Danıştay'dan bakanlığa 'adalet dersi'
T.C.
D A N I S T A Y
ONALTINCI DAIRE
Esas No : 2015/6140
Karar No : 2015/2358

 
 
Temyiz Isteminde Bulunan (Davacı): M. S.

Vekili: Av. Hicran Ilhan

Yukarı Mah. Üsküdar Cad. Kartal Il Özel Idaresi Is Mrk. K:2 Büro:209 Kartal/Istanbul
Kartal/ISTANBUL

Karsı Taraf (Davalı) : Adalet Bakanlıgı - ANKARA

Istemin_Özeti : Istanbul 5. Idare Mahkemesinin 29.4.2013 tarih ve E:2012/2317, K:2013/1017 sayılı kararının, Dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektigi savunulmustur.
 
Danıstay Tetkik Hakimi: Evrim Karamanlıoglu

Düsüncesi: Idare Mahkemesi kararının bozulması gerektigi düsünülmektedir.
 
TÜRK MILLETI ADINA

Hüküm veren Danıstay Onaltıncı Dairesincegeregi görüsüldü:

Dava, Silivri 5 nolu L Tipi Kapalı Ceza Infaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olan olarak görev yapan davacının, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) ile yerlestirildigi Sosyal Güvenlik Kurumu GaziantepIl Müdürlügü emrine veri hazırlama ve kontrol isletmeni olarak geçisi için muvafakat verilmesi istemiyle yapılan basvurunun reddine iliskin Adalet Bakanlıgı'nın 01.11.2012 tarih ve 149098 sayılı isleminin iptali istemiyle açılmıstır.

Istanbul 5. Idare Mahkemesinin 29.4.2013 tarih ve E:2012/2317, K:2013/1017 sayılı kararıyla; davacının hizmetine duyulan ihtiyaçnedeniyle muvafakat verilmemesine iliskin dava konusu islemde kamu yararı, hizmet gerekleri ve hukuka aykırılık bulunmadıgı gerekçesiyle dava reddedilmistir.

Davacı, dava konusu islemin hukuka aykırı oldugunu ileri sürmekte ve Idare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının Fatih Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu isletme bölümü mezunu oldugu,Silivri 5 nolu L Tipi Kapalı Ceza Infaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yaptıgı, KPSS 2012/1 yerlestirme sonucuna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu GaziantepIl Müdürlügü emrine veri hazırlama ve kontrol isletmeni olarak yerlestirmesinin yapılması üzerine, anılan kuruma atanmasına muvafakat verilmesi istemiyle yapılan basvurunun, personel ihtiyacı ve kadro durumu nedeniyle reddine iliskin Adalet Bakanlıgı'nın 01.11.2012 tarih ve 149098 sayılı isleminin iptali istemiyle
davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

Idarelere kamu görevlilerinin diger kamu kurum ve kuruluslarına naklen geçisleri için muvafakat verme konusunda takdir yetkisi tanınmıs ise de, mutlak ve sınırsız olmayan bu yetkinin kullanılması suretiyle gerçeklestirilen islemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından yargı denetimine tabi oldugu çekismesizdir.
 
Kamu hizmetinin bütünlügü ve devamlılıgı ilkesi geregince kamu görevlilerinin özel kosullarına göre verimliliklerinin en yüksek oldugu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak birimde çalıstırılmalarının kamu yararına uygun düsecegi açık olup, bu itibarla davacının yaptıgı görev ile KPSS sonucunda aldıgı puana dayalı olarak yerlestirilmesi üzerine atanacagı görevin nitelikleri dikkate alındıgında, dava konusu islemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Idare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemistir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Istanbul 5. Idare Mahkemesinin 29.4.2013 tarih ve E:2012/2317, K:2013/1017 sayılı kararının 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.fıkrasının (b) fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla degisik 3. fıkrası geregince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın teblig tarihini izleyen 15 (onbes) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,05/05/2015 gününde oybirligiyle karar verildi.
 
Baskan
Fethi ASLAN

Üye
Ali Yasar YURDABAK

Üye
Ibrahim TOPUZ

Üye
Cevdet ERKAN

Üye
Ismail KALENDER


 
T.C.
ISTANBUL
5. IDARE MAHKEMESI

 
ESAS NO: 2012/2317
KARAR NO: 2013/1017

  
DAVACI: M. S.
VEKILI: AV. HICRAN ILHAN
Yukarı Mah. Üsküdar Cad. Kartal Il Özel Idaresi Is Mrk. K.2 Büro:209 Kartal/Istanbul
Kartal/ISTANBUL
 
DAVALI: ADALET BAKANLIGI
 
DAVANIN ÖZETI: Silivri 5 nolu L Tipi Kapalı Ceza Infaz Kurumu Infaz ve Koruma memuru olan davacının Gaziantep Sosyal Il Güvenlik Il Müdürlügü emrine Veri Hazırlama ve Kontrol isletmeni olarak geçmek amacıyla tarafına muvafakat verilmesi istemiyle yapmıs oldugu basvurusunun reddine iliskin Adalet Bakanlıgı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlügünün 01.11.2012 tarih ve 149098 sayılı isleminin iptali istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETI: Dava kunusu islemin personel azlıgı ve is yogunlugu göz önünde bulundurularak tesis edildigi, Davacının atanmasına muvafakat verildigi takdirde yerine atama yapılması mümkün olmayacagı gibi, is ve kadro durumu da yeterli bulunmadıgından Ceza Infaz Kurumlarında hizmetin layıkıyla ve kusursuz yürütülmesine engel olunacagı, bu sebeple davacının naklen atanmasına iliskin talebine kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek
muvafakat verilmemesi yönünde tesis edilen dava konusu islemde hukuka aykırılık bulunmadıgı savunulmaktadır.
 
TÜRK MILLETI ADINA
 
Karar veren Istanbul 5. Idare Mahkemesi'nce geregi görüsüldü:
Dava, davacı tarafından kurumlararası geçis hakkından yararlanmak için muvafakat verilmesi talebini reddeden islemin iptali istemiyle açılmıstır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74.maddesinin 1.fıkrasında , ‘memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında , kurumların muvafakatı ile kazanılmıs hak dereceleri üzerinden veya 68.maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle , bulundukları sınıftan veya ögrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür.Kazanılmıs hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise , atanacakları kadro derecesi ile kazanılmıs hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların istegi de sarttır.’ hükmüne yer verilmistir.

Anılan madde ile memurların kurumlar arası nakil suretiyle atanmaları için iki idarenin ortak iradesi zorunlu kılınmıs olup , bu iradenin kadro durumu , ihtiyaç , atanacak kisilerin niteligi degerlendirilmek suretiyle ortaya konulacagı , aksine bir davranısın bu hususta idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullanılması sonucunu doguracagı kuskusuzdur.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Fatih Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi isletme Bölümü mezunu oldugu,18.11.2009 tarihinde Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza Infaz Kurumuna657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözlesmeli Infaz ve Koruma Memuru olarakyerlestirilmesinin yapıldıgı, 02.12.2009 tarihinden itibaren burada infaz ve koruma memuru olarak görev yapmaya basladıgı, 21.07.2011 tarihi itibariyle 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre infaz ve koruma memuru kadrosuna atanan ve halen aynı yer ceza infaz konumunda infaz ve koruma memuru olarakgörev yapan davacının2012/1 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS ) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından Gaziantep Sosyal Güvenlik Il Müdürlügü emrine Veri Hazırlama ve Kontrol Isletmeni olarak yerlestirildigi, bilahare davacının Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep Sosyal Güvenlik Il Müdürlügü emrine naklen atanması konusunda muvafakat verilmesitalebininreddine iliskin 01.11.2012 tarihli, 8212/149098 sayılı isleminiptali istemiyle bakılmakta olan isbu davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

Bu durumda, davacının kurumlararası nakil yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep Sosyal Güvenlik Il Müdürlügü emrine "Veri Hazırlama ve Kontrol Isletmeni" olarak atanacagı, görevinin, kariyer nitelikte bir görev olmayıp genel idare hizmetleri sınıfında memur kadrosu oldugu, halen görev yapmakta oldugu Silivri Ceza Infaz Kurumunda ciddi boyutta memur sıkıntısı oldugunun davalı idare savunmasından anlasılmıs olması karsısında, davacının hizmetine duyulan ihtiyaçnedeniyle bu durum gözetilerek muvafakat verilmemesine iliskin dava konusu islemde kamu yararı, hizmet gerekleri ve hukuka aykırılık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, asagıda dökümü yapılan 208,50 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin hükmün kesinlesmesine müteakipdavacıya iadesine, kararın tebligini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıstay'a temyiz yolu açık olmak üzere 29/04/2013 tarihinde oyçokluguyla karar verildi.
 
Baskan
AHMET ERKAL
KOCADAG
33829
Üye
ORHAN AKINCILAR
97691
Üye
BAYRAM ÖZ
102677

 
YARGILAMA GIDERLERI:
Karar Harcı: 21,15 TL
Y.D. Harcı: 100,90 TL
Vekalet Harcı: 3,30 TL
Posta Gideri: 62,00 TL
 
TOPLAM: 208,50 TL
 
 
Ayrısık Oy: Dava konusu olayda, davalı idarece davacının hizmetine ihtiyaç bulundugu kadro durumu gerekçesiyle muvafakat verilmedigi ileri sürülmekte ise de ; kamu hizmetinin bütünlügünü ve devamlılıgı ilkesi geregince kamu görevlilerinin özel kosullarına göre verimliliklerinin en yüksek oldugu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde istihdam edilmelerinin kamu yararına daha uygun olması, davacının mevcut durumu açısından daha fazla verimli olacagı bir alanda çalısması halinde maddi ve manevi varlıgını koruyup gelistirecegi, öte yandan kamu hizmetinden beklenen yararın artacagı anlasılmakla davacıya muvafakat verilmemesi yolunda tesis olunan dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı ve islemin iptali gerektigi görüsüyle çogunluk kararına katılmıyorum.
 
Üye
BAYRAM ÖZ
102677

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.