Askeri personele anne ve babasından dolayı tayin hakkı
Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, subay ve astsubaylara;
 
"Bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeş"ten dolayı
 
1- garnizonlardaki hizmet süresini tamamlamadan nakil isteme hakkı,
 
2- başka bir garnizoya atamayı talep etme hakkı,
 
3- atama emerinin tebliği halinde garnizoda kalmayı talep etme hakkı,
 
4- garnizodaki rütber terfi süretilmesinin uzatılması hakkı,
 
tanınmıştır.
 
EŞİ, ÇOCUĞU, ANNESİ, BABASI VEYA KARDEŞİ ŞEHİT ŞEHİT OLANA İSTEDİĞİ GARNİZOYA ATANMA HAKKI
 
Yönetmelikle yapılan düzenlemelerden birisi de şehit yakınlarına ilişkindir. Yeni ihdas edilen hüküm şu şekildedir:
 
"Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personelin ataması, talep etmesi halinde, şehadet zamanına bakılmaksızın, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere istediği garnizona yapılır."
 
GARNİZOLARDAKİ BAZI RÜTBE TERFİ SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK
 
3 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi garnizonlara bağlı olarak; 4-5 yıl olarak düzenlenmiştir. Bu süre "3-4-5” şeklinde değiştirilmiştir.
 
"4 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi; 3-4 yıl" ifadesi "4 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi garnizonlara bağlı olarak; 3-4 yıl," şeklinde değiştirilmiştir.

3, 4 ve 5 inci derecedeki garnizonlarda bulunan komando ve özel harekat birliklerinde görevli personel için garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3)sidir. hükmündeki "3, 4 ve 5" inci ifadeleri "3 ve 4 üncü" olarak değiştirilmiştir. (Memurlar.net)20 Nisan 2013  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28624
 
YÖNETMELİK


Millî Savunma Bakanlığından:

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Bakmakla yükümlü olunan kişi: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre bakmakla yükümlü olunan kişileri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığınca yapılacak geçici görevlendirmelerin onay yetkisi; ilgili kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı ile koordine etmek ve geçici görevlendirme tarihlerini bildirmek suretiyle Özel Kuvvetler Komutanındadır. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığınca yapılacak geçici görevlendirmelerin süresi, her defasında azami altı aya kadar olmak üzere en fazla bir yıl süre ile yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “500.000’i” ibaresi “1.000.000’u” olarak değiştirilmiştir.

“ğ) Bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“l) Bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları ve buna bağlı kadroların boşalması.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Sağlık durumu (kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları bulunması halinde),”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı, yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Subay ve astsubaylardan kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi için aldığı atamaya esas sağlık raporlarında belirli uzmanların bulunduğu garnizonlara atanmaları gerektiği belirtilenlerin, atanacakları garnizonlarda askerî hastaneler ile diğer kamu sağlık kurumlarındaki uzmanlardan da istifade edebileceği göz önüne alınarak atanmaları yapılır.”

“Atanma (hazırlık) emrini tebellüğ eden personel, kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi için bulunduğu yere en yakın ve tam teşekküllü askerî hastaneden alacağı "Hayati önemi haizdir, tedaviden yararlanır" kayıtlı veya belirli uzmanları bulunan, hastalığının tedavi edileceği sağlık teşkilleri ile iklim, yer ve tedavi koşullarını öngören sağlık kurulu raporlarının yetkili makamlarla tasdik şekline göre bir yıl için bulunduğu garnizonda bırakılır veya ataması sağlık raporunun uygun gördüğü garnizona yapılır.”

“Kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuğu ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi, verem, kanser, akıl ve ruh hastalıkları ile uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklara duçar olan personel için bu süre, tam teşekküllü askerî hastanelerden her yıl rapor almak şartıyla her rütbede aynı garnizonda 3 yıla kadar uzatılabilir. Ancak, bu hastalıkları sebebiyle yapılacak ertelemenin süresi hiçbir şekilde aynı garnizonda toplam 6 yılı aşamaz. Tedavi ihtiyacının devam etmesi halinde raporun gerektirdiği diğer bir garnizona atandırılabilir.”

“Ömür boyu gözetim altında bulundurulmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamın sürdürülebildiği görme ile bedeni ve zihinsel spastik özürlülük hali, kalıtsal yollarla geçen Akdeniz Anemisi gibi hastalıklarla, benzer nitelikte kabul edilen diğer hastalıklar için atamaların ertelenmesinde süre şartı aranmaz. Kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi, bu tür hastalıklara ("özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı raporları alacaklar hariç) yakalanan subay ve astsubayların atamaları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi veya Gülhane Askerî Tıp Akademisi Haydarpaşa Askerî Hastanelerinin sağlık kurullarından alacakları raporlarda öngörülen garnizonlara yapılır. Bu kapsama giren hastalıklar için ikinci yıldan sonraki müteakip sağlık kurulu raporları iki yılda bir alınır. Özel eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere rapor alacakların atamaları ise; 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte, kendisine Özürlü Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş asker hastanelerinin sağlık kurullarından alacakları "özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı, onaylanmış raporlarda öngörülen garnizonlara yapılır.”

“Atama emirleri yayımlandıktan sonra kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi için atamaya esas rapor alanlar, lüzum görüldüğü takdirde, başka bir hastaneye sevk edilir. Her iki rapor arasında farklılık olması durumunda personel hakem hastaneye sevk edilir. Hakem hastane tarafından verilecek raporun onay şekline göre ilgili hakkında işlem yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personelin atamaları

MADDE 31/A – Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personelin ataması, talep etmesi halinde, şehadet zamanına bakılmaksızın, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere istediği garnizona yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “4-5” ibaresi “3-4-5” şeklinde değiştirilmiş, (4) numaralı alt bendinde yer alan “süresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “garnizonlara bağlı olarak” ifadesi eklenmiş, (8) numaralı alt bendinde yer alan “3, 4 ve 5 inci” ibaresi “3 ve 4 üncü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sıralı hizmet garnizonlarında;

a) Toplam kadrosu 10 ve daha az olup, Jandarma Genel Komutanlığındaki toplam mevcudu 20 ve daha fazla olan sınıf ve branşların personelinin,

b) Sıralı hizmet garnizonu görevini 2 defa tamamlayıp bu garnizonlara 3 ve daha fazla giden her sınıf personelin,

c) Generallerin,

görev süresi 2 yıldır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.