Danıştay ve Yargıtay başkanı olmak için 4 yıl üye olmak yeterli


Kanun Hükmünde Kararnameyle Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile bazı kanunlarda değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Düzenlemeye göre, Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Daire Başkanlığı kurulacak. İnsan Hakları Daire Başkanlığı, AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin, ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi, belge ve görüşler istemeyecek, savunmalar hazırlayacak ve gerektiğinde oturumlara temsilci gönderecek. İnsan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapacak olan başkanlık dostane çözüm kuruluna katılarak görüş bildirecek. Mahkemeden Türkiye hakkında verilen ihlal kararlarının infazı ile ilgili gereken önlemleri alacak olan Başkanlık Türkiye hakkında verilen ihlal kararlarını ilgili mercilere iletecek ve ihlalin ortadan kaldırılmasına yönelik süreçleri takip edecek.
Uyuşmazlık Mahkemesi ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi her yıl 20 Temmuzdan 31 Ağustosa kadar çalışmaya ara verecek.

-DANIŞTAY VE YARGITAY BAŞKANLIĞI ÜYELİK SÜRESİ KISALDI-

Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için 8 yıl, başkanvekili ve daire başkanı seçilebilmek için de 6 yıl süre ile Danıştay üyeliği yapmış olmak zorunluydu, yapılan yeni düzenleme ile artık Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için 4 yıl başkanvekili ve daire başkanı olabilmek içinde 3 yıl üyelik yapmak yeterli olacak.
Yargıtay Birinci Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek 8 yıllık üyelik süresi 4 yıla, Birinci Başkanvekili, daire başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili seçilebilmek için en az 6 yıl süre ile Yargıtay üyeliği yapmış zorunluluğu 3 yıla indirildi.
Danıştay'da görev yapacak Genel Sekreterliğe bağlı olarak faaliyet gösteren idarî hizmet birimleri ile Daireler, Kurullar ve Başsavcılığa bağlı olarak faaliyet gösteren ve kalem hizmetlerini yürüten birimlerde çalışacak memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen niteliklere sahip olacak. Memurlar naklen veya açıktan atama yoluyla atanacak. Açıktan ilk defa devlet memurluğuna atanacaklar, devlet memurluğuna giriş için yapılan merkezi sınava girmiş olanlar arasından, Genel Sekreterin görevlendireceği genel sekreter yardımcısının başkanlığında, iki tetkik hâkiminden oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Genel Sekreterin teklifi üzerine Danıştay Başkanınca atanacak. Danıştay'da çalışan Devlet Memurları Kanununa tabi personel, Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın uygun görmesi üzerine, Bakanlığın taşra kadrolarına atanabilecekler.

-DANIŞTAY BAŞKANLAR KURULU DEĞİŞTİ-

Yapılan düzenlemede Danıştay'ın Başkanlık Kurulu'da değişti. Eski düzenlemeye göre, Başkanlık Kurulu, Danıştay Başkanının başkanlığında Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanlarından oluşuyordu. Daire başkanının mazereti halinde, Kurula, dairenin en kıdemli üyesi katılıyor, karalar, oy çokluğu ile oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış saylıyordu. Ancak yapılan değişiklikle Başkanlık Kurulu, Danıştay Başkanının başkanlığında, üçü daire başkanı üçü Danıştay üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire başkanı ikisi Danıştay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşacak.
Başkanlık Kuruluna seçilecek asıl ve yedek üyeler Danıştay Genel Kurulunca seçilecek. Başkanlık Kurulu üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemeyecek. Başkanlık Kurulu, üye tamsayısı ile toplanacak ve asıl üyelerden birinin Kurula katılamaması halinde, noksanlık yedeği ile tamamlanacak. Başkanlık Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili konularda Kurul toplantılarına katılamayacaklar. Başkanlık Kuruluna seçilecek olanların tamamının bir oy pusulasında gösterilmesi suretiyle oy kullanılması da mümkün olacak. Aday çıkmadığı veya yeter sayıda başvuru olmadığı takdirde Başkanlar Kurulu tarafından gizli oyla ve oy çokluğu ile adaylar dışından seçilebileceklerin üç katı aday gösterilecek. Başkanlık Kuruluna seçilenlerin görev süresi iki yıl olacak ve bir seçim dönemi geçmeden yeniden seçilemeyecekler. Başkanlık Kurulu üyeliğine seçilen daire başkan ve üyelerinin seçim süresi dolmadan bu sıfatları değiştiğinde Kurul üyeliğinden ayrılmış sayılacaklar. Başkanlık Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde 15 gün içinde boşalan üyelik için seçim yapılacak ve seçilen üye yerine seçildiği üyenin süresini tamamlayacak.
Yeni düzenlemeyle Başkanlık Kurulu'nun görevleri de değiştirildi. Başkanlık Kurulu'nun yeni görevleri şöyle:
"Üyelerin görev yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını gözönünde tutarak belirlenecek. Zorunlu hallerde, daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirecek. Danıştay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek. Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiş olan yönetim işlerini belli etmek veya bu işleri yapmak. Başkanlık Kurulunun, verdiği kararlara karşı, yedi gün içinde üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazılı olarak Danıştay Genel Kuruluna itiraz edilebilecek. Genel Kurul, Başkanlık Kurulu kararlarını aynen onaylayabileceği gibi değiştirerek de onaylayabilecek."

-DANIŞTAY'DA 35 GÜN OLAN ADLİ TATİL 40 GÜNE ÇIKTI

Danıştay daireleri Bölge İdare ve Vergi Mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, 20 Temmuzdan 31 Ağustosa kadar çalışmaya ara verecekler.
Yapılan değişiklikle Yargıtay tetkik hâkimliğine on yıl içinde yapılacak atamalarda, beş yıllık hizmet süresi şartı aranmayacak. Avukatlık mesleğinden hakim ve savcılığa geçmek isteyenlerin 35 yaş koşulu 45'e çıkarıldı.
Adalet müfettişliğine atanacak hâkim ve savcıların mesleğinde fiilen en az 8 yıl görev yapma şartı da 5 yıla indirildi.
Bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili staj ve araştırma yapmak, kurs, eğitim ve öğrenim görmek üzere seçilen ya da iç veya dış burstan yararlanan hâkim ve savcılar 2 yıl, doktora yapmak üzere görevlendirilenler ise 3 yılı aşmamak üzere yurtdışına gönderilebilecek. Yurtdışına gidenlerden üç aydan fazla yurtdışında kalanlar, yurda dönüp mesleğe başladıktan sonra yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburî hizmet yapmak zorundalar. Mecburî hizmet yapmadan görevden ayrılmak isteyenler, yurtdışında kaldıkları sürede kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödeyecekler.
Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerinin Yüce Divan sıfatıyla bakılan veya Anayasaya göre süreye tabi olan işlerin engellenmemesi kaydıyla aldıkları 35 günlük yıllık izin hakları 40 güne çıkarıldı.

-GÖREV BELİRLEMESİ-

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na "Mesleki faaliyet ve serbest meslek icrası yasağı" başlığı altında, "Kanunlarda belirtilen istisnalar dışında mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz" şeklinde ek bir madde eklendi. Yükseköğretim Kanunu'na öğretim elemanlarının mesai saatleri dışında çalışmalarını düzenleyen bir fıkra eklendi. Söz konusu düzenleme şöyle:
"Öğretim üyeleri, yükseköğretim kurumlarında yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmamak kaydıyla mesai saatleri dışında yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde mesleki faaliyette bulunabilir ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra edebilir. Yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde çalışan öğretim üyelerine ek ödeme yapılmaz, bunlar rektör, dekan, enstitü, yüksekokul ve konservatuar müdürü, bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı, başhekim ve bunların yardımcısı olamaz."
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32. maddesine şu fıkra eklendi:
"Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki kadrolu asker ve sivil öğretim elemanları, yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralananlar, yükümlü erbaş ve erler ile askeri öğrencilere yönelik olanlar dışında hasta muayenesi ve tedavisi faaliyetleri kapsamında çalışmamak kaydıyla, Genelkurmay Başkanlığının izniyle mesai saatleri dışında meslekî faaliyette bulunabilir ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra edebilir."(ANKA)
(YE/ÖMR)


METİN İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.