banner487
Dr. Suat ÇALIŞKAN
Dr. Suat ÇALIŞKAN
Yazarın Makaleleri
TIBBİ HATA
Tıbbi uygulama sürecinde hata olması kaçınılmaz bir gerçekliği ifade etmektedir. Sürecin içinde insanın olması, kuşkusuz hata kavramını da gündeme getirmektedir. Ancak, hataların tamamen yok edilmesi mümkün olmasa da, en düşük seviyeye...
EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN BABASI TARAFINDAN KAÇIRILMASI EYLEMİ
Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre, evlilik dışı birliktelikten doğan çocukların ülkelere göre dağılımında, izlanda yüzde 67'lik oranla birinci sırada yer alırken, Türkiye yüzde 3'le Avrupa'nın evlilik dışı...
UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇUNDA TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ VE BU TEDBİRİN YERİNE GETİRİLMESİNE DAİR ESASLAR
Günümüzde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı önemli ölçüde artmış ve madde kullanımı özellikle gençler arasında rahatsız edici düzeyde yaygınlaşmıştır. Türkiye'de 2007 yılı itibariyle 2 bin 148 kişinin uyuşturucu madde...
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA KARARLARININ İNFAZI
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde düzenlenen "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" güvenlik tedbirinin infazında uygulamada bazı sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu nedenle belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma...
AKIL HASTALIĞININ HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA ETKİSİ
Sanığın yargılama sürecinde 5237 sayılı TCK'nin 32 maddesi anlamında akıl hastalığına sahip olması durumunda hakkında koşularının bulunması halinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediği hususu ayrıca değerlendirilmesi...
KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINDA KASTIN BÖLÜNEMEMESİ İLKESİ (KAST BİRLİĞİ)
İşlenen suçun en önemli unsuru olan Kast, bir kusurluluk halidir. Suç oluşturan bir eylem kasten gerçekleştirilirse, yaptırıma tabi tutulur. Başka bir söylemle, suçun kasten işlenmesi halinde fail cezalandırılır. Kastın iki önemli unsuru...
ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI
1.GİRİŞ Ceza hukuku sistemimizde, para cezalarının infazında uygulanmakta bulunan hükümler yönünden önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'muzda 'adlî para cezası” ibaresinin kullanılması...
CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLERE AİT KOŞULLARDA HATA HALİ VE HAKSIZ TAHRİK UYGULAMASI
Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşullarda hata halinde, haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili sorun, 5237 sayılı TCK'nin 29 ve 30/3 maddesinin uygulanma koşullarının analiz edilmesi halinde...
YARGILAMA SÜRECİNE ETKİLERİ AÇISINDAN TEBLİGAT İŞLEMLERİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN ANALİZİ
Tebligat, yargılama sürecinin tamamlanmasında ve yürütülmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Yargılamanın önemli özneleri olan tarafların veya ilgililerin adlî ve yargılama süreci içinde yer almaları, yapılacak veya yapılmış işlemleri...
KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK UYGULAMASI
Kaçakçılık suçlarında etkin pişmanlık ile ilgili yasal düzenlemeler 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 5. Maddesinde yer almaktadır. Bu madde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun etkin pişmanlık konusundaki düzenlemelerine uygun...
CİNSEL SUÇLARDA HATA KAVRAMI VE UYGULAMASI
Hata kavramı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 30. Maddesinde düzenlenmiştir.[1] Kastı ortadan kaldıran hata kavramı dört başlık altında inceleme konusu yapılabilir: Suçun maddi unsurlarında hata (TCK m. 30/1) Eylemin gerçekleştirilmesi...
OLASI KAST İLE İŞLENEN SUÇLARDA HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Yazımızın konusu, olası kast ile işlenen suçlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan 'haksız tahrik” hükümlerinin uygulanma imkânının olup olmadığı sorunu ile ilgilidir ve bu sorunu tartışmak amacıyla kaleme alınmıştır....
KALP KRİZİ Mİ? İŞ KAZASI MI?
Yeryüzünde gerçekleşen ölümlerin yüzde 40'ının koroner kalp hastalıklarından kaynaklandığı, Türkiye'de her yıl 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiği, 100 bin kişinin de bu yüzden hayatını kaybettiği ifade edilmektedir. Bu...
KAMU DAVASININ AÇILMASINDA ŞÜPHE KAVRAMININ ROLÜ
Ülkemizde gün geçtikçe dava sayıları artmakta, ağır iş yükü altında çalışan adalet mensupları adeta ezilmektedir.[1] Bu durumunda zaman zaman adaletsiz sonuçlara neden olduğu görülmektedir. Ceza soruşturması ve ceza davalarındaki bu...
TELEFON KONUŞMALARININ DELİL OLMA NİTELİĞİ VE YORUMLANMASI
Telefon konuşmaları, ceza yargılamasında önemli bir delil grubunu oluşturmaktadır. Ceza yargılaması sırasında, suç oluşturan unsurların ele geçirilmesi, faillerin yakalanması, failler arasındaki ilişki biçiminin belirlenmesi ve ortaya konulması,...
KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA EYLEMİNDE MÜHÜR BOZMA SUÇUNUN OLUŞUM KOŞULLARI
Mühür bozma suçu, 5237 sayılı TCK'nin 203. Maddesinde[1] düzenlenmiştir. 5237 sayılı TCK'nin 203. Maddesi, esasta bir şeyin saklanmasını veya varlığının olduğu gibi muhafazasını sağlamak üzere, kanunun veya yetkili makamların...
KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Genel olarak Etkin pişmanlık konusu, 5237 sayılı TCK'nin 168. Maddesinde düzenlenmiştir. [1] Karşılıksız yararlanma suçunda fail, suç tamamlandıktan sonra pişmanlık duyabilir. Bu durumda, fail tarafından gerçekleştirilen ve tamamlanmış...
DURUŞMA DÜZENİNİ SAĞLAMAK İÇİN SANIĞIN AĞZI BANTLA KAPATILABİLİR Mİ?
Aslında yazının konusu davranışları nedeniyle, sanığın duruşmada hazır bulunmasının duruşmanın düzenli olarak yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşıldığında ne tür işlem yapılması ile ilgilidir. Yazının başlığı, medyaya...
CEZA YARGILAMASINDA HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN DİĞER DELİLLERE ETKİSİ
Ceza yargılamasında, hukuka aykırı delillerin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği ve ispat gücü bakımından tabi olacağı ilkeler konusu uygulamada bazı sorunlara neden olmaktadır. Hukuk sistemimizde hukuka aykırı delillerin hangi ilkelere...
HIRSIZLIK SUÇLARINDA ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİNİN UYGULANMA ESASLARI
Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri de 'in dubio pro reo” olarak bilinen şüpheden sanık yararlanır kuralıdır. Sanığın bir suç nedeniyle gerçekleştirilen ceza yargılaması sonucunda cezalandırılabilmesi için, suçun kuşkuya...
MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKI
AİHM'nin adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesine göre herkesin, hakkındaki sözleşme kapsamına giren bir davada, makul bir süre içerisinde görülmesini isteme hakkı vardır. Bu yüzden Sözleşme'ye taraf olan Devletler, kendi...
CEZA YARGILAMASINDA ÖZEL KİŞİLERCE ELDE EDİLEN HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN YARGILAMAYA ETKİSİ
Özel kişilerce elde edilen hukuka aykırı deliller, suçla ilgili soruşturma ve kovuşturma yetkisine sahip olmayan kişiler tarafından, hukuk kuralları ihlal edilerek sunulan delillerdir. Örneğin, bir kişinin bir kimsenin evinde arama yapması,...
MASUMİYET KARİNESİNİN OLASILIK MAHKÛMİYETLERİNE ETKİSİ
Önce olasılık mahkûmiyetleri kavramı ile neyi kastettiğimizi ifade edelim. Olasılık mahkûmiyeti kavramı; bir yargılamada, ceza muhakemesi hukukunda belirtilen ispat kurallarına tam olarak riayet etmeden, standart ispat kurallarını esneterek,...
YETERSİZ GEREKÇE
Türk yargı sisteminde başta Yüksek Mahkemeler Danıştay ve Yargıtay olmak üzere mahkeme kararlarının büyük çoğunluğunun ya hiç gerekçe içermediği veya çağdaş ve teknik anlamda yeterli gerekçe içermediği eskiden beri eleştiri konusu...
DERHAL BERAAT KARARI VERİLMESİNİ GEREKTİREN HALLER
Sanık hakkında derhal beraat kararı vermek mümkünse, durma, düşme veya ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar verilemez (CMK md. 223/9). CMK m. 223/9'da, beraat kararından değil, derhal beraat kararından söz edilmektedir. Derhal...
Cezaevinde Olan Transseksüel Hükümlülerin Cinsiyet Değiştirme Hakkı
Ülkemizde transseksüel bireyler pek çok sorunla karşılaşmaktadırlar. Transseksüel birey, geçiş döneminde karşılaştığı psikolojik, toplumsal sorunların yanında cinsiyet değişikliği için gereken tıbbi uygulama sürecine de muhatap olmaktadır....
Cinsel Suçlarda Mağdur Beyanının Delil Değeri
Mağdur beyanı cinsel suçlarda önemli bir delildir. Cinsel taciz ve saldırı çoğu zaman sadece mağdur ve fail arasında yaşanan ve bilinen bir eylem niteliğinde olmaktadır. Dolayısıyla, sadece mağdur tarafından bilinen bir olayın inandırıcı...
Soma Faciası Işığında Yöneticilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarından Doğan Sorumluluklarının Analizi
Bilindiği üzere Manisa'nın Soma ilçesinde 4 yıl önce 301 madencinin hayatını kaybettiği bir iş kazası faciası yaşanmıştı. Bu dava ile ilgili karar açıklandı ve işletmede yönetici konumundaki genel müdür, işletme müdürü, maden...
Hasta Bilgilerinin Gizli Tutulmasına Dair İlkeler
2013 yılı itibariyle ülkemizdeki kurum, üniversite ve özel hastanelere müracaat eden kişi sayısı 2002'de toplam 124 milyon 313 bin 659, 2009'da 295 milyon 262 bin 190, 2010'da 302 milyon 984 bin 218, 2011'de 337 milyon 849 bin...
Uyuşturucu veya Uyarıca Madde Suçlarının İşlenemez Suç kavramı Işığında Değerlendirilmesi
Ülkemizde son yıllarda uyuşturucu kullanımı hızlı bir şekilde artmıştır. Türkiye'de 2007'den bu yana 2 bin 148 kişi uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak hayatlarını kaybettikleri, 2014-2016 yılları arasında 680 bin 575...