Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA YURT DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu, kısmi resmî burslu ve resmî burssuz statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca yurt dışına resmî burslu, kısmi resmî burslu ve resmî burssuz statüde öğrenime gönderilen öğrenciler ile bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 1/3/2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yurt dışında resmî burslu, kısmi resmî burslu ve resmî burssuz statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmeye hak kazanan ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş: Öğrencinin mecburi hizmetini ifa edeceği kurumu,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Dil öğrenimi: Esas öğrenim için gerekli görülen yurt içi ve/veya yurt dışındaki dil öğrenimini,

ç) Esas öğrenim: İhtiyaç duyulan hâllerde görülen dil veya hazırlık öğreniminden sonra başlayan öğrenimi,

d) Hazırlık öğrenimi: Öğrencinin yurt dışında göreceği esas öğrenime temel oluşturulması veya eğitim sistemi farklılığından doğan eksikliklerinin giderilmesi amacıyla esas öğrenim görülecek yükseköğretim kurumu tarafından gerekli görülen eğitimi,

e) Kısmi resmî burslu öğrenci: Resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken karşılıksız burs veya asistanlık ücreti alan ancak aldıkları burs veya ücretin barınma, beslenme, sağlık gibi yaşam giderleri ile okul ücreti, seminer, konferans, toplantı, teziyle ilgili alan çalışması, kitap, defter, kırtasiye gibi öğrenim giderlerini tam olarak karşılamaması nedeniyle Bakanlık veya adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından kısmi olarak burs verilen veya okul ödemeleri karşılanan öğrenciyi,

f) Lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,

g) Lisansüstü öğrenim: Lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimini,

ğ) Öğrenci: Resmî burslu, kısmi resmî burslu ve resmî burssuz öğrenciyi,

h) Öğrenim seviyesi: Yurt dışında dil öğrenimi, yüksek lisans, doktora öğrenimini,

ı) Resmî burslu öğrenci: Yurt dışına mecburî hizmet karşılığında lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenime gönderilen ve öğrenim masrafları Bakanlık veya adına öğrenim görülen kurum ya da kuruluşça karşılanan öğrenciyi,

i) Resmî burssuz öğrenci: Resmî burslu veya kısmi resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken esas öğrenimin tamamlanması veya geri çağrılma hâllerinde yurda dönüş ulaşım ücreti; öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil eden hastalığın tedavisi için yurda dönüş ulaşım ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin ulaşım ücreti; öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil eden ve öğrencinin ödeme gücünü aşan, acil ve mahallinde tedavi zorunluluğu bulunan hastalık hâllerindeki tedavi ücreti; ölüm hâlinde cenazenin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları, gerekli hâllerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişi veya refakatçinin ulaşım ücreti ile benzer nitelikteki giderler hariç olmak üzere çeşitli nedenlerle kendisi için herhangi bir ödeme yapılmayan öğrenciyi,

j) Yönetmelik: Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliği,

k) Yurt dışı akademik danışman: Öğrencilerin meslekî gelişimini izlemek, alınacak dersler, tez çalışmaları ve akademik süreçlerle ilgili konularda bilgilendirme ve önerilerde bulunmak üzere yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen en az doktora derecesine sahip öğretim elemanını,

l) Yurt dışı temsilciliği: Türkiye Cumhuriyeti eğitim müşavirliğini, eğitim ataşeliğini, bunların bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya konsolosluğunu,

m) Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı lisans ve ön lisans öğrenimi ile lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimi ile en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim ve öğretimin tümünü,

ifade eder.

Yolluklar

MADDE 5- (1) Her öğrenim seviyesinde bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık ve kurumlar hesabına resmî burslu statüde yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt dışında görecekleri dil, yüksek lisans veya doktora öğrenimi için öğrenime başlarken yurt dışına gidişte ve öğrenimini tamamladıktan sonra yurda dönüşte kullanılmak üzere gidiş-geliş ekonomi sınıfı uçak, tren veya otobüs bileti ücretleri ile direkt uçuşlara ulaşım için zorunluluk arz eden şehirlerarası tren veya otobüs bileti ücretleri öğrencilerin bağlı bulundukları bakanlık/kurumca karşılanır. Uçak bileti bedelinin ödenmesinde bilet veya Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletinin ödeme belgesine eklenmesi gerekir.

(2) Başarısızlık durumu hariç olmak üzere öğrenim ülkesi veya şehri değiştirilen resmî burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden, kurum öğrencilerinin bu kapsamdaki giderleri ise kurumlarınca karşılanır.

(3) Yurt dışındaki lisans öğrenimini tamamlayıp yüksek lisans öğrenimi için veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayıp doktora öğrenimi için başka bir şehirdeki üniversiteye giden resmî burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret, müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden ödenir. Kurum öğrencilerinin bu tür harcamaları ise ilgili kurumca karşılanır.

(4) Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmî burslu öğrencilere Türkiye’ye dönebilmeleri için istemeleri hâlinde müşavirlik/ataşelik onayı ile uçak bileti temin edilir ve ücreti müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden kurum öğrencilerinin ücreti ise bağlı olduğu kurumca ödenir.

(5) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.

Yurt içi aylığı

MADDE 6- (1) Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans öğrencileri için 1.550 TL, lisansüstü öğrencileri için 3.100 TL’dir.

(2) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; aylık burs miktarı, ilgili ayın gün sayısına bölünerek hesaplanır. Yurt içinde dil öğrenimi gören öğrencilerden öğrenimini tamamlayanların aylık bursları öğrenim süresinin ay içerisinde sona ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir.

(3) Yurt dışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden, yurt dışına gönderilinceye kadar kazanmış oldukları hazırlık sınıfları dâhil olmak üzere üniversitelere devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla lisans seviyesinde yurt içi bursu ödenir.

(4) Resmî burslu lisans öğrencilerinin yurt içi aylık bursları, taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla dil öğrenimine veya kazandıkları programdaki esas öğrenime başladıkları tarihe kadar ödenir.

(5) Bakanlık kararı ile geçici bir süre için Türkiye’de tedavi edilmek veya tez çalışmalarında bulunmak üzere yurda gelmeleri uygun görülen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu, bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden; Türkiye’de bir defada veya fasılalı olarak aynı eğitim-öğretim yılında toplam iki aydan fazla kalmaları hâlinde ise ikinci ayın bitiminden itibaren yurt içi aylık burs miktarı üzerinden ödeme yapılır.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışırken 1416 sayılı Kanun kapsamında aylıksız izinli olarak öğrenimlerini sürdüren öğrenciler hariç olmak üzere öğrenimlerini veya stajlarını bitirip yasal süre olan iki ay içerisinde yurda dönerek zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını isteyen resmî burslu öğrencilere, 1416 sayılı Kanun uyarınca, yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep edenlere, görev talep tarihi ile atamalarının onaylandığı tarih arasında, 90 günden fazla olmamak üzere yurt dışında öğrenim gördükleri ülke için ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısı kadar aylık ödeme yapılır. Ödemede ilk defa göreve başlama tarihi, kurun hesaplanmasında ise öğrencinin görev talep dilekçesini verdiği günün döviz satış kuru esas alınır. Verilen burs ödül niteliğinde olup mecburi hizmete sayılmaz. Ancak, öğrencinin görev talep ettikten sonra tazminata geçmesi hâlinde borcuna sayılır.

Yurt dışı aylığı ve ek ödeme

MADDE 7- (1) Yurt dışına gönderilen resmî burslu öğrencilerden talepte bulunanların ilk iki aylık bursu peşin olarak ödenir. Bu iki aylık burs, öğrencilerin öğrenime başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren iki aylık bursunu karşılamak üzere verilir. Ayrıca öğrenime başladıkları tarih ile ilk aybaşı arasındaki süre için de kısıtlı burs ödenir. Kısıtlı burs ve ek ödenek, öğrencinin öğrenime başlama yazısı Bakanlığa veya adına öğrenim gördüğü kuruma ulaştığında verilir. Burs başlama tarihinin belirlenmesinde öğrencilerin fiilen öğrenime başlama tarihi esas alınır; ancak yurt dışına çıkan öğrencilerden eğitim gördüğü kurumca zorunlu oryantasyon programına tabi tutulanların burs başlama tarihi oryantasyon eğitimine başladığı tarih olarak esas alınır.

(2) Bir üst öğrenime devam edecek veya ülke değişikliği yapacak resmî burslu öğrencilerin istemeleri hâlinde gidecekleri ülke için ilk iki aylık avans işlemi yapılabilir. Ancak, okul değişikliği yapacak öğrenciler, okullarından herhangi bir borç ya da alacaklarının olup olmadığına dair okul yazısı ve en son aldığı aylığı belirten bir yazıyı müşavirlik/ataşelik, konsolosluk ve Bakanlığa iletmekle yükümlüdürler. Yüksek lisans veya doktora öncesinde hazırlık öğrenimi görecek öğrenciler için hazırlıktan yüksek lisans veya doktora öğrenimine geçişte avans uygulaması yapılmaz.

(3) Yurt dışında lisans öğrenimi gören resmî burslu öğrencilere Ek-1 (I) numaralı cetvel, dil ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik) öğrenimi gören resmî burslu öğrencilere Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden aylık burs ödemesi yapılır.

(4) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; aylık burs miktarı, ilgili ayın gün sayısına bölünerek hesaplanır.

(5) Ödemeleri Bakanlıkça yapılan resmî burslu statüde öğrenim gören öğrencilerin aylık bursları avans/kredi açılmadan müşavirlik/ataşelik resmî hesaplarına; müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerde ise öğrencilerin şahsi hesaplarına aktarılacak şekilde Bakanlıkça işlem yapılır.

(6) Lisans öğrenimini tamamlayan resmî burslu öğrencilere, lisansüstü öğrenime başladıkları tarihten itibaren Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden ödeme yapılır.

(7) Resmî burslu öğrencilere, kitap, defter, kırtasiye ve benzeri giderlerini karşılamak üzere aylık burs tutarının on ikide biri tutarında her ay ek ödenek olarak verilir.

(8) Resmî burslu öğrencilere aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar, Ek-1 (I) ve (II) numaralı cetvellerde yabancı para cinsinden gösterilmiştir. Buna göre;

a) Yurt dışına gönderilecek öğrencilerin ilk iki aylık bursları o günkü döviz satış kuru üzerinden; halen yurt dışında öğrenim görmekte olan resmî burslu öğrencilerin aylık bursları ve diğer ödemeleri ise ödemenin yapıldığı tarihten önceki ayın son iş günündeki döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.

b) Resmî burslu öğrencilerden Türkiye’de peşin ödenen ilk iki aylık bursunu dövize çevirenler ile müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkeler için; okul ödemesi şahsi hesaplarına yapılanlara, tahakkuk tarihindeki döviz satış kuru ile cari efektif satış kuru arasındaki fark da ilgili kurumca ödenir.

(9) Yurt dışında öğrenim görmekte iken resmî burslu statüde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yurt dışı aylık bursları ve diğer harcamaları taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla resmî burslu öğrenciliğe hak kazandıkları tarih itibarıyla ödenir.

(10) Yurt dışında öğrenim görmekte iken, zorunlu hallerde Bakanlık kararı ile geçici süre için yurda çağrılan resmî burslu öğrencilerden, tekrar yurt dışına çıkıp öğrenimlerine devam etmelerine karar verilenlere ilk iki aylık bursları peşin olarak verilebilir.

(11) Yurt dışında dil, hazırlık, yüksek lisans veya doktora öğrenimi gören resmî burslu öğrencilerin aylık bursları, öğrenim süresinin ay içerisinde sona ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; yüksek lisans veya doktora öğrenimine başladıkları tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir. Bu öğrenim seviyelerine bağlı uzatım sürelerinde de aynı esaslara göre işlem yapılır.

(12) Yalnız yüksek lisans öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilenlerden başarılı olup doktora yapmasına izin verilenlerin aylık bursları ise yüksek lisans öğrenim süresinin ay içerisinde sona ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; doktoraya başladıkları tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir ve kendilerinden bununla ilgili taahhüt ve kefalet senedi alınır. Ancak, on birinci fıkra ile bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerde aynı ay içerisinde hem yüksek lisans hem de doktora için ayrı ayrı burs ödenmez.

(13) Resmî burslu öğrencilere döviz kuru, döviz cinsi değişikliği ile aylık burs artış farkından dolayı eksik ödeme yapılmış ise aradaki fark ilgili kurumlarca ödenir, fazla ödeme yapılmışsa ilgili kurum tarafından kesilir.

(14) Bursların öğrencilere fazla ödenmesi durumunda, bu durum öğrencilere tebliğ edildikten sonra, fazla ödenen bursların öğrenciler tarafından iade edilmesi zorunludur. Ancak, öğrenime devam edecek öğrenciler için fazla ödenen bursları, alacakları burslarına mahsup edilir. Burslar TL cinsinden iade edilecekse, öğrencilerin iade için ödemeyi yapacağı tarihteki günün efektif döviz satış kuru esas alınarak hesaplanır.

(15) Öğrencilerin askerlik hizmetlerini yaptıkları süre ile resmî burssuz ve burssuz izinli sayıldıkları bekleme sürelerinde burs ödenmez.

(16) Müşavirlik/ataşelikten veya Bakanlıktan izin almadan yurda dönen resmî burslu öğrencilerin bursları kesilir.

(17) Kurumlar adına yurt dışında yüksek lisans öğrenimi gören ve eğitimlerini tamamlayan öğrencilere alanlarında eğitim gördükleri konularla ilgili olmak ve süresi üç ayı aşmamak üzere bulundukları ülkelerdeki kurum veya kuruluşlarda teknik bilgi ve görgülerini artırmak üzere staj yapmalarına eğitim müşavirlik/ataşelik teklifi üzerine ilgili kurumca izin verilebilir ve bu süre için öğrenciye bulunduğu ülkeye göre yurt dışı bursu verilebilir.

(18) Bu Tebliğin ekindeki listelerde yer almayan ülkelere öğrenci gönderilmesi hâlinde, bu ülkelerde verilecek burs miktarları, Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

(19) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.

Dil öğrenimi

MADDE 8- (1) 1416 sayılı Kanun uyarınca resmî burslu öğrenim hakkı kazananlardan yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu ve diğer öğrenim giderleri, Bakanlık bütçesinin Yurt Dışı Burslar tertibinden ödenir. Kurum öğrencilerinin giderleri ise ilgili kurumlar tarafından karşılanır.

(2) Resmî burslu öğrencilerin 12 aya kadar olan yurt içi dil kurslarının ücretleri öğrencilerin ilgili kurstan aldıkları fatura beyanına göre ödenir. Öğrencilere ödenecek aylık dil kursu ücreti kursa katılım sağlanan takvim yılındaki aylık yurt içi burs miktarını geçemez.

(3) Dil öğrenimlerini yurt içinde yapacak olan resmî burslu öğrencilerin bursları, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktarlar üzerinden ödenir. Yurt içi aylığı, dil kursuna başlanılan tarihten itibaren dil kursunun bitimini takip eden aybaşına kadar kesintisiz olarak ödenir.

(4) Yurt içi dil kursları kapsamında öğrenim gören öğrencilere talep etmeleri halinde yurt içi bursu ödenmeden yalnızca kurs ücretleri ödenebilir.

(5) Dil öğrenimlerini tamamlayarak esas öğrenime başlayan ve yurt dışı akademik danışman/okul tarafından dil dersi almaları zorunlu tutulan veya zorunlu hallerde yurt dışı temsilciliklerinden alınan yazıyla bu durumu belgelendiren resmî burslu öğrencilerin sadece bir dönem bir dil dersinin ücreti öğrencilerin bağlı oldukları bakanlık/kurumca karşılanır. Ancak, öğrenim göreceği alan gereği veya okul tarafından şart koşulduğu için ikinci bir dil öğrenme zorunluluğu olan ve bu durumu yurt dışı akademik danışman/okul veya zorunlu hallerde yurt dışı temsilcilikleri tarafından belgelendirilen öğrencilere, esas öğrenim öncesinde veya esas öğrenim süresi içerisinde (bir yılı geçmemek üzere) görecekleri dil derslerinin ücreti öğrencilerin bağlı oldukları bakanlık/kurumca karşılanabilir. Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu kapsamdaki harcamaları Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca karşılanır.

(6) Öğrenim göreceği dil ve edebiyat ile ilgili bir bölümden mezun olan öğrencilere, anılan dil ile ilgili bir dil eğitimi verilmez veya bu amaçla herhangi bir ödeme yapılmaz.

Tez ve alan çalışmaları

MADDE 9- (1) Bakanlık, yükseköğretim kurumları veya öğrenim giderleri Bakanlıkça karşılanan kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden tezi ile ilgili alan çalışması yapmaları veya seminer, konferans gibi alanıyla ilgili bilimsel bir toplantıya katılmaları ya da sanat dallarında öğrenim görenlerin eğitim, konser, sergi, müze, opera ve benzeri bir sanatsal faaliyete gitmeleri öğrenim gördükleri eğitim kurumunca/yurt dışı akademik danışmanınca zorunlu görülen öğrencilere, en az bir ay önceden başvurmaları halinde yurt dışı temsilciliklerince izin verilebilir ve bunların durumları Bakanlığa bildirilir. Öğrencilerin yapılan çalışmaları belgelendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen ya da yurt dışı temsilciliğince onaylanmayan çalışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler kendilerine yapılmış olan harcamaları geri ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim giderleri kurumlarınca karşılanan öğrencilerin bu kapsamdaki izinleri adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça verilebilir ve bunların durumları Bakanlığa bildirilir.

(2) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden tez veya teziyle ilgili alan çalışmasına ilişkin detaylı çalışma programını, çalışma tarihinden en az bir ay önceden müşavirlik/ataşeliğe sunan ve izin verilen öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora için her öğrenim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere gidiş-dönüş uçak bileti bedeli Bakanlık/müşavirlik/ataşelik veya ilgili kurumca karşılanır. Çalışmanın yapılacağı ülkede iki aydan fazla kalınması hâlinde bu ülkenin burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır. Ayrıca teziyle ilgili çalışma yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre belgelendirilmiş tren, otobüs ve uçak bileti ücretlerinin tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme giderlerinin en çok bir aylık yurt dışı bursu kadar olan kısmı Bakanlık/müşavirlik/ataşelik veya ilgili kurumca ödenir.

(3) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden, tez konusu Türkiye ile mukayeseli bir çalışma olan ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye’den şahsen temini için yurda gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detay programını çalışma tarihinden bir ay önceden müşavirlik/ataşeliğe sunan ve izin verilenlere, lisans, yüksek lisans ve doktora için her öğrenim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere yurda geliş-dönüş uçak bileti bedeli ilgili kurumca karşılanır. Türkiye’de iki aydan fazla kalmaları hâlinde yurt içi burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır. Ayrıca yurtta tezle ilgili çalışma yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre Türkiye’deki belgelendirilmiş tren, otobüs ve uçak bileti ücretlerinin tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme giderlerinin en çok üç aylık yurt içi bursu kadar olan kısmı bağlı bulunduğu kurumca ödenir.

(4) Tezi veya alanı ile ilgili, seminer, konferans, toplantıya katılmak isteyenler ile sanat dallarında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden konser, sergi, müze, operaya gitmek isteyenlerin en az bir ay önceden müşavirlik/ataşeliğe başvurmaları ve öğrenim durumunun uygun görülmesi, temsilcilik tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla varsa gidiş-dönüş uçak, otobüs, tren gibi ulaşım araçlarına ilişkin yol ücreti, katılım veya giriş ücretleri ile öğrenim gördüğü ülkenin yurt dışı aylık burs miktarının %5’i kadar konaklama ücreti fatura ibraz etmeleri kaydıyla adına öğrenim gördükleri müşavirlik/ataşelik/bakanlık/kurum tarafından ödenir. Ancak, öğrencinin öğrenim süresi boyunca katıldığı toplam dört seminer, konferans veya toplantı için ödeme yapılır. Sanat dalında öğrenim gören öğrenciler için alanıyla ilgili yılda toplam altı konser veya opera bileti ücreti ödenir. Bu fıkra hükümlerine uygun olarak başka bir ülkeye gitmesine izin verilen öğrencilerin, acil haller kapsamına giren hastalık veya kazalar neticesinde görecekleri ve sağlık sigortası veya mahalli ödeme yerlerince karşılanmayan tedavilerine ilişkin giderler Bakanlık/kurumca karşılanır. Öğrencilerin yapılan çalışmaları katılım belgeleri ile birlikte belgelendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen ya da yurt dışı temsilciliğince onaylanmayan çalışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler kendilerine ödeme yapılmış olsa bile yapılan harcamaları geri ödemekle yükümlüdürler. Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu kapsamdaki harcamaları Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca karşılanır.

(5) Resmî burslu öğrencinin öğrenim gördüğü alan gereği yapılması zorunlu olan arazi çalışmalarındaki ulaşım, konaklama ve katılım giderleri öğrencilerin bağlı oldukları kurumca karşılanır.

(6) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu ve kısmi resmî burslu öğrencilere tez masrafı olarak tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler için harcama belgesine dayandırılması şartıyla en fazla 1 aylık yurt dışı burs miktarı kadar ödeme müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden yapılır.

(7) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.

Sağlık giderleri

MADDE 10- (1) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışında sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup sigorta ücretleri ile sağlık sigortasının veya mahalli ödeme imkânlarının kapsamı dışında kalan sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca ödenir. Yaptırılacak sigortanın standart nitelikte olması esas olup zorunlu sağlık sigorta bedeli her eğitim-öğretim yılı için öğrenim durumuna göre lisans öğrencileri veya lisansüstü öğrenim gören öğrenciye ödenen yurt dışı bursunun bir aylık tutarının 1,5 katını aşamaz.

(2) Bakanlıklar ve kurumlar adına yurt dışına gönderilen resmî burslu öğrencilerin kaza/hastalık sebebiyle yurt dışında veya yurt içinde tedavi edilmeleri hâlinde; bu maddedeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla yurt dışında yaptırılmış olan ve sağlık sigortası kapsamı dışında kalan muayene ve tedavi masrafları ile yurt içindeki muayene ve tedavi masrafları, ölümleri hâlinde cenazelerinin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları ile gerekli görüldüğü hallerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişinin yol giderleri bağlı bulundukları kurumca ödenir. Ancak, yurt içinde meydana gelen trafik kazaları sebebi ile oluşacak tedavi giderleri için herhangi bir ödeme yapılmaz.

(3) Resmî burslu öğrencilerden geçirmekte oldukları rahatsızlıkları nedeniyle derhâl yurda dönmeleri gerekli görülenlerin dönüş uçak bileti ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin gidiş-dönüş uçak bileti ücreti ilgili kurumca ödenir.

(4) Yurt dışında öğrenim görürken rahatsızlanan ve rahatsızlığı nedeniyle öğrenim kurumuna devam edemeyen resmî burslu öğrencilerin, tedavilerinin iki aydan fazla süreceğinin tespit edilmesi ve hastane giderlerinin sigortasınca ödenmemesi hâlinde, hastane/üniversite, sağlık merkezi yetkililerinin onayı alınarak tedavileri yurtta yaptırılır. Tedavi için yurda gelmeleri müşavirlik/ataşelikçe uygun görülen öğrencilerin, yurt dışında öğrenim görmekle ilgili hakları saklı tutulmak kaydıyla en fazla altı aya kadar olan yurt içi tedavi giderleri, ayrıca Türkiye’deki ikamet ve tedavi yerlerine kadar geliş ve tedavi sonucunda öğrenim yerine dönüş yol giderleri ile zaruri hallerde hasta öğrenciye refakat edecek olanın yol giderleri bağlı bulunduğu kurumca ödenir. Yurt dışında rahatsızlanarak tedavilerinin yurt dışında yapılmasının zorunlu olduğunu belgelendirenlere raporlu olduğu sürelerde yurt dışı aylığı ödenir.

(5) Bu madde kapsamı çerçevesinde tedavi için yurda gelen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden, iki aydan fazla kalmaları hâlinde üçüncü ayın başından itibaren yurt içi burs miktarı üzerinden ödenebilir.

(6) Resmî burslu öğrencilerin, sağlık sigortası dışında kalan sağlık giderlerinin kurumlarınca ödenebilmesi, tedavinin o ülkedeki memurların mahalli usulüne uygun olarak yaptırıldığının misyon şeflikleri tarafından onaylanmasına bağlıdır.

(7) Alan çalışması, tez çalışması, izin ve tedavi gibi sebeplerle Türkiye’de geçici süre bulunmasına izin verilen öğrencilerin sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca karşılanır.

(8) Resmî burslu öğrenciler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış sağlık hizmeti sunucuları ile sınırlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Yurt içinde, ayakta veya yatarak tedavi görenler için ödenecek tedavi bedeli, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan kapsam ve birim fiyatlar esas alınarak öğrencinin bağlı olduğu bakanlık/kurum tarafından ilgili sağlık hizmeti sunucusuna ödenir. Bakanlık/kurum, öğrencinin tedavisini gerçekleştirmesi için öğrenci belgesi verir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının sunmuş oldukları hizmete ilişkin masrafların tamamının öğrenci tarafından hastaneye ödenmesi hâlinde ise 5510 sayılı Kanuna göre belirlenecek kapsam ve birim fiyatlara uygun olarak hesaplanacak tutar öğrencinin kendisine ödenir. Özel sağlık hizmet sunucularındaki tedavi giderlerinin ödenebilmesi için kamu sağlık hizmet sunucularından alınacak sevk ile tedavi olunması gerekir.

(9) Resmî burslu öğrencilerin, yurt dışında sağlık sigortası tarafından veya mahalli ödeme yerlerince bedeli karşılanmayan ilaç masrafları, bu ilaçların usulüne uygun olarak yapılmış bir sevk işlemi sonrasında reçete edilmiş olması hâlinde ödenir. Yurt içinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete edilen ilaçların bedeli, katılım payı alınmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre belirlenmiş usul ve esaslar ile birim fiyatlara uygun olarak ödenir.

(10) Yurt dışı diş tedavilerinde kıymetli madenler ve porselenle yapılan işlemler hariç olmak üzere muayene, diş eti tedavisi ve bakımı, diş çekimi, dolgu, röntgen, tomografik diş röntgeni, kaplama, kanal tedavisi, protez tamirleri ve çene defektlerine yapılan müdahalelerle diğer cerrahî müdahale ücretleri ödenir. Yurt dışında yaptırılan diş tedavileri için ödenecek tutar, öğrenim süresince bir aylık yurt dışı burs miktarını geçemez. Bu madde hükümlerine göre yurt içinde yaptırılan diş tedavilerine ait giderler ise katılım payı alınmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre belirlenen usul ve esaslar ile birim fiyatlar çerçevesinde ödenir.

(11) Çerçeve ve cam ücretlerinin toplamı olarak gözlük için ödenen miktar, yurt içinde bir aylık yurt içi burs tutarının %20’sini, yurt dışında ise bir aylık yurt dışı burs tutarının %10’unu geçemez. Faturalar Bakanlık/müşavirlik/ataşelik/kurumlarca ödenir.

(12) Yurt içinde dil öğrenimi gören öğrenciler hakkında 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümleri uygulanır.

(13) Resmî burslu öğrencilerin 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının; bu öğrencinin bulunduğu ülkede 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamına giren sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin tamamı, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı ve ek 4 üncü maddesinde yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde bağlı bulundukları kurumca ödenir.

(14) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.

Mecburi hizmet süresi

MADDE 11- (1) Yurt içi öğrenimde mecburi hizmet süresi, okul ödemeleri ve/veya aylık yurt içi burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim süreleri kadar hesaplanır.

(2) Yurt dışı öğrenimde mecburi hizmet süresi, okul ödemeleri ve/veya aylık yurt dışı burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim sürelerinin iki katı olarak hesaplanır.

(3) Resmî burslu öğrencilerden, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla karşılıksız burs veya asistanlık ücreti sağlayarak kısmi resmî burslu statüye geçen öğrencilere, yükseköğretim kurumu veya bu kurum aracılığıyla aylık burs veya asistanlık ücreti olarak transfer edilecek miktarların Ek-1 (I) ve (II) numaralı cetvellerdeki yabancı para cinsinden az olması durumunda aradaki fark öğrencinin isteğine bağlı olarak Bakanlıkça tamamlanır. Bu durumda da öğrenci bursunu tam almış sayılarak o ay için iki ay mecburi hizmet hesaplanır.

(4) Yurt dışında resmî burssuz bulunulan süreler için mecburi hizmet hesaplanmaz.

(5) Yurt dışında öğrenim görerek yurda görev talep etmek üzere dönen öğrencilerin mecburi hizmetlerine esas aylığı, derecesini aldığı tarihin ay sonuna kadardır. Ancak, mezuniyet işlemlerinin tamamlanması ve belge düzenlenmesi nedeniyle yurt dışında beklenmesi hâlinde mecburi hizmetine esas aylığı, derecesini aldığı tarihten bir ay sonraki tarihe kadar uzatılabilir.

Sınavlar

MADDE 12- (1) Resmî burslu öğrencilerin girecekleri yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of English as a Foreign Language ve buna benzer sınavlar) ile yetenek ve mesleki yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test ve buna benzer sınavlar) en fazla dört adedinin bedeli ödenir.

(2) Sınav ücretlerinin ödenebilmesi için fatura veya çek, öğrenci adına düzenlenmiş kredi kartının banka onaylı ekstresi veya banka onaylı internet çıktısı, öğrenci adına düzenlenmiş kartın banka onaylı hesap dökümü veya banka onaylı internet çıktısı; anne, baba veya eşin hesabından öğrenci adına düzenlenmiş ek kartın banka onaylı ekstresi veya banka onaylı internet çıktısı, banka onaylı alındı belgesi gibi ödeme belgeleri ile sınav sonuç belgesinin dilekçeye eklenmesi gerekir. Bu fıkraya uygun olarak düzenlenmeyen belgeler için ücret ödenmez. Sınav ücretlerini anne, baba veya eşin banka hesabından veya kredi kartından ödeyen öğrencilerin (ödeme işlemini gerçekleştiren banka veya kurum tarafından onaylanmış) bu ödemelerin kendileri adına ve sınav ödemesi olarak yapıldığını gösterir belgeler ile sınav sonuç belgesini ibraz etmeleri hâlinde yaptıkları harcamalar kendilerine ödenir.

Okul başvuruları

MADDE 13- (1) Resmî burslu öğrencilerin, kabul almak üzere bütün öğrenim seviyeleri süresince dört üniversiteye kadar başvuru ücreti bedeli, başvuru yaptığını ve ödeme işlemini gerçekleştirdiğini belgelendirmeleri kaydıyla kendilerine ödenir.

(2) Resmî burslu öğrencilerin kabul almak üzere üniversitelere başvururken üniversitelere gönderdikleri diploma, transkript, garanti belgesi evraklarının gönderilmesiyle ilgili olarak bütün öğrenim seviyeleri süresince dört adet gönderim ücreti öğrencilerin bağlı oldukları kurumca karşılanır.

(3)  Esas öğrenim için başka şehir/ülkedeki üniversitelerden başvuru, giriş sınavı veya kayıt konusunda bizzat görüşmek üzere davet aldığını yurt dışı akademik danışman/okul veya zorunlu hallerde yurt dışı temsilciliklerinin yazısıyla belgelendiren resmî burslu öğrencilere en fazla iki üniversiteye gidiş-dönüş için uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına ilişkin yol masrafı müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerinin masrafı ise bağlı olduğu kurumca karşılanır. Öğrencinin bu daveti yurt dışı akademik danışman/okul veya zorunlu hallerde yurt dışı temsilciliklerinin yazısıyla Bakanlığa belgelendirmesi hâlinde ülke içi iç hat ve Türkiye’ye gelişi bağlantılı uçuş olarak Bakanlık öğrencilerinin masrafı Bakanlıkça, kurum öğrencilerinin masrafı ise kurumca verilebilir.

(4) Başvuru ücretlerinin ödenebilmesi için başvuru yapıldığını gösterir belge ile çek, öğrenci adına düzenlenmiş kredi kartının banka onaylı ekstresi veya banka onaylı internet çıktısı, öğrenci adına düzenlenmiş kartın banka onaylı hesap dökümü veya banka onaylı internet çıktısı; anne, baba veya eşin hesabından öğrenci adına düzenlenmiş ek kartın banka onaylı ekstresi veya banka onaylı internet çıktısı, banka onaylı alındı belgesi gibi ödeme belgeleri ile sınav sonuç belgesinin dilekçeye eklenmesi gerekir. Bu fıkraya uygun olarak düzenlenmeyen belgeler için ücret ödenmez. Başvuru ücretlerini anne, baba veya eşin banka hesabından veya kredi kartından ödeyen öğrencilerin (ödeme işlemini gerçekleştiren banka veya kurum tarafından onaylanmış) bu ödemelerin kendileri adına ve başvuru ödemesi olarak yapıldığını gösterir belgeleri ibraz etmeleri hâlinde yaptıkları harcamalar kendilerine ödenir.

Vize ve oturumlar

MADDE 14- (1) Yurt dışına öğrenime gönderilen resmî burslu öğrencilerin dil, yüksek lisans veya doktora öğrenimi görecekleri ülkeden vize alabilmeleri için o ülkenin temsilciliklerine ödemeleri zorunlu olan vize harçları ile ABD tarafından vize alınması sırasında zorunlu tutulan SEVIS ücreti her takvim yılında bir kereye mahsus olarak Bakanlık veya adına öğrenim gördüğü kurumca karşılanır. Ancak, aynı yıl içerisinde bir öğrenim seviyesinden diğer bir öğrenim seviyesine geçişlerde zorunlu tutulan vize ve SEVIS ücreti de tekrar ödenebilir. Ayrıca vize randevusu ve vize posta gideri için ödenen ücretler de ödenir.

(2) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerin bulundukları ülkelerde kalabilmeleri için zorunlu olarak ödemeleri gereken oturum izni, polis kayıt ücreti ve benzeri ödemeleri Bakanlık veya adına öğrenim gördüğü kurumca karşılanır.

(3) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışına ilk çıkışlarında ödedikleri pasaport cüzdan bedeli öğrencilerin bağlı bulunduğu bakanlık/kurum tarafından karşılanır.

(4) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.

Okul ücretleri

MADDE 15- (1) Yurt dışında öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin okul ve öğrenimleriyle ilgili okul tarafından gerekli görülen ve Bakanlık tarafından onay verilen her türlü masrafları öğrencinin bağlı bulunduğu bakanlık/kurumca ödenir. Ancak, öğrencilerin öğrenimleri sırasında bizzat sahip olmalarında, kullanmalarında zorunluluk bulunduğu okullarınca bildirilen her türlü araç-gereç, atölye ve laboratuvar çalışmalarının gerektirdiği maddelerin satın alınması veya kiralanması gibi masraflar, bunların 7 nci maddenin yedinci fıkrası uyarınca verilen ek ödenekten karşılanması gereken giderler kapsamında bulunmaması, alınan malzemenin demirbaş özelliği taşımaması, müşavirlik/ataşeliğe başvurmaları, öğrenim durumunun uygun görülmesi ve temsilcilikler tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla müşavirlik/ataşelik/Bakanlık adına öğrenim gördükleri kurum tarafından ödenebilir.

(2) Öğrencilerin yurt dışındaki okul ücretlerinin ödenmesinde; park ücreti, ulaşım ücreti, konaklama ücreti ile gecikme faizi kesinlikle karşılanmaz.

(3) Okul ücretleri ilgili dönemin bütünü dikkate alınarak ödenir.

(4) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin, okul ücretini gösterir fatura ya da okul ücretini gösterir resmî belge asılları ile bu belgelerin Türkçe çevirilerini bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatıp Bakanlığa/kuruma üst yazı ile göndermeleri hâlinde okul ücretleri öğrencilerin yurt içi veya yurt dışı hesaplarına aktarılır.  Ödemenin okul ücretini gösterir resmî belgeye göre yapıldığı durumda sonradan alınan faturanın ödeme tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir. Faturanın süresinde gönderilmemesi halinde tutarı, ilgili öğrenciye borç çıkarılır.

(5) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.

Diğer hususlar

MADDE 16- (1) Öğrencilerin resmî burssuz oldukları dönemde kendileri için herhangi bir ödeme yapılmaz.

(2) Giderleri adına öğrenim gördükleri kurumlarca karşılanan öğrencilerin okul ödemeleri ile öğrencilere yapılacak diğer ödemelere ilişkin fatura ve diğer ödeme belgelerinin doğrudan ilgili okul veya kişi tarafından müşavirlik/ataşeliğin onayı olmaksızın ilgili kuruma gönderilmesi, kurum tarafından ödemenin yapılması ve sonuçtan müşavirlik/ataşeliğin bilgilendirilmesi gerekir.

(3) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yaptırdıkları taahhüt ve kefalet senetlerinin düzenlenmesine; devam eden öğrencilerin yaptırdıkları taahhüt ve kefalet senetlerinin düzenlenmesine ilişkin noter masrafları öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır. Masrafları kurumlar tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafı, kurumun uygun görmesi hâlinde kurum tarafından ödenebilir.

(4) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin sağlık raporu almak için hastaneye ödedikleri rapor ücreti öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır. Masrafları kurumlar tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafı, kurumun uygun görmesi hâlinde kurum tarafından ödenebilir.

(5) Öğrenciler yapmış oldukları harcamaların iadelerini harcamanın yapıldığı tarihten başlayarak en geç 6 ay içerisinde talepte bulunabilir. Bu süre aşıldıktan sonraki talepler dikkate alınmaz.

(6) Haklarında tazminat kovuşturması kararı alınanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.

(7) Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerin etkin, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinden Bakanlık sorumludur.

Ödemeye esas belgeler

MADDE 17-  (1) Bu Tebliğ kapsamındaki harcamaların çek, kredi kartı, banka kartı veya banka hesabından aktarma suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, ödemenin yapılabilmesi için çek, öğrenci adına düzenlenmiş kredi kartının, banka kartının; anne, baba veya eşin hesabından öğrenci adına düzenlenmiş ek kredi kartının, banka kartının kartın banka onaylı ekstresi, banka onaylı internet çıktısı, banka onaylı hesap dökümü, banka onaylı alındı belgesi gibi belgelerden biriyle belgelendirilmesi gerekir. Harcamalarını anne, baba veya eşin banka hesabından veya kredi kartından yapan öğrenciler için de bu belgelendirmenin yapılması gerekir. Yapılan harcamaların öğrenciye ödenebilmesi için ayrıca bu belgelerle birlikte ödemenin hangi amaçla yapıldığını gösterir belgelerin de dilekçeye eklenmesi gerekir. Bu fıkraya uygun olarak düzenlenmeyen belgeler için ödeme yapılmaz.

(2) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin, bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.

Oryantasyon/bilgilendirme eğitimi ve toplantı faaliyetleri

MADDE 18- (1) Resmî burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere yönelik olarak yurt içinde oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantı faaliyetleri düzenlenebilir.

(2) Öğrenci yurt dışına gittiğinde gerekli görülmesi halinde, mahallindeki müşavirlik/ataşelik koordinesinde Bakanlıkça oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantıları yapılabilir.

(3) Bu madde kapsamda öğrencilere yönelik yapılacak harcamalar ile programa katılacak kişilerin masrafları ilgili bakanlık/müşavirlik/ataşelik/kurumca karşılanır.

Kesintiler

MADDE 19- (1) Bu Tebliğle öğrencilere gider karşılığında yapılan ödemeler, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre gelir vergisinden istisnadır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 20- (1) 26/5/2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan harcamaların öğrencilere geri ödenmesi ile ilgili süre hakkında 20 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğin 12 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasındaki süre uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Tebliğin;

a) Yurt içi ve yurt dışı aylık burslara ilişkin hükümleri, yayımını izleyen aybaşından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

Eki için tıklayınız