 
b- Geçici Madde 10’un üçüncü ve dördüncü fıkralarına,
 
5- 62. maddesiyle, 16.4.2003 günlü, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen Geçici Madde 8’in birinci fıkrasına,
 
6- 68. maddesiyle 4059 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 14’e,
 
7- 90. maddesiyle 3154 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 11’in üçüncü ve dördüncü fıkralarına,
 
8- 94. maddesinin birinci fıkrasının;
 
a- (a) bendiyle, 13.8.1993 günlü, 497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinde yapılan değişikliklere,
 
b- (c) bendiyle 497 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 11. maddesinde yapılan değişikliğe ve eklemelere,
 
yönelik iptal istemleri, 3.4.2013 günlü, E.2011/142, K.2013/52 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkralara, bentlere, bölüme, ibareye, değişikliklere ve eklemeye ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.