Tapu Kaydında Düzeltim Davası
DOSYA NO:642-03-12-907

T.C.
YILDIZELİ
SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2011/423
KARAR NO:2012/36

DAVACI:
DAVALI: YILDIZELİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
DAVA    : TAPU KAYDINDA DÜZELTİM


TURK MİLLETİ ADINA
       Mahkememizde görülmekte bulunan Tapu Kaydında Düzeltim davasının yapılan yargılamasının sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekilinin mahkememize verdiği 07/06/2010 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; Yıldızeli İlçesi Cami Mahallesi ................... ada ................... nolu parselin malikinin müvekkili olduğunu dava konusu takınmazın 19/09/1995 yılında kadastro tespiti sonucu tapuya kayıt ve tescil edildiğini kadastro tespit tutanağı düzenlenirken sehven müvekkilinin ölü olduğu kaydı düşüldüğünü bu kaydın da tapu kütüğünün beyanlar hanesine imlendiğini müvekkilinin adı gerçekte ve nüfusta ................... olmasına rağmen tapu kayıtlarında sehven ................... olarak tescil edildiğini, dava konusu gayrimenkulün bulunduğu Yıldızeli İlçesinde müvekkilinden başkaca ................... oğlu ...................veya ................... oğlu ................... in olmadığı, bu isimlerin aynı şahsa yani müvekkiline ait olduğunu, müvekkil olan bu kişinin  sağ olduğunu müvekkilinin aslen ................... mahallesinde olması ................... mahallesinde ikamet ediyor olması, arazinin ise Cami Mahallesi sınırları içerisinde kalması  nedeniyle tespit bilirkişilerinin müvekkilinin adım tam olarak bilmemelerinde1 olduğunu, gayri menkulün tapu sicil kütüğünün malik hanesinde yazılı müvekkilinin  ................... olan ön adının ................... olarak düzeltilmesini talep etmiştir.
Mahkememizce taraflara usulüne uygun tebligat yapılmış olup davacı vekili mahkememizin ...................tarihli celsesine gelerek gelen müzekkere hususları kabul etmediğini, tanıklarının bildirmek üzere süre talep ettiğini  aynı celsede müzekkerelerde aleyhe olan hususları kabul etmediklerini beyan etmiştir.
Dava konusu takınmazların tüm tedavülleri ile birlikte tapu kayıtları getirtilmiştir. Dava konusu taşınmazın ...................oğlu ...................adına yazıldığı anlaşılmıştır.
 Tapu kaydına ekli kadastro tutanağında taşınmazın malikinin ................... olduğu ve tutanağa ölü kaydı yazıldığı anlaşılmıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğünce  yapılan araştırmada; ................... ili ................... ................... Mahallesi ve ................... mahallesi nüfusuna kayıtlı ................... isimli şahsın yaşadığını belirtilen mahallelerden ................... Mahallesinde ...................oğlu ................... in oturduğu, bu mahallelerde bu isimlerde başka dava konusu verin ................... oğlu ...................'e ait olduğu bilgisinin ................... şahısa sorularak öğrenildiği,    ; .
İlce Nüfus Müdürlüğü ne yazılan müzekkere cevabında ................... İlçe genelinde yapılan araştırmada ................... mahallesi nüfusuna kayıtlı ................... oğlu adında bir kişinin kaydına rastlanılmadığım,................... ‘e ait mahkememize gönderildiği anlaşılmıştır.
Mahallinde 04.04.2011 tarihinde Fen bilirkişisi, Ziraat bilirkişisi ve mahkeme heyeti ile bitlikte keşfe gidilmiştir.
Keşif mahallinde dinlenen mahalli bilirkişi ...................yeminli beyanında dava konusu taşınmazın geçmişten ben davacı ...................tarafından kullanıma gelen yer olduğunu, hiçbir zaman ................... oğlu ...................isimli şahıs tarafından kullanılmadığını, zaten bu isimde bir şahsında bulunduğunu bilmediğini, yine zamanında yaşayıp öldüğünü de duymadığını, ayrıca dava konusu taşınmazın yine ................... öncede babası ................... tarafından ekilip biçilmek suretiyle kullanıma gelen yer olduğunu beyan etmiştir.
 Mahallinde dinlenen resen seçilen mahalli bilirkişi ...................dava konusu taşınmazın geçmişten beri davacı ...................tarafından yer olduğunu, hiçbir zaman ................... oğlu ................... isimli kullanılmadığını, zaten bu isimde bir şahsında bulunduğunu bilmediğini, yaşayıp öldüğünü hiç  duymadığını, ayrıca dava konusu taşınmaz yine ................... önceden de babası ................... tarafından ekilip biçilmek suretiyle kullanıma gelen yer olduğunu net olarak bildiğini, dava konusu taşınmazın hemen sınırlarında kendisi tarafından ekilip biçilmekte olan tarlalarının bulunduğunu beyan etmiştir.
Yine keşif mahallinde dinlenen tespit bilirkişisi ...................yeminli beyanında dava konusu olan ................... ada ................... parsel sayılı taşınmazın 1996 yılında yapılan kadastro tespit çalışmaları sırasında görev yaptığını, o zaman şimdi hayatta olmayan ................... ve ...................
bu tespitte hazır bulunduğunu, ancak o yıllarda yapılan kadastro tespitleri
sırasında tespitlerin sadece kendi beyan ettikleri isim, soy isim baba isimleri yapıldığını, resmi nüfus kayıtlarının alınmadığını, tespit bilirkişisi heyeti olarak dava konusu taşınmazın ................... oğlu ...................'e ait olduğunu bildiğini, öyle beyan ettiğini ancak sehven gerçekte hayatta olduğunu geçmişte yaşadığını bilmediği ................... oğlu ...................  adına tespit yapıldığını, ayrıca tutanakları o dönemde hızlıca ve okumadan  imzaladığımdan dolayı da bu yanlışlığı düzeltemediğini, beyan ettiği gibi gerçekte ................... oğlu ...................'e ait olduğunu net olarak bildiğini,çünkü hemen dava konusu taşınmazın yakınında kendisine ait olup kendisi tarafından ekilip  biçilen tarlaların mevcut olduğunu beyan etmiştir.
     Yeminli fen bilirkişisi Mahkememize sunduğu ................... havale tarihli raporunda dava konusu ................... ada ................... nolu parselin yüzölçümünün 10411.23m2 olduğunu ................... oğlu ................... adına olduğu ve kadastro tespit tutanağının beyanlar hanesinde ölü olduğunu, paftanın fiili zeminde uygulamasını yaptığında pafta ile zeminin parsel sınırlarının değişmediğini ve mahkeme heyetinin doğru yerde keşif yaptığını bildirmiştir.
       Yeminli ziraat bilirkişisi mahkememize sunduğu ...................havale tarihli raporunda; Dava konusu ................... ada ................... parsel numaralı toplam 10411.23 m2 büyüklüğü ağır bünyeli killi-tınlı toprak yapısına sahip yaklaşık %8-10 eğiminde olduğunu halentaşınmaz toprak işleme yapılmış ve nadasa bırakıldığını, üzerinde doğa mevcut olduğunu, taşlılık, tuzluluk ve drenaj probleminin olmadığını, arta erozyonuna maruz kalabileceğini, taşınmazın sınırları dört yön itibariyle zeminde belli olduğunu ve 3 yönü tarım arazisi ile çevrili olduğunu, taşınmazın 3. sınıf kuru tarım arazisinin olduğunu, taşınmazın kıymetine etki eden her türlü vasıf ve unsurunu tespit ettiğini buna göre keşif tarihi olan ................... yılı itibari ile 1m2: 0,4 TL olmak üzere toplamda 1041 l,23m2 x 0,4TL: 4.164,49TL olarak tespit ettiğini ve mahkeme heyeti keşif yaptığım bildirmiştir.
Dosya ................... tarihinde davanın kabulüne karar verildiği, gerekçeli kararın taraflara tebliğ edildiği, davalı vekili ...................'un ...................tarihinde mahkememiz kararını temyiz ettiği, dosya Yargıtay ................... Hukuk Dairesinin 2011/ ……esas 2011/…… karar sayılı ilamı ile bozulduğu, dosyanın 2011/423 esas sayılı sırasına kaydının yapıldığı anlaşılmıştır.

         Taraflara usulüne uygun tebligat yapıldığı, İlçe nüfus müdürlüğüne yazılan müzekkereye yanıt verildiği, ................... oğlu ................... adında bir kişiye ................... oğlu ................... adında iki kişiye rastlandığı, bunlardan ................... ve ................... oğlu ................... doğumlu ................... mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ...................'in ...................tarihinde vefat ettiği, ................... ve ................... oğlu ................... mahallesi nüfusuna kayıtlı ...................'in ise balen sağ olduğunun bildirildiği anlaşılmıştır.    ;
Davacı ...................’in Mahkememizin ................... tarihli celsesindeki beyanında; Okunan Yargıtay ilamına uyulması hususunda takdir mahkemenindir önceki beyanlarımızı tekrar ederiz demiş ve beyanı imzası ile tasdik ettirilmiştir.
         Davacı vekili Av. M … mahkememizin ...................tarihli celsesindeki beyanında; Okunan Yargıtay ilanıma uyulması hususunda takdir mahkemenindir önceki beyanlarımızı tekrar ederiz… demiş ve beyanı imzası ile tasdik ettirilmiştir.

Davacı tanığı ................... mahkememizin ..............tarihli celsesindeki beyanında: Ben davacıyı akrabam olması nedeni ile tanırım, benim babam ................... ve ...................oğlu ................... doğumlu ...................'dır. dava konusu taşınmazı da biliyorum dava konusu taşınmaz ................... in dere mevkiindedir bu taşınmaz, ile babam ...................'in hiçbir ilgisi yoktur taşınmaz ................... oğlu ...................dir… demiş ve beyanı imzası ile tasdik ettirilmiştir.
Mahkememizce tanık ...................'in ağır derecede hasta kalkamayacak durumda olduğu tespit edildiğinden tanığın beyanının alınması için ................... tarihinde ikametgahına gidilerek alınan beyanında; Ben davacıyı akrabam olması nedeni ile tanırım,benim babamın adı ................... annemin adı ...................'dır. ................... doğumluyum dava konusu taşınmazı biliyorum dava konusu taşınmaz ................... dere mevkiindedir. bu taşınmaz ile benim hiçbir ilgim yoktur, taşınmaz bana ait  değildir, taşınmaz ................... oğlu ...................'in dir….. demiş ve beyanı imzası ile tasdik ettirilmiştir.
Tüm  dosya kapsamının incelenmesinde davanın tapuda düzeltim davası olduğu, davanın mahkememizin görev sınırı ve yetki alanında kaldığı, mahallinde yapılan keşif esnasında dinlenen mahalli bilirkişi ve tespit bilirkişisinin yeminli beyanları ile mahkememizce dinlenen tanık beyanları dikkate alındığında dava konusu taşınmazın malikinin davacı ................... oğlu ...................doğumlu ................... olduğu ilçe nüfus müdürlüğün onaylı nüfus kayıt örneğine göre davacının halen sağ olduğunun anlaşıldığı, yine yaptırılan .kolluk araştırmasında da gerçekte ölü ................... oğlu ................... isminde kimsenin yaşamadığı ve halen bulunmadığı anlaşıldığından., davacının davasını kabul etmek gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere ;
1-Davanın    KABULÜNE,
2-...................,ili ................... ilçesi ................... mahallesi ................... ada................... parsel sayı kütüğünün beyanlar hanesindeki ölü kaydının TERKİNİ ile tapu kaydının ................... oğlu ................... olarak görünen kaydın ................... oğlu ................... olarak DÜZELTİLMESİNE, tapuya bu şekilde İŞLENMESİNE,
3-Yargılama    giderlerinin davanın türü yönünden davacı üzerinde bırakılmasına,
4-................... yılı itibariyle peşin alınması gereken 21,15 TL harçtan başlangıçta alınan 17.15 TL harcın mahsup edilerek kalan 4,00 TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,
5-Karar kesinleştiğinde bir suretin ................... Tapu Sicil gönderilmesine.

Dair Davacı vekilinin ve davalı temsilcisinin yüzüne karşı tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içerisinde Yargıtay da temyiz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar  usulen anlatıldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.