CHP'den danıştay tasarısına 'yolsuzluk şerhi'
CHP, TBMM Ada­let Ko­mis­yo­nu­’n­da gö­rü­şü­len Da­nış­tay Ka­nu­nu­’n­da de­ği­şik­lik ön­gö­ren ta­sa­rı­ya, mu­ha­le­fet şer­hi ha­zır­la­dı. Şerh­te “Ta­sa­rı, hâ­ki­mi­yet mü­ca­de­le­si ve­ren ik­ti­dar güç­le­ri­nin ze­min­le­ri­ni güç­len­dir­me, ya­pı­la­cak hu­kuk dı­şı özel­leş­tir­me ve iha­le­ler­de yar­gı­da yol te­miz­li­ği yap­ma ve va­tan­daş­la­rın hak ara­ma­la­rı­nı ön­le­me ama­cı­na ma­tuf­tu­r” de­nil­di.

HAK­LA­RI DA­RAL­TAN DÜ­ZEN­LE­ME

 CHP, ta­sa­rı­nın yurt­taş­la­rın hak­la­rı­nı da­ral­tan, bi­rey hu­ku­ku­nu ida­re kar­şı­sın­da za­yıf­la­tan son de­re­ce sa­kın­ca­lı dü­zen­le­me ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ça­lış­ma­nın in­san hak­la­rı açı­sın­dan so­run­lu ol­du­ğu ve AİH­M’­den dö­ne­cek dü­zen­le­me ola­rak gö­rül­dü­ğü ifa­de edil­di. Şerh­te, özet­le şu iti­raz­lar di­le ge­ti­ril­di:

 *İve­di yar­gı­la­ma yön­te­min­de da­va, sa­vun­ma ve tem­yiz sü­re­le­ri kı­sal­tıl­mak­ta, ida­re­nin sa­vun­ma­sı­na da­va­cı­nın ce­vap hak­kı kal­dı­rıl­mak­ta­dır.

 *‘A­dil yar­gı­la­ma­yı­’ or­ta­dan kal­dı­ran ‘sa­vun­ma hak­kı­nı kı­sıt­la­ya­n’ ka­bul edi­le­mez dü­zen­le­me­ler­dir.

 *Da­va sü­re­le­ri­nin kı­sal­tıl­ma­sı, ‘yar­gı­la­ma­yı hız­lan­dı­ra­ca­k’ bir du­rum de­ğil­dir. Da­va sü­re­si­nin kı­sal­tıl­ma­sı Da­nış­ta­y’­ın iş yü­kü­nü azalt­ma ge­rek­çe­si­nin ar­ka­sı­na sak­la­nan, as­lın­da yü­rüt­me ta­ra­fın­dan hak­la­rı ih­lal edi­len va­tan­daş­la­rın ‘hak ara­ma­la­rı­nı ön­le­me­ye­’ ma­tuf dü­zen­le­me­dir.

Danıştay tasarısı komisyondan geçti

 Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Buna göre, dava açma süresini kısaltan düzenlemenin tasarıdan çıkarılmasıyla Danıştay ve idare mahkemesi için 60, vergi mahkemesi için 30 gün olan sürenin uygulanmasına devam edilecek, ivedi yargılama usulünde, yürütmenin durdurulması talebine ilişkin verilecek kararlara itiraz edilemeyecek, bazı davaların temyiz incelemesini Danıştay yerine bölge idare mahkemeleri yapacak.

Bozdağ’dan savcılar hakkında suç duyurusu

 Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­kir Boz­dağ, “So­ruş­tur­ma­nın giz­li­li­ği­ni ih­lal eden sav­cı­lar hak­kın­da Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ola­rak Ada­let Ko­mis­yo­nu hu­zu­run­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­yo­rum” de­di. So­ruş­tur­ma­nın ya­pıl­ma­sı­na iti­ra­zı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Boz­dağ, “Ba­zı ga­ze­te­ler her şe­yi bi­lir­ken ben baş­ba­kan yar­dım­cı­sı ola­rak bir şey bil­mi­yor­sam, o gö­re­vi ya­pan­lar­la il­gi­li bir so­ru so­rul­ma­sı la­zı­m” dedi.


EZELHAN ÜSTÜNKAYA - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.