Hakim ve savcılarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 4/a maddesinin ikinci fıkrasına "son hal kağıdında" ibaresinden sonra gelmek üzere henüz hal kağıdı düzenlenmemiş ise Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenen son teftiş raporunda" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 1512 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Boşalan, açılan veya dördüncü sınıftan üçüncü sımfa geçirilen noterlikler, Resmi Gazete'de ilan olunur."

MADDE 3- 1512 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "son" ibaresi "Resmi Gazete'de" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 1512 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Atama yapılırken, aynı sınıftan noterlerin meslekteki kıdemleri esas alınır. Kıdemde eşitlik halinde Adalet Bakanlığınca verilen noterlik belge sıra numarası önce olan tercih edilir."

MADDE 5- 1512 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Hasta noterler Cumhuriyet savcılığı kanalı ile Hükümet tabiplerinden veya Devlet hastanesi doktorlarından" ibaresi, "Noterler, hastalıkları nedeniyle" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"h. idari yargıda beş yıl süreyle görev yapmış hakim veya savcılar ile Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş Danıştay üyelerinden hukuk fakültesi mezunu olmayanlar, talepleri halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından, mevcut kontenjanlara ilave olarak hukuk fakültelerine sınavsız olarak yerleştirilir. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından birlikte belirlenir."

MADDE 7- 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 36 nci maddesinin üçüncü fıkrasına "kararı üzerine" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya iki yıllık sürenin dolması şartıyla talepleri halinde," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (k) bendinde yer alan "tarih" ibareleri "yılın Ocak ayının birinci günü" şeklinde, (k) bendinde yer alan "beş" ibaresi "üç" şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 9- 2802 sayılı Kanunun 106 ncı_ .maddesinin dördüncü fıkrasına "Adalet Müfettişlerine," ibaresinden sonra gelmek üzere "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişlerine ve Bakanlık İç Denetçilerine"--ibaresi, beşinci fıkrasına "ödeme yapılanlara;" ibaresinden sonra gelmek üzere "yabancı dil tazminatı hariç," ibaresi ve maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş; mevcut altıncı fıkrada yer alan "vergiye" ibaresi "vergi ve kesintiye" şeklinde değiştirilmiştir.

"Yargıtay Birinci Başkam, Danıştay Başkam, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Danıştay Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanlan, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sımf hakim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar ve diğer hakim ve savcılara 15.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. Bu Kanuna tabi olan hakim ve savcılardan Anayasa Mahkemesinde görev yapanlara ödenen aylık ek ödenek ve Uyuşmazlık Mahkemesinde görev yapanlara ödenen ödenek ile bu fıkrada belirlenen ek tazminattan yalnızca biri ve yüksek olanı ödenir."

MADDE 10- 2802 sayılı Kanuna 112 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Silah Edinme:-....................

MADDE 112/A - Hakim ve~ savcılar, Emniyet Genel Müdürlüğünce, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca temin edilen yerli veya ithal tabancaları, bedeli mukabilinde, zati silah olarak satın alabilirler. Bu silahlar ile ilgili muameleler her türlü vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaftır."

MADDE 11- 2802 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 19- Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakim ve savcıları hakkında 14/2/2005 tarihinden 1/9/2013 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan uyarma, aylıktan kesme, kınama ve kademe ilerlemesini durdurma cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.

Af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin inceleme, soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin inceleme, soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz.

14/2/2005 tarihinden 1/9/2013 tarihine kadar işlenen ve Kanunun 67 nci maddesi ile (e) ve (f) bentleri hariç 68 inci maddesi uyarınca verilip kesinleşmiş bulunan disiplin cezaları, hakkında ceza tertip olunanın, bu Kanunun, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde başvurusu üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca incelenir.

Yapılan inceleme sonunda Genel Kurul, başvurunun reddine karar verebileceği gibi önceki kararın kaldırılmasına veya eyleme uyan alt bir disiplin cezasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından verilen bu kararlara karşı, Başkan veya hakkında ceza tertip olunan, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunabilir. Yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararlar kesindir.

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.

Disiplin cezalarının affı, ilgililere geçmiş süreler için özlük haklan ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez."

MADDE 12- 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu bende göre görevlendirilenler, ders verdikleri günlerde izinli sayılırlar."

MADDE 13- 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 9- (1) 1/9/2019 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaz. Ancak, verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir."

MADDE 14- 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ğ) Türkiye Adalet Akademisi tarafından meslek içi eğitim programlarına katılmasına karar verilen hakim ve savcılara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek." -........

MADDE 15- 6087 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendi ile geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 5 inci sırasına "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşavirleri" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Türkiye ..Cumhuriyeti Anayasasına göre Devletin... üç temel erkinden biri olan "Yargı"nın ana unsurunu hakim ve savcılar oluşturmaktadır. Kariyer meslek olması nedeniyle hakimlik ve savcılık mesleği, teorik ve pratik bakımdan yoğun bir bilgi birikimini gerektirmektedir. Hakim ve savcıların özlük haklarının, yüklendikleri görev ve sorumlulukla uyumlu hale getirilmesi; hem yargı organlarının verimliliğini artıracak, hem de daha yetkin ve donanımlı kişilerin hakimlik ve savcılık mesleğini tercih etmelerini sağlayacak, bu suretle yargılama faaliyetinin kalitesini artıracaktır.

İdari yargıda görev yapan hakim ve savcılardan hukuk fakültesi mezunu olmayanların, belirli bir süre mesleği icra etmeleri şartıyla sınavsız olarak hukuk fakültelerine kayıt yaptırabilmelerine imkan sağlanmaktadır.

Hakim ve savcılar hakkında bazı disiplin cezaları bakımından af getirilerek çalışma barışma katkı sağlanması ve mesleki motivasyonlarının artırılması amaçlanmaktadır.

Teklifle, yukarıda kısaca açıklanmaya çalışılan gerekçelerle, hakim ve savcıların özlük haklarında düzenlemeler yapılmaktadır.

Öte yandan Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ilgili kanunlarda değişiklikler yapılmaktadır.

Ayrıca uygulamada dile getirilen sorunların çözümü amacıyla Noterlik Kanununda da değişiklikler yapılmaktadır.

MADDE 1- Maddeyle, Noterlik Kanununun 4/a maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Noterin ikinci ve üçüncü sınıftaki asgari hizmet süresi dört yıldır. Noterin sınıfının yükseltilebilmesi için, bu süre içinde Adalet müfettişi tarafından, ilgili noter hakkında olumlu hal kağıdı düzenlenmiş olması da gerekmektedir. Uygulamada her noter hakkında süresi içinde hal kağıdı düzenlenememektedir. Bunun sonucu olarak bazı noterler süresini doldurmasına rağmen, hakkında hal kağıdı bulunmadığından sınıfı yükseltilememektedir. Bununla birlikte noterler görev yaptıkları yerin bağlı bulunduğu Cumhuriyet savcısı tarafından her yıl teftiş edilmektedir. Yapılan değişiklikle, hakkında hal kağıdı düzenlenememiş noterlerin sınıfının yükseltilmesi konusunda, Cumhuriyet savcısı tarafından tanzim edilen son teftiş raporunun esas alınması öngörülmekte ve yaşanan mağduriyetlerin bu şekilde giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2-Maddeyle, NoterlikKanununun 22 ncimaddesinde değişiklik

yapılmaktadır. Boşalan, açılan veya dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa geçirilen noterliklerin, noterin bulunduğu yerde, İstanbul, Ankara ve Adalet Bakanlığınca uygun görülecek diğer yerlerde çıkan birer gazetede ilanına yönelik uygulamadan vazgeçilmekte, söz konusu ilanın sadece Resmi Gazete'de yapılması hükme bağlanmaktadır. Böylece gereksiz masraf ve zaman kaybının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 3- Teklifle Noterlik Kanununun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla, aym Kanunun 24 üncü maddesinde de değişiklik yapılmaktadır.

MADDE 4-Maddeyle, NoterlikKanununun 27 ncimaddesinde değişiklik

yapılmaktadır. Maddenin mevcut ikinci fıkrasına göre, atama yapılırken noterlerin kıdemlerinde eşitlikolması halinde çoksayıda kriter dikkatealınmaktadır. Yapılan

değişiklikle, atamayapılırken noterlerinkıdemlerinde eşitlikolması halinde Adalet

Bakanlığınca verilen noterlik belge sıra numarası önce olanın tercih edilmesi sağlanmaktadır. Böylece atamalar daha kolay ve kısa bir süre içinde yapılabilecektir.

MADDE 5-Maddeyle, NoterlikKanununun 59 uncumaddesinde değişiklik

yapılmaktadır. Buna göre, noterlerin doktora, Cumhuriyet savcılığı kanalıyla gidebilmeleri zorunluluğu kaldırılarak, diğer kamu görevlileri ile aynı uygulamaya tabi tutulmaları amaçlanmaktadır.

MADDE 6- Anayasanın 125 inci maddesi gereğince idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açık olup, idari uyuşmazlıkları çözmekle görevli olan idari yargı hakim ve savcıları; hukuk fakültesinden veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında eğitim veren en az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarmdan mezun olan adaylar arasından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve anayasa hukuku, idare hukuku, hukuk yargılama usulü, borçlar hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve vergi hukukunun yanı sıra maliye ve ekonomi konularını da kapsayan alan bilgisi sorularından oluşan yazılı yarışma sınavıyla seçilmektedirler.

Anılan sınavda başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulmaktadırlar. Bu şekilde sınırlı sayıda seçilen idari hakim adayları, iki yıllık hakim adaylığı sürecinde Türkiye Adalet Akademisinde teorik, idari mahkemelerde ve Danıştayda uygulamaya yönelik meslek öncesi eğitimlerini tamamladıktan sonra, tekrar yazılı yeterlik sınavına alınmakta, bu sınavda da


başarılı olmaları halinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından mesleğe kabulleri yapılmaktadır.

Tüm . dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak yenilenen toplumsal dinamiklerin gereklerine uygun ve evrensel standartlarda bir adalet sistemi kurulması ve geliştirilmesi nihai amaçtır. Bu kapsamda halen idari yargı alanında hakimlik ve savcılık yapmakta olup, esasen hukuk fakültesinde verilen teorik bilgilere ilaveten uygulamaya yönelik birikime de sahip oldukları halde hukuk fakültesi diploması bulunmayanların, belirli bir süre görev yapmış olmak şartıyla, devlet ve vakıf üniversitelerinin hukuk fakültelerine sınavsız kayıt yaptırarak, devam zorunluluğu olmaksızın, belirlenecek fark derslerden sınava girmek suretiyle hukuk fakültesi diploması alabilmeleri amacıyla bu düzenleme yapılmaktadır. Bu imkan Danıştay üyeleri için de getirilmektedir.

MADDE 7- Maddeyle, Yargıtay Kanununun 36 ncı maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Yargı tayda görev yapan tetkik hakimlerinin Yargıtay dışında bir göreve atanabilmeleri için görev yaptıkları daire veya kurulun başkanının lüzum göstermesi ve Birinci Başkanlık Kurulunun karar vermesi gerekmektedir. Bu düzenlemeye ek olarak, belirli bir süre çalışmış olmak şartıyla kendi talepleriyle de Yargıtay dışında bir göreve atanabilmelerine imkan sağlanmaktadır.

MADDE 8- Maddeyle, hakim ve savcı adaylığına atanabilmek için "giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle otuzbeş yaşım doldurmamış olmak" şartı, "giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşım doldurmamış olmak" şeklinde değiştirilmek suretiyle adaylar lehine düzenleme yapılmaktadır. Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek için de aym düzenleme kabul edilmektedir.

Diğer yandan, mesleğinde en az üç yıl fiilen çalışmış avukatların hakimlik ve savcılık adaylığı sınavına girebilmelerine imkan tanınarak, beş yıllık fiili çalışma süresi kısaltılmaktadır.

MADDE 9- Maddeyle, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci, Başkanvekilleri, Danıştay Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile diğer tüm hakim ve savcılara ek tazminat verilmesi amaçlanmaktadır.

Öte yandan, 2802 sayılı Kanuna tabi olup Anayasa Mahkemesinde ve Uyuşmazlık Mahkemesinde raportör olarak görev yapan hakim ve savcılar bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinde görev yapanlara 6216 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca "ek ödenek", Uyuşmazlık Mahkemesinde görev yapanlara 2247 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca "ödenek" adı altında aylık ödeme yapılmaktadır. Anılan ödemeler ile maddeyle getirilen ek tazminattan yalnızca birinin ve yüksek olanının ödenmesi öngörülmektedir.

MADDE 10- Hakim ve savcılar icra ettikleri görevin niteliği itibariyle pek çok tehdit ve tehlikeye açıktır. Nitekim, bazı hakim ve savcıların görevleri nedeniyle silahlı saldırıya maruz kalarak yaralandıkları hatta hayatlarım kaybettikleri vakidir. Bu sebeple hakim ve savcılara yapılabilecek bu tür saldırıları caydırabilmek ve onların kişisel güvenliklerini temin etmek amacıyla bedelleri kendilerince ödenen silahlan edinebilmeleri önem arz etmektedir. Daha önce Adalet Bakanlığınca yapılan girişimler sonucu o dönem görev yapan bazı hakim ve savcıların yerli ve ithal silah satın alabilmeleri sağlanmıştır. Ancak mesleğe daha sonra başlayanlar bu imkandan yararlanamamıştır. Maddeyle, hakim ve savcıların daha uygun şartlarla şahsi silah edinebilmelerine imkan sağlanmaktadır.

MADDE 11- Maddeyle, hakim ve savcılar hakkında, belirtilen tarihler arasında işlenmiş eylemler sebebiyle verilen uyarma, aylıktan kesme, kınama ve kademe ilerlemesini durdurma cezaları için disiplin affı getirilmektedir. Derece yükselmesini durdurma ve kanunda nitelenen bazı haller hariç olmak üzere yer değiştirme cezası alanlar için ise, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kuruluna başvuru imkanı tanınmaktadır. 2010 Anayasa değişikliğiyle meslekten ihraç cezaları için yargı yolu açıldığından bu ceza, madde kapsamına alınmamıştır.

MADDE 12- Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar Türkiye Adalet Akademisinde yürütülen adaylık ve hizmet içi eğitimlerde ders vermekle görevlendirilmektedir. Uygulamada ders vermekle görevlendirilenlerin, görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşundaki pozisyonu itibariyle derslere iştirak edemediği görülmüştür. Maddeyle, Türkiye Adalet Akademisinde yapılan eğitimin önemi dikkate alınarak ders vermekle görevlendirilenlerin asli görevleri gerekçe gösterilerek eğitim faaliyetlerinin aksatılmaması ve ders verenlerin derse hazırlık ve motivasyonlarının sağlanması amacıyla ders vermekle görevlendirilenlerin ders verdikleri günlerde izinli sayılmaları sağlanmaktadır.

MADDE 13- Maddeyle, Cumhuriyet savcılarının soruşturma işlemlerini daha etkin ve süratli bir şekilde yerine getirebilmelerini temin etmek amacıyla asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara, 1/9/2019 tarihine kadar katılmamaları hükme bağlanmaktadır. Ayrıca, katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görüşünün alınmaması ve Cumhuriyet savcısının asliye ceza mahkemesince verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurabilmesi öngörülmektedir.

6545 sayılı Kanunla, sulh ceza mahkemelerinin kapatılarak yargılama işlemlerinin asliye ceza mahkemeleri tarafından yürütüleceğine ilişkin hüküm sonrasında artan asliye ceza mahkemesi sayısının Cumhuriyet savcısı ihtiyacım artırması nedeniyle böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Öte yandan, bölge adliye mahkemelerinin yakın zamanda faaliyete geçirilmesi planlandığından, ortaya çıkacak Cumhuriyet savcısı ihtiyacımn karşılanması da amaçlanmaktadır.

MADDE 14- 6524 sayılı Kanunla 2802 sayılı Kanunun 119 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, hakim ve savcıların meslek içi eğitimlerinin yürütülmesi görev ve yetkisi, eğitim faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi amacıyla Türkiye Adalet Akademisine verilmiştir. Maddeyle, meslek içi eğitime alınacak hakim ve savcıları belirleme yetkisinin Akademiye ait olduğu vurgulanmakta ve Akademi tarafından bu kapsamda alman kararların uygulanabilmesi için yapılması gereken tebligat ve yazışma gibi iş ve işlemlerin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yürütüleceği hükme bağlanmaktadır.

. MADDE 15- 6524 sayılı Kanunla 2802 sayılı Kanunun 119 uncu maddesinde yapılan değişiklik uyannca, hakim ve savcıların meslek içi eğitim faaliyetleri, Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülmektedir. Değişiklik, hakim ve savcıların meslek içi eğitiminin tek elden ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaca ulaşmak için eğitime katılacaklar konusunda karar verme yetkisinin Akademide bulunması zorunludur. 6087 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendindeki düzenleme sebebiyle uygulamada doğması muhtemel uyuşmazlıkların önüne geçilmesi amacıyla anılan alt bent yürürlükten kaldırılmaktadır.

Ayrıca maddeyle, 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında teklifle yapılması öngörülen düzenlemenin sonucu olarak, aynı konuyu düzenleyen 6087 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 16- Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri unvanına 657 sayılı Kanunun eki cetvellerde yer verildiği halde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (II) sayılı cetvelde yer verilmemiştir. Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri 5300 ek göstergeli bir kadrodur. 5300 ek göstergeli diğer unvanlar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin 5 inci sırasında yer alırken aynı ek göstergeye sahip olan Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşavirlerinin bu cetvele eklenmemiş olması nedeniyle anılan kadrolarda bulunan personelin mali haklan konusunda hukuki bir boşluk ortaya çıkmıştır. Maddeyle bu sorunun giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 17- Yürürlük maddesidir.

MADDE 18- Yürütme maddesidir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
bir katip 4 yıl önce

acaba biz katiplerede zam yapılacakmı..yoksa yine yokmu sayılacağız..kimsenin dikkatini çekmiyormuyuz acaba..

Avatar
Uzunoğlu uzunoğlu 4 yıl önce

merhaba. Öncelikle dosta hakknda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra hakim kararına sunulmuyormu zaten? Yani ikinci bir kararın kişilerin yüzlerine okumak için devletin savcısına vakit kaybı yaşatılıyor diye düşünüyorum. Bence sadece dosyanın incelenmesi aşamasında yer almalılar bu hususta alınan kararı çok mantıklı buldum tşkler