Anayasa Mahkemesi'nden Avukat adayları için önemli haber
AYM, Avukatlık Kanunu'nun "avukatlığa kabüle engel haller" arasında sayılan "avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak" düzenlemesini  anayasaya aykırı buldu ve iptal etti.

Yüksek Mahkeme, bu düzenlemeyi "subjektif ve soyut" olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Ankara 11. İdare Mahkemesi,  avukatlığa bu madde kapsamında kabul edilmeyen bir avukatın davasında düzenlemeyi AYM'ye taşıdı.

İdare Mahkemesi, Avukatlık Kanunu'nun "avukatlığa kabule engeller" başlığını taşıyan 5. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendindeki "avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresinde bilinmiş olmak" maddesinin anayasaya aykırı olduğunu ve iptalini istedi.

AYM, binlerce avukatı ilgilendiren bu başvuruyu geçen Perşembe günü esastan görüştü ve iptaline karar verdi.

::. 28 Şubat 2013 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme
Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın
Sonucu

1

2012/92

 

Uşak 1. Sulh Hukuk Mahkemesi

8.6.1984 günlü, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 13. maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan “…temsil yetkisini gerektiğinde devretmek” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

- REDDİNE

2

2012/116

 

Ankara 11. İdare Mahkemesi

 

 

19.3.1969 günlü, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının “Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,” biçimindeki (c) bendinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

- İPTALİNE

3

2012/133

 

İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

5.12.1951 günlü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun;

1- 21.2.2001 günlü, 4630 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle değiştirilen 68. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…üç kat fazlasını isteyebilir.” ibaresinin,

2- 23.1.2008 günlü 5728 sayılı Kanun’un 141. maddesiyle değiştirilen 76. maddesinin ikinci fıkranın “Belirtilen belge veya listelerin sunulamaması tüm eser, fonogram, icra, film ve yayınların haksız kullanılmakta olduğuna karine teşkil eder.” biçimindeki son cümlesinin,

 iptallerine karar verilmesi istemi.

Esas

- REDDİNE

4

2012/134

 

Bodrum 1. Sulh Ceza Mahkemesi

       24.4.1969 günlü, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun ek 2. maddesinin (3) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

- REDDİNE

5

2013/4

 

İspir Kadastro Mahkemesi

26.1.1987 günlü, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 29. maddesinin birinci fıkrasının “Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz.” biçimindeki ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

- REDDİNE

6

2011/21

 

 

Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri  İzmir  Milletvekili Kemal ANADOL ile Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ

3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun:

1- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendi ile 36. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

2- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinde yer alan “…tespit edilen kamu zararına ilişkin…”, 23. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “…kamu zararına ilişkin…” ve 48. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…kamu zararına yol açan…” ibarelerinin,

3- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (k) bendinin,

4- 7. maddesinin (6) numaralı fıkrasının,

5- 17. maddesinin,

     a- (6) numaralı fıkrasının (c ) bendinin,

     b- (6) numaralı fıkrasının (ç) bendinin,

     c- (6) numaralı fıkrasının (d) bendinin,

     d- (6) numaralı fıkrasının, “Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.” biçimindeki son cümlesinin,

     e- (7) numaralı fıkrasının, “Mülakatta başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.” biçimindeki son cümlesinin,

6- 21. maddesinin (7) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…başkan yardımcılarından birine vekalet verir.” ve (7) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “… başkan yardımcılarından kıdemli olanı…” ibareleri ile 22. maddesinin (1) numaralı fıkrasının, “Başkan yardımcıları daire başkanı statüsündedir.” şeklindeki son cümlesinin ve 25. maddesinin (5) numaralı fıkrasının,

7- 23. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…ve ahizler…” ibaresinin,

8- 28. maddesinin ve 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “Rapor Değerlendirme Kurulu” ibaresinin; 26. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…Rapor Değerlendirme Kuruluna seçilenler dışında kalan…” ibaresinin; 27. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “… Rapor Değerlendirme Kurulu ile …” ibaresinin; 38. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “… ve Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü alınır.” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “…Kurulca görüş bildirilen …” ibaresinin, 39. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “… Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü alındıktan sonra…” ibaresinin; 40. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “… Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü de alındıktan sonra…” ibaresinin; 42. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “… ve rapor Değerlendirme Kurulu…” ibaresinin; 43. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan  “… eylül ayı sonuna kadar Rapor Değerlendirme Kuruluna gönderilir.” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “… Rapor Değerlendirme Kurulu …” ibaresinin; 64. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…Rapor Değerlendirme Kurulu ile…” ibaresinin; Geçici 3. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “… Rapor Değerlendirme Kurulu ve …” ibaresinin,

9- 31. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinin,

10- 32. maddesinin (6) numaralı fıkrasının,

11- 35. maddesinin,

     a- (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “Sayıştay tarafından yerindelik denetimi yapılamaz, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alınamaz.” biçimindeki son cümlesinin,

     b- (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin ve 37. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “… genel kabul görmüş uluslararası…” ibaresinin,

     c- (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan “… güncel …” sözcüğünün,

12- 38. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “… düzenlilik ve performans …” ibaresi ile “… idareler itibariyle birleştirilir ve bir örneği…” ibaresinin,

13- 39. maddesinin (2) numaralı fıkrasının son cümlesinde yer alan “… bir örneği de ilgili mahalli idarenin meclisine…” ibaresinin,

14-  45. maddesinin,

15- 51. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “… ilgili kamu idaresinin adı ve denetim dönemi” ibaresinin,

16- 79. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

6085 sayılı Kanun’un;

A- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendi ile 36. maddesinin (3) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,

B- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinde yer alan “…tespit edilen kamu zararına ilişkin…”, 23. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “…kamu zararına ilişkin…” ve 48. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…kamu zararına yol açan…” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,

C- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (k) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

D- 7. maddesinin (6) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

E- 17. maddesinin;

1- (6) numaralı fıkrasının;

 a- (c), (ç) ve (d) bentlerinin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,

 b- “Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.” biçimindeki son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

2- (7) numaralı fıkrasının, “Mülakatta başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.” biçimindeki son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

F- 21. maddesinin (7) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…başkan yardımcılarından birine vekalet verir.” ve ikinci cümlesinde yer alan “… başkan yardımcılarından kıdemli olanı…” ibareleri ile 22. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “Başkan yardımcıları daire başkanı statüsündedir.” biçimindeki son cümlesinin ve 25. maddesinin (5) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,

G- 23. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…ve ahizler…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

H- 28. maddesinin ve 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “Rapor Değerlendirme Kurulu,” ibaresinin; 26. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…Rapor Değerlendirme Kuruluna seçilenler dışında kalan…” ibaresinin; 27. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…Rapor Değerlendirme Kurulu ile…” ibaresinin; 38. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…ve Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü alınır.” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “…Kurulca görüş bildirilen…” ibaresinin; 39. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü alındıktan sonra…” ibaresinin; 40. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü de alındıktan sonra…” ibaresinin; 42. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “… ve rapor Değerlendirme Kurulu…” ibaresinin; 43. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan  “…eylül ayı sonuna kadar Rapor Değerlendirme Kuruluna gönderilir.” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “… Rapor Değerlendirme Kurulu…” ibaresinin; 64. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…Rapor Değerlendirme Kurulu ile…” ibaresinin; Geçici 3. maddesinin (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…Rapor Değerlendirme Kurulu ve…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,

I- 31. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,

J- 32. maddesinin (6) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

K- 35. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “Sayıştay tarafından yerindelik denetimi yapılamaz, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alınamaz.” biçimindeki son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

     L- 35. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde ve 37. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…genel kabul görmüş uluslararası…” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemleri REDDİNE,

     M- 35. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan “…güncel…” sözcüğünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

N- 38. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan                 “…düzenlilik ve performans…” ile “…idareler itibariyle birleştirilir ve bir örneği…” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,

O- 39. maddesinin (2) numaralı fıkrasının son cümlesinde yer alan “…bir örneği de ilgili mahalli idarenin meclisine…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

P- 45. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

R- 51. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “…ilgili kamu idaresinin adı ve denetim dönemi,” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

S- 79. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

 

 

 

6085 sayılı Kanun’un;

A- 79. maddesinin yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından REDDİNE,

B- 1- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendi, (f) bendinde yer alan “…tespit edilen kamu zararına ilişkin…” ibaresi ve (k) bendine,

2- 7. maddesinin (6) numaralı fıkrasına,

3- 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “Rapor Değerlendirme Kurulu,” ibaresine,

4- 17. maddesinin (6) numaralı fıkrasının (c), (ç) ve (d)  bentleri ile “Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.” biçimindeki son cümlesine, (7) numaralı fıkrasının, “Mülakatta başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.” biçimindeki son cümlesine,

5- 21. maddesinin (7) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…başkan yardımcılarından birine vekalet verir.” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “…başkan yardımcılarından kıdemli olanı…” ibaresine,

6- 22. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “Başkan yardımcıları daire başkanı statüsündedir.” biçimindeki son cümlesine,

7- 23. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “…kamu zararına ilişkin…” ibaresi ile  (4) numaralı fıkrasında yer alan “…ve ahizler…” ibaresine,

8- 25. maddesinin (5) numaralı fıkrasına,

9- 26. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…Rapor Değerlendirme Kuruluna seçilenler dışında kalan…” ibaresine,

10- 27. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…Rapor Değerlendirme Kurulu ile…” ibaresine,

11- 28. maddesine,

12- 31. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ve (ç) bentlerine,

13- 32. maddesinin (6) numaralı fıkrasına,

14- 35. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “Sayıştay tarafından yerindelik denetimi yapılamaz, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alınamaz.” biçimindeki son cümlesine, (b) bendine ve (ç) bendinde yer alan “…güncel…”  sözcüğüne,

15- 36. maddesinin (3) numaralı fıkrasına,

16- 37. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…genel kabul görmüş uluslararası…”  ibaresine,

17- 38. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…düzenlilik ve performans…” ve “…idareler itibariyle birleştirilir ve bir örneği…” ibaresine, (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…ve Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü alınır.” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “…Kurulca görüş bildirilen…” ibaresine,

18- 39. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü alındıktan sonra…” ibaresi ile son cümlesinde yer alan “…bir örneği de ilgili mahalli idarenin meclisine…” ibaresine,

19- 40. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü de alındıktan sonra…” ibaresine;

20- 42. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…ve rapor Değerlendirme Kurulu…” ibaresine,

21- 43. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan  “…eylül ayı sonuna kadar Rapor Değerlendirme Kuruluna gönderilir.” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “…Rapor Değerlendirme Kurulu …” ibaresine,

22-  45. maddesine,

23- 48. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…kamu zararına yol açan…” ibaresine,

24- 51. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “…ilgili kamu idaresinin adı ve denetim dönemi,” ibaresine,

25- 64. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…Rapor Değerlendirme Kurulu ile…” ibaresine,

26- Geçici 3. maddesinin (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…Rapor Değerlendirme Kurulu ve…” ibaresine,

yönelik iptal istemleri, 28.2.2013 günlü, E.2011/21, K.2013/36 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkralara, bentlere, cümlelere, ibarelere ve sözcüğe ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,


Hürriyet

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
filiz 5 yıl önce

nesi iyi bunun berbat bir haber, baroların bu konuda ki tasarruf yetkisi elinden alınmış, barolar yok sayılmış, danıştay yok sayılmış.

Avatar
ecem 5 yıl önce

avukatlara köstek olan, zulmeden ama emekli olunca avukat olmak için baroya başvuran hakim ve savcılara karşı bu madde ile karşı çıkılıyordu. pek de iyi bir haber değil.

Avatar
Oltaci @filiz 5 yıl önce

i̇yi haber değil önemli bir haber deniyor haberde.

Avatar
Esrabaran 5 yıl önce

hatrı sayılır birini avukatlık mesleğine bu madde sebebiyle almamışlar herhalde ki böyle bir karar çıkmış, anayasa mahkemesi hukuku katleden kanunlardaki masumiyetlik karinesini yerle bir eden hakkında davanın açılmasını memuriyete engel teşkil edildiğini bildiren maddeleri iptal etmesi gerekir...