LİHKAP sınavının iptali hakkında karar
T.C.
ANKARA
11.İDARESİ

ESAS NO : 2011/1524
KARAR NO : 2012/685

DAVACI :
DAVALI : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜREÜĞÜ-ANKARA

DAVANIN OZETI: Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik bürosu işleten davacı tarafından girmiş olduğu lisans sınavının iptaline ve söz konusu sınavın geçerli başvuruları bulunan adaylarla sınırlı olmak üzere tekrar edilmesine ilişkin davalı idarenin 17.5.2011 gün ve 5143 sayılı işlemin a ve b maddelerinin; haksız ve hukuka aykırı olduğu, kazanılmış hakların korunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 11/02/2011 tarihli ve E.2010/309, K.2011/237 sayılı iptal kararının uygulanmasına yönelik olarak idarelerince tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, Mahkeme kararlarının uygulanmasının Anayasal ve yasal bir zorunluluk olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 11. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava; Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik bürosu işleten davacı tarafından girmiş olduğu lisans sınavının iptaline ve söz konusu sınavın geçerli başvuruları bulunan adaylarla sınırlı olmak üzere tekrar edilmesine ilişkin davalı idarenin 17.5.2011 gün ve 5143 sayılı işlemin a ve b maddelerinin; iptali istemiyle açılmıştır
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti 'nin hukuk devleti olduğu, 138. maddesinde ise, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda oldukları ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesini geciktiremeyecekleri hüküm altına alınarak idarelerin yargı kararlarına uymalarının Anayasal bir zorunluluk olduğu belirtilmiştir.
Öte yandan, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun mahkeme kararlarının sonuçlarını düzenleyen 28. maddesinde ise; Danıştay, Bölge idare Mahkemeleri, idare ve Vergi Mahkemeleri’nin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin kararın kendisine tebliğinden başlayarak otuz gün içerisinde işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu hüküm altına alınmıştır.
İdari işlemlerin yargı organlarınca iptal edilmesi sonucunda, idari işlemin yapıldığı tarihten itibaren tüm hukuksal sonuçlarıyla beraber hukuk aleminden kalkacağı,yani iptal kararlarının geçmişe yürüyen sonuçlar doğuracağı idare hukukunun bilinen ilkelerinden olup, idarelerin;yargı organlarınca verilen iptal kararları üzerine idari işlemin yapıldığı tarihten önceki hukuki dununu sağlamasının yukarıda yer alan mevzuattaki düzenlemelerin gereği olduğu açıktır.
Dosyanın incelenmesinden, davalı idare tarafından Türkiye genelinde açılması planlanan toplam 551 adet lisanslı harita ve kadastro mühendisliği bürosuna yerleştirilecek hak sahiplerinin belirlenmesi için sınav yapılmasına karar verildiği, yapılan duyurular neticesinde başvuruların alındığı ve mevzuatla belirlenen şartları tanıdığı tespit edilen 1260 harita mühendisinin başvurusunun kabul edildiği ve yazılı sınavın aralarında davacının da bulunduğu 1137 kişinin katılımı ile 11/10/2009 tarihinde yapıldığı, sınavdan sonra davalı idarece yapılan değerlendirme neticesinde başarılı olan 368 kişinin yerleştirmeye hak kazandığı, yerleştirmeye hak kazanan 368 kişiden 314 kişinin tercihlerine yerleştirildiği, 54 kişinin ise Yönetmelik hükümlerine göre yedek kaldığı, 237 adet büroya ise yerleştirme yapılamadığı, yerleştirmesi yapılan hak sahiplerinin (bu arada da davacının) diğer yasal koşulları da yerine getirerek bürolarını açarak çalışmaya başladığı, ancak söz konusu sınava giren ve başarısız olan adaylardan A M ... isimli şahsın "Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri Lisans Sınavı Kılavuzu'nun 4, 4. maddesinde bulunan, Sınav puanı hesaplanırken her doğru cevaba eşit puan verilir ve 1 yanlış cevap 0,25 doğru cevabı (4 yanlış cevap 1 doğru cevabı iptal eder) hükmüne karşılık yanlış cevapların doğru cevaplan etkilemeyeceği hususunun sınav kitapçığının 8. maddesinde hüküm altına alındığı ve bu hususun önceden adaylara duyurulmadığı" ileri sürerek sınavın iptali istemiyle açtığı davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından verilen 1 1/02/2011 tarihli ve E.2010/309, K.20I 1/237 sayılı karar ile dava konusu işlemin (yapılan sınavın tamamının) iptaline karar verildiği, söz konusu iptal kararı üzerine davalı idarece; dava konusu lisans sınavının iptaline, dava konusu lisans sınavında geçerli başvurusu olan adaylarla sınırlı olmak üzere sınavın tekrarına, Ankara 9. idare Mahkemesinin söz konusu kararma karşı idarece yürütmenin durdurulması talepli temyiz yoluna başvurulmuş olması yanında lisanslı bürolara ilişkin olarak açılan diğer davalarda verilebilecek muhtemel kararlar göz önüne alınarak başkaca hukuksal ihtilaflara da sebebiyet verilmemesi amacı ile sınav yenileme işleminin bu kapsamda değerlendirilmesine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 6083 sayılı Kanunun 10/12/2010 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeni ile ilçe düzeyinde örgütlenen Kadastro Müdürlüklerinin kapatılması, Kadastro Müdürlüklerinin iş ve personel planlamalarının lisanslı büroların varlığı düşünülerek yapılmış olması, kaimi hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve devam eden yargı süreci sebebi ile faaliyette olan lisanslı büroların, yapılacak sınav tekrarı sonrasındaki yerleştirme işlemine kadar çalışabileceklerine karar verildiği ve bu kararın dava konusu edilen 17/05/2011 tarihli ve 5143 sayılı işlem ile davacıya bildirildiği, bunun üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, idari yargıda dava konusu edilen işlem ile birlikte dava konusu edilen işleme bağlı olarak başkaca işlem veya işlemlerin yapıldığı durumlarda dava konusu işlemin iptali, bu işlem ile ilgili diğer işlem veya işlemler ile, bu işlem veya işlemlerin muhataplarını da etkiler. Bu hallerde iptal kararının tam olarak verine getirilmesi, idarenin iptal kararı üzerine, iptal edilen işlemle bağlantılı diğer işlem ve ya işlemleri de hukuken ve fiilen ortadan kaldırarak iptal edilen işlem öncesi var olan hukuki durumu yeniden sağlaması yoluyla olur. İptal kararlarının geriye yürüyen ve ortadan kaldırıcı niteliği bunu zorunlu kılar. Bir başka ifadeyle idari yargı mercilerince verilen iptal kararları iptal edilen işlemlerin tesis edildiği tarihe kadar geçmişe yürür ve söz konusu idari işlemlerin doğurduğu tüm hukuki sonuçları ortadan kaldırarak idari işlemlerin tesisinden önceki hukuki durumu yeniden tesis eder.

Dava konusu olayda, Ankara 9. idare Mahkemesi tarafından verilen 11/02/2011 tarihli ve E.2010/309, K.201 1/237 sayılı kararın gerekçesinde özetle, "...davalı idare tarafından yaptırılan lisanslı harita kadastro büroları sınavının, sınav kılavuzunun 4,4. maddesine aykırı olarak sınav kitapçığına yanlış cevaplanıl dikkate alınmayacağına ilişkin konulan ibare nedeniyle sınava girenler arasında adaletsizliğe neden olduğu görüldüğünden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.'" denilerek, davacının lisans almasını sağlayan sınavın tümden iptaline karar verilmiştir. Anılan iptal kararı ile dava konusu idari işlem geçmişe etkili olarak, yani yapıldığı tarih itibari ile hukuk düzeninden çıkarılmış, işlemin(sınavın  yapılmasından önceki hukuki durum yemden tesis edilmiştir.
Bu durumda, yargı kararını uygulamak zorunda olan davalı idarece, yukarıda yer verilen Anayasa ve Yasa hükümlerine uygun olarak davacının lisans almasına olanak sağlayan sınavın iptaline ilişkin yargı kararma dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

11.Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 120,00 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 659 sayılı KHK uyarınca 600.00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğim izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 16/05/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.