KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADLİ VE HUKUKİ YARDIM YÖNETMELİĞİ Yayımlandı
4 Eylül 2012 SALI 
Resmî Gazete
Sayı : 28401 


YÖNETMELİK


Karayolları Genel Müdürlüğünden:
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADLİ VE HUKUKİ
YARDIM YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılan personelin vekalet verdikleri avukata ödedikleri ücretlerin ve dava ile ilgili olarak yaptıkları masrafların ödenmesi hususlarında karar vermeye yetkili bulunan komisyonun oluşumu, çalışması ve uygulamaya ilişkin usul ve    esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,    25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci ve 32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
b) Birim amiri:    Hakkında ceza davası açılan personelin, idari bakımdan bağlı bulunduğu disiplin    amirini,
c) Genel Müdür: Karayolları Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,
d) Komisyon:    Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılan personelin, vekalet verdiği avukatın ücretinin ve dava masraflarının ödenmesi hakkında karar vermeye    yetkili komisyonu,
e) Personel:    Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılan personeli,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Avukatlık Ücretinin ve Dava Masraflarının Ödenmesine İlişkin Hususlar
Avukatlık ücreti ödeme şartları 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre avukatlık ücretinin ödenebilmesi için;
a) Personel    hakkında bir ceza davasının açılmış olması,
b) Personelin,    bu ceza davasında müdafi olarak    belirlediği avukata usulüne uygun olarak vekâletname vermiş olması,
c) Personelin 7    nci maddede belirtilen usule uygun olarak, bir dilekçe ile talepte bulunması,
ç) Komisyon tarafından personelin    avukatlık ücretinin ödenmesine karar    verilmiş olması,
gerekir.
Avukatlık ücretinin ödenmesi
MADDE 5 – (1) Personelin vekalet verdiği avukatın ücreti, 4 üncü maddedeki şartların varlığı halinde ödenir.
(2) Avukatlık ücreti, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168    inci maddesine göre yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücreti geçemez.
Dava masraflarının ödenmesi
MADDE 6 – (1) Belgelendirilmiş olmak kaydıyla açılan bu ceza davası ile ilgili    olarak, avukatlık ücreti dışında, vekaletname    masrafı dahil yaptıkları masrafların personele ödenmesine    Komisyonca karar verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Usulü ve Komisyon
Başvuru usulü 
MADDE 7 – (1) Personel, avukatlık ücretinin ve dava masraflarının ödenmesine ilişkin talebini bir    dilekçe ile birim amirine iletir.
(2) Personel,    başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemek zorundadır:
a) Çağrı kâğıdı, iddianame, tensip zaptı gibi hakkında ceza davası açıldığını gösterir belge,
b) Davaya konu    olan olay ile ilgili elindeki mevcut bilgi ve belgeler,
c) Usulüne uygun olarak verilen vekâletname,
ç) Dava ile ilgili olarak yapılan masraflara ilişkin belgeler.
Başvuru üzerine    yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) Birim amiri, kendisine ulaşan dilekçeyi ekleriyle birlikte Komisyonun sekretarya görevini yapan hizmet birimine en geç 2 iş günü içerisinde gönderir.
Komisyon ve çalışma düzeni
MADDE 9 – (1) Personele avukatlık ücreti ve dava masraflarının ödenmesine yönelik olarak Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre iletilen    talepleri incelemek, dava masraflarının ve avukatlık ücretinin ödenip ödenmeyeceğine, ödenecek ise miktarına karar vermek üzere Genel Müdürün onayı ile bir komisyon    oluşturulur.
(2) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, Strateji    Geliştirme Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve personelin bağlı olduğu birim amirinden oluşan Komisyonu,    yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.
(3) Komisyonda    yer alan asil üyelerden herhangi birisi hakkında ceza davası açılması durumunda bu personel Komisyonda görev alamaz. Onun yerine yedek üye Komisyonda görev alır.
(4) Personelin    Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında görevli olması durumunda, Komisyon toplantısı, beşinci üyenin yedek üyelerden tamamlanması ile gerçekleştirilir.
(5) Komisyon,    başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Başkan ve üyelerden herhangi birisinin görevi başında bulunmadığı zamanlarda    Komisyon toplantısı yedek üyenin katılımıyla gerçekleştirilir.
(6) Komisyonun    sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
(7) Birim amiri    tarafından Komisyona ulaştırılan talepler hakkında Komisyon en geç 7 iş günü içerisinde karar verir.
(8) Komisyon    tarafından verilen karar, Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile kesinleşir.
(9) Genel Müdür hakkında ceza davası açılması durumunda Bakan tarafından oluşturulacak Komisyon görev yapar ve    Komisyonun kararı Bakan onayı ile kesinleşir.
Dava sonucu
MADDE 10 – (1) Komisyon sekretaryası, dava safahatı hakkında duruşma günlerini gözeterek bilgi alır.
(2) Personel,    dava sonucunda verilen kesinleşmiş karar hakkında birim amirine ve sekretaryaya bilgi verir.
(3) Personel    hakkında mahkumiyet kararı verilmesi halinde    ödenen avukatlık ücreti ve dava masrafları, kararın kesinleşmesinden itibaren en geç bir yıl içinde herhangi bir uyarı ya da işleme gerek kalmaksızın Genel Müdürlük hesabına yatırılır ve ödeme makbuzu    komisyon sekretaryasına gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra    Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılmış olan personele, başvurmaları halinde, haklarında mahkumiyet kararı verilmemesi kaydıyla, devam eden ya da karara çıkan davalara ilişkin avukatlık ücreti ve diğer masrafları bu Yönetmelikteki usul ve esaslara göre ödenir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.