Başbakan'ın ses kaydına tepki yağdı
Bugün gazetesine konuşan Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Avu­kat İl­yas Bul­cay, Sa­rı-La­ci­vert­li ku­lü­bün ko­nuy­la il­gi­li va­kit kay­bet­me­den yar­gı yol­la­rı­na baş­vur­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Baş­ba­kan Er­do­ğan'ın, oğ­lu Bi­lâl Er­do­ğan ile te­le­fon gö­rüş­me­si yap­tı­ğı söz ko­nu­su ses kay­dın­da Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) es­ki Baş­ka­nı Meh­met Ali  Ay­dın­lar'a, baş­kanlığına talip ol­du­ğu Fe­ner­bah­çe kon­gre­sin­de mevcut başkan Aziz Yıl­dı­rım'a kar­şı des­tek ver­di­ği id­di­a edil­miş­ti.

“TA­RAF­TAR HE­SA­BI­NI SO­RACAKTIR”

Bu id­di­ala­ra Fe­ner­bah­çe ca­mi­asın­dan sert tep­ki­ler gel­di. Ses kay­dıy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Avu­kat İl­yas Bul­cay, Sa­rı-La­ci­vert­li ku­lü­bün ko­nuy­la il­gi­li va­kit kay­bet­me­den yar­gı yol­la­rı­na baş­vur­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Bu ko­nuş­ma­nın ger­çek olup ol­ma­dı­ğı­nın araş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Bul­cay, “Eğer ka­yıt ger­çek­se bu Fe­ner­bah­çe ku­lü­bü­nün içiş­le­ri­ne mü­da­ha­le ol­du­ğu an­la­mı­nı ta­şır. Ku­lüp yö­ne­ti­mi­nin bir şe­kil­de yargıya baş­vu­ru­su­nu yap­ma­sı ge­re­kir. Ta­bi­i yi­ne­li­yo­rum, ön­ce­lik­le bu ko­nuş­ma­nın ger­çek olup ol­ma­dı­ğı açık­lı­ğa ka­vuş­tu­rul­ma­sı ge­re­kir. Şa­yet ger­çek­se bu­nu ya­pan­la­rın he­sa­bı­nı Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı ke­sin­lik­le so­ra­cak­tır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“TÜ­ZÜK­TE SA­DA­KAT ŞAR­TI VAR”

Ko­nu ile il­gi­li bir di­ğer açık­la­ma ise geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ka­dı­köy'de Aziz Yıl­dı­rım'a des­tek ma­hi­ye­tin­de “Ada­le­te Fe­ner Yak” te­ma­lı bir yü­rü­yüş dü­zen­le­yen Fe­ner­bah­çe­li Avu­kat­lar Der­ne­ği'nden gel­di. Der­ne­ğin hu­kuk­çu baş­ka­nı Avu­kat İs­ma­il Te­pe­cik, bir baş­ba­ka­nın Fe­ner­bah­çe Ge­nel Ku­ru­lu'na mü­da­ha­le et­me­si­nin ka­bul edi­le­bi­lir hiç­bir yö­nü ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan'ın ay­nı za­man­da Fe­ner­bah­çe ku­lü­bü­nün ge­nel ku­rul üye­si ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen İs­ma­il Te­pe­cik, “Baş­ba­kan'ın bu ha­re­ke­ti tü­zü­ğü ay­kı­rı­dır. Çün­kü Fe­ner­bah­çe'nin tü­zü­ğün­de üye­le­rin ku­lü­be sa­da­kat bor­cu ol­du­ğu ya­zı­lı­dır. Ya­ni ge­nel ku­rul üye­le­ri­nin sa­da­kat gös­ter­me yü­küm­lü­lü­ğü var­dır. Bu doğ­ru bir ha­re­ket de­ğil. Kon­gre­ye mü­da­ha­le et­me­si ba­na gö­re Fe­ner­bah­çe tü­zü­ğü­ne gö­re ay­kı­rı bir dav­ra­nış­tır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Gözaltına alınmıştı

Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı İl­yas Bul­cay, Fe­ner­bah­çe'nin li­gin 18. haf­ta­sın­da Tor­ku Kon­yas­por'u  evin­de ağır­la­dı­ğı maç son­ra­sı bi­lin­me­yen bir ne­den­le gö­zal­tı­na alın­mış­tı. Son­ra­sın­da po­li­sin stat­ta atı­lan si­ya­si slo­gan­lar ne­de­niy­le gö­zal­tı iş­le­mi­ni ger­çek­leş­tir­di­ği id­di­a edil­miş­ti. Bul­cay ko­nuy­la il­gi­li “Ben kü­fü­rü ön­le­me­ye ça­lı­şır­ken ya­pı­la­nı an­la­mak­ta zor­luk çe­ki­yo­rum” demişti.

İşte o kayıt

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ile oğ­lu Bi­lal Er­do­ğan ara­sın­da geç­ti­ği id­di­a edi­len ses kay­dın­da Fe­ner­bah­çe kon­gre­si ko­nu­şu­lu­yor.

İş­te o de­tay­lar:

1- Baş­ba­kan, oğ­lun­dan, kon­gre­de Ay­dın­lar le­hi­ne oy kul­lan­ma­sı­nı is­ti­yor.

2- Ay­dın­lar'ın, na­sıl ko­nuş­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­la­tı­yor.

3- Bu­nun için Bi­lal Er­do­ğan'ın, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hirspor Me­na­je­ri Mus­ta­fa Erö­ğüt'ü ala­rak Ay­dın­lar ile ko­nuş­ma­sı­nı is­ti­yor.

4- Baş­ba­kan, Yıl­dı­rım'a ran­de­vu ver­me­di­ği­ni an­la­tı­yor.

5- Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu'nun da­ma­dı Ah­met Özo­kur'un, Yıl­dı­rım'ın lis­te­si­ne gir­me­si­ni is­te­me­di­ği­ni ve bu­nu Da­vu­toğ­lu'na söy­le­di­ği­ni ifa­de edi­yor.

6- Yıl­dı­rım'ın Fe­ner-Bank ku­ra­ca­ğı yö­nün­de­ki açık­la­ma­la­rı­na da Ay­dın­lar'ın 500 mil­yon do­lar­lık bor­cu­nu ha­tır­la­ta­rak kar­şı ya­nıt ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.