Ankara Adliyesi yeni işbölümü
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ile Cumhuriyet Başsavcıları arasında Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesinde yeni yapılan atamalar doğrultusunda 10/07/2017 tarihli kararı ile iş bölümü yapmıştır.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÖREV BÖLÜMÜ
HSK tarafından 03/07/2017 tarih ve 918 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Cumhuriyet savcısı görevlendirilmesi nedeniyle aşağıdaki görev ve iş bölümü yeniden düzenlenmiştir.

1) CUMHURİYET BAŞSAVCISI YÜKSEL KOCAMAN'A AİT GÖREVLER
1-Yönetim, temsil, adalet dairelerinin genel denetimi, temizliği, güvenliği, bakım ve onarımı ile yönetiminin gereklerini yapmak, yaptırmak.
2-Cumhuriyet Başsavcı vekili ile Cumhuriyet Savcıları ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcıları ile Cumhuriyet Savcıları üzerinde gözetim ve denetim yetkisini kullanmak,
3-Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ve Cumhuriyet Savcıları arasındaki iş bölüm cetvelini düzenlemek,
4-Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ile Cumhuriyet Savcıları ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcıları ile Cumhuriyet Savcılarının adli tatil, yıllık ve mazeret izinlerini düzenlemek. Yasal nedenlerle görevlerinden ayrılan ve görevlerine başlayan Cumhuriyet Savcılarının ayrılış ve başlayış tarihlerini Hakimler ve Savcılar Kuruluna bildirmek,
5-Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını temsilen gerekli yazışmaları yapmak.
6-Merkez ve mülhakat hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Adalet Bakanlığının izin ve talimatları doğrultusunda gerekli inceleme ve soruşturmaları yapmak, sonuçlandırmak.
7-Adalet Komisyonu ile gerekli diğer komisyon ve kurul toplantılarına katılmak.
8-İta amirliği görevini yapmak, adalet dairelerinin ihtiyaçlarına göre gerekli ödenekleri temin etmek, bu ödeneklerin amacı doğrultusunda ve tasarruf ilkelerine riayet edilerek harcanması için gerekli işlemleri yapmak, yaptırmak.
9-Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerindeki soruşturmaları, yine Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının kişisel suçları ile ilgili soruşturmaları yapmak, yaptırmak.
10-Gerekli gördüğü konularda iç genelge yayınlamak ve sonucunu takip etmek,
11-Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararları ve iddianamelerin görüldülerini yapmak.
12-Cumhuriyet Başsavcılığı kalemleri ve büroları ile diğer kalem ve büroları kontrol ve koordine etmek, Cumhuriyet Başsavcılığı personelinin görev yapacakları kalem, büro ve yerleri belirlemek.
13-Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben gelen gizli evrakların zarf açma ve havale işlemlerini yapmak.
14-Gerekli gördüğü soruşturmaları yapmak ve davalarda iddia makamını temsil etmek veya ettirmek. 
15-Ankara 1 ve 2 Nolu L ile T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Ankara 1 ve 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Çocuk Eğitimevi, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu, Sincan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu ve Ankara Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezlerini bizzat ya da görevlendirdiği Cumhuriyet başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcıları vasıtasıyla denetlemek.
16-Yürütülen soruşturmalar konusunda basın ile ilişkileri yönetmek, gerekli gördüğü takdirde soruşturmalar hakkında kamuoyunu bizzat ya da basın sözcülüğü aracılığı ile aydınlatmak veya bilgilendirmek amacıyla basın bildirisi yayınlamak.
17-Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ceza infaz kurumlarının denetim ve gözetimini yapmak veya yaptırmak.
18-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yerine getirilen hizmetlerin aksamadan ve süratle yürütülebilmesi için Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları ile belli aralıklarla toplantılar yapmak, Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları arasında gerekli koordine ve ahengi sağlayacak her türlü tedbiri almak.

1-CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ İLHAN AYAZ'A AİT GÖREVLER
1-Basın Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.
2-Fikri ve Sınaî Haklar Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.
3-Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı tüm kalem ve bürolarda çalışan personeli Cumhuriyet Başsavcısının talimatları doğrultusunda görev gereklerine uygun şekilde koordine etmek ve bürolar arası görevlendirmelerini yapmak, zabıt kâtiplerine ilişkin nöbet listelerini bizzat düzenleyerek ilgili birimlere iletmek ve nöbet hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için ihtiyaç duyulan tüm önlemleri almak.
4-Talimat Bürosu çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini temin etmek.
5-Bilgi İşlem Müdürlüğünün iş, işlem ve çalışmalarını (UYAP dâhil) denetlemek, gerekli görülen her türlü işlemi yapmak ya da yaptırmak.
6-Bakanlık Muhabere Bürosunca hazırlanan iç yazışmaları imzalamak ve Bakanlık Muhabere Bürosu ile Başsavcı Vekilleri Kalemini denetlemek.
7-HSK Muhabere Bürosunca hazırlanan yazışmaları imzalamak ve HSK Muhabere Bürosu Kalemini denetlemek.
8-Hakimevi ve Adaletevi personeli ile ilgili tüm işleri yürütmek.
9-Cumhuriyet savcıları Nadi TÜRKASLAN, Kasım YAĞMUR, Pınar AKDOĞAN TUNCA, Ersan YILMAZ, Adnan ŞAHİN tarafından yazılan İddianame ve verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararları incelemek ve hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
10-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cafer Güven KARA'nın yokluğunda ona ait işlerin gereğini yapmak.
11-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek,
12-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.
13-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

2) CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ KEMAL DEMİRDÖN’E AİT GÖREVLER
1-Memur Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet Savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.
2- HSK Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak.
3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görev, yetki ve sorumluk alanında bulunan;
- Ankara 1–2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları,
- Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu,
- Çocuk Eğitimevi,
- Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu,
- Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu,
- Ankara Sincan 1–2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları,
- Ankara Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu,
- Ankara Sincan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumlarının;
a) Başta Ankara 1 ve 2 No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları olmak üzere fiziki koşulları,
istiap haddi ve barındırdığı hükümlülerin yarattıkları sorunlar dikkate alınarak görülen
aksaklıklarını gidermek, bu kurumları sürekli denetim altında bulundurmak, gerektiğinde
Cumhuriyet Başsavcısına bilgi vermek suretiyle kurumların güvenliği ve disiplinini sağlamak
için uygun göreceği önlemleri almak,
b) Ceza İnfaz Kurumlarının lüzum hissedilen yerlerinde sık sık mevzii aramalar yaptırmak,
ayda bir yapılacak rutin aramalara bizzat nezaret etmek,
c) Ceza İnfaz Kurumlarının güvenliği ile ilgili sorunların tespiti ve çözüm önerileri
bakımından cezaevi komutanlığı ve diğer ilgili birimlerle yapılacak toplantılara katılmak,
d) Ceza infaz kurumlarının mesai saatleri dışında da denetimini sağlamak açısından İlâmat
İnfaz ve Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Bürosunda görevli Cumhuriyet savcılarının
nöbet cetvelini düzenleyerek Cumhuriyet Başsavcısının onayına sunmak,
e) Cezaevlerinde vuku bulan firar ve kurum disiplini ile güvenliğini tehdit eden diğer olaylar
hakkında geciktirilmeksizin adli ve idari soruşturma açılmasını temin ederek yasal süreci
takip etmek, önem arz eden konularda vakit kaybedilmeksizin Adalet Bakanlığına bilgi
verilmesini sağlamak, 
f) Cezaevleri için üç aylık toplu olayların önlenmesine dair plan uygulamaları yapmak ve
belirsiz günlerde aramalar yapılmasını ve kurumlarda firar önleyici tedbirlerin alınmasını
sağlamak,
g) Ayda bir kez cezaevleri mevcutlarının kayıtlara uygunluğunu sağlamak amacıyla sayımlara
bizzat nezaret ederek tespitini yapmak ve bunlara dair zabıtların tutulup özel kartonlarında
saklanmasını sağlamak,
h) Cezaevleri arşivlerinin uygunluğunu denetlemek.
i) Ceza İnfaz Kurumlarının yangın tehlikesine karşı korunmasını sağlayıcı tedbirler almak ve
periyodik olarak elektrik şebekeleri denetimleri yaptırıp, raporları özel kartonunda saklatmak.
j) Ceza İnfaz Kurumlarının kitaplığının kontrolünü yaparak işlerliliğini sağlamak.
k) Cezaevlerinde görevli personelin mesaiye devamını sağlamak.
4- İlâmat ve infaz işlerini takip etmek, İlamât İnfaz ve Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi
Bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları arasında iş bölümü yaparak koordinasyonu sağlamak,
lüzumu halinde büro Cumhuriyet savcıları ile mesleki toplantılar icra etmek ve büro
Cumhuriyet savcıları tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile açılan
davalara ait iddianameleri inceleyerek hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
5-İlâmat İnfaz ve Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Bürosunun sağlıklı bir şekilde
çalışmasını temin için gerekli tüm önlemleri almak, personelin mesaiye riayetlerini sağlamak.
6-5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu ve
05.03.2013 tarihli Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği bağlamında Ankara Denetimli
Serbestlik ve Yardım Merkezine ilişkin iş, işlem ve görevleri yapmak.
7-Tercüme Bürosu işlemlerini denetlemek ve yürütmek.
8-İşyurtları Bürosu işlemlerini denetlemek ve yürütmek.
9-İcra Müdürlüklerinin kasa hesaplarının aylık kontrollerini yaptırmak ve ilgili daireler
personelinin sürekli denetimini yaparak, tahsilât ve reddiyatların kasa kayıtları ile
karşılaştırılmasını ve doğrulanmasını temin etmek ve İcra daireleri ile kasa işiyle uğraşan
hukuk mahkemeleri personelini denetimi altında bulundurmak.
10-2802 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlilerinin 5326 Sayılı Kanun kapsamında kalan
eylemleri ile ilgili evrakları muktezaya bağlamak.
11-Cumhuriyet savcıları Recep ÖZCAN, Halil MAÇKAYA, Özlem ŞİMŞEK, Ayhan METİN,
Fatma ULUSOY AYDIN, Mustafa ÇOLAK, Sezgin KANMAZ, Yücel ERKMAN tarafından
yazılan İddianame ve verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararları incelemek ve
hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
11-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevat İŞLEK'in yokluğunda ona ait işlerin gereğini yapmak
12-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.
13-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.
14-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

3-CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ MEHMET ODABAŞI'NA AİT GÖREVLER
1-Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak,
bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava
ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında
gereğini yapmak.
2-Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli
Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini
yapmak.
3-Kamuoyu ve medyanın ilgisini çeken Adalet Bakanlığınca izlenen önemli olaylarla ilgili
açılan kamu davalarını takip etmek ve karara çıktığında iddianameyi tanzim eden Cumhuriyet
savcısının da görüşünü alarak yasal süre içinde kanuni yollara başvurulmak üzere Cumhuriyet
Başsavcısını bilgilendirmek.
4-Medya İletişim Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak.
5-Giriş kapılarındaki kart uygulamasını periyodik aralıklarla denetlemek suretiyle Cumhuriyet
Başsavcılığımız personelinin mesaiye devamını bizzat sağlamak, geçerli bir mazereti
olmaksızın çalışma saatlerine riayet etmeyen personeli uyarmak, icap eden hallerde disiplin
işlemlerini başlatmak.
6-Ankara Adliyesinde staj yapan meslek lisesi öğrencileri ile ilgili olarak Cumhuriyet
Başsavcılığımızın sorumluluğu dahilinde olan işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
9-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ergün ŞAHİN'in yokluğunda ona ait işlerin gereğini yapmak.
10-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.
11-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.
12-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

4-CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ CEVAT İŞLEK'E AİT GÖREVLER
1-Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak,bu büroda
görevli Cumhuriyet Savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini
yapmak.
2-Avukat ve Noter Suçları İnceleme Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli
Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak dağılımını gerçekleştirmek, açılan dava ve fezlekeleri
incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak, avukat ve noterlerin görevlerinden
doğan veya görevlerinin ifası sırasında işledikleri suçlar ile ilgili soruşturmaları düzenlemek.
3-Parlamenterler hakkındaki şikâyetler ile ilgili soruşturmaları yürütmek.
4-Gerekli gördüğü durumlarda bizzat kanun yoluna gitmek, kanun yolu denetimi maksadıyla
mahkemelerinden Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen kararlara ilişkin Cumhuriyet
Başsavcısı tarafından görevlendirilmiş “görüldü” işlemini yapacak Cumhuriyet savcısının
işlemlerini denetlemek, infazla ilgili olanlar hariç, itiraz, yargılamanın yenilenmesi ve yasa
yararına bozma gibi işlemlerle ilgili ceza mahkemelerine ait dosyaları bizzat inceleyerek ya
da ilgili Cumhuriyet savcısına inceleterek konu hakkında görüş bildirilmesini sağlamak.
5-Ankara Noterliklerinin, 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Bakanlık genelgeleri uyarınca her
yıl Mayıs ayı içerisinde denetimlerinin Cumhuriyet savcılarınca yapılmasını ve raporların
süresinde Bakanlığa ulaştırılacak şekilde hazır edilmesini sağlamak.
6-Ankara Noter Odası Yönetim ve Disiplin Kurulunca verilen ve Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına tebliğ edilen disiplin soruşturmalarına ilişkin kararları incelemek, gerekli
gördüğü kararlarla ilgili yasal yollara müracaat etmek.
7-Noterlik kurulması, noterlerin izin, hastalık, teminat, yemin, devir-teslim vs. işlemlerini
yerine getirmek.
8-Baro Yönetim ve Disiplin Kurulunca verilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tebliğ
edilen disiplin soruşturmalarına ilişkin kararları incelemek, gerekli gördüğü kararlarla ilgili
yasal yollara müracaat etmek.
9-Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davalarda, davayı savunmaya yarar bilgi ve belgelerin
temini ile Hazine vekilinin davadan haberdar edilerek takibini sağlamak.
10-Adliye çalışanlarının üye oldukları sendikalar ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
arasındaki görüşmeleri yürütmek.
11-Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcılarının (Terör suçlarına bakan Ağır Ceza
Mahkemeleri hariç olmak üzere) ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısının
duruşmalara ilişkin iş ve işlemlerinin gözetim ve denetimlerini yapmak.
12- Ağır Ceza Mahkemeleri duruşma savcıları (Terör suçlarına bakan Ağır Ceza Mahkemeleri
hariç olmak üzere) ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı tarafından yazılan
iddianame ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları inceleyerek, hatalı
görülenlerin gereğini yapmak.
13-Cumhuriyet savcıları Ekrem ÖZPOLAT, İsmail İLHAN, Serap YALÇIN, Hakan YAŞAR,
Mehmet AFŞİN, Nilgün KÜRKAYA, Mestan IŞIK, Serkan UCUZCU, Ahmet BAYRAK
tarafından yazılan İddianame ve verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararları
incelemek ve hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
14-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal DEMİRDÖN'ün yokluğunda ona ait işlerin gereğini
yapmak.
15-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.
16-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.
17-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

5-CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ ALİ KUŞÇUOĞLU'NA AİT GÖREVLER
1-Genel soruşturma bürosu ile ilgili işlemleri yapmak, genel soruşturma evrakı ile mülhakat
Cumhuriyet Başsavcılıklarından fezlekeye rapten gönderilen evrakın Cumhuriyet savcıları
arasında dağılımını yapmak.
2-Uzlaşma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları
arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer
olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.
3-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adına mal ve hizmet alımları ile ilgili harcama yetkilisi
olarak görev yapmak.
4-Muhabere Bürosunun denetimini yapmak, büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki
evrak dağılımını gerçekleştirmek, açılan dava verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair
kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.
5-Cumhuriyet Savcılarının nöbet listelerini düzenlemek, ilgili birimlere iletmek ve nöbet
hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak.
6-Görevli Cumhuriyet Savcılarının izin, rapor, görevlendirme, geçici acil mazeret halleri gibi
sebeplerle veya görevlerinden ayrılmalarında onlara ait işlerin hangi Cumhuriyet Savcısı
tarafından yürütüleceğini belirlemek, görevlendirmek, bu gibi hallerde işlerin sürüncemede
kalmaması için gerekli önlemleri almak.
7-Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden gelen tüm evrakların gereğinin
yapılması ve bu Genel Müdürlükten gelen yazılar ile ilgili yapılan işlem sonucunda Bakanlığa
yazılacak yazıları hazırlamak hususunda Cumhuriyet Başsavcısı tarafından görevlendirilmiş
Cumhuriyet savcısının işlemlerini bizzat görerek parafe etmek, Mahkemeler ve İcra
Müdürlükleri ile diğer birimler tarafından Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğünden talep edilen hususlarla ilgili gelen cevabi yazıları ilgili birime aktarmak.
8-Suçluların İadesi, Hükümlülerin Nakli (cezai konularda uluslararası adli işbirliğinden doğan
görevler), soruşturma ve kovuşturması devam etmekte olan yabancı ülkelerdeki gıyabi tutuklu
ve yakalamalı kişiler ile ilgili işlemleri yapmak.
9-Bilgi Edinme Kanunu ile ilgili işleri yapmak.
10-Cumhuriyet savcıları arasında genel çalışma yönergesinden kaynaklanan bürolar arası
görev ihtilafını muktezaya bağlamak.
11-Cumhuriyet savcıları Abdülaziz ORHAN, Alparslan ÇAVDAR, Aykut Hüseyin KOCA,
Cihan ŞAHİN, Cihat İPEKÇİ, Mustafa KIZILIRMAK, Mehmet KAPLAN, Selim KUŞ, Yeter
GÜMÜŞ tarafından yazılan İddianame ve verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair
Kararları incelemek ve hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
12-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Hamdi KAYA'nın yokluğunda ona ait işlerin gereğini yapmak.
13-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.
14-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.
15-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak. 

6-CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ AHMET HAMDİ KAYA'YA AİT GÖREVLER
1-Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli
Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak dağılımını gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini
yapmak.
2-Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu ile ilgili tüm işlemleri
yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek,
açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı
görülenler hakkında gereğini yapmak.
3-Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli
Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini
yapmak.
4-Çek Suçları Soruşturma, Ön Ödeme ve Kabahatler Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak
bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak dağılımını gerçekleştirmek, açılan
dava ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler
hakkında gereğini yapmak.
3-Zamanaşımı Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları
arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer
olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.
4-Çocuk İzleme Merkezi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı arasında koordinasyonu
sağlamak ve Çocuk İzlem Merkezinde görevlendirilecek Cumhuriyet savcılarına ilişkin nöbet
listelerini düzenlemek, ilgili birimlere iletmek ve nöbet hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi
için gereken önlemleri almak.
7-Esas-Karar ve Yazı İşleri Bürolarının denetimini icra etmek.
8-Kurum ve Birim Arşivleri Ayıklama ve İmha Komisyonları üyesi olarak bu birime ait
görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.
9-Cumhuriyet Başsavcılığının, HSK ve adalet müfettişlerince yapılan olağan teftişleri
sonunda düzenlenip gönderilen tavsiyeler listesini inceleyerek başsavcı vekillerinin görev
alanlarına giren konularla ilgili onlarla işbirliği yapmak suretiyle belirtilen hususların ikmalini
sağlamak, tebliğ edilecek hususların sonuçlarını HSK ve Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına
bildirmek üzere yazılı raporu Cumhuriyet Başsavcısına sunmak.
10-Mahkemelerden ilgili makamlara gönderilmek üzere gelen dosyaları merciine iletmek ve
Yargıtay’dan döndüğünde mahkemesine verilmesini sağlamak.
11-Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 gün ve 8/61 sayılı Taşra
Personelinin Çalışma Düzeniyle ilgili yayınlanan genelge gereğini yerine getirmek ve Adli
Sicil Bürosunun gözetim ve denetimini yapmak.
12-Cumhuriyet savcıları Ali URUNCA, Cem SOLMAZ, Gökner KAYAŞ ZOR, Zehra
Mehtap KOÇKANAT, Salih SAMSA, Mustafa SAYLAM tarafından yazılan İddianame ve
verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararları incelemek ve hatalı görülenlerin
gereğini yapmak.
13-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali KUŞÇUOĞLU'nun yokluğunda ona ait işlerin gereğini
yapmak.
14-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.
15-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.
16-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

7-CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ CAFER GÜVEN KARA'YA AİT GÖREVLER
1-Müracaat ve Suçüstü Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak ve denetimini icra etmek,
büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve
verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında
gereğini yapmak.
2-Müracaat ve Suçüstü Bürosu ile Muhabere Bürosundan intikal eden ve içeriği itibariyle
takibinin kolluğa bırakılmayıp bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülmesi zorunlu
görülen ve özellik arz eden soruşturmaları yapmak üzere Cumhuriyet savcısı görevlendirmek,
bu nitelikteki soruşturmaları tüm aşama ve evreleri ile izlemek, ağır cezalık mevaddan
suçların tahkik ve takibinde gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi hususunda icap eden
tedbirleri almak.
3-Adliyenin ihtiyacı olan her türlü malzeme alımı ve onarım işleri ile ilgili gerektiğinde ihale
Komisyonu Başkanı olarak görev yapmak, Maaş Mutemetliği, Levazım Bürosu ve Ayniyat
Saymanlığı işlemlerini denetlemek ve yürütmek.
4-İdari İşler ve Levazım Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin ilgililerince
yürütülmesine bizzat nezaret ederek bu işlerin aksamaya neden olmayacak şekilde eksiksiz ve
sağlıklı biçimde yerine getirilmesini temin etmek, bu hususta alınması gereken tedbirleri
tespit ederek uygulamaya sokmak, idari işler müdürleri, nöbetçi memurlar, gece bekçileri,
teknisyenler, şoförler ve hizmetlilerin nöbet çizelgelerini düzenletip onaylatmak, nöbet
hizmetlerinin sağlıklı, disiplinli ve aksaksız bir şekilde yürütülmesi için denetimlerini
sürdürmek.
5-Adliyeye ait araç ve şoförlerle ilgili işleri yürütmek, motorlu araçların göreve sevk
formlarının tetkiki ile göreve çıkışlarını, günlük kat edilen mesafelerin kilometresini ve
akaryakıt sarfiyatı ile Adliye Sarayı garajının güvenliğine ilişkin denetlemeler yaparak,
araçların periyodik bakımı için lüzumlu tedbirleri almak.
6-Adliye binasının güvenliği konusunda Adliye Sarayı Koruma Karakol Amirliği ile yakın
işbirliği içinde olarak tüm binada ve özellikle de duruşma salonları ve adliye koridorlarında
alınması gereken tedbirleri tespit ederek en üst düzey güvenliğin sağlanmasını temin etmek,
Adalet Bakanlığı Özel Güvenlik talimatı hükümleri gereğini ifa etmek.
7-Sabotajlara Karşı Korunma Planı ve programları çerçevesinde Valilik Nezdinde Kurulu
Sabotajlara Karşı Koruma Komisyonuna ait iş ve işlemleri ifa etmek özel talimat ve
muhtıralar hükümleri dairesinde hazırlatmak, bu konuda gerekli tedbirleri almak.
8-Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkında 05.11.1995 gün ve
22453 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik Hükümleri uyarınca Adliye hizmet
binasının yangın tehlikesine karşı korunmasını sağlayıcı önlemleri almak. 
9-Adalet sarayı, eklentileri ve çevresi ile ilgili hususlarda tasarrufta bulunarak satın alınacak
mal ve hizmetlerde tespitte bulunup harcama yetkilisine bildirmek, bakım, onarım ve
temizliklerini adliyenin saygınlığına yakışır şekilde yaptırmak, bu hususta gereken her türlü
tedbiri almak, temizlik işi ile ilgili ihale prosedürünü tamamlayarak ihaleyi kazanan temizlik
firmasını ihale şartnamesinde belirtilen hususların yerine getirilmesi bakımından sürekli
denetim altında tutmak, firma ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunları gidermek, bu amaçla
hizmetli personeli İdari İşler Müdürleri marifetiyle etkin bir biçimde çalıştırmak.
10-Adliye koridorlarında ve diğer umuma açık kısımlarda sigara içilmemesi için her türlü
önlemi almak,
11-Asansör, elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer ve otopark ile ilgili işleri yürütmek, adliye
sarayındaki elektrik şebekesinin periyodik aralıklarla kontrolünü yaptırarak bu hususta
düzenlenecek raporun özel kartonda saklanmasını sağlamak, ayrıca elektrik ve su israfını
önleyecek tedbirleri aldırmak.
12-Adliye personeli servis hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili işlemleri yapmak.
13-Adliye yemekhanesinin Merkez ve Taşra Kuruluşları Yemek Hizmetleri Yönergesi
hükümleri gereği idare ve denetimi konusunda her türlü önlemleri almak.
14-Adliye kreşi ile ilgili işlemleri yürütmek, tespit edilen aksaklık ve noksanlıkların
giderilmesini temin etmek.
15-Sivil savunma programlarını özel talimat ve hükümleri dairesinde hazırlatmak, bu konuda
gerekli tedbirleri almak.
16-Adalet sarayı kütüphanesi ayniyatının yönetmelik hükümleri dairesinde işlemesini
sağlamak ve denetimini yapmak, kütüphane personelini denetlemek.
17-Adliye lojmanlarının genel bütçeye giren bakım ve onarım işleri ile ilgilenmek.
18-Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile ilgili işleri yapmak.
19-Suç eşyası Yönetmeliğinin noksansız bir şekilde uygulanmasını ve konu ile ilgili Bakanlık
genelgeleri ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 gün ve 32/33 sayılı Suç Eşyası
Olarak El Konulan Kültür Varlıkları İle İlgili Olarak Yapılacak İşler ifadeli yönetmelik ve
genelgeye uyulmasını sağlamak, Adalet Emanet Dairesi tarafından başka mahal ve mercilere
gönderilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilen eşya akıbetini belli aralıklarla
aratmak, emanet dairesinin emniyetli ve hizmete elverişli hale getirilmesi için gereken tüm
önlemleri almak, görevli memurları sürekli denetim altında tutmak.
20-Mesai saatleri içerisinde işin önemi, niteliği, suç faillerinin fazlalığı gibi sebeplerle nöbetçi
Cumhuriyet savcısının tek başına yürütemeyeceği soruşturmalarda durumu Cumhuriyet
Başsavcısına bildirerek, onun tarafından verilecek talimat çerçevesinde yeteri kadar
Cumhuriyet savcısı görevlendirmek.
21-Tutuklu evrakları inceleyerek tutuklama taleplerinin 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi
Yasasının 100–101. maddelerinde belirtilen yasal şart ve gerekçeleri kapsayıp kapsamadığı
konusunu izlemek gerektiğinde Cumhuriyet Başsavcısını bilgilendirmek.
22-İlk Kayıt Bürosunun denetimini icra etmek. 
23-Yapılacak programa göre en az iki ayda bir olmak üzere “Yakalama, Gözaltına Alma ve
İfade Alma Yönetmeliği” uyarınca nezarethaneleri bizzat denetlemek ve Cumhuriyet savcıları
arasında bu konuda periyodik denetleme cetveli düzenlemek.
24-Eğitim ve Sosyal İşler Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, çalışmalarını denetlemek.
25-Adalet Bakanlığı Adli Bültenlerinde yer alan genelgelerin ilgili birimlere ulaştırılmasını
aksaklığa mahal bırakmayacak şekilde temin etmek.
26-Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İcra Müdürleri ve diğer memurların acil hallerde
hemen bulunmalarını teminen özel telefonları veya evlerine en yakın polis karakollarına ait
telefon numaraları ile ev adreslerinin cetvel halinde tanzim edilerek sürekli
güncelleştirilmesini sağlamak.
27.Adli Tıp Grup Başkanlığına ait işleri takip etmek, sorunlarını çözmek ve birimler ile ilgili
şikayetleri değerlendirmek.
28-Cumhuriyet savcıları Bertan SARAÇ, Lokman NAMAL, Musa DURMAZ, Özlem
TAŞKIN TOMAK, Mehmet Fatih CANPOLAT, Semra DURAN, Nurullah Zülküf AKGÜL,
Neytel ÖZDEMİR tarafından yazılan İddianame ve verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına
Dair Kararları incelemek ve hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
29-Cumhuriyet Başsavcı Vekili İlhan AYAZ'ın yokluğunda ona ait işlerin gereğini yapmak.
30-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.
31-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.
32-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

8-CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ ERGÜN ŞAHİN'E AİT GÖREVLER
1-Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli
Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini
yapmak.
2-Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak,
bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava
ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında
gereğini yapmak.
3-Terör Suçlarına bakmakla görevli ve yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin duruşma
savcılarının duruşmadaki iş ve işlemlerinin gözetim ve denetimini yapmak, görev dağılımını
gerçekleştirmek.
4-Teknik Büro ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları
arasında büro ile ilgili evrakın tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya
yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.
5-Cumhuriyet Başsavcılığında staj yapacak olan hâkim/savcı adayları ile avukat stajyerlerinin
çalışacakları yerleri tespit ederek bunların, özellikle mesleki bilgilerinin arttırılması, meslek
kültürü ve etiği konularında iyi yetişebilmeleri için gereken tedbirlerin alınarak şartların
elverdiği ölçüde kendilerine ideal çalışma ortamlarının temin edilmesini sağlamak.
6-Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilecek olan iş cetvellerinin zamanında hazırlanmasını
ve gecikmeye meydan verilmeden gönderilmesini sağlamak,
7-Düzenlenmesi gereken süreli rapor ve cetvelleri hazırlatıp Adalet Bakanlığı, HSK veya ilgili
mercilere göndermek.
8-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet ODABAŞI'nın yokluğunda ona ait işlerin gereğini
yapmak.
9-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.
10-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.
11-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLLERİ VE CUMHURİYET SAVCILARININ
GÖREVLERİ İLE İLGİLİ MÜŞTEREK HÜKÜMLER:

1. Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gerek yargı, gerekse
yönetimle ilgili görevlerinin yerine getirilmesinde, hizmetin icaplarına uygun, düzenli ve
ahenkli bir iş birliği içinde bulunmak ve bağlı birimlerin verimli ve süratli çalışmaları için her
türlü tedbirleri almakla yükümlü ve bu açıdan Cumhuriyet Başsavcısına karşı sorumludurlar.
2. Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri; sorumlu bulundukları birimlerde, nöbet cetvelleriyle
belirlenen sıralamaya göre nöbet tutmakla, nöbetçi olduğu süre zarfında ve mesai saatleri
dışında nöbetçi personeli denetlemekle yükümlü olup, nöbetçi Cumhuriyet Savcıları
tarafından kendilerine intikal ettirilen ve çevrede olumsuz etki yapan olaylar, ağır toplumsal
suçlar, Adalet Bakanlığı ve kamuoyunun bilgilendirilmesini gerekli kılacak nitelikteki
hadiseler hakkında beklemeksizin Cumhuriyet Başsavcısına malumat verilmesine özen
göstereceklerdir.
3. Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri; bir önceki maddede sözü edilen türden olayların
niteliği ve şüpheli sayısı itibariyle, toplu olarak işlenen suçlarla, çok yönlü sürdürülmesi
gereken soruşturmaları yeter sayıda Cumhuriyet savcısı görevlendirmek suretiyle,
soruşturmalara nezaret etmek ve gerektiğinde bizzat yönetmekle yükümlüdürler.
4. Resmi bayram ve anma günlerinde kutlamaya ve vefat eden adliye mensuplarının cenaze
törenlerine katılmak ile Atatürk anıtına çelenk koymak gibi işler Cumhuriyet Başsavcısı veya
uygun göreceği Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından yerine getirilecektir.
5. Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Adalet Bakanlığından gönderilen veya Cumhuriyet
Başsavcısı tarafından kendilerine tevdi edilen inceleme ve soruşturmaları bizzat(başka bir
Cumhuriyet Savcısına havale etmeden) yaparak sonucunu Adalet Bakanlığına sunulmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına iletmekle yükümlüdürler.
6. Cumhuriyet savcıları görevle ilgili konularda Cumhuriyet başsavcı vekilleri tarafından
kanun dairesinde verilen talimatlara uymak konusunda gereken hassasiyeti göstereceklerdir.
7. Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları tüm personele örnek olacak şekilde
mesaiye riayet konusunda gereken hassasiyeti göstereceklerdir. Cumhuriyet başsavcısının ya
da zorunlu hallerde Cumhuriyet başsavcı vekilinin bilgisi olmaksızın görev yeri terk
edilmeyecektir. 
8. Nöbetçi Cumhuriyet savcıları olay yerine en kısa zamanda intikal edip, delillerin
kaybolmasını engelleyecek durumda bulunacak, ölü muayeneleri ve otopsi işlemlerinin
gecikmeksizin yapılmasına dikkat edeceklerdir. Hafta sonu, resmi tatil ve mesai saatleri
dışında dahi ölü muayene ve otopsi işlemlerini hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın ivedilikle
yerine getirerek, adlî kolluk görevlilerinin nöbetçi Cumhuriyet savcısını bulamaması gibi
yakınmalara meydan vermeyecekler, bu konularda tarafların ve toplumdaki bireylerin
sızlanmasına ve mağduriyetine sebebiyet olacak tutum ve davranışlardan kaçınacaklardır.
9. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 16.11.2011 gün
ve 70/1 sayılı Genelgeleri uyarınca; Yabancı uyruklu şahısların yakalanması (gözaltına
alınması), tutuklanması veya özgürlüğü bağlayıcı nitelikte bir cezanın infazı amacıyla
cezaevine alınması ya da serbest bırakılması hallerinde, “Yabancı uyrukluların özgürlüklerinin
kısıtlanması ve serbest bırakılmalarının bildirilmesine ilişkin bilgi formu eksiksiz bir şekilde
doldurularak kimlik belgelerinin onaylı suretleri, tutuklama müzekkeresi veya süre belgesi
örneği eklenmek suretiyle,
a. İkili Sözleşme hükümleri uyarınca; Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan,
Litvanya, Kazakistan, Özbekistan, Rusya ve Türkmenistan uyruklu kişilerin rızalarının
olmaması halinde doğrudan 24 saat içerisinde (0 312 292 27 20) numaralı faks ile Dışişleri
Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğüne iletilecek, ayrıca bu devletlerin konsolosluklarına
bilgi verilmeyecektir. Bu kişilerin rızalarının olması halinde ise ilgili devlet konsolosluklarına
bilgi verilmesi ile yetinilecektir.
b. Yukarıda zikredilmeyen ve Viyana Sözleşmesine taraf devlet uyruğunda olanlar açısından
yabancı kişinin yazılı olarak karşı çıkmaması halinde “http://www.mfa.gov.tr/yerlesikdiplomatik-ve-konsuler-misyonlar.tr.mfa”
adresinde faks numaraları bulunan ilgili
konsolosluklara doğrudan 24 saat içerisinde iletilecektir.
c. Türkiye’de temsilciliği bulunmayan yabancı ülke vatandaşları için düzenlenecek form
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğünün (0 312 292 27 20) numaralı faksına
gönderilecektir.
d. Her üç halde de UYAP Sistemi üzerinden Adalet Bakanlığına bilgi verilecektir.
e. Ağır cezalık suçlar ile kamu düzenini, can ve mal güvenliğini ihlal eden suçlar, işkence
iddiaları, eğitim ve öğretim özgürlüğüne karşı işlenen suçlar, 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanunu kapsamındaki suçlar, Dernek ve Siyasi Partiler, Basın ve yayın organları tarafından
işlenen suçlar bizzat Cumhuriyet Savcıları tarafından soruşturulacaktır.
Avukatlar ve Noterlerin şahsi suçlarında dahi şüpheli sıfatıyla ifadeleri, bizzat Cumhuriyet
savcıları tarafından alınacaktır.
10. Emekli olsalar bile hâkim ve Cumhuriyet savcıları, bakanlar, üst düzey bürokratlar,
öğretim üyeleri, büyükelçiler, avukatlar ve noterlerin ifadelerinin alınması için hazır
bulunmaları gerektiğinde, kolluğa müzekkere yazılmayıp güncel iletişim araçları ile davet
edilmelerine özen gösterilecektir.
11. Soruşturma numarası verilmeyen hiç bir evrak kolluk kuvvetlerine gönderilmeyecektir,
Kolluk güçlerine gönderilen evrakla ilgili kolluktan istenen hususlar açık ve anlaşılır bir
şekilde belirtilmek suretiyle soruşturmaların yürütülmesi istenecektir.
12. Mesai gün ve saatlerinde meydana gelen adli olaylarla ilgili olarak kolluğa gerekli emirler,
müracaat bürosu ya da nöbet cetvelleri esaslarına göre günlük nöbetçi büro Cumhuriyet
savcıları tarafından verilecektir. Kolluğun soruşturmalarla ilgili talepleri yine bu Cumhuriyet
savcıları tarafından karşılanacaktır. Dış nöbetçi Cumhuriyet savcıları ise sadece ölü muayene
ve keşif gibi işleri yapacak ve bu işlere ait talimatları kendileri kolluğa vereceklerdir. Mesai
saatleri dışında nöbetçi Cumhuriyet savcıları yukarıdaki tüm işleri kendileri yapacaklardır.
Mesai gün ve saatlerinde nöbetçi Cumhuriyet savcıları dışında hiçbir Cumhuriyet savcısı,
zorunlu haller haricinde, kolluğa dilekçe havale etmeyecektir.
13. Soruşturma evrakının Cumhuriyet savcısının gözetiminde bulundurulması gerekmekte
olup, kolluğa havale edilen evrak ile başka mahal savcılıklarına yazılan talimatların en geç bir
aylık aralarla akıbetleri sorulacaktır.
14. Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde görevlendirilen Cumhuriyet savcıları, duruşmalara
dosyaları inceleyerek, talep ve mütalaalarını hazırlayarak çıkacaklardır. Zorunlu haller dışında
mütalaa beyan etmek üzere duruşmaların ertelenmesine sebebiyet verilmeyecektir.
15. Hakkında adli işlem yapılan yabancı uyrukluların, soruşturma aşmasında Ceza
Muhakemesi Kanunu gereğince parmak izleri alınıp, fotoğraflarının çektirilmesi usul haline
getirilecektir.
16. Adli Tıp Kurumunda muayeneleri ve müşahede altına alınmaları maksadıyla İstanbul
Kapalı Cezaevine sevk edilen tutuklularla ilgili soruşturma evrakının da ilgili ile birlikte
gönderilmesine özen gösterilecektir.
17. İşkence iddialarının önüne geçebilmek ve bu yolda yapılabilecek yasa dışı bir uygulamaya
meydan verilmemek üzere, suç işledikleri iddiasıyla nezarete alınanların sorgulanmalarından
önce ve sorgulama işlemi yapıldıktan sonra tıbbi muayenelerinin yaptırılması temin
edilecektir.
18. Davaların ilgili yasa maddelerine uygun olarak düzenlenen iddianamelerle, görevli ve
yetkili mahkemede açılmasına özen gösterilecek, tutuklu işlerde ise iddianamelerin başına
“TUTUKLUDUR” ibaresi mutlaka konulacaktır.
19. Daimi aramaya kayıtlı soruşturma evrakının takibi ilgili büroda görevli Cumhuriyet
savcısına verilmiş bir görev olup, evrakın en geç üç ayda bir gözden geçirilerek gerekleri
yapılacak ve bu tür evrak kolluğa gönderilmeyip, kolluktan istenen hususlar hakkında talimat
yazılması usul haline getirilecektir.
20. Yurt dışına yazılacak talimatlarla ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dışilişkiler
Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 gün ve 7/69 sayılı genelge esasları dikkate alınacaktır.
21. Tutuklama talebinin kabul edilmemesi halinde durum ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından
değerlendirilip; gerektiğinde itiraz yoluna gidilecektir.
22. İlamların infazı sırasında, infazın süratle yapılmasının temini bakımından YAKALAMA
ÇIKARILMASI halinde en geç 15 günlük aralarla, başka mahalle infaz için gönderilen
ilamların en geç üç aylık aralıklarla akıbetlerinin araştırılması cihetine gidilecek, Bakanlık
genelgeleri ile Başsavcılığımızca yapılan ve İnfaz Bürosuna tebliğ edilen hususlara önemle
uyulacaktır.
23. Mahkemelerden verilen kararlara karşı ilgili Cumhuriyet savcılarının kanun yollarına
başvuruda duyarlı olmaları ve temyiz olanağı var iken, yasal süre dolduktan sonra olağanüstü
bir Kanun yolu olan kanun yararına bozma cihetine gitme zorunluluğunda kalmaktan
kaçınmaları gerekmektedir. 
24. Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan soruşturma evraklarında görevin bir başka
büroya ait olduğundan bahisle gönderme yazısı gönderen Cumhuriyet savcısının bağlı
bulunduğu Cumhuriyet başsavcı vekili tarafından uygun bulunarak görüldü işlemi yapıldıktan
sonra soruşturma evrakı ilgili büroya gönderilecektir. Bahse konu evraklar doğrudan ilgili
büroya gönderilmeyecektir.
25. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 30/04/2014 tarih ve 3 sayılı yönergesi çerçevesinde
nöbet sonrası izin işlemleri 14/03/2017 tarihinde yayınlanan Cumhuriyet Başsavcılığımızın
Genel Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönergemizde belirtilen usul ve esaslara göre ve
Ankara Cumhuriyet Başsavcısının onayı ile uygun gördüğü tarihlerde uygulanacaktır.
26. 2016 yıl sonu bürolar arası iş cetvellerinin oranları nazara alınarak, Cumhuriyet
Başsavcısı tarafından görev bölümü çizelgesinde yazılı değişiklik yapılıncaya kadar geçerli
olmak üzere;
Adalet Emanet Dairesinden sorumlu Cumhuriyet savcısına büro görevlerine ilave olarak %20
oranında genel tevzi yapılacaktır.
Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcılarına büro
görevlerine ilave olarak %20 oranında genel tevzi yapılacaktır.
27. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 30/04/2014 tarih ve 3 nolu yönergesi çerçevesinde mesai
sonrası ve resmi tatiller dâhil olmak üzere Cumhuriyet savcıları tarafından tutulacak nöbet
hizmetlerinde aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre nöbet işlemleri ve nöbet sonrası izin
işlemleri uygulanacaktır.
a) İç nöbet:
Mesai günleri içerisinde saat 17:30–20:00 arasında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise
saat 08:30–20:00 arasında adliyede bulunmak sureti ile tutulacaktır. Tutulan nöbet sayısına
bakılmaksızın ayda bir gün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uygun görülecek tarihte nöbet
sonrası idari izin kullanılacaktır.
b) Dış nöbet:
Dış nöbetçi Cumhuriyet savcıları; saat 17:00 ile ertesi günü 17:00 saatleri arasında ve yirmi
dört saat uygulamasına göre kendi bölge hudutlarını kapsayan alanda görev ifa ederler.
Nöbet hizmetinin yerine getirilip saat 17:00 itibarı ile devredilmesini takip eden ilk mesai
gününde idari izin kullanılacaktır.
c) Çocuk İzlem Merkezi nöbeti:
Cumhuriyet savcıları tarafından hafta içi mesai saatlerinde, hafta sonu ve resmi tatil
günlerinde ise 08.30–17.30 saatleri arasında Çocuk İzlem Merkezinde fiilen bulunmak
suretiyle yürütülecektir.
Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde tutulan nöbet hizmetinin yerine getirilmesini takip eden
ilk mesai gününde nöbet sonrası idari izin kullanılabilir.
d) Basın ve Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu nöbeti: 
Mesai sonrası, hafta sonu ve resmi tatiller dâhil olmak üzere haftalık nöbet tutulan Basın ve
Çocuk Suçları Soruşturma Bürolarında ifa edilen nöbet hizmeti, haftanın Perşembe günü saat
17:00 itibarı ile devrini takiben ilk mesai gününde idari izin kullanılabilecektir.
Beş gün ve daha fazla süreli resmi tatillerde genel nöbet tutan Cumhuriyet savcılarına, nöbet
sırasına göre, her gün dört kişiyi geçmemek üzere, mesai günlerinde sırayla idari izin
kullandırılabilecektir.
İdari izin verilen Cumhuriyet savcılarının iş ve işlemlerine bakacak savcı
görevlendirilmesinde aksamalara meydan verilmemesi için, Cumhuriyet savcılarının nöbet
sonrası idari izinlerini kullanacakları tarihten en az iki gün önce dilekçe ile başvurmaları
istenilecektir.
İdari izinler ile ilgili günlük çizelgeler her ayın sonunda icmal ettirilerek mahsus kartonunda
muhafaza edilecektir.
28. Memur Suçları Soruşturma Bürosu, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma
Bürosu, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve Avukat ve Noter Suçları
Soruşturma Bürolarına ait evraklar hariç olmak üzere, görev yerleri değiştirilen Cumhuriyet
savcıları, bir önceki iş bölümü cetveline göre kendilerine tevzi edilip halen uhdelerinde
bulunan soruşturmaları yürütmeye devam edeceklerdir.

AĞIR CEZA MAHKEMELERİ DURUŞMA SAVCILARI:
1. Ağır Ceza Mahkemesi Yasemin BANU AKSOY
2. Ağır Ceza Mahkemesi Ayhan ÇELİK
2. Ağır Ceza Mahkemesi Abdurrahman YALÇIN
3. Ağır Ceza Mahkemesi Celal ORAK
4. Ağır Ceza Mahkemesi Fatih Halil KAPLAN
5. Ağır Ceza Mahkemesi Mehmet Hanifi YILDIRIM
6. Ağır Ceza Mahkemesi Ömer Faruk TEZEL
7. Ağır Ceza Mahkemesi Şaban YAVUZ
8. Ağır Ceza Mahkemesi Kasım İLİMOĞLU
9. Ağır Ceza Mahkemesi Dr Alper TAŞKIRAN
10. Ağır Ceza Mahkemesi Erkan BUYRUK
11. Ağır Ceza Mahkemesi Aykut TUNCER
12. Ağır Ceza Mahkemesi Kenan ÇETİN
13. Ağır Ceza Mahkemesi Hamza YOKUŞ
14. Ağır Ceza Mahkemesi Mustafa MANGA
15. Ağır Ceza Mahkemesi Nuri GÜL 
16. Ağır Ceza Mahkemesi Emre Giray GÖRMEZ
17. Ağır Ceza Mahkemesi Aytekin CENİKLİ
18. Ağır Ceza Mahkemesi İsmail YALÇIN
19. Ağır Ceza Mahkemesi Osman ÖZTÜRK
20. Ağır Ceza Mahkemesi Tahir DİKME
21. Ağır Ceza Mahkemesi Akif KARAKUŞ
22. Ağır Ceza Mahkemesi Cemalettin ŞİMŞEK
23. Ağır Ceza Mahkemesi Fatih KARATAŞ
24. Ağır Ceza Mahkemesi Ahmet AKDENİZ
1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Bülent EKER

İNCELEME VE TETKİK BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Ali Ceyhun CEYLAN
2. Cumhuriyet Savcısı Cuma DOĞAN
3. Cumhuriyet Savcısı Muhittin BUYRUK

İCRA DAİRELERİ DENETİM VE SORUŞTURMA BÜROSU:
Cumhuriyet Savcısı Fatih ÖZTÜRK

BASIN BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Ahmet DALGALI
2.Cumhuriyet Savcısı Halis ÖZMEN
3. Cumhuriyet Savcısı Levent SAVAŞ
4. Cumhuriyet Savcısı Mehmet TAŞTAN

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR SORUŞTURMA BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap YAREN
2. Cumhuriyet Savcısı Kürşat KAYRAL

İLAMÂT İNFAZ VE DENETİMLİ SERBESTLİK YARDIM MERKEZİ BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Arslan KESKİN
2. Cumhuriyet Savcısı Atnan BAŞKESEN
3. Cumhuriyet Savcısı Beşir ÇİFTLİK 
4. Cumhuriyet Savcısı Ercan BAŞARAN
5. Cumhuriyet Savcısı Erdoğan AKTAŞ
6. Cumhuriyet Savcısı İhsan ALTUĞ
7. Cumhuriyet Savcısı Ömer Gürsel ÖZGENCİL
8. Cumhuriyet Savcısı Sema Sonay GÖKŞEN
9. Cumhuriyet Savcısı Utku Salih DİNÇER

MÜRACAAT VE İLK KAYIT BÜROSU
1. Cumhuriyet Savcısı Ahmet Gökay AKTAŞ
2. Cumhuriyet Savcısı Ayişe KALEM
3. Cumhuriyet Savcısı Banu ÖZENÇ
4. Cumhuriyet Savcısı Çağlar GÜLTEKİN
5. Cumhuriyet Savcısı Dursun Murat AY
6.Cumhuriyet Savcısı Habip OĞUZ
7. Cumhuriyet Savcısı İrfan SERT
8. Cumhuriyet Savcısı İsa KAYA
9.Cumhuriyet Savcısı Metin AFŞAR
10. Cumhuriyet Savcısı Ramazan HANÇER

ASKERİ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Çınar SAY
2. Cumhuriyet Savcısı Lütfü KARAKUŞ

AİLE İÇİ ŞİDDET SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Ayhan AY
2. Cumhuriyet Savcısı Emine AVCIOĞLU
3. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beşir GÜVEN
4. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şerif KARTAL
5. Cumhuriyet Savcısı Namık GENEL

TALİMAT BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Atilla CEYLAN
2. Cumhuriyet Savcısı Rahmi DÖNMEZ 

MUHABERE BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Hasan Coşkun ÇETİNBİNİCİ
2. Cumhuriyet Savcısı Orhan KILIÇ

ÇOCUK SUÇLARI BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Bülent YÜCETÜRK
2. Cumhuriyet Savcısı İsmail KARADEMİR
3. Cumhuriyet Savcısı Mahir KALEBEK
4. Cumhuriyet Savcısı Münire KOYUNCU
5. Cumhuriyet Savcısı Seçil SÜALP AKSU

ANAYASAL DÜZENE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Abbas ARINAN
2. Cumhuriyet Savcısı Adem AKINCI
3. Cumhuriyet Savcısı Adem CAN
4. Cumhuriyet Savcısı Adnan GÜMÜŞ
5. Cumhuriyet Savcısı Ahmet AKÇA
6. Cumhuriyet Savcısı Ali AKMAN
7. Cumhuriyet Savcısı Ali Alper SAYLAN
8. Cumhuriyet Savcısı Ahmet ALTUN
9. Cumhuriyet Savcısı Ali İhsan AKDOĞAN
10. Cumhuriyet Savcısı Alparslan KARABAY
11.Cumhuriyet Savcısı Bülent KARAKAYA
12.Cumhuriyet Savcısı Bülent KARAKUŞ
13. Cumhuriyet Savcısı Cengiz AKGÜL
14. Cumhuriyet Savcısı Çetin GÜZEL
15. Cumhuriyet Savcısı Doğan Adem KURT
16. Cumhuriyet Savcısı Ender COŞKUN
17. Cumhuriyet Savcısı Erkan YÜKSEL
18. Cumhuriyet Savcısı Fatih ŞİMŞEK
19. Cumhuriyet Savcısı Gökhan KÖSEOĞLU 
20. Cumhuriyet Savcısı Göksel ÜNÜVAR
21. Cumhuriyet Savcısı Gürhan Murat TEKİN
22. Cumhuriyet Savcısı Gürhan ÖZOK
23. Cumhuriyet Savcısı Halil TÜRKMEN
24. Cumhuriyet Savcısı Hamdi Çağrı ŞAHİN
25. Cumhuriyet Savcısı İdris ÜNAL
26. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri AKDENİZ
27. Cumhuriyet Savcısı Kamil ALTINTAŞ
28. Cumhuriyet Savcısı Medeni EFE
29.Cumhuriyet Savcısı Mehmet ARSLAN
30.Cumhuriyet Savcısı Mehmet Cihan KISA
31.Cumhuriyet Savcısı Mehmet Murat TUZCU
32. Cumhuriyet Savcısı Mehmet TURGAY
33. Cumhuriyet Savcısı Meriç DEDE
34. Cumhuriyet Savcısı Muhammed Akif ONGUN
35.Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ali KORKMAZ
36.Cumhuriyet Savcısı Muharrem SONGÜR
37. Cumhuriyet Savcısı Murat KAÇAN
38.Cumhuriyet Savcısı Murat KORKMAZ
39.Cumhuriyet Savcısı Murat ÖZCAN
40.Cumhuriyet Savcısı Murat ŞAHİNGÖZ
41.Cumhuriyet Savcısı Musa YÜCEL
42. Cumhuriyet Savcısı Mustafa GÖKÇE
43.Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kurtuluş DEPREM
44.Cumhuriyet Savcısı Necati KAYAKÖZÜ
45.Cumhuriyet Savcısı Necip ÖZALKAN
46.Cumhuriyet Savcısı Özgür KAMIŞLIK
47.Cumhuriyet Savcısı Ramazan AYDOĞAN
48.Cumhuriyet Savcısı Ramazan DİNÇ 
49. Cumhuriyet Savcısı Serdar COŞKUN
50. Cumhuriyet Savcısı Serhat ÖZVEREN
51.Cumhuriyet Savcısı Seyfullah ARSLAN
52.Cumhuriyet Savcısı Tekin KÜÇÜK
53.Cumhuriyet Savcısı Turan ELBİSTAN
54.Cumhuriyet Savcısı Velihattin ELDEMİR
55.Cumhuriyet Savcısı Veysel KAÇMAZ
56.Cumhuriyet Savcısı Yıldırım Kemal ZÖHRE
57. Cumhuriyet Savcısı Zafer ERGÜN

KAÇAKÇILIK VE MALİ SUÇLAR BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Aydın KAPTAN
2. Cumhuriyet Savcısı Elif AYDAN BOZFIRAT
3. Cumhuriyet Savcısı Erdinç Hakan ÖZDABAKOĞLU
4. Cumhuriyet Savcısı Eyyup MUTLU
5. Cumhuriyet Savcısı Ferhat CELALOĞLU
6. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin ERTEPE
7. Cumhuriyet Savcısı Mehmet TAMÖZ
8. Cumhuriyet Savcısı Nursin DUMAN
9. Cumhuriyet Savcısı Onur Önder KALKAN
10.Cumhuriyet Savcısı Rıfat ÖZKAN

MEMUR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Alper TÜRKÖZMEN
2. Cumhuriyet Savcısı Cemal Fehmi GÜNAY
3. Cumhuriyet Savcısı Kubilay TAŞTAN
4. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali ETHEMOĞLU
5. Cumhuriyet Savcısı Mustafa BAŞER
6. Cumhuriyet Savcısı Namık Kemal SALTIK 

TEKNİK BÜRO:
Cumhuriyet Savcısı Tekin KÜÇÜK

ÇEK SUÇLARI, ÖNÖDEME VE KABAHATLER BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Nihat COŞKUN
2. Cumhuriyet Savcısı Önder DEMİRCİ
3. Cumhuriyet Savcısı Şamil KOÇ

ZAMANAŞIMI BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Adnan MAZLUM
2. Cumhuriyet Savcısı Gülnur BOLAT
3. Cumhuriyet Savcısı Hatice ÇETİN
4. Cumhuriyet Savcısı İsmail ŞAFAK
5. Cumhuriyet Savcısı Murat BİLİCİ
6. Cumhuriyet Savcısı Yakup Ünal DEMİR

BİLİŞİM SUÇLARI BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Abdularif AKGÜÇ
2. Cumhuriyet Savcısı Cevdet BEŞİKCİ
3. Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz ÖZDEMİR
4. Cumhuriyet Savcısı Faika BARAN
5. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin APAYDIN
6. Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan YÜKSEL
7. Cumhuriyet Savcısı Murat SAZAK
8. Cumhuriyet Savcısı Murat YILMAZ
9. Cumhuriyet Savcısı Şahin ALTUĞ
10. Cumhuriyet Savcısı Yarcan MUTLU

UYAP BİRİM SORUMLUSU:
Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan YÜKSEL

UZLAŞMA BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Dilşat PEKTAŞ
2. Cumhuriyet Savcısı Hikmet AKYOL 
3. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Cebbar ÜLGEN
4. Cumhuriyet Savcısı Talip AKGEDİK
5. Cumhuriyet Savcısı Tuncay BAŞARAN
6. Cumhuriyet Savcısı Veli GÜNEY

AYRIMCILIK VE CİNSEL SUÇLAR BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Ferhan ÖZDEMİR
2. Cumhuriyet Savcısı Günay Serap YÜKSEL
3. Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim BAŞARANGİL
4. Cumhuriyet Savcısı Nazan GÜNERİ,

GENEL SORUŞTURMA BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Abdulaziz ORHAN
2. Cumhuriyet Savcısı Adnan ŞAHİN
3. Cumhuriyet Savcısı Ahmet BAYRAK
4. Cumhuriyet Savcısı Ali URUNCA
5. Cumhuriyet Savcısı Alparslan ÇAVDAR
6. Cumhuriyet Savcısı Ayhan METİN
7. Cumhuriyet Savcısı Aykut Hüseyin KOCA
8. Cumhuriyet Savcısı Bertan SARAÇ
9. Cumhuriyet Savcısı Cem SOLMAZ
10. Cumhuriyet Savcısı Cihan ŞAHİN
11. Cumhuriyet Savcısı Cihat İPEKÇİ
12. Cumhuriyet Savcısı Ekrem ÖZPOLAT
13. Cumhuriyet Savcısı Ersan YILMAZ
14. Cumhuriyet Savcısı Fatma ULUSOY AYDIN
15. Cumhuriyet Savcısı Gökner KAYAŞ ZOR
16. Cumhuriyet Savcısı Hakan Yaşar ÜRÜN
17.Cumhuriyet Savcısı Halil MAÇKAYA
18. Cumhuriyet Savcısı İsmail İLHAN
19. Cumhuriyet Savcısı Kasım YAĞMUR 
20. Cumhuriyet Savcısı Lokman NAMAL
21. Cumhuriyet Savcısı Mehmet AFŞİN
22. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih CANPOLAT
23. Cumhuriyet Savcısı Mehmet KAPLAN
24. Cumhuriyet Savcısı Mestan IŞIK
25. Cumhuriyet Savcısı Musa DURMAZ
26. Cumhuriyet Savcısı Mustafa ÇOLAK
27. Cumhuriyet Savcısı Mustafa KIZILIRMAK
28. Cumhuriyet Savcısı Mustafa SAYLAM
29. Cumhuriyet Savcısı Nadi TÜRKASLAN
30. Cumhuriyet Savcısı Neytel ÖZDEMİR
31. Cumhuriyet Savcısı Nilgün KÜRKAYA
32. Cumhuriyet Savcısı Nurullah Zülküf ALGÜL
33. Cumhuriyet Savcısı Özlem ŞİMŞEK
34. Cumhuriyet Savcısı Özlem Taşkın TOMAK
35. Cumhuriyet Savcısı Pınar Akdoğan TUNCA
36. Cumhuriyet Savcısı Recep ÖZCAN
37. Cumhuriyet Savcısı Salih SAMSA
38. Cumhuriyet Savcısı Selim KUŞ
39. Cumhuriyet Savcısı Semra DURAN
40. Cumhuriyet Savcısı Serap YALÇIN
41. Cumhuriyet Savcısı Serkan UCUZCU
42. Cumhuriyet Savcısı Sezgin KANMAZ
43. Cumhuriyet Savcısı Yeter GÜMÜŞ
44. Cumhuriyet Savcısı Yücel ERKMAN
45. Cumhuriyet Savcısı Zehra Mehtap KOÇKANAT

HSYK SORUŞTURMA BÜROSU:
Cumhuriyet Savcısı Mustafa BAŞER 

ADALET EMANET DAİRESİ:
Cumhuriyet Savcısı Ersan YILMAZ

HUKUK MAHKEMELERİ: (6217 Sayılı Kanunda Zikredilmeyen Konularda)
1. Cumhuriyet Savcısı Kasım YAĞMUR
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17 ve 26. Asliye Hukuk Mahkemeleri, 1, 2, 3 ve 4, 7, 8 Aile
Mahkemelerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızı temsil edecektir.
2. Cumhuriyet Savcısı Adnan ŞAHİN
9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 27. Asliye Hukuk Mahkemeleri 5, 6, 9, 10
ve 11 Aile Mahkemelerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızı temsil edecektir.

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
GELEN EVRAK VE TALEP EDİLEN HUSUSLAR:

Cumhuriyet Savcısı Adem CAN
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden gelen tüm evrakların gereğinin
yapılması ve bu Genel Müdürlükten gelen yazılar ile ilgili yapılan işlem sonucunda Bakanlığa
yazılacak yazıların hazırlanması.

6222 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAZILI YASAK FİİLLERE İLİŞKİN
SORUŞTURMA VE TEDBİRLER:

Cumhuriyet Savcısı Namık Kemal SALTIK
6222 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin 4. fıkrası (c) bendinde yazılı hal dışında bu Kanun
kapsamında gösterilen suç ve yasak fiillere ilişkin soruşturma işlemlerini yürütmek, idari
yaptırımlara karar vermek ve Kanun’da Cumhuriyet savcısına tanınan diğer yetkileri
kullanmak.

KANUN YOLU DENETİMİ MAKSADIYLA MAHKEMELERDEN CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞI’NA GÖNDERİLEN KARARLARIN GÖRÜLDÜLERİ VE KANUN
YOLU BAŞVURULARI

Cumhuriyet Savcısı Musa DURMAZ
Kanun yolu denetimi maksadıyla mahkemelerinden Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen
kararlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcı vekilinin gerekli görmesi ve görevlendirmesi
durumunda infazla ilgili olanlar hariç, itiraz, yargılamanın yenilenmesi ve yasa yararına
bozma gibi işlemlerle ilgili ceza mahkemelerine ait dosyaları inceleyerek konu hakkında
görüş bildirmek.

MERKEZ VE MÜLHAKAT ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ'NDE İDDİA
MAKAMINI TEMSİLEN GÖRÜLDÜ, MÜTALAA ve BENZERİ İŞLEMLERİ
YERİNE GETİRECEK CUMHURİYET SAVCILARI

1. Asliye Ceza Mahkemesi Alparslan ÇAVDAR
2. Asliye Ceza Mahkemesi Bertan SARAÇ 
3. Asliye Ceza Mahkemesi Ayhan METİN
4. Asliye Ceza Mahkemesi Salih SAMSA
5. Asliye Ceza Mahkemesi Cihan ŞAHİN
6. Asliye Ceza Mahkemesi Zehra Mehtap KOÇKANAT
7. Asliye Ceza Mahkemesi Fatma ULUSOY AYDIN
8. Asliye Ceza Mahkemesi Abdülaziz ORHAN
9. Asliye Ceza Mahkemesi İsmail İLHAN
10. Asliye Ceza Mahkemesi Cem SOLMAZ
11. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet BAYRAK
12. Asliye Ceza Mahkemesi Mustafa KIZILIRMAK
13. Asliye Ceza Mahkemesi Nadi TÜRKASLAN
14. Asliye Ceza Mahkemesi Ekrem ÖZPOLAT
15. Asliye Ceza Mahkemesi Mustafa SAYLAM
16. Asliye Ceza Mahkemesi Nurullah Zülküf ALGÜL
17. Asliye Ceza Mahkemesi Yeter GÜMÜŞ
18. Asliye Ceza Mahkemesi Selim KUŞ
19. Asliye Ceza Mahkemesi Cihat İPEKÇİ
20. Asliye Ceza Mahkemesi Serap YALÇIN
21. Asliye Ceza Mahkemesi Gökner KAYAŞ ZOR
22. Asliye Ceza Mahkemesi Mustafa ÇOLAK
23. Asliye Ceza Mahkemesi Yücel ERKMAN
24. Asliye Ceza Mahkemesi Hakan Yaşar ÜRÜN
25. Asliye Ceza Mahkemesi Mehmet Fatih CANPOLAT
26. Asliye Ceza Mahkemesi Lokman LAMAL
27. Asliye Ceza Mahkemesi Semra DURAN
28. Asliye Ceza Mahkemesi Recep ÖZCAN
29. Asliye Ceza Mahkemesi Aykut Hüseyin KOCA
30. Asliye Ceza Mahkemesi Mehmet AFŞİN
31. Asliye Ceza Mahkemesi Özlem TAŞKIN TOMAK
32. Asliye Ceza Mahkemesi Neytel ÖZDEMİR
33. Asliye Ceza Mahkemesi Sezgin KANMAZ
34. Asliye Ceza Mahkemesi Mehmet KAPLAN
35. Asliye Ceza Mahkemesi Mestan IŞIK
36. Asliye Ceza Mahkemesi Pınar AKDOĞAN TUNCA
37. Asliye Ceza Mahkemesi Özlem ŞİMŞEK
1.- 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri Abdulvahap YAREN
Kalecik İlçesi Mahkeme Kararları Ali URUNCA
Haymana İlçesi Mahkeme Kararları Halil MAÇKAYA
Çubuk İlçesi Mahkeme Kararları Serkan UCUZCU
Akyurt İlçesi Mahkeme Kararları Nilgün KÜRKAYA
Gölbaşı İlçesi Mahkeme Kararları Şaban YAVUZ
Bala İlçesi Mahkeme Kararları Kasım İLİMOĞLU
Elmadağ İlçesi Mahkeme Kararları Dr. Alper TAŞKIRAN
Polatlı İlçesi Mahkeme Kararları Kenan ÇETİN

ÇOCUK MAHKEMELERİ GÖRÜŞ VE MÜTALÂA İŞLEMLERİ
1 Nolu Çocuk Mahkemesi kararları ve talimat evrakları Münire KOYUNCU
2 Nolu Çocuk Mahkemesi kararları ve talimat evrakları Seçil SÜALP AKSU
3 Nolu Çocuk Mahkemesi kararları ve talimat evrakları Bülent YÜCETÜRK
İş Bölümü Cetveli 10/07/2017 tarihinden itibaren geçerlidir.

ANKARA – 10.07.2017
Yüksel KOCAMAN
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.