İstinaf dairelerinin bakacağı davalar belli oldu!

Çeşitli farklılıklar olmakla birlikte özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir Bölge adliyesi işbölümü ilkelerinde Yargıtay Dairelerinin halen uyguladıkları işbölümü ilke kararlarına paralel bir işyölümü esasına karara bağladıkları anlaşılıyor.

Başkanlar kurulunca alınan kararlara göre Bölge Adliye Mahkemelerinin hukuk daireleri, “Medeni Hukuk Daireleri”, "Gayrimenkul Hukuku Daireleri”, “Ticaret ve Borçlar Hukuku Daireleri”, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Daireleri” olmak üzere dört “ihtisas alanı” altında toplanacak.

Ceza daireleri ise : Yine Yargıtay dairelerinin halen uyguladıkları işbölümüne benzer bir sistematikle  TCK nın suç tiplerini ve hükümlerini esas alan bir işbölümü ilkeleri   ile görev yapacaklar.

İstanbul Bölge adliye Mahkemesinde  37 Hukuk Dairesi, 23 adet Ceza dairesi bulunacak. Ankara Bölge Adliye Mahkemelerinde ise 17 Ceza 27 Hukuk dairesi  oluşacak.
Ankara Bölge  Adliye Mahkemeleri Başkanlar kurulunun aldığı  06.05.2016 tarihli  İşbölümü kararının tamamı aşağıya eklenmiştir.

Bölge adliye Mahkemelerinin  işbölümü esaslarına ilişkin kararlarının tamamı için  linkler ektedir. 

      Ankara BAM İş Bölümü
      Antalya BAM İş Bölümü 
      Erzurum BAM İş Bölümü
      Gaziantep BAM İş Bölümü
      İstanbul BAM İş Bölümü
      İzmir BAM İş Bölümü
      Samsun BAM İş Bölümü


ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU KARARI 

Sayı : 2016 / 1 

Tarih : 06.05.2016 

 5235 sayılı Kanunun 35/1 maddesi uyarınca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk ve 
Ceza Dairelerinin numaralarını ve aralarındaki işbölümünü belirlemek amacıyla Başkanlar 
Kurulu salonunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı başkanlığında, 27 Hukuk ve 17 
Ceza Dairesi başkanından oluşan Başkanlar Kurulu toplandı. 

 Hukuk ve Ceza Dairelerinin numaralarının ve aralarındaki işbölümünün belirlenmesi 
gündemi ile toplanıldığından Hukuk ve Ceza Dairelerine gelmesi muhtemel iş durumu incelendi. 

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ; I) ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ ARASINDA İŞBÖLÜMÜ 

 A) İŞBÖLÜMÜNÜN GENEL ESAS VE İLKELERİ 

 1) Bölge Adliye Mahkemesi “Hukuk Daireleri” arasında işbölümü, istinaf incelemesinin 
sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik çalışma ve 
işbirliğini desteklemek, hukuksal sorunların çözümünde sorumluluk üstlenerek yönlendirici 
olabilmek ve Hukuk Dairelerinin hukuksal kimliklerini güçlendirmek amacıyla aşağıda yer alan 
"ihtisas alanı ve temel görev esasları" çerçevesinde yapılır. 

 2) İhtisas Alanı; 

 2.1) Bölge Adliye Mahkemesi “Hukuk Daireleri”, “Medeni Hukuk Daireleri”, 
"Gayrimenkul Hukuku Daireleri”, “Ticaret ve Borçlar Hukuku Daireleri”, “İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Daireleri” olmak üzere dört “ihtisas alanı” altında toplanır. 

 2.2) Her hukuk dairesi, kural olarak yalnızca bir ihtisas alanı altında yer alır. 

 2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer 
alabilir. 

 3) Temel Görev; 

 3.1) Her bir hukuk dairesi, ihtisas alanına giren temel görev ya da görevlere 
sahiptir. 

 3.2) Hukuk dairelerine, kural olarak, temel görevi ile bağdaşmayan görevler 
verilmez. 

 3.3) Zorunluluk bulunması halinde bir daireye, bu durum ortadan kalkıncaya 
kadar, ihtisas alanı ve temel görevi dışında da görev verilebilir. 

 

 B) ORTAK HÜKÜMLER 

1) Dosyanın, eksiklikleri nedeniyle geri çevrilmiş olması, istinaf inceleme görevinin 
benimsendiği anlamına gelmez. Ancak geri çevirme kararını veren daire, dosyanın Bölge Adliye 


Mahkemesi'ne ilk geliş tarihinde ya da geri çevirme sonrası geldiği tarihte istinaf incelemesiyle 
görevli daire ise, görevsizlik kararı veremez. 

2) Dairelerin, ihtisas alanları ve temel görevleri ile bağlantılı ve/veya fer'isi durumunda 
bulunan davalar hakkında görevsizlik kararı verebilmesi, söz konusu davanın başka bir dairenin 
görevleri arasında açıkça yazılı olması şartına bağlıdır. 

3) Asıl davayla ilgili ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararların inceleme 
görevi, asıl davaya bakacak olan daireye aittir. 

4) İstinafa konu davada eski kanun maddelerinin uygulanmış bulunması halinde görevin 
belirlenmesinde, bu maddelerde yazılı müesseselerin düzenlendiği yeni yasa maddeleri esas 
alınır. Bu işbölümü ile atıf yapılan kanun maddelerinin değişmesi halinde, yeni kanunun karşılık 
gelen maddelerine atıf yapılmış sayılır. 

5) Bir davada, birden fazla hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık söz konusu ise, 
istinaf incelemesi, uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen 
daire tarafından yapılır. Uyuşmazlık konusu hukuki ilişki birden fazla dairenin görev alanına 
giren karma sözleşmeye yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, istinaf 
incelemesi, bunlardan Türk Borçlar Kanunu’ndaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait 
hüküm ve kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır. 

6) Bir davada, uyuşmazlık konusu hukuki ilişki Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) yazılı özel 
sözleşme türleri arasındaki karma bir sözleşmeye ya da TBK'da düzenlenen birden fazla özel 
sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, istinaf incelemesi, özel sözleşme türlerinin kanunda yer 
aldığı sıralama dikkate alınarak önce düzenlenen sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve 
kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır. 

7) Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi istemli davalar sonucu verilen 
kararlar ile hakemlerce ve hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve kararların 
incelenmesi, esas davaya ait hükmü incelemekle görevli daire tarafından yapılır. 

8) Ebniye Kanunu, 2510 sayılı İskan Kanunu ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılması imkanı bulunmayan durumlarda açılan 
tazminat davaları ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 125. maddesi 
hükmünden yararlanılmak suretiyle tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen hüküm 
ve kararların istinaf incelemesi, ayın uyuşmazlığını inceleyecek daire tarafından yapılır. 

9) İşbölümünde aynı tür davalara bakmakla görevlendirilen daireler arasında iş 
paylaşımı: 

9.1) Dava türü ve sayı eşitliği dikkate alınarak mümkün olduğu kadar seri 
dosyalar aynı daireye düşecek şekilde Ulusal Yargı Ağı bilişim sistemi (UYAP) tarafından 
otomatik olarak tevzi edilir 


9.2) Daha önce istinaf incelemesi yaparak talebin esastan kabulüne veya reddine 
karar veren daire, anılan dosyanın yeniden istinafa konu olması halinde de istinaf incelemesini 
yapar. 

. Hukuk dairelerinin görevleri altında yer alan "hatırlatma"ların amacı, istinaf 
incelemesi ile görevli hukuk dairesinin belirlenmesinde sıklıkla karşılaşılabilecek yanılmaları 
önlemek ve gözden kaçabilecek farklılıklara dikkat çekmektir. 

 

 C) HUKUK DAİRELERİNİN GÖREVLERİ 

 

BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ (AİLE – 2.H.D. İKİZİ) 

 İhtisas Alanı : Medeni Hukuk 

 Temel Görev : Aile Hukuku 

 1) 4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" başlıklı İkinci Kitabının, "Evlilik Hukuku" başlıklı 1. 
kısmında yer alan hükümlerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma: 

 • Mal rejimlerinden (TMK 202-281) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve 
kararların istinaf inceleme görevi 12. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 

 2) 4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" başlıklı İkinci Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. 
kısmında yer alan, "Soybağının Kurulması" başlıklı 1. Bölümünün 5, 6 ve 7. ayrımları ile "Aile" 
başlıklı 2. Bölümünde yer alan hükümlerden (TMK m. 321 ila 395) kaynaklanan davalar sonucu 
verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma : 

 • Ev başkanının sorumluluğundan (TMK m.369) kaynaklanan davalar sonucu verilen 
hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi ise 24. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 

 3) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a 
dayanılarak alınan tedbirler, 

 4) Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme’ye ve 5717 
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun’a göre açılan (çocukların 
mutad meskeni olan ülkeye iadesi) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 5) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı 
Çocuk Koruma Kanunu’ndan kaynaklanan (korunmaya muhtaç çocuklar hakkında alınacak 
karar ve tedbirlere ilişkin) dava ve talepler hakkında verilen hüküm ve kararlar. 

 6) Boşanma davasından bağımsız olarak açılan, her çeşit nafakaya ilişkin davalar ile 
karı-koca arasında Türk Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan eşya davaları sonucu verilen hüküm 
ve kararlar, 

 7) Nişan bozma nedeniyle hediyelerin geri alınması ve tazminat istemli davalar sonucu 
verilen hüküm ve kararlar. 


 8) 4721 sayılı TMK'nun 2. Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. kısmında yer alan "Soy Bağının 
Kurulması" başlıklı 1. Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayrımlarında yer alan maddelerden (TMK m.282 
ila 320: Soy bağı, tanıma, babalık, evlat edinme vb) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen 
hüküm ve kararlar, 

 9) 4721 sayılı TMK'nun 2. Kitabının, "Vesayet" başlıklı 3. kısmında yer alan maddelerden 
(TMK m. 396-494) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar, 

 

İKİNCİ HUKUK DAİRESİ (AİLE – 1.H.D. İKİZİ) 

 İhtisas Alanı : Medeni Hukuk 

 Temel Görev : Aile Hukuku 

 1) 4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" başlıklı İkinci Kitabının, "Evlilik Hukuku" başlıklı 1. 
kısmında yer alan hükümlerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma: 

 • Mal rejimlerinden (TMK 202-281) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve 
kararların istinaf inceleme görevi 12. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 

 2) 4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" başlıklı İkinci Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. 
kısmında yer alan, "Soybağının Kurulması" başlıklı 1. Bölümünün 5, 6 ve 7. ayrımları ile "Aile" 
başlıklı 2. Bölümünde yer alan hükümlerden (TMK m. 321 ila 395) kaynaklanan davalar sonucu 
verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma : 

 • Ev başkanının sorumluluğundan (TMK m.369) kaynaklanan davalar sonucu verilen 
hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi ise 24. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 

 3) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a 
dayanılarak alınan tedbirler, 

 4) Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme’ye ve 5717 
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun’a göre açılan (çocukların 
mutad meskeni olan ülkeye iadesi) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 5) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı 
Çocuk Koruma Kanunu’ndan kaynaklanan (korunmaya muhtaç çocuklar hakkında alınacak 
karar ve tedbirlere ilişkin) dava ve talepler hakkında verilen hüküm ve kararlar. 

 6) Boşanma davasından bağımsız olarak açılan, her çeşit nafakaya ilişkin davalar ile 
karı-koca arasında Türk Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan eşya davaları sonucu verilen hüküm 
ve kararlar, 

 7) Nişan bozma nedeniyle hediyelerin geri alınması ve tazminat istemli davalar sonucu 
verilen hüküm ve kararlar. 

 8) 4721 sayılı TMK'nun 2. Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. kısmında yer alan "Soy Bağının 
Kurulması" başlıklı 1. Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayrımlarında yer alan maddelerden (TMK m.282 


ila 320: Soy bağı, tanıma, babalık, evlat edinme vb) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen 
hüküm ve kararlar, 

9) 4721 sayılı TMK'nun 2. Kitabının, "Vesayet" başlıklı 3. kısmında yer alan maddelerden 
(TMK m. 396-494) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar, 

 

ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ (TÜKETİCİ ) 

 İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku 

 Temel Görev : Tüketici Hukuku 

1) Tüketici Mahkemelerinden verilen ve diğer dairelerin grevine girmeyen satış (taşınır, 
taşınmaz), vekalet, hizmet, devre mülk, devre tatil, paket tur, kapıdan satış ve benzeri 
sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma: 

• 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen eser, taşıma, sigorta ve 
bankacılık işlem ve/veya sözleşmelerinden kaynaklanan davalara görevli dairelerinde bakılmaya 
devam edilecektir. 

• Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin tesisinden kaynaklanan davalar, 
sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan davalar ile estetik amaçlı ameliyatlardan, diş tedavi, 
protez vb yapımından, araç tamirinden, fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar 
sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 24. Hukuk Dairesi'ne, 

• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmında yer alan ve diğer dairelerin 
girmeyen sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen 
hüküm ve kararlar ile, 

• Mahkemenin sıfatına bakılmaksızın (Tüketici Mahkemelerinden verilenler dahil) 
avukatlık sözleşmesinden ve Avukatlık Kanunu’nun 165. Maddesinin uygulanmasından 
kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 4. Hukuk 
Dairesine, 

 • Okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan veya 
sözleşmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 
26. Hukuk Dairesi'ne, 

 • Eser sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf 
inceleme görevi 27. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 

2) Mahkemenin sıfatına bakılmaksızın tıbbi tedavi, müdahale, teşhis ve tahlillerden 
kaynaklanan hizmet (ya da vekalet hükümlerinin uygulandığı) sözleşmelerden kaynaklanan 
davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar 

3)Tüketici kredisi sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve 
kararlar 


4) Tüketici ile, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesine göre sorumlu 
olan (tüketici ile akdi ilişkisi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın) imalatçı, ithalatçı, bayi ve 
acente arasındaki davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar 

 

DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ (ASLİYE) 

 İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku 

 Temel Görev : Sözleşme Hukuku 

 1) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmında (Özel Borç İlişkileri -Akdin 
Muhtelif Nev’ileri) yer alan ve diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmelerden kaynaklanan 
davalar sonucu Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar (satış sözleşmesi : 
taşınır satışı, ödünç sözleşmeleri : ariyet (kullanım ödüncü)-karz-ödünç (tüketim ödüncü), 
ölünceye kadar bakma sözleşmesi,vedia (saklama) sözleşmesi,hizmet sözleşmesi,kefalet 
sözleşmesi, vekalet sözleşmesi) 

 Hatırlatma: 

 • Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin tesisinden, sebepsiz zenginleşmeden, 
estetik amaçlı ameliyatlardan, diş tedavi, protez vb yapımından, araç tamirinden, fotoğraf ve 
video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme 
görevi 24. Hukuk Dairesi'ne, 

• 6102 sayılı TTK'nun 4. maddesinde sözü edilen ve ticari dava sayılan davalar (rehin 
karşılığı ikraz, yayım sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi emri, ticari temsilci, vekil ve diğer tacir 
yardımcıları ilişkisi, ticari nitelikli havale, saklama sözleşmesinden kaynaklanan) sonucu verilen 
hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 21. Hukuk Dairesine, 

• Eser sözleşmesinden kaynaklanan (yukarda 24. Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan) 
davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 27. Hukuk Dairesi'ne, 

• Okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan veya 
sözleşmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 
26. Hukuk Dairesi'ne, 

• Ticari nitelikteki alım-satım, finansal kiralama ve faktoring sözleşmelerinden 
kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 22. Hukuk 
Dairesi'ne, 

• Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (rücu dâhil) 
sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi'ne, 

• Arsa, arsa payı ya da kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar 
nedeniyle verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 27. Hukuk Dairesi'ne ait 
bulunmaktadır. 

 2) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 502/2. Maddesine göre, bu Kanun’da 
düzenlenmemekle birlikte vekalet hükümlerinin uygulandığı, Asliye Hukuk Mahkemelerinden 


verilen ve diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmelerden kaynaklanan davalara ilişkin 
hüküm ve kararlar (mali müşavirlik sözleşmesi, güvenlik sözleşmesi, yapı denetim sözleşmesi 
vb.), 

 3) Mahkemenin sıfatına bakılmaksızın avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan davalar 
sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 4) Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinin uygulanmasından kaynaklanan (taraflar 
arasında sözleşme ilişkisi mevcut olmasa da) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 5) Devlet İhale Kanunu’na göre yapılan (diğer dairelerin görevine girmeyen Asliye Hukuk 
Mahkemelerinden verilen) sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve 
kararlar, 

 6) Diğer dairelerin görevine girmeyen isimsiz (atipik) sözleşmelerden (sulh sözleşmesi 
gibi) kaynaklanan (Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen) davalara ilişkin hüküm ve kararlar 

 

BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ (İŞ - 6-7-8-9.H.D. İKİZLERİ) 

 İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

 Temel Görev : İş Hukuku 

 1) 4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

2) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı 
(6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu) Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi 
kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar, 

3) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas 
Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. madde gereğince açılan 
menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında 
işçiden alınan senedin iptali davaları, 

4) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 
Tanzimi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar, 

5) 854 sayılı Deniz İş Kanunu'ndan kaynaklanan davalar, 

6) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf 
üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden 
kaynaklanan davalar, 

7) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 
sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar, 

8) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

9) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 


10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin 
davalar, 

11) İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve 
işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin 
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 

ALTINCI HUKUK DAİRESİ (İŞ - 5-7-8-9.H.D. İKİZLERİ) 

 İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

 Temel Görev : İş Hukuku 

 1) 4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

 2) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı 
(6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu) Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi 
kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar, 

 3) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas 
Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. madde gereğince açılan 
menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında 
işçiden alınan senedin iptali davaları, 

 4) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 
Tanzimi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar, 

 5) 854 sayılı Deniz İş Kanunu'ndan kaynaklanan davalar, 

 6) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf 
üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden 
kaynaklanan davalar, 

 7) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 
sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar, 

 8) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

 9) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

 10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin 
davalar, 

11) İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve 
işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin 
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 

 


YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ (İŞ - 5-6-8-9.H.D. İKİZLERİ) 

 İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

 Temel Görev : İş Hukuku 

1) 4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

2) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı 
(6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu) Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi 
kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar, 

3) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas 
Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. madde gereğince açılan 
menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında 
işçiden alınan senedin iptali davaları, 

4) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 
Tanzimi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar, 

5) 854 sayılı Deniz İş Kanunu'ndan kaynaklanan davalar, 

6) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf 
üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden 
kaynaklanan davalar, 

7) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 
sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar, 

8) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

9) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin 
davalar, 

11) İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve 
işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin 
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 

SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ (İŞ - 5-6-7-9.H.D. İKİZLERİ) 

 İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

 Temel Görev : İş Hukuku 

1) 4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

2) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı 
(6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu) Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi 
kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar, 


3) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas 
Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. madde gereğince açılan 
menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında 
işçiden alınan senedin iptali davaları, 

4) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 
Tanzimi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar, 

5) 854 sayılı Deniz İş Kanunu'ndan kaynaklanan davalar, 

6) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf 
üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden 
kaynaklanan davalar, 

7) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 
sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar, 

8) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

9) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin 
davalar, 

11) İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve 
işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin 
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 

DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ (İŞ - 5-6-7-8 H.D. İKİZLERİ) 

İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

Temel Görev : İş Hukuku 

1) 4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

2) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı 
(6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu) Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi 
kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar, 

3) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas 
Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. madde gereğince açılan 
menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında 
işçiden alınan senedin iptali davaları, 

4) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 
Tanzimi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar, 

5) 854 sayılı Deniz İş Kanunu'ndan kaynaklanan davalar, 


6) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf 
üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden 
kaynaklanan davalar, 

7) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 
sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar, 

8) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

9) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin 
davalar, 

11) İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve 
işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin 
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 

ONUNCU HUKUK DAİRESİ (SOSYAL GÜVENLİK - 11.HD. İKİZİ) 

 İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

 Temel Görev : Sosyal Güvenlik Hukuku 

1) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sosyal güvenlik mevzuatına göre açılan rücu 
davalar, 

2) Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kurum aleyhine açılan alacak ve tespit davaları 
sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

3) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan 
davalar, 

4) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

6) 1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

7) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

8) 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

9) 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

10) 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin 
Birleştirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar, 

11) 2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma 
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’dan 
kaynaklanan davalar, 


12) 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen 
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan 
davalar, 

13) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun uyarınca yapılan 
takiplerden (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının 
tahsiline ilişkin olarak) kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin 
kaldırılması, haczedilemezlik), 

14) Sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunlardan 
kaynaklanan davalar. 

15) Hizmet tespiti ve birlikte işçilik hakları istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
ve işveren hakkında açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar, 

16) 3417, 4853 ve 5568 sayılı Kanunlar uyarınca işçi tarafından tasarrufu teşvik ve nema 
alacağı ile ilgili işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine aleyhine açılan davalar sonucunda 
verilen hüküm ve kararlar, 

17) 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair 
Kanun kapsamındaki uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar, 

 

ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ (SOSYAL GÜVENLİK - 10.HD. İKİZİ) 

 İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

 Temel Görev : Sosyal Güvenlik Hukuku 

 1) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sosyal güvenlik mevzuatına göre açılan rücu 
davalar, 

 2) Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kurum aleyhine açılan alacak ve tespit davaları 
sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 3) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan 
davalar, 

 4) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

 5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

 6) 1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

 7) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

 8) 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanunu’ndan 

kaynaklanan davalar, 

 9) 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, 

 10) 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin 
Birleştirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar, 


 11) 2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma 
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’dan 
kaynaklanan davalar, 

 12) 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen 
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan 
davalar, 

 13) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun uyarınca yapılan 
takiplerden (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının 
tahsiline ilişkin olarak) kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin 
kaldırılması, haczedilemezlik), 

 14) Sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunlardan 
kaynaklanan davalar. 

 15) Hizmet tespiti ve birlikte işçilik hakları istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
ve işveren hakkında açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar, 

 16) 3417, 4853 ve 5568 sayılı Kanunlar uyarınca işçi tarafından tasarrufu teşvik ve nema 
alacağı ile ilgili işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine aleyhine açılan davalar sonucunda 
verilen hüküm ve kararlar, 

 17) 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair 
Kanun kapsamındaki uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar, 

 

ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ (ASLİYE) 

 İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk 

 Temel Görev : Zilyetlik Hukuku - Miras Hukuku - Mal Rejimleri 

1) Kadastro çalışması yapılmayan alanlarda, tapusuz taşınmazlar hakkında kazandırıcı 
zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak (TMK m. 713/1; 3402 sayılı Yasa m. 14, 17) açılan tescil 
davaları ile mülkiyetinin ve zilyetliğin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

Hatırlatma: 

• Kadastro sırasında, kadastro harici bırakılan taşınmazlar hakkında (daha sonra idari 
yoldan tapuya tescil edilen taşınmazlar dahil) açılan tescil ve tapu iptali ve tescil davaları sonucu 
verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 13. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 

2) Tapulu taşınmazlar hakkında, TMK'nun 713/2. maddesine dayanılarak açılan tapu iptal 
ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

3) TMK'nun 981 vd. maddelerinde düzenlenen, yalnızca zilyetliğin korunmasına ilişkin 
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

4) Hazine tarafından, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan olduğu ya da 
zilyetlikle iktisap koşullarının oluşmadığı iddiası ile açılan tapu iptal, tescil, meni müdahale, 
ecrimisil ve kal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 


Hatırlatma: 

• Kadastro sırasında kadastro harici bırakılan taşınmazlar hakkında (daha sonra idari 
yoldan tapuya tescil edilen taşınmazlar dahil) açılan tescil ve tapu iptali ve tescil davaları sonucu 
verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 13. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 

5) Toprak Komisyonlarınca yapılan belirtmeye dayanılarak kesinleşmiş sicillere karşı 
açılan (TMK m.713/1, 3402 sayılı Kanun m. 14) tapu iptal ve tescil istekli davalar sonucu verilen 
hüküm ve kararlar, 

6) Taşınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve benzeri muhtesatın aidiyetinin tespiti 
istemiyle açılan her türlü davalar sonucunda genel mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar, 

7) 4721 sayılı TMK'nın 676, 677 ve 678 maddelerinden kaynaklanan miras taksim 
sözleşmesi ve miras payının devri sözleşmesine dayanan tapu iptal ve tescil davaları ile aynı 
yasanın 527 ve 528. maddelerinde yer alan miras sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve 
tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

8) Kadastro öncesi nedenlere (zilyetlik, kamu orta malı iddiası dahil) dayanılarak genel 
mahkemelerde açılan (3402 sayılı Kadastro Kanunu m.12) tapu iptali ve tescil davaları, 

9) Eşler arasında mal rejimlerinden kaynaklanan (TMK m.202-281) davalar sonucu 
verilen hüküm ve kararlar, 

 

 ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ (KADASTRO) 

 İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku 

 Temel Görev : Kadastro Hukuku - Orman Hukuku 

 1) 2613, 5602 ve 766 sayılı Kanun’lar ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca yapılan 
ilk tesis kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu kadastro mahkemelerince verilen hüküm 
ve kararlar 

 2) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanun’un 18. maddesi uyarınca yapılan "Afet Kadastrosu"ndan kaynaklanan 
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 3) Kadastro sırasında tespit harici bırakılan ve hakkında kadastro tutanağı 
düzenlenmeyen taşınmazlar (daha sonra idari yoldan tapuya tescil edilen taşınmazlar dahil) 
hakkında açılan tescil, tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 4) Hazine tarafından, kadastro sırasında tespit harici bırakılan taşınmazlar hakkında, 
3402 sayılı Kadastro Kanununun 18. maddesi uyarınca, Hazine adına tescil istemiyle açılan 
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 5) Kadastro sonucu tescil edilen taşınmazlar hakkında sınır ve yüzölçümünün 
düzeltilmesi istemiyle açılan davalar (KK. m. 41) sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 6) Tarafların sıfatına ve iddianın mahiyetine bakılmaksızın, 2859 sayılı Tapulama ve 
Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca yapılan yenileme kadastrosu ile 


3402 sayılı Kanun’un 22/2-a maddesi uyarınca yapılan uygulama kadastrosundan kaynaklanan 
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 7) Tarafların sıfatına ve talebin mahiyetine bakılmaksızın 2924 sayılı kanun ya da 3402 
sayılı Kadastro Kanununun (5831 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile eklenen) Ek 4. maddesi 
uyarınca 2/B alanlarında yapılan kullanım kadastrosundan veya kesinleşmiş 2/B alanları 
hakkında zilyetlik ve muhdesat şerhi verilmesi isteminden kaynaklanan davalar nedeniyle 
verilen hüküm ve kararlar, 

 8) 3194 sayılı İmar Kanunu, 2981 sayılı Kanun ve ilgili diğer imar mevzuatı uyarınca 
yapılan kadastro çalışmalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen 
hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma: 

 • İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması 
sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen 
hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 14. Hukuk Dairesine, 

 • İmar mevzuatından kaynaklanan diğer davalar sonucu verilen hüküm ve kararların 
istinaf inceleme görevi 17. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır. 

 9) Mükerrer kadastrodan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları. 

 10) Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılan orman kadastrosu, 2/B (orman rejimi 
dışına çıkarma) uygulaması, aplikasyon ve maddi hataların düzeltilmesi (6831 sayılı Kanun’un 
4999 sayılı yasanın 4. maddesi ile değişik 9/son maddesi uyarınca) işlemlerinden kaynaklanan 
davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar, 

 11) Orman İdaresi ya da Hazinenin taraf olup orman iddiasında bulunmaları nedeniyle 
orman yönünden araştırması yapılması gerekli olan kadastro tespitine itiraz, tapu iptal, tescil ve 
el atmanın önlenmesi istemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

12) Orman idaresi ya da Hazine taraf olmasa dahi, 3402 sayılı Kanun’un 30/2. maddesi 
uyarınca re'sen araştırma yapılması zorunlu olup sınırlarında orman bulunması veya taşınmazın 
orman niteliği göstermesi nedeniyle orman tahdit, 2/B ve aplikasyon haritaları ile bu haritalardaki 
maddi hataların düzeltilmesine ilişkin haritaların uygulanması gereken ya da 6831 sayılı yasanın 
1. maddesi uyarınca orman sayılıp sayılmadığı yönünden inceleme yapılması gerekli bulunan 
davalar sonucu kadastro mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar, 

 13) Hâkimin reddi talebi üzerine verilen kararlar, 

 

ONDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ (ASLİYE) 

 İhtisas Alanı : Gayri Menkul Hukuku 

 Temel Görev : Kamulaştırma - Devlet Tarafından Mülkiyet Hakkının İhlalinden 
Kaynaklanan Tazminat - Merci Tayini 


 1) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm 
ve kararlar, 

 2) Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve 
muhtesat bedellerinin tahsili davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 3) İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması 
sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen 
hüküm ve kararlar, 

 4) 775 sayılı Gecekondu Kanunu’ndan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen 
hüküm ve kararlar, 

 5) Siyasi partilere, meslek kuruluşlarına (Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları gibi) ve bu 
kuruluşlarla üyeleri arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve 
kararlar, 

 6) 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna göre verilen 
kayyım atanması ile ilgili davalar ile kayyımlık kararlarının kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu 
verilen hüküm ve kararlar, 

 7) Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminat davaları (TMK m. 1007) sonucu 
verilen hüküm ve kararlar, 

 8) Tapu kaydının mahkeme kararıyla iptalinden kaynaklanan ve Devlet aleyhine açılan 
tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 9) Adli Yargı kolu içinde, yargı yeri belirlenmesine ilişkin ihtilaflar nedeniyle yargı yerinin 
belirlenmesi (merci tayini) 

 

ONBEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ (SULH) 

 İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku 

 Temel Görev : Kira Hukuku - Ortaklığın Giderilmesi 

 1) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, kira ilişkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti ve 
uyarlama dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma; 

 • Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm 
ve kararların istinaf inceleme görevi 22. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 

 2) 2004 sayılı İİK'nun 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) 
kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve 
kararlar, 

 3) Kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın 
kaldırılması kararları, 


 4) Paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şüyuunun 
giderilmesi (TMK m.642, 696-699) davaları (paydaşlıktan çıkarma dâhil) sonucu verilen hüküm 
ve kararlar, 

 5) Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemli davalar sonucu verilen 
hüküm ve kararlar, 

 6) 4721 sayılı TMK'nun 598. maddesi hükmüne dayanılarak açılmış mirasçılık belgesi, 
atanmış mirasçı belgesi veya vasiyet alacaklısı belgesi verilmesi ya da mirasçılık belgesinin 
iptali istemiyle açılmış davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar, 

 7) Taşınmaz mülkiyetini devir hakkının kısıtlamalarından (TMK m. 732-736: Önalım 
hakkı, sözleşmeden doğan önalım hakkı ve alım-geri alım hakları) kaynaklanan davalar sonucu 
verilen hüküm ve kararlar 

 

ONALTINCI HUKUK DAİRESİ (ASLİYE) 

 İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku - Medeni Hukuk 

 Temel Görev : Gayrimenkul Mülkiyeti - Tapu Sicili - Kişiler Hukuku 

 1) Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptal, tescil, el 
atmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli 
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma: 

 • Kadastro sonucu oluşan tapu kaydının, kadastro öncesi nedenlere dayalı iptal ve tescili 
(KK m.12) istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 12. Hukuk 
Dairesi'ne, 

 • Mükerrer kadastrodan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf 
inceleme görevi 13. Hukuk Dairesi'ne, 

 • Hazine tarafından açılan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ya da zilyetlikle 
iktisap koşullarının oluşmadığı iddiasına dayalı davalar sonucu verilen hüküm ve kararların 
istinaf inceleme görevi 12. Hukuk Dairesi'ne, 

 • Münhasıran açılan ecrimisil davaları sonucu verilen kararlardan zilyetliğe dayalı 
olanların istinaf inceleme görevi 12. Hukuk Dairesi'ne, kişisel hakka dayalı olanların istinaf 
inceleme görevi ise 17. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 

 2) 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına konu edilen ve 
uygulamada muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil 
istemli davalar ile tenkis davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma: 

 • TBK'nın 19. maddesine dayalı (genel muvazaa) davalar sonucu verilen hüküm ve 
kararların istinaf inceleme görevi 26. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 


 3) Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen 
nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları (TMK m. 705 ve 716) sonucu verilen hüküm ve 
kararlar, 

 4) Batıl ve geçerli olmayan nedenlerle (sahtecilik, ehliyetsizlik vb.) yok hükmünde olduğu 
ileri sürülen temliki tasarruflar hakkında açılmış davalar (TMK m. 1025, TMK m. 15 vd.) sonucu 
verilen hüküm ve kararlar, 

 5) Aşırı yararlanma, yanılma, aldatma ve korkutma gibi iradeyi sakatlayan sebeplere 
(TBK m. 28, 30 ila 39) dayanılarak açılmış tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 6) Tapuda bağış suretiyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında; TBK'nın 290, 291, 
292, 293, 294 ve 295. maddelerine dayanılarak (bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği, 
koşullu bağıştan koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan 
vazgeçme) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 7) Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine bağlanarak yapılan temliki 
tasarruflar hakkında "sözleşmeye aykırılık" ya da "geçersizlik" iddiasıyla (TBK m. 611 vd.) açılan 
tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 8) Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında, vekâletin hile ile 
alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiası ile (TBK m. 502) açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu 
verilen hüküm ve kararlar, 

 9) Hazine tarafından açılan, TMK'nın 588. maddesine dayalı gaiplik ve buna bağlı tapu 
iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 10) Cemaat vakıflarınca açılan tapu iptal ve tescil davaları (kadastro öncesi nedenlere 
dayalı açılan davalar dahil) sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 11) Vakıfların, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 17 ve 30. maddeleri uyarınca açmış 
oldukları tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 12) Tapu kayıt maliki ile davacının aynı kişi olduklarının tespitine ilişkin davalar sonucu 
verilen hüküm ve kararlar, 

 13) 4721 sayılı TMK'nun 1027. maddesine dayanılarak tapu sicilindeki yanlışlığın 
düzeltilmesi istemiyle (ad ve soyadı düzeltilmesi istemleri dâhil) açılan davalar sonucu verilen 
hüküm ve kararlar. 

 14) 4721 sayılı TMK'nun Kişiler Hukuku başlıklı 1. Kitabının "Gerçek Kişiler" başlıklı 1. 
kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 8-46) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve 
kararlar, 

 15) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar ile vatandaşlığın tespitine ilişkin hüküm ve kararlar, 

 16) 4721 sayılı TMK'nun "Kişiler Hukuku" başlıklı 1. Kitabının "Tüzel Kişiler" başlıklı 2. 
kısmında yer alan hükümlerden (TMK m. 47-117) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve 
kararlar, 


 17) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 56 ila 100. maddeleri ile 5253 sayılı Dernekler 
Kanunu hükümlerine göre açılmış derneklerin feshi, derneğin sona erdiğinin tespiti gibi 
dernekler hukukundan kaynaklanan her türlü dava sonucunda verilen hüküm ve kararlar, 

 18) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 101 vd. maddeleri kapsamında kalan vakıfların 
kuruluş ve tescil işlemleri, vakıf senedinin düzenlenmesi ve değiştirilmesi, vakfın teşkilatı 
(örgütü), denetimi, yöneticilerin azli, vakıf yönetiminin amacının ve mallarının değiştirilmesi, 
vakfın sona ermesi ve tasfiyesi; ayrıca, Osmanlı döneminde kurulan ve 5737 sayılı Vakıflar 
Kanun’a tabi olan vakıflarda, vakfiye şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğunun ya da 
tevliyete hak kazandığının tespiti ile vakfın gelir fazlasından yararlanma (intifa) haklarıyla ilgili 
olarak açılan davalara ilişkin hüküm ve kararlar 

 

 ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ (ASLİYE) 

 İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku-Medeni Hukuk 

 Temel Görev : Şahsi Haklar, Sınırlı Ayni Haklar, Kamu Orta Malları, Gayrimenkul 

Mülkiyetinin sınırları 

1) Sınırlı ayni haklara (TMK m. 779 vd.) ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

2) Kamu orta mallarından mera, yaylak, kışlak iddiası ile açılan davalar sonucu genel 
mahkemelerden verilen hüküm ve kararlar, 

Hatırlatma ; 

• Kadastro öncesi nedenlere (zilyetlik, kamu orta malı iddiası dahil) dayanılarak genel 
mahkemelerde açılan (3402 sayılı Kadastro Kanunu m.12) tapu iptali ve tescil davaları sonucu 
verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 12. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 

3) Aşağıda yazılı davalar gibi şahsi haklara dayalı ve taşınmaz mallarla ilgili davalar 
sonucu verilen hüküm ve kararlar: 

• Tapulu taşınmazın haricen satın alındığı iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil davaları, 

• Satış vaadi sözleşmelerine dayalı tapu iptali ve el atmanın önlenmesi, muarazanın 
giderilmesi davaları, 

• Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarihli 
1987/2 E. 1988/2 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali ve tescil 
davaları, 

• Tahsis kararlarına dayalı el atmanın önlenmesi ve tapu iptali ve tescil davaları, 

• Ölünceye kadar bakma akdine dayalı tapu iptali ve tescil davaları, 

• İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davaları (05.02.1947 tarihli 20/65 sayılı 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı), 

Hatırlatma; 


 • Mülkiyet hakkından kaynaklanan ve inanç sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil 
davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi'ne ait 
bulunmaktadır. 

 4) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 724, 725 ve 729. maddelerine dayalı (temliken 
tescil) tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 5) Ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniyle açılan iptal davaları 
sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 6) Karz (ödünç) ipoteklerinin kaldırılması ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve 
kararlar, 

 7) Geçit ve mecra hakkı ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 8) Su yoluna vaki müdahalenin meni ve iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 9) Kaynaklara, özel ve genel sulara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 10) Mülkiyet hakkına dayalı olup, mülkiyeti uyuşmazlık konusu olmayan tapuda yazılı 
şerhin ve ipoteğin kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 11) 5520 sayılı Kanunla değişik Tapu Kanununun 31. maddesi uyarınca açılan tapuda 
sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma; 

 • Kadastro sonucu oluşan sicil hakkında açılan sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine ilişkin 
davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 13. Hukuk Dairesi'ne ait 
bulunmaktadır. 

 12) Tapu kaydına bağlı taşınmazlarda, TMK'nın 737. maddesine dayalı komşuluk 
hukukuna aykırı davranışın giderilmesine ilişkin davalar (komşuluk hukukundan kaynaklanan 
tazminat davaları dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 13) İmar mevzuatından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma: 

 • İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması 
sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen 
hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 14. Hukuk Dairesine, 

 • 3194 sayılı İmar Kanununun, 2981 sayılı Kanun ve ilgili diğer imar mevzuatı uyarınca 
yapılan kadastro çalışmalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen 
hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 13. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır. 

 14) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla 
ilgili davalara ilişkin hüküm ve kararlar, 

 15) Paylı mülkiyete ya da elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda paydaşlardan veya 
birlikte malik olanlardan birinin, taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesini istediği 
ortaklığın giderilmesi davaları (634 sayılı Kanun’un 12. maddesi) sonucu verilen hüküm ve 
kararlar, 


16) Birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden 
kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

17) 4721 sayılı TMK'nın "Miras Hukuku" (TMK 3. Kitap) hükümlerinden kaynaklanan ve 
diğer dairelerin görevine girmeyen davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

Hatırlatma; 

• Muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli 
davalar ile tenkis davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 16. Hukuk 
Dairesine ait bulunmaktadır, 

 18) 4721 sayılı TMK'nın "Miras Hukuku" Başlıklı 3. Kitabında yer alan "Vasiyetname" 
hükümlerinden (TMK m. 520-526, 542-544, 550-556, 557-559, 600-604 ve 595-597) 
kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar 

 

ONSEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ (İCRA – 19.H.D. İKİZİ) 

 İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku 

 Temel Görev : İcra ve İflas Hukuku 

1) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan icra ve iflas takiplerinden 
kaynaklanan şikâyet, itiraz ve itirazın kaldırılması talepleri hakkında İcra Mahkemelerince verilen 
hüküm ve kararlar; 

Hatırlatma: 

• Kira alacaklarının tahsili ve tahliye amacıyla yapılan takiplerden kaynaklanan itirazın 
kaldırılması ve tahliye talepleri sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 15. 
Hukuk Dairesi'ne, 

• İİK uyarınca düzenlenen sıra cetveline itiraz ve şikâyetler hakkında verilen hüküm ve 
kararların istinaf inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi'ne, 

• İİK'dan kaynaklanan suçlar hakkında verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme 
görevi 9.Ceza Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 

2) İİK uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlükleri tarafından cebri icra yolu ile 
satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satışlar ve satışa hazırlık işlemleri nedeniyle icra 
mahkemelerine yapılacak şikâyetler üzerine verilen hüküm ve kararlar, 

3) Sulh hukuk mahkemelerince verilen ortaklığın satılarak giderilmesine dair kararlar 
nedeniyle satış memurluklarınca yapılacak satışlar ve satışa hazırlık işlemlerine ilişkin şikâyetler 
ve ihalenin feshi talepleri hakkında sulh hukuk mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar, 

4) 6183 sayılı Kanunu’nun 99. maddesi uyarınca yapılan şikâyet sonucu icra 
mahkemesince verilen taşınmaz ihalesinin feshi ile ilgili hüküm ve kararlar, 

5) Taşınmazın ihalesi üzerine İİK'nun 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz 
başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikâyetler ile 
İİK'nun 276. maddesinin uygulanması hakkında icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar, 


Alacaklıların İİK'nun 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile 
ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin icra mahkemelerine vaki şikâyetleri 
üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası 
uyarınca üçüncü kişinin tazminata mahkûm edilmesi isteği üzerine icra mahkemesince verilen 
hüküm ve kararlar. 

6) 2004 sayılı İİK'nun 24 vd. maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan 
takiplerle ilgili itiraz ve şikâyetler üzerine İcra Mahkemesince verilen hüküm ve kararlar, 

7) İİK'nın 96 vd. maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünün haczin 
uygulanması işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (İİK 96, 97, 99) verilen hüküm ve kararlar 

8) İcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde görülen istihkak davaları 
sonucu verilen hüküm ve kararlar 

 

 ONDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ (İCRA – 18.H.D. İKİZİ) 

 İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku 

 Temel Görev : İcra ve İflas Hukuku 

 1) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan icra ve iflas takiplerinden 
kaynaklanan şikâyet, itiraz ve itirazın kaldırılması talepleri hakkında İcra Mahkemelerince verilen 
hüküm ve kararlar; 

 Hatırlatma: 

 • Kira alacaklarının tahsili ve tahliye amacıyla yapılan takiplerden kaynaklanan itirazın 
kaldırılması ve tahliye talepleri sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 15. 
Hukuk Dairesi'ne, 

 • İİK uyarınca düzenlenen sıra cetveline itiraz ve şikâyetler hakkında verilen hüküm ve 
kararların istinaf inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi'ne, 

 • İİK'dan kaynaklanan suçlar hakkında verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme 
görevi 9.Ceza Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 

 2) İİK uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlükleri tarafından cebri icra yolu ile 
satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satışlar ve satışa hazırlık işlemleri nedeniyle icra 
mahkemelerine yapılacak şikâyetler üzerine verilen hüküm ve kararlar, 

 3) Sulh hukuk mahkemelerince verilen ortaklığın satılarak giderilmesine dair kararlar 
nedeniyle satış memurluklarınca yapılacak satışlar ve satışa hazırlık işlemlerine ilişkin şikâyetler 
ve ihalenin feshi talepleri hakkında sulh hukuk mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar, 

 4) 6183 sayılı Kanunu’nun 99. maddesi uyarınca yapılan şikâyet sonucu icra 
mahkemesince verilen taşınmaz ihalesinin feshi ile ilgili hüküm ve kararlar, 

 5) Taşınmazın ihalesi üzerine İİK'nun 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz 
başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikâyetler ile 
İİK'nun 276. maddesinin uygulanması hakkında icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar, 


 Alacaklıların İİK'nun 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile 
ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin icra mahkemelerine vaki şikâyetleri 
üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası 
uyarınca üçüncü kişinin tazminata mahkûm edilmesi isteği üzerine icra mahkemesince verilen 
hüküm ve kararlar. 

 6) 2004 sayılı İİK'nun 24 vd. maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan 
takiplerle ilgili itiraz ve şikâyetler üzerine İcra Mahkemesince verilen hüküm ve kararlar, 

 7) İİK'nın 96 vd. maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünün haczin 
uygulanması işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (İİK 96, 97, 99) verilen hüküm ve kararlar 

 8) İcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde görülen istihkak davaları 
sonucu verilen hüküm ve kararlar 

 

YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ (TİCARET) 

 İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku 

 Temel Görev : Ticaret Hukuku / Sigorta Hukuku 

 1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan haksız rekabet, yolcu ve eşya taşıma, 
deniz ticareti (gemi donatma iştiraki-geminin Türk ya da yabancı bandıralı olup olmadığına 
bakılmaksızın-, deniz kazaları, deniz taşımaları) ile sigorta (hayat, mal, sorumluluk ve deniz 
sigortaları) ile sigorta ilişkilerinden ve türüne bakılmaksızın tüm sigorta sözleşmelerinden 
kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin davalar yanında İİK 67. Maddesine dayalı itirazın iptali ve 
İİK 72. Maddesinden kaynaklanan borçlu olmadığının tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve 
kararlar, 

 Hatırlatma; 

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan ticari işletme, ticaret sicili ve ünvanı, ticari 
defterler, şirketler (anonim, limited, kollektif ve komandit), acente sözleşmesinden kaynaklanan 
alacaklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf incelemesi 21. Hukuk 
Dairesine, 

• Konut ve işyeri sigortası sözleşmeleri ile can-hayat sigortası (taşıma hukukundan 
doğup doğmadığına bakılmaksızın) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar (rücu davaları dâhil) 
nedeniyle verilen hüküm ve kararların istinaf incelemesi 23. Hukuk Dairesi'ne, 

 • 6102 sayılı TTK'nın 1472. (6762 sayılı TTK’nın 1301) maddesinden kaynaklanan 
sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı 
tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi 
zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların istinaf 
incelemesi 22. Hukuk Dairesi'ne, 


 • Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (rücu dâhil) 
sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi'ne ait 
bulunmaktadır 

2) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 556 sayılı Markaların Korunması, 551 sayılı Patent 
Haklarının Korunması, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması ve 555 sayılı Coğrafi 
İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnameleri ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar 

 

YİRMİBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ (TİCARET) 

 İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku 

 Temel Görev : Ticaret Hukuku / Sigorta Hukuku 

 1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ticari işletme, ticaret sicili ve ünvanı, 
ticari defterler, acentelik sözleşmesi, şirketler (anonim, limited, kollektif ve komandit) 
hukukundan kaynaklanan alacaklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma; 

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan haksız rekabet, yolcu ve eşya taşıma, 
deniz ticareti (gemi donatma iştiraki-geminin Türk ya da yabancı bandıralı olup olmadığına 
bakılmaksızın-, deniz kazaları, deniz taşımaları), sigorta (hayat, mal, sorumluluk ve deniz 
sigortaları) ve ilişkilerinden ve türüne bakılmaksızın tüm sigorta sözleşmesinden kaynaklanan 
prim alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf incelemesi 20. Hukuk 
Dairesine, 

 • Konut ve işyeri sigortası sözleşmeleri ile can-hayat sigortası (taşıma hukukundan 
doğup doğmadığına bakılmaksızın) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar (rücu davaları dâhil) 
nedeniyle verilen hüküm ve kararların istinaf incelemesi 23. Hukuk Dairesi'ne, 

 • 6102 sayılı TTK'nın 1472. (6762 sayılı TTK’nın 1301) maddesinden kaynaklanan 
sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı 
tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi 
zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların istinaf 
incelemesi 22. Hukuk Dairesi'ne, 

 • Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (rücu dâhil) 
sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi'ne ait 
bulunmaktadır 

 2) TTK'nın 4. maddesi atfıyla, Türk Medeni Kanununda yer alan, rehin karşılığında ikraz 
ile meşgul olma (TMK m. 962-969; TTK 4/1)) işlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen 
hüküm ve kararlar, 

 3) TTK'nın 4. maddesinin atfıyla, Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan, işletmenin satılma 
ve değiştirilmesi (TBK. m. 202-203), yayım sözleşmesi (TBK m. 487-501), kredi mektubu ve 


kredi emri (TBK m. 515-519), ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları (TBK m. 
547-554), ticari nitelikli havale (TBK m. 555-560), saklama sözleşmeleri (TBK m. 561 vd.) 
ilişkilerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma: 

 • Bu yasalardan kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm 
ve kararların istinaf inceleme görevi 22. Hukuk Dairesi'ne, 

 • Tüketici kredisi sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve 
kararların istinaf inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır. 

 4) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1521. maddesinden kaynaklanan (Ticaret 
şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya birbirleriyle şirket ortaklığından veya 
pay sahipliğinden kaynaklanan davalarda veya şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, 
müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karşı açılacak) davalar 

 

YİRMİİKİNCİ HUKUK DAİRESİ (TİCARET) 

 İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku 

 Temel Görev :Ticaret Hukuku - Bankalar Hukuku 

 1) Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (ihtiyati 
haciz talebine ve ihtiyati hacze itiraza ilişkin davalar dâhil) sonunda verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma; 

 • Taraflarının sıfatına bakılmaksızın abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin 
tesisinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 24. 
Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 

 • Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar sonucu (rücu 
dahil) verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi'ne ait 
bulunmaktadır. 

 2) Deniz Hukuku, Kooperatifler Hukuku, Taşıma Hukuku ve Sigorta Hukuku 
uygulamasından ve istisna sözleşmelerinden doğan davalar hariç olmak üzere; 

 2.1) İİK'nun 67. maddesine göre açılan ticari dava niteliğindeki itirazın iptali 
davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar, 

 2.2) İİK'nun 69. maddesinden kaynaklanan borçtan kurtulma davaları sonunda 
verilen hüküm ve kararlar, 

 2.3) İİK'nun 72. maddesine dayanan ticari dava niteliğindeki menfi tespit ve 
istirdat davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma: 

 • Tacirler arası kira sözleşmelerinden kaynaklanan davaların istinaf inceleme görevi 15. 
Hukuk Dairesi'ne, 


 • Tacirler arası hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü davalar sonucu (rücu 
dahil) verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi'ne ait 
bulunmaktadır. 

 • İİK’nun 89. Maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve 
kararların istinaf inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 

 3) Banka ve finans kuruluşlarından kullandırılan genel veya ticari kredi sözleşmelerinden 
kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma: 

 • Deniz hukuku, taşıma ve sigorta hukukundan kaynaklanan tüm davalar sonucu verilen 
hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 20. Hukuk Dairesine, 

 • Banka ve finans kurumlarınca kullandırılan genel ve ticari kredi sözleşmelerinden 
kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 23. 
Hukuk Dairesine, 

 • Tüketici kredisinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf 
inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine, 

 • Kooperatifler hukukundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların 
istinaf inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır 

 4) Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm 
ve kararlar, 

 5) Faktoring sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve 
kararlar, 

 6) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1472. maddesinden (6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1301. maddesi) kaynaklanan ve kasko sigortası ile ilgili rücuan tazminat davaları 
sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 7) Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına 
karşı açtığı tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dahil sigortanın taraf olduğu her türlü 
cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar, 

 8) Alacağın temliki ve borcun naklinden doğan ve 20, 21 ve 27. Hukuk Dairelerinin 
görevleri dışında kalan davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararlar, 

 9) Bankacılık Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 
sayılı Sigortacılık Kanunu ve kıymetli evrak hukukundan kaynaklanan alacak, İİK'nun 67. 
maddesine dayalı itirazın iptali ve İİK'nın 72. maddesinden kaynaklanan borçlu olmadığının 
tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar 

 10) 5941 sayılı Çek Kanunu'ndan kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve 
kararlar 

 


 11) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 502 ve devamı maddelerinde düzenlenen 
simsarlık (tellallık) sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen tüm hüküm ve kararlar 

 

YİRMİÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ (TİCARET) 

 İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku 

 Temel Görev : Ticaret Hukuku, Kooperatifler Hukuku 

 1) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve 
kararlar, 

 2) Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması 
talebine ilişkin hüküm ve kararlar, 

 3) Genel mahkemelerden verilmiş (adi ve malvarlığının terki suretiyle) konkordatoya 
ilişkin hüküm ve kararlar, 

 4) Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (rücu dâhil) 
sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 5) Genel mahkemelerden verilmiş iflas ve iflasın ertelenmesine ilişkin hüküm ve kararlar, 

 6) Riziko mahalli konut ve işyeri olan mal ve sorumluluk sigortası sözleşmesi ile taşıma 
hukukundan doğup doğmadığına bakılmaksızın can-hayat sigortası sözleşmelerinden 
kaynaklanan davalar sonucu (rücu dâhil) verilen hüküm ve kararlar, 

 7) 2004 sayılı İİK uyarınca icra mahkemeleri ile genel mahkemelerde görülen sıra 
cetveline ilişkin şikâyet ve davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar, 

 8) 2004 sayılı İİK'nun 235. maddesi uyarınca iflas tasfiyesinde düzenlenen sıra cetveline 
yönelik şikâyet ve davalar (kayıt kabul, kayıt terkini davaları ile sıraya yönelik şikâyetler) 
sonunda verilen hüküm ve kararlar, 

 9) 2004 sayılı İİK'nun 94. maddesine göre alınan yetkiye dayalı davalar nedeniyle verilen 
hüküm ve kararlar 

 10) Tarafların ve mahkemenin sıfatına bakılmaksızın 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi 
Kartları Kanunu uyarınca verilen hüküm ve kararlar. 

 11) İcra İflas Kanunu'nun 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu 
verilen hüküm ve kararlar 

 

YİRMİDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ (ASLİYE) 

 İhtisas Alanı : Borçlar Hukuku -Ticaret Hukuku 

 Temel Görev : Sebepsiz Zenginleşme - Kusursuz Sorumluluk - Adi Ortaklık - 
Tüketici Hukuku 


 1) Kararı veren mahkemenin sıfatına, nitelendirmesine ve sözleşme ilişkisi bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın, sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan (TBK m. 77 ila 82) 
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar. 

 Hatırlatma; 

 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunlarda düzenlenen sözleşmelerden 
(devre mülk, devre tatil, paket tur, kapıdan satış gibi) kaynaklanan sebepsiz zenginleşme 
davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 3.Hukuk Dairesine aittir. 

 2) Kusursuz sorumluluktan kaynaklanan davalar (TBK'nun 65 vd. maddeleri, TMK m. 
369 vb.) sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 3) Noterlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 4) Estetik amaçlı ameliyatlar ile diş tedavi, protez vb. yapımından kaynaklanan davalar 
sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 5) Araç tamirine ilişkin davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar, 

 6) Fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 7) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın adi ortaklıktan 
kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar, 

 8) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın kaçak elektrik, kaçak su 
ve kaçak doğalgaz kullanma nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 9) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın su, elektrik, doğalgaz, 
telefon ve internet aboneliği sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin kurulmasına ilişkin 
uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 10) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın atık su bedelinden 
kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar, 

 

YİRMİBEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ (ASLİYE) 

 İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku 

 Temel Görev : Haksız Fiil Tazminatı 

 1) Tarafların sıfatına bakılmaksızın (tacirler dâhil), haksız eylemden kaynaklanan (suç 
teşkil eden eylemler, haksız haciz, haksız ihtiyati tedbir, haksız şikâyet vb. dâhil) davalar 
nedeniyle verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma: 

 • Trafik kazalarından kaynaklanan davalar (bedensel zararlar dâhil) sonucu verilen 
hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 26. Hukuk Dairesi'ne, 

 • Kaçak elektrik, su ve doğalgaz kullanımından kaynaklanan davalar sonucu verilen 
hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 24. Hukuk Dairesi'ne, 


 2) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, TMK'nun 24 ve TBK'nun 58. maddeleri gereğince 
kişilik haklarına saldırı nedeniyle (basın yoluyla saldırı dâhil) açılan tazminat davaları sonucu 
verilen hüküm ve kararlar, 

 3) Orman Kanunu'ndan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar 

 4) Tarafların tacir ve işin ticari işletme ile ilgili olmadığı, gemi siciline kayıtsız deniz 
araçlarının çarpışmasından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 5) İdari yargı kararlarının uygulanmamasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat 
davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 6) Hâkimlerin sorumluluğundan kaynaklanıp Devlet aleyhine açılan davalar ile buna 
ilişkin rücu davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 7) Yedieminlerin sorumluluğuna ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar 
(sözleşme olup olmadığına bakılmaksızın) 

 8) İcra ve İflas Kanunu’nun 5. maddesi gereğince icra memurlarının eylemi nedeniyle 
Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 9) 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm 
ve kararlar, 

 10) İmalatçının sorumluluğuna ilişkin davalar sonucu (Asliye Hukuk Mahkemesi 
tarafından) verilen hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma; 

 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesine göre sorumlu olan ve sorumlu 
olmasına rağmen tüketici ile akdi ilişkisi bulunmayan imalatçı, ithalatçı, bayi ve acente arasında 
doğan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine 
aittir 

 

YİRMİALTINCI HUKUK DAİRESİ (ASLİYE) 

 İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku 

 Temel Görev : Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat - Sigorta Hukuku 

 1) Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davaları (bedensel zarar ile ölümden 
kaynaklanan tazminatlar dâhil) sonucu verilen hüküm ve karar, 

 2) İcra İflas Kanunu ve 6183 sayılı Kanun’dan kaynaklanan tasarrufun iptali davaları 
sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 3) TBK'nın 19. maddesi gereğince muvazaa iddiasına ilişkin davalar sonucu verilen 
hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma: 

 • Muris muvazaasından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm 
ve kararların istinaf inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 


 4) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’dan doğan ve diğer 
Dairelerin görev alanına girmeyen her türlü davalara ilişkin hüküm ve kararlar, 

 5) Menkul eşyalara ilişkin alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 6) Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmayan araç mülkiyetinin tespiti davaları 
sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 7) Çevre kirlenmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 8) İş akdi ile çalışmayan kamu görevlilerinin, çalıştığı kuruma karşı verdikleri zararlardan 
kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 

 9) Özel yasalardan kaynaklanıp (Maden Kanunu, Taş Ocakları Nizamnamesi, Milli 
Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gibi) diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan davalar 
nedeniyle (sözleşme ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın) verilen hüküm ve kararlar, 

 10) 3530 sayılı Tahkim Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle verilen 
hüküm ve kararlar, 

 11) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile 
ilgili olarak yasadan (657, 1416, 5535, 3466, 926, 5401, 4652, 2330, 2547, 3580 ve 3269 sayılı 
Kanun’lar ve benzerleri) veya sözleşmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve 
kararlar 

 

YİRMİYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ (ASLİYE) 

 İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku 

 Temel Görev : Eser Sözleşmeleri 

 1) İşin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın eser (istisna) sözleşmelerinden 
kaynaklanan davalar sonucu verilen (TBK m. 470-486) hüküm ve kararlar, 

 Hatırlatma: 

 • Diş tedavi, protez v.s, estetik amaçlı ameliyatlar, araç tamiri ile fotoğraf ve video 
çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi ise 
24. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. 

 2) Arsa, arsa payı ya da kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar 
sonucu verilen hüküm ve kararlar. 

 

II) ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRELERİ ARASINDA İŞBÖLÜMÜ 

 A) ORTAK HÜKÜMLER 

1) Bu iş bölümü, Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçtiği tarihten itibaren yürürlüğe 
girer. 

2) İşbölümündeki sadece "Madde" şeklinde başlayan atıflar 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununa yapılmıştır. Özel Kanunlar ayrıca belirtilmiştir 


İş bölümündeki düzenlemeler, yürürlüğe girdiği tarih dahil olmak üzere tebliğnamesi bu 
tarihten sonra düzenlenen işler için geçerli olup, istinaf incelemesi bu iş bölümüne göre görevli 
bulunan ceza dairesi tarafından yapılır. 

3) İşbölümünde yapılacak değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen 
tebliğnameler, işbölümündeki düzenlemeler esas alınarak görevli ceza dairesine gönderilir. 

4) Ceza daireleri, yapılacak değişikliklerden önce kendisine gelen ve daha önceden gelip 
de bozma ya da her ne suretle olursa olsun daire dışına gönderilen işleri sonuçlandırır. İstinaf 
incelemesinin birden fazla dairece yapıldığı hallerde ise inceleme işi daire dışına gönderen 
daire tarafından yapılır. 

5) Uyarlama yargılamaları hariç olmak üzere hükmün infazı aşamasında disiplin cezaları, 
koşullu salıverilme,koşullu salıverilmenin geri alınması,denetimli serbestlik ve infazla ilgili diğer 
uyuşmazlıklardan kaynaklanan iş veya kararlara yönelik istinaf incelemeleri hükme esas alınan 
suç ya da karara göre ilgili dairesince yapılır. 

6) Ceza dairelerinin görevlerinin belirlemesinde, mahkûmiyet kararlarında mahkeme 
hükmündeki, mahkûmiyet dışındaki kararların istinaf incelemesinde ise dava açan belgedeki 
nitelenen suç esas alınır. 

7) Birden fazla suçun yer aldığı hükümlerin istinaf incelemesi, incelemeye konu 
suçlardan yaptırımı en ağır olanına bakmakla görevli dairece yapılır. Çeşitli suçlara ilişkin açılan 
davalardan en ağırı belirlenirken de suçun temel şekline göre hapis cezasının üst sınırı daha 
fazla olan hapsi gerektiren suça ilişkin davanın daha ağır olduğu kabul edilir. Hapis cezası ile 
birlikte öngörülen adli para cezaları ise, her iki suça ilişkin hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının 
eşit olması halinde nazara alınır. 

- TCK'nın 220. maddesi ile birlikte diğer suçları da ihtiva eden hükümlerin istinaf 
incelemesinde ise görevli Daire TCK'nın 220.maddesi dikkate alınmaksızın belirlenir. 

8) İstinaf kanun yoluna tabi olmaması nedeniyle ilk bakışta reddedilecek istinaf 
başvuruları görevli dairenin belirlenmesinde gözönünde bulundurulmaz. 

9) Çeşitli suçlara ait davalarda, itirazı kabil kararlar nazara alınmadan, suçların en ağırını 
incelemeye yetkili olan daire görevlidir. 

10) İtiraz yoluna tabi olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve benzeri kararların 
mercide yanılma suretiyle ya da sehven istinaf başvurusuna konu edilmesi halinde inceleme, bu 
suçlara bakmakla görevli dairece yapılır. Ancak aynı dosya da itiraz yoluna tabii olan hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması ve benzeri kararlar, diğer suçlarla birlikte istinaf başvurusuna 
konu edilmiş olsa bile görevli dairenin belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaz. 

11) Daireler arasındaki ilişkinin gerçek anlamda bir görev değil iş bölümü ilişkisi olduğu, 
bu kabulün doğal sonucu olarak ceza yargılaması müessesi olan “görev” kamu düzenini 
ilgilendirdiği ve kamu davasının taraflarının takip ve denetimine tabi bulunduğu halde ceza 
daireleri ile ilgili “işbölümü” bölge adliye mahkemesinin iç düzenini ilgilendirdiğinden 


tebliğnamede görevli dairenin tespitinde açıkça hataya düşülmediği takdirde istinaf incelemesi 
tebliğnamenin görevli görülerek düzenlendiği dairece yapılır. 

12) Tek başına istinaf başvurusuna konu müsadere veya diğer güvenlik tedbirlerine 
ilişkin kararların incelenmesi, söz konusu kararın ilgili olduğu suçu incelemekle görevli dairece 
yapılır. 

13) Aynı iş ve suçlara bakan daireler arasındaki dosya dağıtımı (tevzii) ilk derece 
mahkemelerinde her dosya için uygulanan tevzi puanı kriterlerine göre puan eşitliği gözetilerek 
yapılır. 

14) Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin incelediği dosyalar arasında irtibat 
bulunduğu gerekçesiyle birleştirme söz konusu olduğunda dosyalar daha ağır suça bakan 
dairede birleştirilir. 

15) İstinaf incelemesine gelen dosya, esastan incelenmesi halinde vasıf değişikliği 
gerekçesiyle başka daireye gönderilemez. 

16) Bütün devir ve tevzi işlemleri UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak sırasıyla 
yapılır. 

 

 B) CEZA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ 

BİRİNCİ CEZA DAİRESİ 

Madde 81... Kasten öldürme, 

Madde 82... Nitelikli haller, 

Madde 83... Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, 

Madde 84... İntihara yönlendirme, 

Madde 86... Kasten yaralama, 

Madde 87... Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama 

Madde 88... Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi. 

 

İKİNCİ CEZA DAİRESİ 

Madde 81... Kasten öldürme, 

Madde 82... Nitelikli haller, 

Madde 83... Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, 

Madde 84... İntihara yönlendirme, 

Madde 86... Kasten yaralama, 

Madde 87... Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama 

Madde 88... Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi. 

 

 


ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ 

Madde 185... Zehirli madde katma, 

Madde 186... Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, 

Madde 187... Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma, 

Madde 188... Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 

Madde 189... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, 

Madde 190... Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, 

Madde 191... Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya 
bulundurmak, 

Madde 192... Etkin pişmanlık, 

Madde 193... Zehirli madde imal ve ticareti, 

Madde 194... Sağlık için tehlikeli madde temini, 

Madde 195... Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, 

Madde 196... Usulsüz ölü gömülmesi, 

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanuna ilişkin işler, 

3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna ilişkin işler, 

5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanuna ilişkin 
işler 

DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ 

Madde 76 ... Soykırım 

Madde 77... İnsanlığa karşı suçlar, 

Madde 78... Örgüt, 

Madde 213... Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, 

Madde 214... Suç işlemeye tahrik, 

Madde 215... Suçu ve suçluyu övme, 

Madde 216... Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, 

Madde 217... Kanunlara uymamaya tahrik, 

Madde 218... Ortak Hükümler, 

Madde 220... Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, (müstakilen bu suçtan açılan davalar) 

Madde 221... Etkin pişmanlık, 

Madde 299... Cumhurbaşkanına hakaret, 

Madde 300... Devletin egemenlik alametlerini aşağılama, 

Madde 301... Türk Milletini,Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını 
aşağılama, 

Madde 302... Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, 

Madde 303... Düşmanla işbirliği yapmak, 

Madde 304... Devlete karşı savaşa tahrik, 


Madde 305... Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama, 

Madde 306... Yabancı devlet aleyhine asker toplama, 

Madde 307... Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, 

Madde 308... Düşman devlete maddi ve mali yardım, 

Madde 309... Anayasayı ihlal, 

Madde 310... Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, 

Madde 311... Yasama organına karşı suç, 

Madde 312... Hükümete karşı suç, 

Madde 313... Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan, 

Madde 314... Silahlı örgüt, 

Madde 315... Silah sağlama, 

Madde 316... Suç için anlaşma, 

Madde 317... Askeri komutanlıkların gasbı, 

Madde 318... Halkı askerlikten soğutma, 

Madde 319... Askerleri itaatsizliğe teşvik, 

Madde 320... Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma, 

Madde 321... Savaş zamanında emirlere uymama, 

Madde 322... Savaş zamanında yükümlülükler, 

Madde 323... Savaşta yalan haber yayma, 

Madde 324... Seferberlikle ilgili görevin ihmali, 

Madde 325... Düşmandan ünvan ve benzeri payeler kabulü, 

Madde 326... Devletin güvenliğine ilişkin belgeler, 

Madde 327... Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, 

Madde 328... Siyasal veya askeri casusluk, 

Madde 329... Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, 

Madde 330... Gizli kalması gereken bilgileri açıklama, 

Madde 331... Uluslararası casusluk, 

Madde 332... Askeri yasak bölgelere girme, 

Madde 333... Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik, 

Madde 334... Yasaklanan bilgileri temin, 

Madde 335... Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temin, 

Madde 336... Yasaklanan bilgileri açıklama, 

Madde 337... Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama, 

Madde 338... Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi, 

Madde 339... Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma, 

Madde 340... Yabancı devlet başkanına karşı suç, 

Madde 341... Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret, 


Madde 342... Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç, 

Madde 343... Karşılıklılık koşulu, 

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar, 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun'dan kaynaklanan suçlar, 

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilat Kanunu'ndan kaynaklanan 
suçlar, 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar, 

4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar, 

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu’ndan kaynaklanan işler, 

 

BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ 

Madde 235... İhaleye fesat karıştırma, 

Madde 236... Edimin ifasına fesat karıştırma, 

Madde 237... Fiyatları etkileme, 

Madde 238... Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma, 

Madde 239... Ticari sır,bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin 
açıklanması 

Madde 240... Mal veya hizmet satımından kaçınma, 

Madde 241... Tefecilik, 

Madde 242... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, 

Madde 247... Zimmet, 

Madde 248... Etkin pişmanlık, 

Madde 249... Daha az cezayı gerektiren hâl, 

Madde 250... İrtikap, 

Madde 251... Denetim görevinin ihmali, 

Madde 252... Rüşvet, 

Madde 253... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, 

Madde 254... Etkin pişmanlık, 

Madde 255... Nüfuz ticareti, 

Madde 256... Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması, 

Madde 257... Görevi kötüye kullanma, 

Madde 258... Göreve ilişkin sırrın açıklanması, 

Madde 259... Kamu görevlisinin ticareti, 

Madde 260... Kamu görevinin terki veya yapılmaması, 

Madde 261... Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf, 

Madde 262... Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, 

Madde 263... Kanuna aykırı eğitim kurumu, (Mülga) 


Madde 264... Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma, 

Madde 266... Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, 

Madde 151... Mala zarar verme, 

Madde 152... Mala zarar vermenin nitelikli halleri, 

Madde 153... İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, 

Yargı yeri belirlemeleri ve dava nakli. 

 

ALTINCI CEZA DAİRESİ 

Madde 79... Göçmen kaçakçılığı, 

Madde 80... İnsan ticareti, 

Madde 116... Konut dokunulmazlığını bozmak, 

Madde 117... İş ve çalışma hürriyetinin ihlali, 

Madde 118... Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi, 

Madde 120... Haksız arama, 

Madde 121... Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, 

Madde 122... Nefret ve ayırımcılık, 

Madde 123... Kişilerin huzur ve sükununu bozma, 

Madde 124... Haberleşmenin engellenmesi, 

Madde 125... Hakaret, 

Madde 126... Mağdurun belirlenmesi, 

Madde 127... İsnadın ispatı, 

Madde 128... İddia ve savunma dokunulmazlığı, 

Madde 129... Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret , 

Madde 130... Kişinin hatırasına hakaret, 

Madde 131... Soruşturma ve kovuşturma koşulu, 

Madde 181... Çevrenin kasten kirletilmesi, 

Madde 182... Çevrenin taksirle kirletilmesi, 

Madde 183... Gürültüye neden olma, 

Madde 184... İmar kirliliğine neden olma, 

Madde 225... Hayasızca hareketler, 

Madde 226... Müstehcenlik, 

Madde 227... Fuhuş, 

Madde 232... Kötü muamele, 

Madde 233... Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, 

Madde 265... Görevi yaptırmamak için direnme. 

 

 

 


YEDİNCİ CEZA DAİRESİ 

 1918, 4733, 4926, 5015, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunlarından kaynaklanan işler, 
4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunundan kaynaklanan banka 
zimmeti suçları. 

 (Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava 
açılmış olması hâlinde, istinaf incelemesi kaçakçılık suçuna bakan ceza Dairesi tarafından 
yapılır.) 

 

SEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ 

Madde 94... İşkence, 

Madde 95... Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, 

Madde 96... Eziyet, 

Madde 154... Hakkı olmayan yere tecavüz, 

Madde 170... Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 

Madde 171... Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulma, 

Madde 172... Radyasyon yayma, 

Madde 173... Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme, 

Madde 174... Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, 

Madde 175... Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğün ihlali, 

Madde 176... İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama, 

Madde 177... Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması, 

Madde 178... İşaret ve engel koymama, 

Madde 197…Parada sahtecilik, 

Madde 198…Paraya eşit sayılan değerler, 

Madde 199... Kıymetli damgada sahtecilik, 

Madde 200... Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar, 

Madde 201... Etkin pişmanlık, 

Madde 202... Mühürde sahtecilik, 

Madde 228... Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 

Madde 229... Dilencilik, 

Madde 230... Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören, 

Madde 243... Bilişim sistemine girme, 

Madde 244... Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 

Madde 245... Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 

Madde 246... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, 

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun'a ilişkin 
işler, 


5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na ilişkin işler, 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a ilişkin işler 

Bu iş bölümüne göre ceza dairelerinden herhangi birinin görevine girmeyen ve TCK'dan 
kaynaklanan tüm diğer suçlar. 

 

DOKUZUNCU CEZA DAİRESİ 

Madde 219... Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma, 

Madde 222... Şapka ve Türk harfleri, 

Madde 267... İftira, 

Madde 268... Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılma, 

Madde 269... Etkin pişmanlık, 

Madde 270... Suçu üstlenme, 

Madde 271... Suç uydurma, 

Madde 272... Yalan tanıklık, 

Madde 273... Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasına gerektiren sebepler, 

Madde 274... Etkin pişmanlık, 

Madde 275... Yalan yere yemin, 

Madde 276... Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık, 

Madde 277... Yargı görevi yapanı etkileme, 

Madde 278... Suçu bildirmeme, 

Madde 279... Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, 

Madde 280... Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi, 

Madde 281... Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, 

Madde 282... Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, 

Madde 283... Suçluyu kayırma, 

Madde 284... Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme, 

Madde 285... Gizliliğin ihlali, 

Madde 286... Ses ve görüntülerin kayda alınması, 

Madde 287... Genital muayene, 

Madde 288... Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, 

Madde 289... Muhafaza görevini kötüye kullanma, 

Madde 290... Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması, 

Madde 291... Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme, 

Madde 292... Hükümlü veya tutuklunun kaçması, 

Madde 293... Etkin pişmanlık, 

Madde 294... Kaçmaya imkan sağlama, 

Madde 295... Muhafızın görevini kötüye kullanması, 


Madde 296... Hükümlü veya tutukluların ayaklanması, 

Madde 297... İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak, 

Madde 298... Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme, 

İstisnalar hariç olmak üzere Özel Ceza Kanunlarından veya Kabahatler Kanunu'ndan doğan ve 
başka dairelerin görev alanına girmeyen suçlar ve kararlar. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundan kaynaklanan işler, 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 331 – 352. Maddelerine muhalefet suçları 

 

ONUNCU CEZA DAİRESİ 

Madde 203... Mühür bozma, 

Madde 204... Resmî belgede sahtecilik, 

Madde 205... Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, 

Madde 206... Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, 

Madde 207... Özel belgede sahtecilik, 

Madde 208... Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, 

Madde 209... Açığa imzanın kötüye kullanılması, 

Madde 210... Resmî belge hükmünde belgeler, 

Madde 211... Daha az cezayı gerektiren hâl, 

Madde 212... İçtima, 

Madde 231... Çocuğun soybağını değiştirme, 

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar. 

(Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış 
olması hâlinde, istinaf incelemesi kaçakçılık suçuna bakan Ceza Dairesi tarafından yapılır.) 

Madde 155... Güveni kötüye kullanma, 

Madde 156... Bedelsiz senedi kullanma, 

Madde 157... Dolandırıcılık, 

Madde 158... Nitelikli dolandırıcılık, 

Madde 159... Daha az cezayı gerektiren hâl, 

Madde 161... Hileli iflas, 

Madde 162... Taksirli iflas, 

Madde 164... Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi, 

Madde 166... Bilgi vermeme, 

Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunundan Kaynaklanan İşler 

 

 

 

 


ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ 

Madde 203... Mühür bozma, 

Madde 204... Resmî belgede sahtecilik, 

Madde 205... Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, 

Madde 206... Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, 

Madde 207... Özel belgede sahtecilik, 

Madde 208... Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, 

Madde 209... Açığa imzanın kötüye kullanılması, 

Madde 210... Resmî belge hükmünde belgeler, 

Madde 211... Daha az cezayı gerektiren hâl, 

Madde 212... İçtima, 

Madde 231... Çocuğun soybağını değiştirme, 

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar. 

(Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış 
olması hâlinde, istinaf incelemesi kaçakçılık suçuna bakan Ceza Dairesi tarafından yapılır.) 

Madde 155... Güveni kötüye kullanma, 

Madde 156... Bedelsiz senedi kullanma, 

Madde 157... Dolandırıcılık, 

Madde 158... Nitelikli dolandırıcılık, 

Madde 159... Daha az cezayı gerektiren hâl, 

Madde 161... Hileli iflas, 

Madde 162... Taksirli iflas, 

Madde 164... Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi, 

Madde 166... Bilgi vermeme, 

Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunundan Kaynaklanan İşler 

 

ONİKİNCİ CEZA DAİRESİ 

Madde 85... Taksirle öldürme, 

Madde 89... Taksirle yaralama, 

Madde 90... İnsan üzerinde deney, 

Madde 91... Organ ve doku ticareti, 

Madde 92... Zorunluluk hâli, 

Madde 93... Etkin pişmanlık, 

Madde 132...Haberleşmenin gizliliğini ihlal, 

Madde 133...Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, 


Madde 134...Özel hayatın gizliliğini ihlal, 

Madde 135...Kişisel verilerin kaydedilmesi, 

Madde 136...Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, 

Madde 137...Nitelikli haller, 

Madde 138...Verileri yok etmeme, 

Madde 139...Şikâyet, 

Madde 140...Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, 

Madde 179...Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 

Madde 180...Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma, 

5271 sayılı CMK'nın 141 ilâ 144 maddelerinde düzenlenen koruma tedbirleri nedeniyle tazminat. 

 

ONÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ 

Madde 141 ilâ 147 Hırsızlık, 

Madde 160... Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf, 

Madde 163... Karşılıksız yararlanma, 

Madde 165... Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, 

Madde 148... Yağma, 

Madde 149... Nitelikli yağma, 

Madde 150... Daha az cezayı gerektiren hâl, 

Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler 

 

ONDÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ 

Madde 141 ilâ 147 Hırsızlık, 

Madde 160... Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf, 

Madde 163... Karşılıksız yararlanma, 

Madde 165... Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, 

Madde 148... Yağma, 

Madde 149... Nitelikli yağma, 

Madde 150... Daha az cezayı gerektiren hâl, 

Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler 

 

ONBEŞİNCİ CEZA DAİRESİ 

Madde 141 ilâ 147 Hırsızlık, 

Madde 160... Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf, 

Madde 163... Karşılıksız yararlanma, 

Madde 165... Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, 

Madde 148... Yağma, 


Madde 149... Nitelikli yağma, 

Madde 150... Daha az cezayı gerektiren hâl, 

Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler 

 

ONALTINCI CEZA DAİRESİ 

Madde 97... Terk, 

Madde 98... Yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, 

Madde 106... Tehdit, 

Madde 107... Şantaj, 

Madde 108... Cebir, 

Madde 111... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, 

Madde 112... Eğitim ve öğretimin engellenmesi, 

Madde 113... Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin 
engellenmesi, 

Madde 114... Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, 

Madde 115... İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme 

 

ONYEDİNCİ CEZA DAİRESİ 

Madde 99... Çocuk düşürtme, 

Madde 100... Çocuk düşürme, 

Madde 101... Kısırlaştırma, 

Madde 102... Cinsel saldırı, 

Madde 103... Çocukların cinsel istismarı, 

Madde 104... Reşit olmayanla cinsel ilişki, 

Madde 105... Cinsel taciz, 

Madde 109... Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 

Madde 110... Etkin pişmanlık, 

Madde 111... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, 

Madde 223... Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, 

Madde 224... Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali, 

Madde 234... Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması. 

 

 III) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu tarafından kabul edilen işbölümü 
kararının 

a) Kurum internet sitesinde yayımlanmasına 


b) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı ve Daire Başkanlıklarına 
gönderilmesine, 

c) Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinde bulunan Adalet Komisyonu 
Başkanlıkları Cumhuriyet Başsavcılığı ve Baro Başkanlıklarına gönderilmesine, 

d) Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğine gönderilmesine, 

 Bu şekilde uygulayıcıların zamanında bilgi edinmelerinin sağlanmasına, 

 06.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.