OSB yoldan ihdas reddi
T.C.
ANKARA
11.İDARE MAHKEMESİ


ESAS NO: 2011/1283
KARAR NO: 2012/2376

DAVACI:
DAVALILAR: 1- TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /ANKARA

DAVANIN AÇILIŞ TARİHİ: 16.03.2010

DAVANIN ÖZETİ: Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kalan ve yoldan ihdas suretiyle Y. Belediye Başkanlığı'nın maliki bulunduğu Y. Mahallesi, 4. ada 3 parsel 4./2. hissesi, 4. ada 1 parselin tamamı, 4. ada 1 parsel 4./1.hissesi ve 4. ada 1 parselin 1./6. hissesinin Tapu ve Kadastro Gen. Müd. Tasarruf işlemleri dairesi Başkanlığının 18.03.2003 tarih ve 144-903 sayılı yazıları ve OSB nin 19.10.2009 tarih ve 9759/2009 sayılı yazıları gereğince O. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne devrine ilişkin 06.11.2009 tarih ve 1.yevmiye no'lu işlemin ve bu işlemin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin yetki, şekil sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
    SAVUNMA ÖZETİ: O.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün 19.10.2009 tarihli ve 9759/2009 sayılı yazısı ile yoldan ihdas suretiyle Belediye adına tescil edilen ve Organize Sanayi Bölgesi içinde kalan parsellerin adlarına tescillerinin talep edilmesi nedeniyle 06.11.2009 yevmiye numaralı işlem ile ilgili mevzuat uyarınca devrin gerçekleştirilerek ilgili belediyesine bilgi verildiğinden bahisle haksız ve mesnetsiz davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

    TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    SAVUNMA ÖZETİ: Davada süre aşımı bulunduğu, idareleri açısından idari davaya konu olabilecek işlem bulunmadığı, 4562 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlemler tesis edildiği belirtilerek haksız ve mesnetsiz davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

    ANKARA VALİLİĞİ
    SAVUNMA ÖZETİ: Husumetin O. organize sanayi bölgesine yöneltilmesi gerektiği, davada süre aşımı bulunduğu, kendi İdareleri açısından İdari davaya konu edilebilecek işlemleri bulunmadığı, dava konusu işlemin mevzuata uygun tesis edildiği belirtilerek haksız ve mesnetsiz davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 11. İdare Mahkemesi'nce davalı İdarelerin süre aşımı itirazları yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kalan ve yoldan ihdas suretiyle Y. Belediye Başkanlığı'nın maliki bulunduğu Y. Mahallesi, 4. ada 3 parsel 4./2. hissesi, 4. ada 1 parselin tamamı, 4.ada 1 parsel 4./1. hissesi ve 4. ada 1 parselin 1./6. hissesinin O. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne devrine ilişkin 06.11.2009 tarih ve 1. yevmiye no'lu işlemin ve bu işlemin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun "Amaç" başlıklı 1.maddesinde; bu Kanunun amacı organize sanayi bölgelerinin kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını düzenlemek olduğu, tanımlar ve kısaltmaların açıklandığı 3.maddesinde, Bu Kanunun uygulanmasında; Organize Sanayi Bölgelerinin(OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak tanımlandıktan sonra "Kuruluş " başlıklı 4.maddesinde; "OSB, Yer Seçimi Yönetmeliğine göre uygun görülen yerlerde Bakanlığın onayı ile kurulur.

OSB'lere ait yer seçimi Bakanlığın koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla oluşan Yer Seçimi Komisyonunun yerinde yaptığı inceleme sonucunda, varsa 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı kararları dikkate alınarak oybirliği ile yapılır ve OSB ilan edilir. Mer'i mevzuat gereğince korunması gereken ve sanayi tesislerinin kurulmasına izin verilmeyen alanlar OSB yeri olarak incelemeye alınmaz.

OSB sınırlan içerisinde yapılacak imar ve parselasyon planlan ve değişiklikleri, OSB tarafından yönetmeliğe uygun olarak hazırlanır ve Bakanlığın onayına sunularak, II İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Onaylı OSB imar planları ilgili kurumlara bilgi için gönderilir.(Ek fıkra: 23.10.2008-5807 S.K./2.mad) Ortak yerlerden sayılan zorunlu İdari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanlar bölge büyüklüğünün % 8 inden az; katılımcı ve/veya kiracı vasfı ile bölge içinde faaliyet gösteren küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık hizmet alanları ise bölge büyüklüğünün % 10 undan fazla olamaz.

(Değişik fıkra: 03.07.2005-5393 S.K/85.mad) Yürürlüğe giren mevzii imar plânına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlan OSB tarafından verilir ve denetlenir, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır.

Seçilen bölgede özel mülkiyette olan araziler bulunması halinde bu araziler rıza en satın alma veya kamulaştırma yoluyla iktisap edilir. Bu nitelikte taşınmazlar hakkında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uygulanır.

(Değişik fıkra: 23.10.2008-5807 S.K./2.mad) OSB; kurulması öngörülen yerde varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odasından en az biri ile talepleri halinde İl özel İdaresi veya OSB'nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, büyükşehirlerde ayrıca büyükşehir belediyesinin temsilcilerince imzalı ve valinin olumlu görüşünü muhtevi kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile tüzel kişilik kazanır.

İhtisas OSB'lerinde konuyla ilgili mesleki kuruluşlar ve teşekküllerin temsilcileri, talepleri halinde müteşebbis heyete dâhil edilirler.

Bu madde ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle belirlenir." , "Nitelikleri" başlıklı 5.maddesinde; "OSB, müteşebbis heyetin başvurusu üzerine Bakanlıkça verilen kamu yararı kararı ve sınırları belirlenmiş yetki çerçevesinde kamulaştırma işlemleri yapabilen veya yaptırabilen bir özel hukuk tüzel kişiliğidir.

Arazinin mülkiyetinin edinilmesinde yapılan masraflar ile arazi bedeli ödeme yükümlülüğü OSB tüzelkişiliğine aittir.", "Ortak yerler " başlıklı 19.maddesinde; " OSB alanından katılımcıların ortak yararlanmasına tahsis edilenlerin giderleri, OSB bütçesinden karşılanır.

OSB alanının katılımcılara devir ve temlik edilmemiş kısımları ile OSB imar planı hudutları içindeki yollar ve rekreasyon alanları, OSB tasarrufundadır. Bu husus şüyulandırma aşamasında tapuya işlenir.

OSB'nin, altyapı ya da genel hizmet tesislerinin geçtiği veya geçeceği sanayi parsellerinde ayrıca irtifak ve/veya intifa hakkı tesis edilmez." , "Üst Kuruluş, Yönetmelikler ve Düzenlemeler" başlıklı 27.maddesinde ise "OSB'lerin kendi aralarında yardımlaşmaları ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmalarını sağlamak üzere oluşturulacak OSB üst kuruluşunun görev ve çalışma şekilleri çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, "OSB Uygulama Yönetmeliği" adı bir yönetmelik olarak, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde çıkarılır. Bakanlık bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. " Hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan kanun uyarınca çıkarılan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Kapsam " başlıklı 2.maddesinde; Bu Yönetmeliğin organize sanayi bölgelerinin planlanmasını, yer seçimini, OSB'nin gerçekleşebilmesi için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü teknik altyapılarla ilgili OSB dışında kalan alanların onaylı sınır olarak belirlenmesini, imar planları ve parselasyon planları ile değişikliklerinin onayını, arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinleri, kuruluş protokolünün şeklini ve içeriğim, organların oluşumunu, görev ve yetkilerini, çalışma usul ve esaslarını, genel idare giderleri için kredi kullanmakta olan OSB'lerde bölge müdürü ve görevlendirilecek diğer personelin nitelikleri ve sayıları ile görevlendirme şeklim, kredi talebi ve bunun geri ödeme usul ve esaslarını, arsa tahsislerini, altyapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkı ile ilgili hususları, kredi kullanmakta olan OSB'lerde ihale usul ve esasları ile hakedişlerin düzenlenmesi ve onaylanmasını, kiralama usul ve esaslarını, OSB üst kuruluşunun görev ve çalışma şeklini ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsadığı belirtildikten sonra "Düzenleme sınırının geçirilmesi" başlıklı 77.maddesinde;" (1) Onaylı OSB imar planı sınırı esas alınarak gerekli hallerde uygulama bütünlüğünü sağlayacak şekilde etaplar halinde düzenleme sınırı belirlenir.", "Tapu kayıtlarının ve haritaların elde edilmesi" başlıklı 78.maddesinde ; "(1) Düzenleme sahasına giren kadastro ve varsa imar parsellerinin tapu sicil kayıtlarındaki ada ve parsel numaraları, yüzölçümleri, cinsleri, malikleri, hisse oranları mülkiyetten gayri ayni haklara ait güncel bilgiler, Tapu Sicil Müdürlüğünden çıkarılır. Pafta örnekleri, teknik bilgi ve belgeler ise Kadastro Müdürlüğünden temin edilir. ( (1) (Değişik fıkra: 04/08/2011 - 28015 S.R.G.Y ön./14. md.) Düzenleme sahasına giren kadastro ve varsa imar parsellerinin tapu kayıtlarındaki ada ve parsel numaralan, yüzölçümleri, cinsleri, malikleri, hisse oranlan mülkiyetten gayri ayni haklara ait güncel bilgiler tapu müdürlüğünden çıkarılır. Pafta örnekleri, teknik bilgi ve belgeler ise kadastro müdürlüğünden temin edilir.) , " Parselasyon planının ve eklerinin hazırlanması " ballıklı 79.maddesinde ; " (1) Düzenleme sahasına ait uygulama haritaları yapılırken veya revize edilirken, güncel tapu kayıtları, teknik rapor, kadastral durum haritası, düzenleme saha krokisi, koordinat ve alan hesabı cetvelleri, aplikasyon özet çizelgesi, röleve ölçü krokileri, ada anahtarı, tescil bildirimi ve gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler, 15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ile 6/8/1973 tarihli ve 14617 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenir." , "Parselasyon planlarının onayı " ballıklı 80.maddesinde ; "(1) Parselasyon planı, düzenleme idlerine ait belgelerle beraber Bakanlığın görüşüne sunulur. Bakanlıkça onaylandıktan sonra, II İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Kesinleşen parselasyon planının birer kopyası Valilik tarafından bilgi için Bakanlığa, OSB'ye ve tescili için de tapu ve kadastro müdürlüklerine gönderilir. " , "Parselasyon Planlarının Kontrol ve Tescil işlemleri" başlıklı 81.maddesinde; " (1) Düzenleme sınırı içinde kalan kadastral yolların ihdası herhangi bir bedel ödenmeksizin OSB adına yapılır. Parselasyon planları ve ekleri kadastro müdürlüğünce kontrol edildikten sonra tescil edilmek üzere tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. OSB imar planı hudutları içinde kalan imar yolları ve parklar terk edilir, idari ve sosyal tesis alanları, fuar alanları, eğitim, sağlık vb. ortak yerler ile sağlık koruma bandının OSB adına tescili yapılır. OSB sınırları içindeki ortak kullanım yerlerinin tasarrufu OSB'ye aittir.

(2) Tescilli parselasyon planının bir nüshası Bakanlığa gönderilir." , söz konusu maddenin 04/08/2011 - 28015 S.R.G. Yön./15. maddesi ile değişik halinde ise ;(1) Düzenleme sınırı içinde kalan kadastral yolların ihdası herhangi bir bedel ödenmeksizin OSB adına yapılır. Parselasyon planları ve ekleri kadastro müdürlüğünce kontrol edildikten sonra tescil edilmek üzere tapu müdürlüğüne gönderilir. OSB imar planı hudutları içinde kalan imar yolları ve parklar kamuya sicilinden terk edilir, idari ve sosyal tesis alanları, fuar alanları, eğitim, sağlık ve benzeri ortak yerler ile ağaçlandırılacak alanlar ve sağlık koruma bandının OSB adına tescili yapılır. OSB sınırları içindeki ortak kullanım yerlerinin tasarrufu OSB'ye aittir.

(2) Tescilli parselasyon planının bir nüshası Bakanlığa gönderilir. " düzenlemelerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümlerden anlaşılacağı üzere, kadastral yolların ihdası herhangi bir bedel ödenmeksizin Organize Sanayi Bölgeleri adına yapılacağı, Organize Sanayi Bölgeleri imar planı hudutları içinde kalan imar yolları ve parkların terk edileceği, idari ve sosyal tesis alanları, fuar alanları, eğitim, sağlık vb. ortak yerler ile sağlık korama bandının OSB adına tescili yapılacağı, OSB sınırlan içindeki ortak kullanım yerlerinin tasarrufunun OSB'ye ait olduğu sonucuna varılmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, o tarihteki mevcut duruma göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine gönderdiği 26.07.2007 sayılı yazıda yer verdiği 144-3115 sayılı Genelge ile Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde Organize Sanayi Bölgelerinde imar uygulamasının ne şekilde yapılması gerekliğinin bildirildiği ve buna göre Organize Sanayi Bölgeleri içersinde yapılacak imar uygulamaları kapsamında kalan alanlarda, OSB imar planı hudutları içinde kalan imar yollan, yeşil alanlar, park ve sağlık koruma bandı terk edilerek, kadastral yolların ihdası ile idari ve sosyal alanları, fuar alanları, eğitim, sağlık... vb. ortak donatı alanlarının tescilinin OSB adına yapılması, ayrıca, OSB'lerce yapılacak imar uygulamalarına ilişkin tescile esas belgelerin 4 takım hazırlattırılarak, Yönetmelik gereği tescilli birer nüshanın da bilgi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmek üzere imza karşılığı ilgili OSB yetkililerine teslim edilmesi, gerektiği hususunun bildirilmesi üzerine Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kalan ve yoldan ihdas edilmek suretiyle Yenimahalle Belediye Başkanlığı adına kayıtlı olan Yenimahalle ilçesi Y. Mahallesi, 4.ada 3 parsel 4./2. hissesi, 4. ada 1 parselin tamamı, 4. ada 1 parsel 42/1. hissesi ve 4. ada 1 parselin 1./6.hissesinin, Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü"nün 19.10.2009 tarih ve 9759/2009 sayılı yazıları gereğince ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 66. maddesi uyarınca Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına tescil edilmesi ve davacı belediyenin 06.11.2009 tarih ve 10777 sayılı yazı ile bilgilendirilmesi sonucu bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda, O. Organize Sanayi Bölgesi içinde kaldığı açık olan ve yoldan ihdas suretiyle davacı belediye adına tescil edilen Y. Mahallesi 4. ada 3 parsel 4./2.hissesi, 4. ada 1 parselin tamamı, 4.ada 1 parsel 42/1. hissesi ve 4. ada 1 parselin 1./6.hissesinin yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca söz konusu Organize Sanayi Bölgesi adına tescili gerektiğinden buna yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 428,00 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, AAUT uyarınca takdir edilen 600,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı İdareye verilmesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 27.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.