Askeri Yargıtay İçtüzüğünde değişiklik
5 Ekim 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28432

ASKERÎ YARGITAY İÇTÜZÜĞÜ

Askerî Yargıtay Başkanlığından:

ASKERÎ YARGITAY İÇTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR İÇTÜZÜK

MADDE 1 – 29/7/1990 tarihli ve 20589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Yargıtay İçtüzüğü’nün birinci maddesinde geçen “26/7/1972” ibaresi, “27/6/1972” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı İçtüzüğün 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dairedeki en kıdemli üyenin Daireler Kurulunda sözcü üyelik görevini yürütüyor olması, dairesi başkanlığına vekâlet etmesine engel değildir.”

MADDE 3 – Aynı İçtüzüğün 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Karar tarihi ile seçim tarihi arasında en az 10 gün süre bulunması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı İçtüzüğün 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İzin ve istirahat gibi sebepler oy kullanmaya engel teşkil etmez. Bu üyeler, Genel Kurulda hazır bulundukları takdirde oy kullanabilirler.”

MADDE 5 – Aynı İçtüzüğün 12 nci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak anılan kanunlarda seçim yöntemi için özel bir düzenleme yapılmışsa bu hükümler uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı İçtüzüğün 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Askerî Yargıtay’a ait önemli geçici işlerde veya Başkanlık ettiği kurullarda dosya incelemek üzere Askerî Yargıtay üyelerini veya tetkik hâkimlerini görevlendirmek,”

MADDE 7 – Aynı İçtüzüğün 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Dairenin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını, işlerin çabuk ve iyi incelenip karara bağlanmasını, kararlar arasındaki tutarsızlıkların giderilmesini sağlamak ve daireye verilen dava dosyalarını (duruşmalı olanlar dâhil) işlerin niteliğine ve dosyaların büyüklüğüne göre dengeli olarak üyelere dağıtmak,”

“k) Dairesinin ilk yargı yeri olarak Başkanlar Kurulunca belirlenmesi hâlinde, Kurul üyelerini belirleyip içlerinden birisini sözcü üye olarak tayin ederek onun raportörlüğünde soruşturma evresine ilişkin bütün belgelerin incelenmesini ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre iddianamenin kabul ya da iadesine karar verilmesini sağlamak,

l) Dairesinin ilk yargı yeri olarak baktığı davalarda tensip ve duruşma hazırlığı için gerekli işlemleri yapmak, duruşma gününden Askerî Yargıtay Başsavcılığını haberdar etmek, duruşmaları yönetmek, hüküm ve kararlara ait gerekçeleri kendisi yazmayacaksa taslağı yazacak üyeyi belli etmek,”

MADDE 8 – Aynı İçtüzüğün 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının “Defterler” bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“g) Başkanlar Kurulu Esas ve Karar Defteri,”

MADDE 9 – Aynı İçtüzüğün 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Büro malzeme ve ihtiyaçlarına ilişkin hizmetleri sağlamak ve yürütmek,”

MADDE 10 – Aynı İçtüzüğün 31 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Dairelerin ilk yargı yeri olarak baktığı davalarda ise oylar en kıdemsiz üyeden başlanılarak toplanır.” şeklinde bir cümle ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İlk yargı yeri olarak bakılacak davalarla ilgili iddianamenin kabul ve iadesi kararları, Başkanlar Kurulu kararına bağlı soruşturma dosyasının Daire Başkanlığına teslimini müteakip 15 gün içinde verilir. İddianamenin kabulü kararı verilmesi ile birlikte davanın tensibi yapılarak duruşma için gerekli hazırlıklar tamamlanır. Belirlenen duruşma gününden duruşmada iddia makamını teşkil edecek olan Başsavcılık haberdar edilir. İddianamenin iadesine karar verilmesi hâlinde soruşturma dosyası, iddianameyi düzenleyen askerî savcıya gönderilmek üzere Askerî Yargıtay Başkanlığına teslim edilir.”

MADDE 11 – Aynı İçtüzüğün 35 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Dairelerin ilk yargı yeri olarak baktığı davalar hakkında temyiz yolu ile inceleme yapacak Daireler Kuruluna hükme ve esaslı kararlara katılan Daire Başkan ve üyeleri katılamaz. Bu hâllerde Daireler Kurulu toplanamazsa noksan üyeler diğer dairelerden tamamlanır. Bu takdirde noksan üyeleri belirleyecek Başkanlar Kurulu, temyiz incelemesine katılamayacak olan daire başkanları ve üyeler bulunmaksızın toplanır. Bir daireyi temsil edecek üye bulunmaması halinde diğer dairelerdeki en kıdemli üye bu Daireyi temsil eder.

Askerî Yargıtay Kanununun 38 inci maddesine göre seçilmiş ve dava açılmasına karar vermiş olan soruşturma kurulunda görev yapanlar, bu davaya bakan Daire Kuruluna ve temyiz incelemesi yapacak Daireler Kuruluna katılamaz.”

MADDE 12 – Aynı İçtüzüğün 45 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) İnfazı tamamlanan dava dosyalarına ilişkin olarak, arşiv işlemlerini askerî mahkemelerde uygulanan mevzuat hükümlerine göre yürütmek.”

MADDE 13 – Aynı İçtüzüğün 47 nci maddesinin birinci fıkrasının “Defterler” bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı bende (3) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve diğer alt bentler teselsül ettirilmiştir.

“2- Kanun Yolu İncelemesi Esas Defteri,

3- İlk Yargı Yeri Esas Defteri,

4- Kanun Yolu İncelemesi Karar Defteri,

5- İlk Yargı Yeri Karar Defteri,”

MADDE 14 – Aynı İçtüzüğün 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 52 – Kanun yollarına başvurulması nedeniyle Askerî Yargıtay’a gönderilen dava dosyalarının müdafi ve katılan vekilince incelenmesi ve örnek alınması, Dairelerde Daire Başkanının, Daireler Kurulunda İkinci Başkanın izniyle yazı işleri müdürü veya görevlendireceği bir kalem personelinin yanında ve gözetiminde gerçekleştirilir. Müdafi ve katılan vekili, bütün tutanak ve belgelerin örneklerini gerekli giderleri karşılayarak harçsız olarak alabilir. Müdafi ve vekilin onanmasını istediği örnekler için 492 sayılı Harçlar Kanunu (1) sayılı Tarife gereğince hesaplanan harcın Maliye Veznesine yatırılması sağlanır.

Kanun yolu evresinde vekâletnamesi olmaksızın davayı alıp almayacağı konusunda kanaat edinebilmek isteğiyle başvuran avukatın ve görevlendirdiği stajyerinin dava dosyasını incelemesine izin verilir.

Askerî Yargıtay Dairelerinin iddianamenin kabulü kararı vererek ilk yargı yeri olarak bakmaya başladığı dava dosyalarının ve bu davalara ilişkin muhafaza altına alınmış delillerin, sanık ve müdafi, katılan ve vekili, mağdur ya da şikâyetçi ile suçtan zarar gören ve vekillerince veya görevlendirilmiş avukat stajyerlerince incelenmesi ve örnek alınması, Daire Başkanının izniyle yukarıda belirtilen esaslara göre yerine getirilir.

Dava dosyalarından örnek alınması, yazı işleri müdürü ya da kalem personelinin gözetim görevini yapabilecek olanağı elde etmiş olması koşuluna bağlı olup bu işlemlerle ilgili olarak Dairelerde Daire Başkanı, Daireler Kurulunda İkinci Başkan tarafından, savunma hakkı gözetilerek verilecek talimat uygulanır.

Kanun yollarına başvurulması nedeniyle Askerî Yargıtay’a gönderilen ve aşama itibarıyla Genel Sekreterlikte bulunan dava dosyalarının incelenmesi ve örnek alınması, Genel Sekreterin iznine bağlıdır.

Dosyaları incelemek ve örnek almak isteyen ilgililerin, kimliklerini ve durum gerektiriyorsa vekâletname, görevlendirme veya yetki belgesini göstermeleri zorunludur.”

MADDE 15 – Aynı İçtüzüğün 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Millî Savunma Bakanının kanun yararına bozma ve yazılı emir istemini tebliğnameye yazarak Başkanlığa sunmak,”

MADDE 16 – Aynı İçtüzüğün 67 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Askerî Yargıtayın ilk ve son yargı yeri olarak baktığı davalarla ilgili suç eşyaları hakkında 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği hükümlerine göre görev ve işlemleri yapmak, suç eşyası esas defteri ve kasa defterini tutmak.”

MADDE 17 – Aynı İçtüzüğün 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının “Defterler” bendine (4) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve diğer alt bent teselsül ettirilmiştir.

“5- İlk yargı yeri olarak bakılan kovuşturmalara ait suç eşyası esas defteri,

6- İlk yargı yeri olarak bakılan kovuşturmalara ait emanet kasa defteri,”

MADDE 18 – Aynı İçtüzüğün 78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 78 – Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleri, Başsavcı Başyardımcısı ile yardımcıları ve tetkik hâkimleri, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda gösterilen adli ara vermeden yararlanırlar.

Adli ara vermeden yararlananlara o yıl için ayrıca yıllık izin verilmez.”

MADDE 19 – Aynı İçtüzüğün 80 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“O yılın iznini zorunlu nedenlerle adli ara vermeden önce kullananların nöbetçi kalmaları zorunludur. Bu şekilde izin kullananların, kullandıkları izin süresi kadarı adli ara verme süresinden düşülür.”

MADDE 20 – Aynı İçtüzüğün 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Genel mazeret izni, adli ara verme süresi dışında olmak üzere 15 gündür.

15 günlük genel mazeret, kanuni mazeret ve diğer izin hakları, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve buna ilişkin mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde verilir.”

MADDE 21 – Aynı İçtüzüğün 91 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkanlar Kurulunca bu amaçla yurtdışına gidecek üyelerin belirlenmesinde Askerî Yargıtay üyeliğine başlama tarihi, daha önce Askerî Yargıtay’a ayrılan bütçe faslından üye sıfatıyla yurtdışına gönderilmiş olup olmadığı, yaş haddi veya kadrosuzluk nedenleriyle emekliye ayrılma tarihleri ve istekli olup olmadıkları dikkate alınır.”

MADDE 22 – 26/1/1973 tarihli ve 14429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Yargıtay İçtüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Bu İçtüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu İçtüzük hükümlerini Askerî Yargıtay Başkanı yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.