KAMU AVUKATLARI KANUNU TASARISI TASLAĞI
 • KAMU AVUKATLARI KANUNU TASARISI TASLAĞI   

   

  BİRİNCİ KISIM

   Genel Hükümler

   

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç ve Kapsam

   

  Amaç

  Madde 1- Bu kanunun amacı tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; I inci hukuk müşaviri, hukuk müşaviri, hukuk işleri müdürü, uzman hukukçu  ve avukatların özlük işlerini, aylık ile ödenekleri ve diğer mali sosyal hak ve yardımlarını, disiplin ve ceza kovuşturmasına ilişkin hususları düzenlemektir.

   

  Kapsam

  Madde 2- Bu kanun, Kamu Avukatları Kurulu ile genel ve özel bütçeli kuruluşlar, Transfer Tertibinden Yardım Alan Kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarında çalışan, baroya kayıtlı kamu avukatları ve avukatlık ruhsatına sahip bulunmak kaydı ile I inci Hukuk Müşavirleri, Hukuk Müşavirleri, Hukuk İşleri Müdürü, Uzman Hukukçu unvanı ile çalışanları kapsar.

   

   

  İKİNCİ BÖLÜM

   Tanımlar

   

  Tanımlar

  Madde 3- Bu Kanunda geçen;

   

  Kurul :  Kamu Avukatları Kurulunu,

  Kamu Avukatı : Bu Kanun kapsamına giren; baroya kayıtlı kamu avukatları ve avukatlık ruhsatına sahip bulunmak kaydı ile I inci Hukuk Müşavirleri, Hukuk Müşavirleri, uzman hukukçu, Hukuk İşleri Müdürü unvanı ile çalışan kişileri,

  Kurum : Genel ve özel bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarını,

  ifade eder.

   

       

  İKİNCİ KISIM

  Teminat, Özlük Hakları ve Mali Haklar

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Teminat

   

   

  Kamu Avukatı teminatı

  Madde 4- Kamu avukatları kendi istekleri dışında veya hukuk hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri saptanmadıkça görevden alınamaz ve diğer idari görevlere atanamaz, disiplin hükümleri dışında aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından mahrum bırakılamazlar.

  Kamu avukatlarının istekleri dışında herhangi bir nedenle bağlı bulundukları baro bölgesi dışına atanamazlar.

      

   

  İKİNCİ BÖLÜM

   Özlük Hakları

   

   

  İşe başlama

  Madde 5- Kamu Avukatlarının işe giriş derecesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8 inci derecenin ilk kademesi olup, 1 derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.

   

  Sınav

  Madde 6- İlk defa devlet memurluğuna atanacak avukatlar  Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucu alınan puanlara dayanılarak, Kamu Avukatları Kurulu tarafından, istekte bulunan kurumlara atanır.

   

  Derece ve kademe ilerlemesinin usul ve esasları

      Madde 7- Kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için, avukatların;

                               a) Bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış olmaları,

                   b)  Olumlu sicil almış bulunmaları,

                   gerekmektedir.

   

  Derece yükselmesinin yapılabilmesi için;

                   a)  Derecesi içinde iki yıl bulunmuş ve bu derecenin ikinci kademe aylığını fiilen bir yıl almış olmaları,

                   b) Yükselmeye engel disiplin cezası almamış olmaları gerekmektedir.

   

  Kamu hizmetine girmeden önceki çalışma

  Madde 8- Kamu avukatlığı sınıfına girenlerin bu hizmete girmeden önce serbest avukatlıkta geçirdikleri sürenin tamamı fiili hizmetten ve kazanılmış hak aylığından sayılır ve bu sürelerin her yılı için bir kademe, her iki yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. İntibak işlemleri idarelerce kadro koşulu aranmaksızın doğrudan yapılır.

   

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Mali ve Sosyal Haklar ve Yardımlar

   

   

  Mali Haklar

  Madde 9- Kamu avukatlarının aylık ve ödenekleriyle diğer mali, sosyal hak ve yardımları bu Kanun hükümleri ile bu Kanunda yer almayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

   

   

  Gösterge Tablosu

  Madde 10- Kamu avukatlarının aylıklarının hesabında, Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı ile bu kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır.

   

  Katsayı

  Madde 11- Kamu avukatlarının aylıklarının hesabında, her yıl Devlet memurları için Bütçe Kanunu ile saptanan katsayı esas alınır. Katsayı değişimi, aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.

   

  Hukuk Tazminatı

  Madde 12- Kamu avukatlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği ödenecek olan zam ve tazminatlara ek olarak;

   

  a) I. Hukuk Müşaviri için en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil)  % 200’ü,

   

  b) I. derece Hukuk Müşaviri, I. derece avukat ve avukatlık ruhsatına sahip hukuk işleri müdürü için en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil)  % 175’i,

   

  c) Hukuk İşleri Müdürü ve Avukat için en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil)  % 150’si,

   

  e)Uzman hukukçular için en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 125’i,

   

  oranında hukuk tazminatı ödenir.

  Bu suretle belirlenecek miktarlar, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

   

  Ders ve Konferans Ücretleri

  Madde 13-Kamu hukukçularından mesleki eğitim ve öğretim kurumlarıyla kurslarda kendilerine görev verilenlere, ders ve konferans saati başına ödenecek ücret, her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.

   

  Vekalet Ücreti

  Madde 14- Yürütülen dava ve icra takipleri nedeniyle tahsil edilen vekalet ücretlerinin tamamı, kurum içinde görev yapan tüm kamu avukatlarına eşit olarak dağıtılır.

   

  Harcırah, Yol Gideri ve Tazminatı

  Madde 15- Kamu avukatlarına, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33 üncü maddesinin (b) bendi ile 3717 sayılı Adli Personel İle Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri Ve Tazminat Verilmesi İle 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun’un 2 nci maddesi hükümleri uyarınca harcırah, yol gideri ve tazminat verilir.

   

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  Disiplin, Sicil, Denetleme ve Ceza İşlemleri

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Disiplin

   

  Disiplin amiri ve disiplin cezaları:

  Madde 16- Bu Kanunda yazılan disiplin cezaları Kamu Avukatları Kurulu tarafından verilir.

  Kamu avukatlarına; sıfat ve görevleri gereklerine uymayan hal ve hareketlerinin tespit edilmesi üzerine durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, Kurul tarafından aşağıda yazılı disiplin cezalarından biri verilir :

               a)Uyarma,

               b) Aylıktan kesme,

               c) Kınama,

               d) Kademe ilerlemesini durdurma,

              g) Kamu avukatlığından çıkarma.

   

              Sicil amirleri; görev yaptıkları birimdeki avukatların; öğrendikleri disiplin cezasını gerektiren eylemlerini öğrendikleri tarihten itibaren 15 gün içinde Kurula bildirirler.

   

  Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller:

  Madde 17- Avukatlara verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

   

  A- Uyarma: Görevde ve davranışlarda daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

  Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  a)Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik,

  b)Meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere

  veya iş sahiplerine karşı kırıcı davranmak,

  c) Kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve talimatlarda açık olarak belirtilen konularda, işi

  uzatacak şekilde davranışlarda bulunmak, yazı ve tekitleri zamanında cevaplandırmamak,

  d) Kılık ve kıyafetinde mesleğin gerektirdiği saygınlığı gözetmemek,

  e)Görevin işbirliği ve uyum içerisinde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunmak,

  hallerinde uygulanır.

  B- Kınama: Belli bir eylem veya davranışın kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

   Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  a)Hizmet içinde ve dışında, mesleğinin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

  b) Devlete ait araç ve gereçleri kaybetmek ya da özel işlerde kullanmak,

  c)Meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

  d)İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın kesintisiz üç gün göreve gelmemek,

  e)Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak,

  f) Ödeme gücünün üstünde borçlanmak suretiyle borçlarını ödeyemez duruma düşmek veya kesinleşmiş borcunu kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

  e) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak,

  f) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

  j)Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

   

  C - Aylıktan kesme: Brüt aylıktan 1/30–1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

  Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  a)  Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

  b) Özürsüz olarak iki gün göreve gelmemek,

  c)   Devlete ait resmi belge,   araç,   gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

  d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan beyanda bulunmak,

  e) Görev sırasında amirine hakaret etmek,

  f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

  g)  Toplu müracaat veya şikayet etmek.

  h) Hizmet içinde taşıdığı sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

  ı) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

  j) Görevi gereği verilen belgelerde tahrifat yapmak, tahrif edilmiş belgeleri kullanmak veya başkalarına kullandırmak

  k) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

   

  D - Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre avukatın bulunduğu kademede ilerlemesinin bir yıl durdurulmasıdır.

  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

  b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek,

  c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

  d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

  e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

  f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

  g)  Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

  h) Ticaret yapmak veya kamu avukatlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

  ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

  j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

  k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

  l) Mesleği gereği verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

  m) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

   

  E - Kamu avukatlığından çıkarma; bir daha kamu avukatlığına ve devlet memurluğuna atanmamak üzere kamu avukatlığından çıkarmaktır.

  Kamu avukatlığından çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  a)  İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

  b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yetine asmak veya teşhir etmek,

  c) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

  d) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

  e)  Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

  f) Avukatlık sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

  h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

  ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

  j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

  k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fi­illeri işlemek

  1) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak.

   m) Siyasi partiye girmek,

   

  Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarına üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

   

  Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan avukatlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

   

  Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir

   

  Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan kamu avukatlarının,   kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü -   1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

   Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

   

  Disiplin cezası vermeye yetkili merci:

  Madde 18- Disiplin cezaları, kamu avukatın bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun görüşü alındıktan sonra, Kamu Avukatları Kurulu tarafından verilir.

  Kamu avukatlığından çıkarma cezası, sicil amirlerinin bu yoldaki isteği üzerine, kamu avukatının bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulunun görüşü alındıktan sonra Kamu Avukatları Kurulu tarafından verilebilir.

  Kamu Avukatları Kurulu disiplin ve yüksek disiplin kurulunun görüşü ile bağlı olmaksızın yapılacak değerlendirmeyi müteakip önerilen cezayı veya daha hafif bir ceza verebileceği gibi ceza da vermeyebilir.

  Kamu Avukatları Kurulu kararları kesin olup, yargı yolu açıktır.

   

  Zamanaşımı:

  Madde 19- Bu Kanunun 17 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin Kurula bildirildiği tarihten itibaren,

  a)  Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 15 gün içinde disiplin soruşturmasına,

  b) Kamu avukatlığından çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

   

  Karar süresi:

  Madde 20- Kurul; uyarma,   kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadır.

  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren görüşünü bildirmek üzere yetkili kurum disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Yetkili kurum disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde soruşturma evrakına göre görüşünü Kurula bildirir. Kurul dosyayı aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde karar vermek zorundadır.

  Kamu avukatlığından çıkarmayı gerektiren hallerde kovuşturma dosyası, kovuşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde görüşünü bildirmek üzere ilgili kurum yüksek disiplin kuruluna tevdii edilir. İlgili kurum yüksek disiplin kurulu kovuşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren 3 ay içinde görüşünü Kurula bildirir. Kurul dosyayı aldığı tarihten itibaren 3 ay içinde karar vermek zorundadır.  

  Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, kamu avukatının hakkı:

  Madde 21- Kurul kendisine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.

  Hakkında kamu avukatlığından çıkarma cezası istenen kişi, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, Kurulda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

   

  Savunma hakkı:

  Madde 22- Kamu avukatı hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

  Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği sure içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan kamu avukatı savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

   

  Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi:

  Madde 23-   Aynı olaydan dolayı kamu avukatı hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasında bekletici mesele kabul edilemez.

  Kamu avukatının ceza kanunlarına göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.

   

  Uygulama:

  Madde 24- Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

  Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

  Verilen disiplin cezaları ilgili kuruma, kamu avukatlığından çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

   

  Disiplin cezalarının bir süre, sonra sicilden silinmesi:

  Madde 25- Disiplin cezalan kamu avukatının siciline işlenir. Devlet kamu avukatlığından çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış. olan kamu avukatı uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren 5 yıl, diğer cezaların uygulanmasından itibaren 10 yıl sonra Kamu Avukatları Kuruluna başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

  Kamu avukatının, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir.

  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde ilgili kurum disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Görevden Uzaklaştırma

   

  Görevden uzaklaştırma:

  Madde 26 - Görevden uzaklaştırma,  kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde,  görevi başında kalmasında sakınca görülecek kamu avukatları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

  Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

   

  Yetkililer:

  Madde 27- Görevden uzaklaştırmaya Kamu Avukatları Kurulu yetkilidir.

   

  Kurulun sorumluluğu:

  Madde 28- Görevinden uzaklaştırılan kamu avukatları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Bu süre içinde soruşturmaya başlanmaması halinde görevden uzaklaştırma tedbiri kendiliğinden hükümsüz olur.

  Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma:

  Madde 29- Haklarında görevi ile ilgili bir suçtan dolayı mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan kamu avukatları da Kurul tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.

   

  Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan kamu avukatlarının hak ve yükümlülüğü:

  Madde 30- Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan kamu avukatlarına bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bunlar,  Kanunların öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler

  32 inci maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir. Görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

   

  Tedbirin kaldırılması:

  Madde 31- Soruşturma sonunda disiplin yüzünden kamu avukatlığından çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan kamu avukatları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, Kamu Avukatları Kurulunca derhal kaldırılır.

  Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan Kurul üyelerinin cezai, hukuki ve mali sorumlulukları vardır.

   

  Kamu avukatın göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller:

  Madde 32- Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

  a) Haklarında kamu avukatlığından çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler,

  b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;

  c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;

  d) Görevlerine ve kamu avukatlıklarına ilişkin olsun veya olmasın kamu avukatlığına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;

  Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

   

  Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında Kurulun takdiri:

   Madde 33- 29 inci ve 30 uncu maddelerde 32 inci maddenin a, b, c fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, kamu avukatının soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.

  Süre:

  Madde 34- Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.

               Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Sicil

  Sicil, numara, kimlik, özlük dosyası:

  Madde 35- Kamu avukatları Kurul tarafından tutulacak Kamu Avukatları Siciline kaydolunurlar. Her avukata bir numara verilir. Her avukat için bir kimlik düzenlenir ve bir özlük dosyası tutulur.

   

  Sicil dosyası:

  Madde 36- Her kamu avukatının bir sicil dosyası bulunur. Sicil amirleri tarafından düzenlenecek sicil raporları ve avukatların mal beyannameleri sicil dosyalarına konulur.

   

  Özlük ve sicil dosyasının önemi:

  Madde 37- Kamu avukatlarının ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

   

  Sicil amirleri:

  Madde 38- Sicil raporu vermeye yetkili sicil amirleri, Kurulca, Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle 45 inci maddede öngörülen yönetmeliğe uygun olarak çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenir.

   

  Sicil raporlarında belirtilecek hususlar:

  Madde 39- Sicil amirleri, belli zamanlarda düzenleyecekleri sicil raporlarında, avukatların liyakat derecesini not esasına göre kıymetlendirerek tespit ederler.

   

  I

  Sicil raporlarının doldurulması:

  Madde 40- Sicil amirleri maiyetlerindeki avukatların sicil raporları ile birlikte, bunların genel durum ve davranışları bakımından da olumlu ve olumsuz nitelikleri, kusur ve eksiklikleri hakkında mütalaalarını bildirirler.

   

  Avukatların uyarılmaları:

  Madde 41- Avukatların yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile sicil amiri tarafından kendilerine bildirilir.

   

  İtiraz hakkı:

  Madde 42-  40 ncı maddeye göre kendisine tebligat yapılan avukatlar tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde bir üst sicil amirine itiraz edebilirler.

  Kendisine itirazda bulunulan bir üst amir,  itirazla ilgili kararını iki ay içinde ilgiliye yazı ile bildirir

   

  Olumlu ve olumsuz sicil:

  Madde 43-  Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 100 üzerinden 60 ve daha yukarı olanlar olumlu sicil almış sayılırlar.

  Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 60’ın altında olanlar olumsuz sicil almış sayılırlar.

   

  Olumsuz sicil:

  Madde 44-  İki defa üst üste olumsuz sicil alan avukatların durumları Kurulca değerlendirilerek başka bir kuruma geçici görevle atanırlar. Bu atama, kamu avukatının önceki işyerinin bulunduğu il sınırları içinde yapılır. Burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanununun emeklilikle ilgili hükümleri uygulanır.

   

  Sicil yönetmeliği:

  Madde 45- Avukatların mesleki ehliyetinin tespiti amacı ile sicilinde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil raporlarının şekli, taşıyacağı sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü ve bunların derecelen­dirilmesi, muhafaza ile görevli makamlara dair esaslar ile itiraz ve bunu inceleyecek merciler ve diğer hususlar genel yönetmelikle düzenlenir.

   

  Takdirname:

  Madde 46- Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan avukatlara sicil amiri tarafından takdirname verilebilir. Takdirname sicile geçer.

   

  Ödül:

  Madde 47- Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen avukatlara Kurulun uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere Kurulun teklifi ve Başbakanın onayı ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir.

   

  Denetim

  Madde 48- Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Kamu Avukatlarının görevleri ilgili her türlü eylem ve işlemlerinden dolayı, Kurulca görevlendirilecek denetçiler tarafından yapılan soruşturma sonucu hazırlanan raporlar, Kamu Avukatları Kuruluna iletilir.

   

  Ceza

  Madde 49- 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Disiplin İşlem ve Cezaları başlıklı 10 uncu kısmı bu kanun kapsamında çalışanlar hakkında da uygulanır.

  Bu kanun kapsamında çalışanların istekleri dışında herhangi bir nedenle bağlı bulundukları Baro bölgesi dışına atanmaları mümkün değildir.

   

   

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  Kamu Avukatları Kurulu

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

   Kurulun Oluşması ve Görevleri

   

  Kurulun oluşması

  Madde 50- Kamu Avukatları Kurulu yirmi bir üyeden oluşur. kamu kurum ve kuruluşlarında en az 10 yıl fiilen avukatlık yapmış olan adaylar arasından 4 yılda bir yapılacak seçimle delegeler belirlenir. Bu delegeler kendi aralarından seçimle yirmi bir asıl ve yirmi bir yedek üye belirler.

  Kamu Avukatları Kurulu Başkanını, üyeler arasından Başbakan seçer Başkan ve üyelerin görev süresi 4 yıldır.

  Kurul Başkanlığının ve Kurul üyeliğinin boşalması halinde, en çok oy alan yedek üyeler sırasıyla eskilerinin sürelerini tamamlarlar.

  Görev süresi biten başkan ve üyeler en fazla üst üste iki dönem seçilebilir. Bu üyeler 65 yaşını dolduruncaya kadar görev yapabilirler.

   

  Organlar:

  Kurulun organları

   Madde 51- Kamu Avukatları Kurulunun organları şunlardır:

  1.  Genel Kurulu,

  2.   Yönetim Kurulu,

  3.   Başkanlık,

  4.   Başkanlık Divanı,

  5.   Disiplin Kurulu,

  6.   Denetleme Kurulu.

   

  Genel kurul:

  Madde 52 - Kamu Avukatları Kurulunun en yüksek organı Genel Kuruldur.

   Genel kurul, baroların kamu avukatlığında en az on yıl kıdemli olan üyeleri arasından gizli oyla seçecekleri delegelerden oluşur.

   

  Avukat sayısı ona kadar olan barolar bir, on ila 20 üyesi olanlar üç, elli ila yüz üyesi olanlar dört ve yüzden sonraki her yüz elli üye için ayrıca birer delege seçerler.

  Barolarca aynı sayıda yedek üyeler seçilir. Delegeler, her baronun olağan genel kurul toplantısında dört yıl için seçilirler.

  Avukatlık Kanunun 90 inci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı engelleri bulunanlar delege olamazlar.

  Genel Kurul toplantısının yeri, tarihi ve gündemi, toplantılardan en az otuz gün önce, delegelere yazı ile bildirilir.

  İlk Genel Kurul üyeleri Kanun yürürlüğe girdikten sonra yapılacak Baro genel kurulunda belirlenir.

   

  Toplantılar:

  Madde 53- Kamu Avukatları Genel Kurulu, iki yılda bir evvelki genel kurulun tayin edeceği zaman ve yerde olağan toplantısını yapar.

  Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde yazılı istem ile Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

  Kamu Avukatları Genel Kurulu başkanlık divanının seçimi hakkında 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 85 inci maddenin birinci fıkrası hükmü kıyasen uygulanır. Kurul organlarında görev alanlar, başkanlık divanına seçilemezler.

   

  Görüşme ve karar yeter sayısı:

  Madde 54- Genel Kurul, üyelerinin en az dörtte biri katılmadıkça toplantı ve görüşme yapamaz.

  Birinci fıkrada yazılı yeter sayı olmadığı hallerde, toplantı bir ayı geçmemek üzere başka bir güne bırakılır. Bu ikinci toplantıya da üyelerin en az beşte biri katılmadığı takdirde, toplantı bu sayı elde edilinceye kadar bir ay sonraki tarihlere bırakılır.

  1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 87 nci maddesinin 3, 4 ve 5 inci fıkraları ve 88 inci maddesi hükmü Kamu Avukatları Kurulu Genel Kurulu toplantıları ve görüşmeleri hakkında da kıyasen uygulanır.

   

   

  Kurulun oluşumu

  Madde 55- Kamu Avukatları Kurulu, yönetim, denetim ve disiplin kurullarından oluşur.

  Yönetim Kurulunda, bir başkan ve on üye, disiplin ve denetim kurullarında beşer üye görev alır.

  Yönetim Kurulu başkanı, aynı zamanda Kamu Avukatları Kurulunun da başkanıdır.

  Kurulun idari hizmetleri Kurul sekreterliğince yürütülür. Kurul sekreterliği idari personelinin atanmaları kurulca yapılır.

   

  Görevleri

  Madde 56- Kamu Avukatları Kurulu:

  a)   Her kurum tarafından kendi usullerine göre ihdas edilerek Kurula bildirilen kadrolara kurumların ihtiyacı ve iş yükü dikkate alınarak kamu avukatlarının atanması,

  b) Kamu avukatlarının,

  1 ) Atama ve nakletme,

  2) Geçici yetki verme,

  3) Her türlü yükselme,

  4) Kadro dağıtma,

       5) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme,

  6) Disiplin cezası verme,

  7) Görevden uzaklaştırma

  yetki ve görevlerini yürütür.

   

  Toplantı ve karar yeter sayısı

  Madde 57- Kurul üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Çekimser oy kullanılmaz.

   

  Bilgi ve belge istenmesi

  Madde 58- Kurul tarafından yapılacak inceleme, araştırma, denetlemelerde ilgili kuruluş ve kişiler, istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.

   

  Kurulun gelirleri

  Madde 59- Kurulun gelirleri:

  a) Başbakanlık bütçesinden aktarılan paylar,

  b)  Kamu avukatları tarafından yürütülen dava ve takipler sonucunda mahkeme ve icra dairelerince takdir ve ilgililerinden tahsil edilerek kurumların merkezlerinde açılacak emanet hesabında toplanan tutarlardan Kurul bünyesinde, çıkarılacak kanun gereğince oluşturulacak havuza aktarılan vekalet ücretleri ile keşif ücretleri gibi ücretlerden Kurula ayrılan paylardan oluşur.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Kurul Üyelerinin Ücretleri

   

  Ücret ve yolluklar                                                       

  Madde 60- Kamu Avukatları Kurulu Üyeleri, kurumlarından üyelikleri süresince izinli sayılırlar. Bu personelin aylık, ek gösterge, tazminat, ödenek ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devanı edilir. Kurulda görev yapanlara en yüksek devlet kamu avukatının ek göstergesi oranında ek tazminat ödenir.

  Kurul Sekreterliği idari personeli hakkında Başbakanlık Özel Kalem Sekreterliğine ilişkin hükümler uygulanır.

  Kurul üyelerine, görevleri süresince 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendinde sayılanlar için bütçe kanunları ile tespit edilen esaslar dahilinde harcırah ödenir.

  Kurul üyelerine ödenecek ücretler, kendilerine Sosyal Güvenlik Kuruluşlarınca bağlanmış olan emekli aylığının ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez.

   

  Yönetmelik

  Madde 61-  Bu Kanunun uygulamasına ilişkin Yönetmelik,  Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır.

   

  BEŞİNCİ KISIM

  Özel Hükümler

   

  Uygulanacak hükümler

  Madde 62 - Bu kanun ile Avukatlık Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 657 Sayılı Kanunun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Kamu Avukatları; Avukatlık Kanunun, Kamu Avukatları hakkında uygulanacak hükümleri ile bu Kanun hükümlerine tabidir.

   

  Yürürlükten kaldırılan hükümler

  Madde 63- Bu kanunla getirilen düzenleme nedeni ile 657 sayılı Devlet Kamu avukatları Kanunu 36 nci maddesinin ortak hükümleri başlığı altında düzenlenen c bendinin 3 ncü fıkrası ve "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin II. Tazminatlar bölümün A. Özel Hizmet Tazminatı başlıklı ortak bölümünün (d) bendi ile aynı maddenin V numaralı bendinin ve 146 nci maddesinin III ncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

   

  Geçici madde 1- Adaylık koşullarını taşıyanlardan Türkiye Barolar Birliğine başvuranlar arasından Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyon 27 aday adayı belirler. Bunlar arasından Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca 9 asil, 9 yedek üye seçilir.

  Kamu Avukatları Kuruluna ilk defa seçilen 9 üyeden ad çekme ile belirlenen 3 üyenin görev süresi 2 nci yılda, ad çekme ile belirlenecek diğer üç üyenin görev süresi 4 üncü yılda ve geri kalan 3 üyenin görev süresi ise 6 ncı yılda sona erer. Bunların yerine yeni üyelerin seçimi delegelerce yapılır.

   

  Geçici Madde 2- Kamu Avukatları Kurulunun giderlerini karşılamak amacı ile, Başbakanlık Bütçesinden özel tertip açmaya, açılan tertiplere gerekli ödenekleri aktarmaya veya kaydetmeye ve bu hususa ilişkin her türlü işlemi yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

   

  Geçici Madde 3- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olan kamu avukatları, bu kanunla getirilen haklardan aynen yararlanırlar.

   

  Geçici Madde 4 -  08.05.1991 tarih ve 3717 Sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 1 nci ve 2 nci maddesinin 1, 5 ve 9 ncu fıkralarında geçen "Hazine Avukatı" ibaresi " Kamu Avukatı" olarak değiştirilmiştir.

   

  Yürürlük

  Madde 61-  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   

  Yürütme

  Madde 62- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

   

  KAMU HUKUKÇULARINA UYGULANACAK

  EK GÖSTERGE CETVELİ

   

  ÜNVANI                                       DERECESİ                   EK GÖSTERGE RAKAMLARI

   

   

  A) Hukuk Müşaviri                                  1                                                      6400

   

  B) –Hukuk Müşaviri

       - Avukat

      - Hukuk İşleri Müdürü

        (Avukatlık Ruhsatına haiz olanlar)    1                                                      6000

  C) –Hukuk Müşaviri

       -Hukuk İşleri Müdürü

         (Avukatlık Ruhsatına Haiz Olanlar)

       -Avukat                                                2                                                     5800

                                                                    3                                                     5600

                                                                    4                                                     5400

                                                                    5                                                     5200

                                                                    6                                                     5000

                                                                    7                                                     4800

                                                                    8                                                     4600

   

  D) Uzman Hukukçu                                      1                                                     4000

                                                                    2                                                     3800

                                                                    3                                                     3600

                                                                    4                                                     3400

                                                                    5                                                     3200

                                                                    6                                                     3000

                                                                    7                                                     2800

                                                                    8                                                     2600

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
gfg 6 yıl önce

bir kamu avukatı olarak taslağın kanunlaştıgı günleri görmek hayal gibi görünsede okuduğum vakit heyecanlanmadım desem yalan olur . emegi geçen herkesin eline fikrine sağlık.