Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

26 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 39)

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

yer verilmiştir.

2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı ) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm ³ ) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm ³ ve aşağısı 480,00 335,00 189,00 142,00 52,00
1301 - 1600 cm ³ e kadar 768,00 576,00 335,00 237,00 92,00
1601 - 1800 cm ³ e kadar 1.352,00 1.059,00 624,00 381,00 149,00
1801 - 2000 cm ³ e kadar 2.129,00 1.642,00 965,00 576,00 229,00
2001 - 2500 cm ³ e kadar 3.194,00 2.320,00 1.449,00 867,00 345,00
2501 - 3000 cm ³ e kadar 4.452,00 3.873,00 2.421,00 1.304,00 480,00
3001 - 3500 cm ³ e kadar 6.780,00 6.101,00 3.676,00 1.836,00 675,00
3501 - 4000 cm ³ e kadar 10.658,00 9.204,00 5.422,00 2.421,00 965,00
4001 cm ³ ve yukarısı 17.443,00 13.080,00 7.747,00 3.484,00 1.352,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm ³ e kadar 92,00 71,00 52,00 34,00 15,00
251 - 650 cm ³ e kadar 189,00 142,00 92,00 52,00 34,00
651 - 1200 cm ³ e kadar 480,00 286,00 142,00 92,00 52,00
1201 cm ³ ve yukarısı 1.159,00 768,00 480,00 381,00 189,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 576,00 381,00 189,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm ³ ve aşağısı 768,00 480,00 286,00
1901 cm ³ ve yukarısı 1.159,00 768,00 480,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.449,00 867,00 381,00
26 - 35 kişiye kadar 1.739,00 1.449,00 576,00
36 - 45 kişiye kadar 1.935,00 1.642,00 768,00
46 kişi ve yukarısı 2.320,00 1.935,00 1.159,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg .'a kadar 518,00 345,00 170,00
1.501 - 3.500 kg'a kadar 1.043,00 606,00 345,00
3.501 - 5.000 kg'a kadar 1.565,00 1.304,00 518,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar 1.739,00 1.477,00 694,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar 2.088,00 1.739,00 1.043,00
20.001 kg ve yukarısı 2.612,00 2.088,00 1.215,00

26 Aralık 2011 PAZARTESİResmî GazeteSayı : 28154

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 39)

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

yer verilmiştir.

2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı ) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş4 - 6 yaş7 - 11 yaş12 - 15 yaş16 ve

yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı480,00335,00189,00142,0052,00

1301 - 1600 cm³ e kadar768,00576,00335,00237,0092,00

1601 - 1800 cm³ e kadar1.352,001.059,00624,00381,00149,00

1801 - 2000 cm³ e kadar2.129,001.642,00965,00576,00229,00

2001 - 2500 cm³ e kadar3.194,002.320,001.449,00867,00345,00

2501 - 3000 cm³ e kadar4.452,003.873,002.421,001.304,00480,00

3001 - 3500 cm³ e kadar6.780,006.101,003.676,001.836,00675,00

3501 - 4000 cm³ e kadar10.658,009.204,005.422,002.421,00965,00

4001 cm³ ve yukarısı17.443,0013.080,007.747,003.484,001.352,00

2-Motosikletler

100 - 250 cm³ e kadar92,0071,0052,0034,0015,00

251 - 650 cm³ e kadar189,00142,0092,0052,0034,00

651 - 1200 cm³ e kadar480,00286,00142,0092,0052,00

1201 cm³ ve yukarısı1.159,00768,00480,00381,00189,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam AğırlıkTaşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş7 - 15 yaş16 ve yukarı yaş

1) Minibüs576,00381,00189,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı768,00480,00286,00

1901 cm³ ve yukarısı1.159,00768,00480,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar1.449,00867,00381,00

26 - 35 kişiye kadar1.739,001.449,00576,00

36 - 45 kişiye kadar1.935,001.642,00768,00

46 kişi ve yukarısı 2.320,001.935,001.159,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.'a kadar518,00345,00170,00

1.501 - 3.500 kg'a kadar1.043,00606,00345,00

3.501 - 5.000 kg'a kadar1.565,001.304,00518,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar1.739,001.477,00694,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar2.088,001.739,001.043,00

20.001 kg ve yukarısı 2.612,002.088,001.215,00

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg 'a kadar 9.688,00 7.747,00 5.810,00 4.648,00
1.151 - 1.800 kg .'a kadar 14.535,00 11.625,00 8.719,00 6.975,00
1.801 - 3.000 kg .'a kadar 19.380,00 15.504,00 11.625,00 9.301,00
3.001 - 5.000 kg .'a kadar 24.228,00 19.380,00 14.535,00 11.625,00
5.001 - 10.000 kg .'a kadar 29.074,00 23.258,00 17.443,00 13.952,00
10.001 - 20.000 kg .'a kadar 33.920,00 27.136,00 20.349,00 16.276,00
20.001 kg . ve yukarısı 38.766,00 31.011,00 23.258,00 18.606,00

5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

———————————

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.memurlar.net
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.