Sayıştay Kanunu'nda değişiklik teklifi
MADDE 1- 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve bunlara dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname, yönetmelik ve ilgili kanunlarda uygulamayı yönlendirmek üzere yetkilendirilmiş olan kamu idareleri tarafından çıkarılan yönetmelik ve diğer genel düzenleyici idari işlemlere uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetimi,"

"e) Hesap yargılaması: Kanunlarla belirlenen sorumluların hesap ve işlemlerinin kanunlara ve bunlara dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname, yönetmelik ve ilgili kanunlarda uygulamayı yönlendirmek üzere yetkilendirilmiş olan kamu idareleri tarafından çıkarılan yönetmelik ve diğer genel düzenleyici idari işlemlere uygun olup olmadığının yargılama yoluyla kesin hükme bağlanmasını ve bununla ilgili kanun yollarını,"

"f) Yargılamaya esas rapor: Sayıştay dairelerince yapılacak yargılamaya esas olmak üzere Başsavcılık tarafından Başkanlığa sunulan, denetçiler tarafından genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında tespit edilen kamu zararına ilişkin düzenlenen raporu,

g) Denetim raporu: Sayıştay raporlarına esas almak üzere, denetim ve incelemeler sonucunda düzenlenen ve kamu idarelerine gönderilen raporu,

ğ) Sayıştay raporu: Denetim ve incelemeler sonucunda düzenlenen raporlar esas alınarak hazırlanan ve Sayıştay Başkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan dış denetim genel değerlendirme raporu, faaliyet genel değerlendirme raporu, mali istatistikleri değerlendirme raporu ve genel uygunluk bildirimini,"

MADDE 2- 6085 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50'den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),

b) Kamu payı % 50'den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,"

MADDE 3- 6085 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve değerlendirmeler içeren Sayıştay raporları sunar.

b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve bunlara dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname, yönetmelik ve ilgili kanunlarda uygulamayı yönlendirmek üzere yetkilendirilmiş olan kamu idareleri tarafından çıkarılan yönetmelik ve diğer genel düzenleyici idari işlemlere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar."

MADDE 4- 6085 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 10 - (1) Sayıştay mensupları şunlardır: a) Meslek mensupları,

1) Sayıştay Başkanı,

2) Daire başkanları ve üyeler,

3) Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri,

4) Başsavcı ve savcılar, ' 5) Sayıştay denetçileri.

b) Yönetim mensupları.

MADDE 5- 6085 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başkanlık, yargı, başsavcılık, denetim ve karar organları MADDE 11 - (1) Sayıştayın kuruluşuna dahil organlar şunlardır:

a) Başkanlık.

b) Yargı,

1) Daireler,

2) Genel Kurul,

3) Temyiz Kurulu,

4) Daireler Kurulu,

c) Başsavcılık,

ç) Denetim,

1) Denetim ve Denetim Destek Grup Başkanlıkları,

2) Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu,

3) Rapor Değerlendirme Kurulu.

d) Yüksek Disiplin Kurulu.

e) Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu.

MADDE 6- 6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin başlığı "Sayıştay Başkam, üyeler, Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri, Başsavcı ve savcıların nitelikleri" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "üyelerinin" ibaresi "üyeleri, Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri ile Başsavcı ve savcıların" şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendine "üyeliği," ibaresinden sonra gelmek üzere "Rapor Değerlendirme Kurulu üyeliği veya Sayıştay Başsavcılığı," ibaresi, üçüncü fıkrasına "Üyelik," ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Rapor Değerlendirme Kurulu üyeliği ve Başsavcılık" ibaresi ve aynı maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkra beşinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

"(4) Savcılık için birinci fıkrada sayılan niteliklerle birlikte üçüncü fıkrada sayılan görevler ile Başbakanlık ve bakanlıklarda en az beş yıl daire başkanlığı, eşiti ve üstü görevlerde bulunmuş olmaları gerekir."

MADDE 7- 6085 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 15 - (1) Üyeler, Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri, Başsavcı ve savcılar bu Kanunun 12 nci maddesinde nitelikleri belirlenen adaylar arasından seçilir. Üyeliklerde boşalma olması halinde daire başkanlığı kadroları da dahil olmak üzere boşalan üyelik için seçim yapılır.

(2) Sayıştay Başkanlığı Başsavcılığın boşaldığı, boş üyelik sayısının beşi, boşalan Rapor Değerlendirme Kurulu üyelik sayısının ikiyi ve boşalan savcılık sayısının beşi bulduğu tarihten itibaren yedi gün içinde başlamak üzere, Resmi Gazete ve diğer basın ve yayın organları aracılığıyla seçim için duyuru yapar. Başvurular Sayıştaya yapılır. Boş kadrolara ilişkin adaylık başvuru süresi, ilk duyuru tarihinden itibaren otuz gündür.

(3) Sayıştay Başkanlığınca, başvuranların sicilleri üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip oldukları anlaşılanlar otuz gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.

(4) Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri ile Sayıştay Başsavcısı ve savcılarının görev süresi beş yıldır. Süresi dolan rapor değerlendirme kurulu üyeleri, Başsavcı ve savcılar yeniden seçilebilir."

MADDE 8- 6085 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci ve onikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(1) Denetçiliğe aşağıda belirtilen usulle denetçi yardımcılığından veya doğrudan atama yapılır."

"(12) Doğrudan denetçiliğe atanacakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel niteliklere ilave olarak aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) İkinci fıkrada belirtilen fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

b) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin merkez teşkilatına ait denetim elemanı kadrolarında veya uzman unvanlı kadrolarda en az yedi yıl, 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi olarak en az dört yıl, daire başkanı, eşiti ve üstü kadrolarda en az üç yıl veya araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak üzere doktora unvanım almış öğretim elemanı olarak en az yedi yıl görev yapmış olmak.

c) Başvuru tarihi itibarıyla denetim elemanı veya uzman olarak görev yapanlar ile öğretim elemanları için otuzbeş yaşını, diğerleri için kırk yaşını doldurmamış olmak.

ç) Uyarma ve kınama cezalan hariç disiplin cezası almamış olmak.

d) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak."

"(13) Sayıştay denetçiliğine doğrudan atanacaklar mesleğe özel sınav ile alınır. Bu sınav yazılı sınav ve mülakattan oluşur. Yazılı sınav, Sayıştayın görev alanına göre yönetmelikle belirlenen konulardan yapılır. Yazılı sınav; Sayıştay tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine ya da uygun başka bir kuruma da yaptırılabilir. Yazılı sınav sonucunda, yetmiş puandan az olmamak üzere en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen kadronun dört katma kadar aday mülakata çağrılır. Mülakatta başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Özel sınavın yazılı kısmı ile mülakatı denetimden sorumlu başkan yardımcılarından birisinin başkanlığında, denetimden sorumlu üç bölüm başkanı ile üç denetim grup başkanından oluşan yedi kişilik komisyon tarafından yapılır. Özel sınav sonuç listesi, yazılı sınav puanı ile mülakat puanının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alandan başlamak üzere hazırlanır ve listedeki sıralama doğrultusunda sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday Sayıştay Başkanının onayı ile denetçiliğe atanır. Bu şekilde atanan denetçilerin intibaklarında Sayıştay dışındaki hizmet sürelerinin tamamı dikkate alınır.

(14) Bir mali yılda doğrudan denetçiliğe atanmak üzere açılan sınav için ilan edilecek kadro sayısı, aynı yıl denetçi yardımcılığına atanacaklar için ilan edilecek kadro sayısından az olamaz.

(15) Denetçi yardımcılığı adaylığına giriş sınavı ile doğrudan denetçiliğe atanacakların özel sınavına ilişkin usul ve esaslar, denetçi yardımcılarına mesleki eğitimde okutulacak dersler, staj şekli ve şartlan ile süresi, eğitim ve staj sonundaki sınav usulleri, denetçilerin yetiştirilmeleri ve mesleki ve diğer konularda verilecek eğitimlerinin konusu, şekli ve şartları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 9- 6085 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başsavcı ve savcılar hakkında uygulanacak hükümler

MADDE 18- (1) Savcıların intibaklarında Sayıştay dışındaki hizmet sürelerinin tamamı dikkate alınır.

(2) İzin, disiplin ve ceza kovuşturması bakımından Sayıştay Başsavcısı Sayıştay Daire Başkanları, savcılar ise Sayıştay üyeleri hakkındaki hükümlere tabidir."

MADDE 10- 6085 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 28- (1) Kurul, 15 ve 16 ncı maddelere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen sekiz üye ile Sayıştay Başkanı olmak üzere dokuz kişiden oluşur. Sayıştay Başkanı Kurula başkanlık eder. Kurul kendi üyeleri arasından birini Kurul Başkanvekili olarak seçer ve Başkanın katılmadığı durumlarda toplantıya başkanlık eder.

(2) Kurul, üye tamsayısının en az üçte ikisi ile toplanır. Kurul, mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(3) Rapor Değerlendirme Kurulu, denetim raporları ile genel uygunluk bildirimi hakkında görüş bildirir ve kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporlarım esas alarak dış denetim genel değerlendirme raporunu hazırlar.

(4) Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulunun denetime ilişkin hazırlayacağı yönetmelik, standart, rehber ve mesleki etik kurallarına ilişkin görüş bildirir ve bu hususlara ilişkin önerilerde bulunur.

(5) Sayıştay raporlarının Kurulda görüşülmesi sırasında ilgili denetim grup başkanı katılarak görüşünü açıklar.

(6) Sayıştay raporlarının görüşülmesi sırasında açıklamalarda bulunması için ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi veya görevlendireceği yardımcısı çağrılabilir. İlgili kamu idaresinin üst yöneticisinin talepte bulunması halinde, üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısı Kurula katılarak açıklamalarda bulunur.

(7) Rapor Değerlendirme Kurulu çalışmalarına yardımcı olmak üzere yeterli sayıda denetçi, Sayıştay Başkanı tarafından raportör olarak görevlendirilir.

(8) Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri izin, disiplin ve ceza kovuşturması bakımından Sayıştay üyeleri hakkındaki hükümlere tabidir."

MADDE 11- 6085 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına "imkan verecek şekilde" ibaresinden sonra gelmek üzere "Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü alınarak" ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan "sonucunu bir raporla Başkanlığa bildirmek ve bu Kanunla verilen diğer işleri yapmakla" ibaresi "sonucunu hazırlayacakları taslak denetim raporları ile denetim grup başkanlarına sunmakla" şeklinde ve mevcut altıncı fıkrasında yer alan "Sayıştay Genel Kurulunun" ibaresi "Rapor Değerlendirme Kurulunun" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(5) Denetim grup başkanları kendilerine sunulan taslak denetim raporlarını bu Kanunda öngörülen amaç, çerçeve ve sınırlar içinde olup olmadığı yönünden inceler ve bu hususlara uygunluk taşımayan raporları düzeltilmesi için ilgili denetçiye iade eder. Ayrıca 35 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi çerçevesinde Rapor Değerlendirme komisyonun değerlendirmesini de dikkate alarak oluşturacağı denetim raporunu Başkanlığa sunar."

MADDE 12- 6085 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 33- (1) Başsavcılık, Başsavcı ve savcılardan oluşur.

(2) Savcı sıfatının gerektirdiği tüm yetkilere de haiz olmak yanında Başsavcı;

a) Başsavcılığa intikal eden yargılamaya esas raporları, temyiz konusu dosyaları ve diğer işleri savcılara havale eder.

b) İlamların infazını izler ve bu hususla ilgili gerekli işlemleri yapar.

c) Hakkında suç duyurusunda bulunulan sorumluların ve diğer ilgililerin durumlarını

izler.

ç) Sayıştayca belirtilen süreler içinde verilmeyen hesaplan takip eder, hesabı ve istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen sorumlular ve diğer ilgililer hakkında bu Kanunda belirtilen gerekli işlemleri yapar.

d) Kanunlarla ve Sayıştay Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

(3) Savcı;

a) Kendisine havale edilen yargılamaya esas raporlan, temyiz konusu dosyalan ve diğer işleri inceleyerek karar veya görüşünü gerekçeli olarak bildirir.

b) Oy hakkı bulunmamak üzere hesap yargılamasına katılır ve görüşünü açıklar.

c) Yargılamaya esas raporda yer alan hususlarla sınırlı olmak üzere, gerekli görmesi halinde her türlü belge ve bilgiyi başsavcı aracılığıyla kamu idarelerinden isteyebilir.

ç) Başsavcı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

(4) Denetim grup başkanları tarafından Başkanlık kanalıyla Başsavcılığa gönderilen yargılamaya esas raporlar üzerinde yapılan inceleme sonucunda raporda yer alan hususlarla sınırlı olmak üzere maddeler itibarıyla savcı tarafından aşağıdakilerden herhangi birine gerekçeli olarak karar verilir:

a) Uygun bulunduğu.

b) Düzeltilmesi gerektiği.

c) Yargılamaya gerek bulunmadığı.

(5) Verilen kararlar Başsavcı aracılığıyla Başkanlığa bildirilir. Başkanlık dördüncü fıkranın (a) bendine göre uygun bulunan yargılamaya esas raporu ilgili daireye gönderir. Başkanlık dördüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerine göre karar verilen yargılamaya esas raporları ise ilgili denetim grup başkanlığına gönderir. Bu raporlar hakkında ilgili denetim grup başkanı başsavcıya itiraz edebilir. Başsavcı tarafından verilen kararlar kesindir.

(6) Başkanlık başsavcılık tarafından dairelere verilmek üzere gönderilen yargılamaya esas raporun bir örneğini sorumlulara 15 gün içinde tebliğ eder.

(7) Başsavcılığın çalışma esas ve usulleri, savcılık kararlarına itiraza ilişkin süreler ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 13- 6085 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin; birinci fıkrasında yer alan "Sayıştay dairelerinin" ibaresi, "Daireler" ibareleri ve "görüşünü" ibaresi sırasıyla "Rapor Değerlendirme Kurulunun", "Rapor Değerlendirme Kurulu" ve "kararım" şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan "raporu, faaliyet" ibaresi ve "denetimden sorumlu başkan yardımcısı" ibaresi sırasıyla "raporu ve faaliyet" ve "Rapor Değerlendirme Kurulu Başkanvekili" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan "ve bu Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen raporlar ve değerlendirmeler" ibaresi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(2) Dış denetim genel değerlendirme raporu, denetim raporlan esas alınarak Rapor Değerlendirme Kurulu tarafından hazırlanır. Dış denetim sonuçlan kurum veya konu bazında müstakil raporlar halinde de hazırlanabilir. Bu raporda mali konularda belirtilmesi uygun görülen diğer hususlara da yer verilir. Dış denetim genel değerlendirme raporu Sayıştay Başkanınca genel uygunluk bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur."

MADDE 14- 6085 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası kapsamında bulunan kuruluşlann durumu, ekonomiye faydalı olabilmeleri için özerk bir tarzda, ekonomi ve piyasa şartları dahilinde verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilerek, kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, işletmenin kısa ve uzun vadeli plan ve programlarına, kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğu yönlerinden incelenir. Yapılan inceleme ve denetimde, kurum ve kuruluşun yerine geçerek belirli bir iş ve işlemin yapılmasını veya belirli bir politikanın uygulanmasını zorunlu kılacak, takdir yetkisini sınırlayacak veya ortadan kaldıracak şekilde görüş ve talep içeren rapor düzenlenemez. Denetim sonucunda denetlenen kuruluşlar tarafından verilen cevaplar da dikkate alınarak hazırlanan yıllık taslak denetim raporları, en geç ilgili olduğu yılın bitimini takip eden Ağustos ayı sonuna kadar Rapor Değerlendirme Kuruluna gönderilir. Rapor Değerlendirme Kurulu, söz konusu taslak denetim raporlarını bu Kanunda öngörülen amaç, çerçeve ve sınırlar içinde olup olmadığı yönünden inceler ve ekim ayı sonuna kadar rapora son şeklini verir. Bu raporlar, Sayıştay Başkanlığınca denetlenen kuruluşa ve bir örneği de ilgili bakanlığa gönderilir. Kuruluşlar hazırlayacakları cevaplarını varsa yönetim kurullarından yoksa yetkili organlarından geçirmek kaydıyla, raporun alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde Sayıştaya ve ilgili bakanlığa gönderir. İlgili bakanlık bu cevaplan kendi görüşleri ile birlikte en geç onbeş gün içinde Sayıştaya gönderir."

MADDE 15- 6085 sayılı Kanunun 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 48- (1) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında denetçiler tarafından kamu zararına yol açan bir husus tespit edildiğinde hazırlanacak taslak sorgu denetim grup başkanlarına sunulur. Denetim grup başkanları kendilerine sunulan taslak sorguları bu Kanunda öngörülen amaç, çerçeve ve sınırlar içinde olup olmadığı yönünden inceler ve bu hususlara uygunluk taşımayan taslak sorguları ilgili denetçiye iade eder. Denetim grup başkanı tarafından uygun görülen sorgu, sorumluların açıklamaları alınmak üzere ilgili kamu idarelerine gönderilir ve kamu idareleri tarafından yapılan açıklamaların yeterli görülmemesi halinde mali yıl sonu itibarıyla yargılamaya esas rapor düzenlenir. Ancak bu Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin düzenlenen yargılamaya esas raporlar için mali yıl sonu beklenmez. Yargılamaya esas raporun düzenlenmesinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap vermeyen sorumluların açıklamaları dikkate alınmaz.

(2) Yargılamaya esas raporlar eki belgelerle birlikte Başkanlığa sunulur. Başkanlık bu raporları en geç onbeş gün içinde Başsavcılığa gönderir."

MADDE 16- 6085 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan "yazılı düşüncesini içeren" ibaresi "karan ekinde yer alan" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Sorumlular yargılama sırasında duruşma talebinde bulunabilirler."

MADDE 17- 6085 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Sayıştay Başkanı Yargıtay Birinci Başkanı, daire başkanlan ile Sayıştay Başsavcısı Yargıtay daire başkanları, üyeleri ile Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri ise Yargıtay üyeleri,"

MADDE 18- 6085 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin başlığında yer alan "başkanlan ve üyelerin" ibaresi "başkanları, üyeleri ve savcılann" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına "Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri ile Sayıştay Başsavcısı ve savcıların görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez." cümlesi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Kamu görevlisi iken Rapor Değerlendirme Kurulu üyeliğine, Sayıştay Başsavcılığına ve savcılığına seçilmiş olanlardan görevi sona erenler ile görevden aynlma isteğinde bulunanlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla otuz gün içinde eski kurumlanna başvurmaları hâlinde, atamaya yetkili makamlar tarafından otuz gün içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar ve bu görevlerde geçirdikleri süreler, tabi oldukları kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir. Bu hüküm, akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı kalmak üzere, üniversite akademik kadrolarından gelenler hakkında da uygulanır. Mükteseplerine uygun bir kadroya atamalan gerçekleşinceye kadar süresi dolması sebebiyle görevi sona erenlere almakta oldukları aylık ücret ile sosyal haklannın Sayıştay tarafından ödenmesine devam olunur."

MADDE 19- 6085 sayılı Kanunun 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 80- Bu Kanun kapsamında Sayıştay Başkanlığı tarafından çıkarılacak Yönetmelikler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının onayıyla yürürlüğe girer."

MADDE 20- 6085 sayılı Kanunun;

a) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve Sayıştay üyeliği" ibaresi ", Sayıştay üyeliği, Rapor Değerlendirme Kurulu üyeliği, Başsavcılık ve savcılık" şeklinde, üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi "Sayıştay Başkanı, üye, Rapor Değerlendirme Kurulu üyesi, Başsavcı ve savcı adaylarının seçiminde aday listesi kullanılır." şeklinde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan "15 inci maddenin birinci fıkrasındaki kontenjan grupları oranlarına göre," ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Kurulun" ibaresi "Kurul ve Rapor Değerlendirme Kurulunun" şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan "görevlendireceği başkan yardımcısı" ibaresi "Rapor Değerlendirme Kurulu Başkanvekili" şeklinde değiştirilmiştir.

c) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "biri denetim diğeri yönetim" ibaresi ile "iki" ibaresi sırasıyla "biri yönetim diğer ikisi denetim" ve "üç" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya birinci cümleden sonra gelmek üzere "Denetimden sorumlu başkan yardımcılarından biri münhasıran kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi ile ilgili işlerde Başkana yardımcı olur." cümlesi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan "yardımcısı" ibaresi ile "yardımcısına" ibaresi sırasıyla "yardımcıları" ve "yardımcılarına" şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, üçüncü fıkrası, dördüncü fıkrasında yer alan "raporu düzenleyen denetçi," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

d) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasında yer alan "ve raporları" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan "ve görüşler dairesinde karar, tutanak, ilam ve daire görüşünü" ibaresi ", tutanak ve ilam" şeklinde değiştirilmiştir.

e) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Rapor Değerlendirme Kuruluna seçilenler dışında kalan" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan "seçilecek dört" ibaresi "seçilecek altı" şeklinde değiştirilmiştir.

f) 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Rapor Değerlendirme Kurulu ile" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan "üyelerden kurulur." ibaresi "üyeler ile Rapor Değerlendirme Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçecekleri üç üyeden oluşur." şeklinde değiştirilmiştir.

g) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "seçilecek beş daire başkanı ve her daireden seçilecek birer üye" ibaresi "seçilecek; beş daire başkanı, her daireden birer üye, Rapor Değerlendirme Kurulundan bir üye ile savcılar arasından seçilen bir üye" şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine "dikkate alınarak" ibaresinden sonra gelmek üzere "Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşünü almak suretiyle" ibaresi eklenmiştir.

h) 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "diğer hukuki düzenlemelere" ibaresi "bunlara dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname, yönetmelik ve ilgili kanunlarda uygulamayı yönlendirmek üzere yetkilendirilmiş olan kamu idareleri tarafından çıkarılan yönetmelik ve diğer genel düzenleyici idari işlemlere" şeklinde ve (d) bendinde yer alan "yapılan düzenleme ve verilen görüşler" ibaresi "çıkarılan yönetmelik ve diğer genel düzenleyici idari işlemler" şeklinde değiştirilmiştir.

ı)) 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

i) 72 nci maddesinin başlığında yer alan "mensupları ve savcıların" ibaresi "mensuplarının" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "daire başkanları ve üyeler dışındaki meslek mensupları ile savcıların" ibaresi "daire başkanları, üyeler, Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri, Başsavcı ve savcılar dışındaki meslek mensuplarının" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

j) 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "mensupları ile Başsavcı ve savcıların" ibaresi "mensuplarının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21-6085 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- (1) Ekli (1) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Sayıştay Başkanlığına ilişkin (II) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir."

MADDE 22- 6085 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Sayıştay Başsavcısı ve savcılığı görevinde bulunanlar görevlerine devam ederler. Bunlar bakımından bu Kanunun 15 inci maddesinde öngörülen beş yıllık görev süresi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başlar.

(2) Bu Kanunun 80 inci maddesinde yapılan değişikliğe bağlı yönetmelikler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde çıkarılır ve bu süre içinde mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur."

MADDE 23- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24- Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

Kurumu : Sayıştay Başkanlığı

Teşkilatı : Merkez

İhdas Edilen Kadroların

Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro
Adedi
Daire Başkam 1 4 4
Uye 1 25 25
Rapor Değerlendirme Kurulu Üyesi 1 8 8
Savcı 1 24 24
Toplam 61 61

GENEL GEREKÇE

Teklif ile 6085 sayılı Sayıştay Kanununda bazı değişiklikler yapılması öngörülmektedir. Bu çerçevede,

- Hesap yargılaması fonksiyonu ile denetim fonksiyonuna ilişkin görevlerinin daha etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, Sayıştayın yeniden yapılanması öngörülmektedir. Bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yürütülen denetim görevinin yerine getirilmesinde denetim süreçlerinin hesap yargılamasına ilişkin yapılar haricinde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Sayıştay tarafından yürütülen hesap yargılamasına ilişkin görevleri ifa eden yargılama birimlerinin münhasıran bu görevleri yapmasına imkan sağlanmakta ve hesap yargılamasının etkinliğinin artırılmasını sağlamak üzere yargılama daireleri ile Sayıştay Başsavcılığı güçlendirilmektedir.

- Sayıştayın Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yürüttüğü denetim görevinin daha etkin bir biçimde yerine getirilebilmesini sağlamak üzere, Rapor Değerlendirme Kurulu yeniden yapılandırılmakta, bu kurulda görev yapmak üzere doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üye seçilmesi öngörülmektedir. Bu Kurul, denetim sonuçlarına ilişkin görüş oluşturulmasından ve Sayıştay raporlarının hazırlanmasından sorumlu olacaktır.

- Sayıştay üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından doğrudan seçilmesine imkan sağlanmakta ve üyelik seçimlerine ilişkin var olan kontenjan sınırlamaları da kaldırılmaktadır.

- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kariyer uzmanı, denetim elemanı ve idarecilerin Sayıştay denetçiliğine sınavla doğrudan atanabilmelerine imkan sağlanmaktadır.

- Sayıştay Başsavcısı ile Sayıştay savcılarının seçilme, nitelikleri, görev, yetki ve süreleri yeniden düzenlenmektedir. Sayıştay Başsavcılığı hesap yargılaması sürecinde denetim fonksiyonu ile yargılama fonksiyonu arasında önemli bir işleve sahip kılınmaktadır.

- Denetim ve hesap yargılaması sürecinde, sorumluların açıklama ve savunma yapma haklarını daha etkin bir biçimde kullanmalarına imkan veren düzenlemeler yapılmaktadır.

- Kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi ve raporlaması yeni esas ve usullere bağlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile Kanun teklifinin genel gerekçesinde yer alan hususlarla uyumlu olarak 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 2 nci maddesinde yer alan "Uygunluk denetimi", "Hesap yargılaması", "Yargılamaya esas rapor", "Denetim raporu" ve "Sayıştay raporu" tanımları değiştirilmektedir. 6085 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan "Uygunluk denetimi" tanımında geçen "...diğer hukuki düzenlemelere..." ibaresi ve "Hesap yargılaması" tanımı içinde geçen "...mevzuata..." ibareleri "...bunlara dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname, yönetmelik ve ilgili kanunlarda uygulamayı yönlendirmek üzere yetkilendirilmiş olan kamu idareleri tarafından çıkarılan yönetmelik ve diğer genel düzenleyici idari işlemlere ..." şeklinde değiştirilmektedir. Yapılan değişikliğin amacı, gerek uygunluk denetiminde gerek hesap yargılamasında sorumluların gelir, gider ve mallara ilişkin her türlü hesap ve işlemlerine ilişkin sorumluluklarının belirlenmesinde kanunlar yanında esas alınacak ve esasen "diğer hukuki düzenlemeler" veya "mevzuat" kavramlarının içinde örtülü olarak var olan hukuk kurallarını açık bir biçimde ifade ederek hem sorumlular bakımından hem de Sayıştay bakımından uygulamaya açıklık kazandırmaktır.

Bilindiği üzere, "Hukuk" kavramı içinde Anayasa ve Yasalar dışında bunlara uygun olarak çıkarılan tüzük, kararname, yönetmelik ve ilgili kanunlarda uygulamayı yönlendirmek üzere yetkilendirilmiş olan kamu idareleri tarafından çıkarılan diğer genel düzenleyici idari işlemler yer almaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 8 inci maddesi ile 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 7 nci maddesine göre her türlü kamu kaynağımn elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar kaynakların hukuka uygun olarak elde edilmesinden ve kullanılmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. 5018 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde ise, harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, Kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemlerin ilgili kanunlara uygunluğuna ilişkin bir nevi "ön denetim" yapılması amacıyla, 6085 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin son fıkrası hükmü ile getirilen düzenlemeye göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemler, Sayıştayın istişari görüşü alınarak yürürlüğe konulur. Bu sebeple, "Sorumluların" bu çerçeveye ve idare hukukunun genel prensiplerine uygun olarak ilgili kanunlar yanında bunlara dayanılarak çıkarılan ve Sayıştayın uygun görüş verdiği yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemlere uygun iş ve işlem yapmaları halinde bu hususlar esas alınarak sorumluluklarının belirlenmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda, sorumluların kanunlar dışındaki yönetmelik veya yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemlerin ilgili kanunlara uygunluğu bakımından daha sonra farklı yorumlanabileceği şeklindeki bir belirsizlik ortamında karar almaları mümkün olamayacaktır. Bu sebeplerle, sözkonusu tanımlarda yapılan düzenlemeler esasen yeni bir kural koymaktan ziyade kanunlar yanında diğer hukuki düzenlemeleri de uygulamaktan sorumlu olan sorumluların sorumluluklarının belirlenmesinde bu düzenlemelerin de esas alınmasını sağlamaktır.

Madde ile yapılan düzenleme sonucu "Yargılamaya esas rapor" tanımına "...Başsavcılık tarafından Başkanlığa sunulan..." ibaresi eklenmektedir. Yapılan düzenlemenin amacı Sayıştay denetçileri tarafından düzenlenen yargılamaya esas raporun hesap yargılamasının yapılacağı daireye gönderilmeden önce Sayıştay Başsavcılığına gönderilmesinin sağlanmasıdır. Madde ile yapılan düzenleme sonucu "Denetim raporu" tammına "...kamu idarelerine gönderilen raporu" ibaresi eklenmektedir. Bu düzenlemenin amacı, denetim raporlarının kamu idarelerine gönderilmesi esasının getirilmesidir. Son olarak, madde ile yapılan düzenleme sonucu "Sayıştay raporu" tanımı içinde 6085 sayılı Kanunun 38 ila 41'inci maddeleri ile uyumlu bir biçimde, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan dış denetim genel değerlendirme raporu, faaliyet genel değerlendirme raporu, mali istatistikleri değerlendirme raporu ve genel uygunluk bildiriminin Sayıştay raporlarını oluşturduğu hususu açıkça belirtilmektedir.

MADDE 2- 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 63 üncü maddesiyle 6085 sayılı Kanunun kapsamını belirleyen 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yapılan düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi tarafından ilan edilen Karar özetinde 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiş olduğundan, madde ile 6085 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri, Anayasa Mahkemesi kararını karşılayacak şekilde Kanunla düzenlenmektedir.

MADDE 3- Madde ile, 6085 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin denetlenmesi sonucunda düzenlenecek Sayıştay Raporlarının Sayıştay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması öngörülmektedir. Teklif ile, ilgili diğer maddelerde yapılması öngörülen diğer düzenlemeler dikkate alındığında, Sayıştay tarafından yapılacak düzenlilik ve performans denetimleri ile diğer incelemeler sonucunda düzenlenen .denetim raporları esas alınarak "Sayıştay Raporları" düzenlenecek ve bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. Bu raporlar çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşecektir. Madde ile ayrıca, 6085 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde geçen "...diğer hukuki düzenlemelere..." ifadesi Teklifin birinci maddesinde yer alan gerekçeler kapsamında değiştirilmektedir.

MADDE 4- Madde ile, 6085 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri ile Başsavcı ve savcılar Sayıştay meslek mensupları arasına dahil edilmektedir. 6085 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde düzenlenen Rapor Değerlendirme Kurulu ve üyelerine ilişkin bu Teklif ile esaslı değişikliğe gidilmektedir. Mevcut düzenlemede, Kurul, Sayıştay Genel Kurulu tarafından iki yıl için seçilen iki daire başkanı ve her daireden birer üye ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşmaktadır. Kurulun başkanı Sayıştay Başkanıdır. Teklifle 6085 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde değişiklik öngörülmektedir. Buna göre, Rapor Değerlendirme Kurulu Üyeleri Sayıştay üyeleri dışında doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen 8 kişi ile Sayıştay Başkanından oluşacaktır. Yapılması öngörülen bu düzenlemeye uygun olarak Rapor Değerlendirme Kurulu Üyelerinin Sayıştay Meslek Mensupları arasında yer alması öngörülmektedir. Ayrıca, Başsavcı ve savcılar için Kanun Teklifi içinde öngörülen yeni yetki görev ve sorumluluklar dikkate alınarak, bunlarında Sayıştay meslek mensupları arasında yer alması öngörülmektedir.

MADDE 5- Madde ile, 6085 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Sayıştay'ın organları yeniden düzenlenmektedir. Buna göre, temel organlar; Başkanlık, Yargı (Daireler, Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu), Başsavcılık, Denetim (Denetim ve Denetim Destek Grup Başkanlıkları, Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu, Rapor Değerlendirme Kurulu) ve karar organları olarak Yüksek Disiplin Kurulu ve Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kuruludur. Anayasanın 160 ıncı maddesi uyarınca Sayıştayın iki temel görev veya fonksiyonu bulunmaktadır. Birinci temel fonksiyonu, Anayasanın 160 ıncı maddesinde sayılan kamu idarelerinin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemektir. İkinci temel fonksiyonu ise, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamaktır. Bu açıdan bakıldığında, usulleri ile sonuçları bakımından farklı alanları oluşturan "denetim" ve "yargı faaliyeti"nin Sayıştayı oluşturan temel organların belirlenmesinde esas alınması gerekmektedir. Bu iki organ dışında, yargılamaya esas olacak raporları inceleyerek hesap yargılamasının yapılacağı daireye göndermekten sorumlu olan, bu bakımdan "denetim" fonksiyonu ile "yargı" fonksiyonu arasında özel olarak ayrı bir fonksiyon üstlenen bir "Başsavcılık" organı öngörülmektedir. Bu organlar dışında, Yüksek Disiplin Kurulu ve Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu ise karar organları olarak öngörülmektedir. Yapılan düzenlemenin önemli sonuçlarından birisi, her organın kendi görev ve fonksiyonu içinde görev ve yetki kullanmasıdır. Yargı organına dahil daireler denetim görevi kapsamında kalan işlere dahil görevler üstlenmeyeceklerdir. Aynı şekilde, denetim organına dahil birimler de yargılama fonksiyonuna dahil işler kapsamında görev ve yetki kullanmayacaklardır.

MADDE 6- Madde ile, yeni ihdas edilen Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri ile Sayıştay Başsavcısı ve savcıların niteliklerinin Sayıştay üyeleri ile paralel bir biçimde düzenlenmesini sağlamak üzere, 6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde ilgili yerlere gerekli ibareler eklenmektedir.

MADDE 7- Madde ile, 6085 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, Sayıştay üyeliği, rapor değerlendirme kurulu üyeliği, Başsavcılık ve savcılık için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılacak seçime ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir. Bu kapsamda, üyeler, Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri, Başsavcı ve savcıların Sayıştay Kanunun 12 nci maddesinde nitelikleri belirlenen adaylar arasından seçilmesi, Sayıştay Başkanlığının Başsavcılığın boşaldığı, boşalan üyelik sayısının beşi, boşalan Rapor Değerlendirme Kurulu üyelik sayısının ise ikiyi ve savcı sayısının beşi bulduğu tarihten itibaren yedi gün içinde başlamak üzere Resmi Gazete ve diğer basın ve yayın organları aracılığıyla seçim için duyuru yapması, başvuruların Sayıştaya yapılması, Sayıştay Başkanlığınca başvuranların sicilleri üzerinde yapılacak inceleme sonucunda gerekli niteliklere sahip oldukları anlaşılanların sicil özetleri ile birlikte otuz gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması öngörülmektedir. Yapılan düzenleme sonucunda Sayıştay üyeliği için var olan kontenjan sınırlamaları ile Sayıştay Genel Kurulu tarafından yapılan ön seçim kaldırılmaktadır. Ayrıca, Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri ile Sayıştay Başsavcısı ve savcılarının görev süresinin beş yıl olduğu, süresi dolan Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri, Başsavcı ve savcıların yeniden seçilebileceği öngörülmektedir.

MADDE 8- Madde ile, 6085 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle Sayıştay denetçiliği kadrolarına Sayıştay dışından atama imkanı getirilmektedir. Bu şekilde sınavla atanabilecek kamu görevlilerinin kimlerden oluştuğu ile bunların sınavlarına ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir. Yapılan düzenlemeyle, yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında basan göstermek kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin merkez teşkilatına ait denetim elemanı kadrolannda veya uzman unvanlı kadrolarda en az yedi yıl, 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi olarak en az dört yıl, daire başkanı, eşiti ve üstü kadrolarda en az üç yıl veya araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak üzere doktora unvanını almış öğretim elemanı olarak en az yedi yıl görev yapmış olanlar Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılacak yazılı ve mülakat sınavında başarılı olmalan halinde Sayıştay denetçiliği kadrolarına atanabilecektir.

MADDE 9- Madde ile, 6085 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle Savcılann intibaklannda Sayıştay dışındaki hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınması; izin, disiplin ve ceza kovuşturması bakımından Sayıştay Başsavcısının Sayıştay Daire Başkanları, savcılann ise Sayıştay üyeleri hakkındaki hükümlere tabi olacağı öngörülmektedir.

MADDE 10- Madde ile, 6085 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, Rapor Değerlendirme Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen sekiz üye ile Sayıştay Başkanı olmak üzere dokuz kişiden oluşması, Sayıştay Başkanının Kurula başkanlık etmesi öngörülmektedir. Ayrıca, Rapor Değerlendirme Kurulunun, denetim raporlan ile genel uygunluk bildirimi hakkında görüş bildirmesi, kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporlarım esas alarak dış denetim genel değerlendirme raporunu hazırlaması, Denetim

Planlama ve Koordinasyon Kurulunun denetime ilişkin hazırlayacağı yönetmelik, standart, rehber ve mesleki etik kurallarına ilişkin görüş bildirmesi öngörülmektedir.

MADDE 11- Madde ile, 6085 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yapılan değişiklikle denetim grup Başkanlıklarının kuruluşunda Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşünün alınması öngörülmektedir. Ayrıca, denetçilerin yapacakları denetim sonucunda hazırlayacakları taslak denetim raporunu denetim grup başkanlarına sunmaları, denetim grup başkanlarının ise sözkonusu taslak raporları inceleyerek ve rapor değerlendirme komisyonlarının görüşünü alarak hazırlayacakları denetim raporunu Başkanlığa sunmaları öngörülmektedir.

MADDE 12- Madde ile, 6085 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde yapılan değişiklikle Sayıştay Başsavcılığının görev ve yetkileri yeniden düzenlenmektedir. Buna göre, denetim grup başkanlıkları tarafından düzenlenen yargılamaya esas raporların Başkanlık kanalıyla Başsavcılığa gönderilmesi, savcıların bu raporları inceledikten sonra uygun bulmaları halinde ilgili daireye gönderilmek üzere Başkanlığa sunmaları; yapılan incelemede sözkonusu raporların düzeltilmesi gerektiği veya yargılamaya yer olmadığı kanaatine varmaları halinde, bu raporları ilgili denetim grup başkanlığına gönderilmek üzere Başkanlığa sunmaları öngörülmüştür. Denetim grup başkanlarının sözkonusu raporlar hakkında Başsavcıya itiraz edebileceği, Başsavcı tarafından verilen kararların kesin olduğu öngörülmektedir. Ayrıca, Başkanlığın Başsavcılık tarafından dairelere verilmek üzere gönderilen yargılamaya esas raporların bir örneğini sorumlulara 15 gün içinde tebliğ etmesi öngörülmektedir.

MADDE 13- Madde ile, 6085 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yapılan değişiklikle denetim raporları ile dış denetim genel değerlendirme raporunun hazırlanma sürecine ilişkin esas ve usullerde değişiklikler öngörülmektedir. Denetim raporlarına Dairelerin görüş bildirmesinden vazgeçilerek, Rapor Değerlendirme Kurulunun sözkonusu raporlara görüş vermesi ve yapılan incelemeler sonucunda Sayıştay Kanununda öngörülen amaç, çerçeve ve sınırlar içinde olmayan veya uygunluk taşımayan raporların düzeltilmesine ilişkin kararını Sayıştay Başkanlığına sunması öngörülmektedir. Ayrıca, dış denetim genel değerlendirme raporunun, denetim raporları esas alınarak Rapor Değerlendirme Kurulu tarafından hazırlanması ve Sayıştay Başkanınca genel uygunluk bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunması öngörülmektedir

MADDE 14- Madde ile, 6085 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde yapılan değişiklikle kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi ve raporlanmasına ilişkin esas ve usullerde değişiklik yapılması öngörülmektedir. Bu çerçevede, kamu iktisadi teşebbüslerinin denetiminin amacı ve kapsamına açıklık getirmek üzere, sözkonusu kuruluşların durumunun, ekonomiye faydalı olabilmeleri için özerk bir tarzda, ekonomi ve piyasa şartlan dahilinde verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilerek, kuruluş amaçlarına ulaşmalarım teminen; faaliyetlerinin mevzuata, işletmenin kısa ve uzun vadeli plan ve programlarına, kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğu yönlerinden incelenmesi öngörülmektedir. Ayrıca, yapılan inceleme ve denetimde, kurum ve kuruluşun yerine geçerek belirli bir iş ve işlemin yapılmasını veya belirli bir politikanın uygulanmasını zorunlu kılacak, takdir yetkisini sınırlayacak veya ortadan kaldıracak şekilde görüş ve talep içeren rapor düzenlenemeyeceği öngörülmektedir. Yapılan başka bir düzenlemeyle, bu kuruluşların denetimi sonucu hazırlanan taslak denetim raporlarının denetlenen kuruluşa cevaplanmak üzere gönderilmesi ve alınan cevaplara göre denetim raporunun oluşturulması öngörülmektedir.

MADDE 15- Madde ile, 6085 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yapılan değişiklikle yargılamaya esas raporun ve bu kapsamda sorguların hazırlığına ilişkin esas ve usuller yeniden düzenlenmektedir. Bu çerçevede, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında denetçiler tarafından kamu zararına yol açan bir husus tespit edildiğinde hazırlanacak taslak sorgunun denetim grup başkanlarına sunulması, denetim grup başkanlarının kendilerine sunulan taslak sorguları kanunda öngörülen amaç, çerçeve ve sınırlar içinde olup olmadığı yönünden incelemesi ve uygunluk taşımayan taslak sorguların ilgili denetçiye iade edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, denetim grup başkanı tarafından uygun görülen sorgunun, sorumluların açıklamaları alınmak üzere ilgili kamu idarelerine gönderilmesi ve kamu idareleri tarafından yapılan açıklamaların yeterli görülmemesi halinde mali yıl sonu itibariyle yargılamaya esas raporlann düzenlenmesi öngörülmektedir. Yapılan başka bir düzenlemeyle, yargılamaya esas raporlann eki belgelerle birlikte Başkanlığa sunulması, Başkanlığın ise bu raporları en geç onbeş gün içinde Başsavcılığa göndermesi öngörülmektedir.

MADDE 16- Madde ile, 6085 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde yapılan değişiklikle yargılamaya esas raporlann dairelerde görüşülmesi sırasında Başsavcılığın yazılı görüşünü alması şeklindeki mevcut düzenleme yürürlükten kaldırılmaktadır. Yapılan düzenlemenin sebebi, Teklifle Sayıştay Kanununun 33 üncü maddesinde yapılan değişiklik sonrasında öngörülen süreçte Sayıştay Başsavcılığı esasen yargılamaya esas rapor hakkındaki görüşünü daha önceki aşamada yazılı olarak bildirmiş olacaktır.

MADDE 17- Madde ile, 6085 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde yapılan değişiklikle aylık, ödenek, mali, sosyal, emeklilik ve diğer hakları bakımından; Sayıştay Başsavcısının Yargıtay daire başkanları ile Rapor Değerlendirme Kurulu üyelerinin ise Yargıtay üyeleri hakkındaki hükümlere tabi olması öngörülmektedir.

MADDE 18- Madde ile, 6085 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde yapılan değişiklikle Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri ile Sayıştay Başsavcısı ve savcılarının teminatlan düzenlenmektedir. Bu çerçevede, Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri ile Sayıştay Başsavcısı ve savcıların görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemeyeceği öngörülmektedir. Ayrıca, kamu görevlisi iken Rapor Değerlendirme Kurulu üyeliği ile Sayıştay Başsavcılığı ve savcılığına seçilmiş olanlardan görevi sona erenler ile görevden ayrılma isteğinde bulunanların memuriyete giriş şartlarım kaybetmemeleri kaydıyla otuz gün içinde eski kurumlanna başvurmalan hâlinde, atamaya yetkili makamlar tarafından otuz gün içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanmalan öngörülmektedir.

MADDE 19- Madde ile, 6085 sayılı Kanunun 80'inci maddesinde yapılan değişiklikle Sayıştay Kanunu kapsamındaki yönetmeliklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının onayıyla yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

MADDE 20- Madde ile, Teklifin genel gerekçesi ile uyumlu bir biçimde 6085 sayılı Kanunun 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 42, 72 ve 76'mcı maddelerinde ibare değişiklikleri yapılması öngörülmektedir. Bu çerçevede;

a) Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri, Sayıştay Başsavcısı ve savcıların seçiminin Sayıştay üyeleri ile paralel bir biçimde düzenlenmesini sağlamak üzere, 6085 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ilgili yerlerine gerekli ibareler eklenmektedir. Aynca, seçimlerde kontenjan uygulamasına son vermek üzere bu hususu düzenleyen ibareler yürürlükten kaldınlmaktadır.

b) Sayıştay Başkanının Rapor Değerlendirme Kurulunun Başkam olması hususunu düzenlemek üzere 6085 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında ibare değişikliği yapılmaktadır. Aynca, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yapılan ibare değişikliği ile Sayıştay raporlannın Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında Sayıştay Başkanının görevlendirmesi halinde Rapor Değerlendirme Kurulu Başkanvekilinin bulunması öngörülmektedir.

c) Sayıştay Başkan Yardımcısı sayısını ikiden üçe çıkarmak ve denetimden sorumlu başkan yardımcılarından birisini münhasıran Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi ile görevlendirilmesini sağlamak üzere 6085 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde ibare değişiklikleri yapılması öngörülmüştür.

ç) Yargılama dairelerinin yargılama faaliyeti kapsamı dışında kalan diğer işlerle ilgili görevlerini kaldırmak üzere 6085 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ilgili hükümlerin yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. Ayrıca, Yargılamaya esas raporların görüşülmesi sırasında Sayıştay Denetçilerinin çağrılması uygulamasına son vermek üzere bu hususu düzenleyen ibare çıkarılmaktadır.

d) Yargılama dairelerinin yargılama faaliyeti kapsamı dışında kalan diğer işlerle ilgili görevlerini kaldırmak üzere 6085 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi içinde yer alan ve bu hususları düzenleyen ibarelerin yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.

e) Yargılama dairelerinin yargılama faaliyeti kapsamı dışında kalan diğer işlerle ilgili görevlerini kaldırmak üzere 6085 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde ibare değişikliği yapılmakta ve artan Daire sayısına paralel olarak Temyiz Kuruluna seçilecek Daire Başkanı sayısının dörtten altıya çıkarılmasını sağlamak üzere ibare değişikliği yapılması öngörülmektedir.

f) Yargılama dairelerinin yargılama faaliyeti kapsamı dışında kalan diğer işlerle ilgili görevlerini kaldırmak üzere 6085 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Rapor Değerlendirme Kurulu ile" ibaresinin yürürlükten kaldırılması öngörülmüştür. Ayrıca, Daireler Kurulunun esas görevinin genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemlere görüş vermek olduğu hususu dikkate alındığında, Rapor Değerlendirme Kurulu üyelerinden üç üyenin de bu Kurula katılmasını sağlamak üzere ibare eklenmesi öngörülmektedir.

g) Yapılması öngörülen değişiklikler paralelinde, 6085 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde Yüksek Disiplin Kurulunun üyeleri arasına Rapor Değerlendirme Kurulu üyelerinden bir üye ile savcılar arasından seçilecek bir üyenin katılımını sağlamak üzere ibare değişikliği öngörülmektedir.

ğ) Denetim, Planlama ve Koordinasyon kurulu tarafından hazırlanacak denetim stratejik planlarına ve yıllık denetim programlarına Rapor Değerlendirme Kurulu tarafından görüş verilmesini sağlamak üzere, 6085 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde gerekli ibarenin eklenmesi öngörülmektedir.

h) 6085 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "diğer hukuki düzenlemelere" ibaresi diğer maddelerde yapılan değişikliklere paralel biçimde değiştirilmektedir.

ı) Sayıştay tarafından yapılacak denetim ve incelemeler sonucunda, denetim raporları, Sayıştay raporları veya yargılamaya esas raporların düzenlenmesi hususu 6085 sayılı Kanunun genel sistematiği içinde belirlendiğinden, "Denetim ve incelemeler sonucunda hazırlanan ve bu Kanunun diğer maddelerinde öngörülenler dışında kalan raporlar" şeklinde tanımlanan "diğer raporlar" olarak ayrıca bir rapor türüne ihtiyaç bulunmadığı düşüncesiyle 6085 sayılı Kanunun 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır.

i) Sayıştay Başsavcısı ve savcılarının Sayıştay meslek mensubu olarak belirlenmesi nedeniyle, meslek mensuplarının sicillerini düzenleyen 6085 sayılı Kanunun 72 nci maddesi kapsamından bu kişileri çıkarmak için gerekli ibare değişikliklerinin yapılması ile ilgili fıkranın yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.

j) Sayıştay Başsavcısı ve savcılarının Sayıştay meslek mensubu olarak belirlenmesi nedeniyle, "Kıyafet" konusunu düzenleyen 6085 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinde gerekli ibare değişiklikleri yapılmaktadır.

MADDE 21- Madde ile, 6085 sayılı Kanuna ek madde eklenmesi öngörülmektedir. Sözkonusu ek madde ile Sayıştayın yargılama ve denetleme kapasitesini artırmak amacıyla, 4 Daire Başkanı, 25 üye, 8 Rapor Değerlendirme Kurulu üyesi ve 24 Savcı kadrosu ihdas edilmesi öngörülmektedir.

MADDE 22- Madde ile, 6085 sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi öngörülmektedir. Sözkonusu geçici madde, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Sayıştay Başsavcısı ve savcılığı görevlerinde bulunanların görevlerine devam edeceği ve bunlar bakımından teklifte öngörülen beş yıllık görev süresinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başlayacağı öngörülmektedir. Ayrıca, bu Teklifin Kanunlaşması halinde, Sayıştay Kanununun 80 inci maddesinde yapılan değişiklikle yönetmeliklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının onayıyla yürürlüğe girecek olması nedeniyle bu yönde yapılacak değişikliklerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde çıkarılacağı ve bu süre içinde mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunması öngörülmektedir.

MADDE 23- Yürürlük maddesidir.

MADDE 24- Yürütme maddesidir.Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.