Dr. Suat ÇALIŞKAN
Dr. Suat ÇALIŞKAN
Yazarın Makaleleri
DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ SURETİYLE DOLANDIRICILIK
Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık suçu, 5237 sayılı TCK'nin 158. Maddesinde düzenlenmiştir. 5237 sayılı TCK'nin 158. maddesinde yer alan suç tipleri, dolandırıcılık suçunun temel şekline göre...
HAGB KARARLARINA İTİRAZ VE TEMEL SORUNLAR
5271 sayılı CMK'nin 231/12 maddesine göre, HAGB kararına itiraz edilebilir. Burada temelde 3 sorundan bahsedilebilir. Birinci sorun: İtiraz merciinin inceleme yetkisinin CMK'nın 231. maddesinin 6. fıkrasında yer alan suça ve sanığa ilişkin...
ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇUNUN İŞLENMESİ
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191. Maddesinde Değişiklik Yapan 6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 68. Maddesi ile Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir....
UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇUNDA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNİN KALDIĞI YERDEN DEVAMINA YÖNELİK MAHKEME KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ
5237 sayılı TCK'nin 191 inci maddesi kapsamında bulunan kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçuyla ilgili olarak, haklarında dava açılmasının ertelenmesi kararı verilip, gerek...
CEZA YASALARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
Bir kısım ceza kanunları, olağanüstü hâlleri ve geçici durumları karşılamak amacıyla ve dolayısıyla nitelikleri yönünden geçici olarak veya kanun metninde açıkça belirtilen süre kadar yürürlükte kalmak üzere meydana getirilirler....
SAĞLIK ÜRÜNLERİNİN İZİNSİZ SATILMASI
Son yıllarda özellikle internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla başta kalp damar sağlığı, zayıflama ürünleri ve cinsel ürünler olmak üzere hastalıkları tedavi ettiği insan sağlığına faydalı olduğu iddiasıyla etkinliği ve...
CEZALARIN TOPLANMASI
Bir ceza infaz kurumu olan cezaların toplanması kurumu, kendisine özgü kuralları olan ve cezanın infazı ile ilgili uygulamaların ne şekilde yerine getirileceği ve cezaların infazının nasıl gerçekleştirileceği yönündeki sorunların çözülmesi...
SORUŞTURULMASI GEREKMEYEN EYLEMLERDE İHBAR KAYDI VE YAPILACAK İŞLEMLER
Adli makamlara yapılan suç bildirimlerinden bazıları, suç oluşturmayan, hukuki uyuşmazlık niteliğinde veya idari bir mahiyette veya benzeri nitelikte başvurular olabilmektedir. Burada, 5271 sayılı CMK'nin 158. Maddesinde yapılan değişiklik...
KOŞULLU SALIVERİLEN HÜKÜMLÜLERİN TAKİP İŞLEMLERİ
Uygulamada, koşullu salıverilen hükümlülerin hak ederek salıverilme tarihine kadar takip işlemlerinin ilamı veren yer mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı veya hükümlünün yerleşim yeri Cumhuriyet başsavcılığından hangisinin yerine getireceği...
ALEYHE BOZMA YASAĞININ CEZADAKİ MADDİ HESAP HATALARINA ETKİSİ
Mahkemelerin zaman zaman hükmü oluştururken hesap hatası, basit işlem hatası yaptıkları görülmektedir. Yapılan bu maddi hatanın sanık aleyhine temyiz olmamasına rağmen kazanılmış hak olarak kabul edilerek aleyhe değiştirilip değiştirilemeyeceği...
CEZALARIN TOPLAMI ÜZERİNDEN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ İLE İNFAZ KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazı usulünde, hükümlünün birden fazla cezasının bulunması halinde cezaların toplamı üzerinden mi yoksa cezaların sıra ile mi infaz edileceği hususunda zaman zaman hatalı uygulamalar olabilmektedir....
CEZA YARGILAMASINDA SANIK ALEYHİNE İSTİNAF BAŞVURUSU VE VEKÂLET ÜCRETİ SORUNU
Bölge Adliye Mahkemesi'nin, istinaf isteminin lehine sonuçlanan ilk derece yargılamasında hükmedilmeyen vekâlet ücretine de hükmedip hükmedemeyeceği hususunda uyuşmazlıklar yaşandığı görülmektedir.[1] 02.01.2017 tarih ve 29936 sayılı...
TUTUKLUNUN MAZERET İZNİ HAKKI
Cezaevinde tutuklu olarak bulunan kişilerin izin hakkı konusu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 'Tutukluların yükümlülükleri” başlıklı 116 maddesinde düzenlenmiştir. Tutukluluk hali, Ceza Muhakemeleri...
ADLÎ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE HAPSE ÇEVRİLMESİ VE ÇEVRİLEN HAPİS CEZASININ İNFAZI
Adli para cezası, infaz sürecinde hapse çevrilme aşamasına geldikten sonra ne şekilde infaz edileceği ve zaman içinde gerçekleştirilen yasal değişikliklerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda zaman zaman uygulama hataları olabilmektedir....
UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇUNDA ERTELEME VE TEDBİR UYGULANMASINA YÖNELİK KARARLARA KARŞI İTİRAZ YOLU VE YETKİLİ MERCİİ SORUNU
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinde[1] düzenlenmiş olan 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan verilen kamu...
TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇLARINDA HATA HALİNİN SUÇUN NİTELENDİRİLMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Nitelikli öldürme suçlarında, kaçınılmaz hata halinin varlığının ileri sürülmesi halinde her somut olay için nitelikli hale ilişkin hatanın tüm şartları ile tartışılması gerekmektedir. Bu bağlamda, tasarlayarak öldürme suçlarında...
ADLİ SORUŞTURMALARDA GÖZETİLMESİ GEREKEN İLKELER
Günümüzde Cumhuriyet savcılarının iş yükü gittikçe artmaktadır. 2017 verilerine göre Türkiye genelinde toplam 7 milyon 857 bin kişiye ‘şüpheli' sıfatı ile işlem yapıldığı, Türkiye'de görev yapan savcı başına bin 963...
YARALAMA VE ÖLDÜRME SUÇLARINDA HEDEFTE SAPMA KAVRAMI IŞIĞINDA SUÇLARIN İÇTİMAININ ANALİZİ
Özellikle yaralama ve öldürme suçlarında hedefte sapma hallerinde suçların içtimaı konusu tartışmalara neden olmaktadır. Bu nedenle hedefte sapma kavramının her somut olayda iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Öncelikle hedefte sapma halini...
ÇEKTE SAHTECİLİK
Çek üzerinde yapılan her türlü sahtecilik işlemi, 5237 sayılı TCK'nin 204. Maddesi gereğince resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. Bu suç tipinin kendine özgü kuralları ve yargılama özellikleri bulunmaktadır. Bu nedenle,...
İŞTİRAK HALİNDE İŞLENEN SUÇLARDA HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Ceza hukuku sistemimizde haksız tahrik, cezayı azaltıcı kişisel ve geçici bir neden olarak kabul edilmiştir.[1] Haksız tahrike ilişkin hükümler, ancak tahrik edilen fail açısından uygulanma yeteneğine sahiptir. Kural olarak suça iştirak eden...
TIBBİ HATA
Tıbbi uygulama sürecinde hata olması kaçınılmaz bir gerçekliği ifade etmektedir. Sürecin içinde insanın olması, kuşkusuz hata kavramını da gündeme getirmektedir. Ancak, hataların tamamen yok edilmesi mümkün olmasa da, en düşük seviyeye...
EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN BABASI TARAFINDAN KAÇIRILMASI EYLEMİ
Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre, evlilik dışı birliktelikten doğan çocukların ülkelere göre dağılımında, izlanda yüzde 67'lik oranla birinci sırada yer alırken, Türkiye yüzde 3'le Avrupa'nın evlilik dışı...
UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇUNDA TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ VE BU TEDBİRİN YERİNE GETİRİLMESİNE DAİR ESASLAR
Günümüzde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı önemli ölçüde artmış ve madde kullanımı özellikle gençler arasında rahatsız edici düzeyde yaygınlaşmıştır. Türkiye'de 2007 yılı itibariyle 2 bin 148 kişinin uyuşturucu madde...
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA KARARLARININ İNFAZI
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde düzenlenen "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" güvenlik tedbirinin infazında uygulamada bazı sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu nedenle belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma...
AKIL HASTALIĞININ HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA ETKİSİ
Sanığın yargılama sürecinde 5237 sayılı TCK'nin 32 maddesi anlamında akıl hastalığına sahip olması durumunda hakkında koşularının bulunması halinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediği hususu ayrıca değerlendirilmesi...
KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINDA KASTIN BÖLÜNEMEMESİ İLKESİ (KAST BİRLİĞİ)
İşlenen suçun en önemli unsuru olan Kast, bir kusurluluk halidir. Suç oluşturan bir eylem kasten gerçekleştirilirse, yaptırıma tabi tutulur. Başka bir söylemle, suçun kasten işlenmesi halinde fail cezalandırılır. Kastın iki önemli unsuru...
ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI
1.GİRİŞ Ceza hukuku sistemimizde, para cezalarının infazında uygulanmakta bulunan hükümler yönünden önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'muzda 'adlî para cezası” ibaresinin kullanılması...
CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLERE AİT KOŞULLARDA HATA HALİ VE HAKSIZ TAHRİK UYGULAMASI
Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşullarda hata halinde, haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili sorun, 5237 sayılı TCK'nin 29 ve 30/3 maddesinin uygulanma koşullarının analiz edilmesi halinde...
YARGILAMA SÜRECİNE ETKİLERİ AÇISINDAN TEBLİGAT İŞLEMLERİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN ANALİZİ
Tebligat, yargılama sürecinin tamamlanmasında ve yürütülmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Yargılamanın önemli özneleri olan tarafların veya ilgililerin adlî ve yargılama süreci içinde yer almaları, yapılacak veya yapılmış işlemleri...
KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK UYGULAMASI
Kaçakçılık suçlarında etkin pişmanlık ile ilgili yasal düzenlemeler 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 5. Maddesinde yer almaktadır. Bu madde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun etkin pişmanlık konusundaki düzenlemelerine uygun...