2023 yılı “Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Arttırılmasına” yönelik yapılan çalışma çerçevesinde, bölge idare mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-2’de; ilk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaçlar ve kararname kapsamına alınanlardan dolayı oluşacak muhtemel münhal yerler ise Ek-3’te ilan edilmiştir. Bölge idare mahkemelerinde talebe bağlı olarak yapılacak atamalardan dolayı münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak, tercihte bulunurken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Prensiplerin VI. maddesi kapsamında merkez nüfusu yedi yüz elli binin altında olan mahaller Ek-4’de gösterilmiştir.

Prensiplerin ilgili maddeleri gereğince re’sen kararname kapsamına alınanlar cep telefonlarına mesaj gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Bunun dışında talebe bağlı olarak atamaları değerlendirileceklere herhangi bir mesaj gönderilmeyecektir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımızın, durumlarını atanma talep formlarında gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

Atanma talep ekranı açılmış olup, atanma talebinde bulunacakların 07 Nisan 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu, Ek-5’te belirtilen yönteme uygun olarak mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

İlanın yapıldığı 04 Nisan 2023 tarihinden önce gönderilen atanma talepleri ile UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. 07 Nisan 2023 tarihinden sonra Hâkim ve Savcı Atanma Talep ekranı kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Atamalarda ilgililerin taleplerinin teşkilâtın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilebilmesi amacıyla, kararname kapsamına alınanların taleplerinde en az beş yer tercih etmeleri önem arz etmektedir.

İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği’ne uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın, atanma talep formları kararname bürosuna ulaştıktan sonra, 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Genel Sekreterliğimizin 29.11.2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda, tüm işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Talep ekranında yer alan; eş güncel meslek bilgisi, erkek meslektaşlar bakımından eşinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe ile kadın meslektaşlar bakımından kendisinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe bilgisi alanlarının doldurulması önem arz etmektedir. Bunun dışında meslektaşlarımızın kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hâl, eşi hâkim savcı, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

2023 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetki ilanına ilişkin takvim daha sonra ilan edilecektir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

EK-1: 2023 Yılı İdari Yargı Ana Kararname Prensipleri

EK-2: Bölge İdare Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-3: İlk Derece Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-4: Merkez Nüfusu Yedi Yüz Elli Binin Altında Olan Mahaller

EK-5: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

İDARİ YARGI 2023 YILI ANA KARARNAME PRENSİPLERİ

I- GENEL PRENSİPLER

1- 2023 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2023 tarihinin esas alınmasına,

2-  Eş olan idarî yargı hâkim ve savcıların atamalarının kıdemli olan eşin kıdemsiz eşe tâbi olacak şekilde yapılmasına, 

3-  Sürelerin hesaplanmasında yabancı dil eğitimi, askerlik, ücretsiz izin, avukatlık ve başka kurumlarda geçen süreler düşüldükten sonra meslekte fiilen geçen sürelerin esas alınmasına,

II- BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNE İLİŞKİN PRENSİPLER

1- Son görev yerinde çalıştığı süreye bakılmaksızın;

a)   Bölge idare mahkemesi başkanlığı ve daire başkanlıklarına, 2576 sayılı Kanun’un 3/E maddesi

uyarınca birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan idari yargı hâkim ve savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,

b)  Bölge idare mahkemesi üyeliklerine, 2576 sayılı Kanun’un 3/E maddesi uyarınca birinci sınıfa

ayrılmış olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olan idari yargı hâkim ve savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına, yeterli talep olmaması halinde bulunduğu mahalde en az üç yıldır görev yapanların önceki görev yerleri de dikkate alınarak bölge idare mahkemesi üyeliklerine atanması hususunda değerlendirme yapılacağından, bu kapsamda olup yerinde kalmak isteyenlerin gerekçeleri ile varsa mazeretlerini, atanma talebi olanların ise tercihlerini bildirmelerinin istenilmesine,

2-   Yasal mazereti bulunanlar hariç olmak üzere, bölge idare mahkemelerine daire başkanı olarak

atananlar için asgari hizmet süresinin dört yıl, üye olarak atananlar için üç yıl olarak uygulanmasına,

3-   Bölge idare mahkemesi daire başkanlığı ve üyeliklerine yapılacak atamalarda, hâlen bölge idare

mahkemelerinde görev yapanlara kadro ve ihtiyaç durumu da gözetilerek öncelik tanınmasına,

III- İLK DERECE MAHKEMELERİNE İLİŞKİN PRENSİPLER

1- a) Kura ile birinci bölgeye atananlardan, bu bölgede beş yıllık hizmet sürelerini dolduranların kararname kapsamına alınarak kadro ve ihtiyaç durumu gözetilmek suretiyle öncelikle üçüncü bölgelere, olmadığı takdirde ikinci bölgelere atamalarının yapılmasına, 

b) Ankara ve İstanbul ilk derece mahkemeleri dışındaki diğer birinci bölge yerlerde en az üç

yıldır görev yapanların başka bir birinci bölgeye atanma taleplerinin kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek değerlendirilmesine, 2- a) Kura ile ikinci bölgeye atananlar ile ikinci bölge yerlerde dört yılını dolduranların kararname

kapsamına alınarak, kadro ve ihtiyaç durumu gözetilmek suretiyle öncelikle üçüncü bölge yerlere, olmadığı takdirde birinci bölge yerlere atamalarının yapılmasına, 

b)                      Üçüncü bölgede görev yaptıktan sonra, ikinci bölgeye atanıp bu yerde üç yılını dolduranların

kararname kapsamına alınarak kadro ve ihtiyaç durumu gözetilmek suretiyle birinci bölgelere atamalarının yapılmasına,  

c)                       Birinci bölgede görev yaptıktan sonra, ikinci bölgeye atanıp bu yerde üç yılını dolduranların kararname kapsamına alınarak kadro ve ihtiyaç durumu gözetilmek suretiyle üçüncü bölgelere atamalarının yapılmasına,  3- Kura ile üçüncü bölgeye atananlardan bu yerde üç yılını dolduranlar ile son görev yeri üçüncü bölge olup bu yerde üç yılını dolduranların kararname kapsamına alınarak, kadro ve ihtiyaç durumu gözetilmek suretiyle üst bölgelere atamalarının yapılmasına,

4- 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler dikkate alınarak, 

a)        Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerinde görev yapan ve yukarıda belirtilen maddelere göre kararname kapsamında olmayanların talep etmeleri halinde kararname kapsamına alınarak, varsa daha önce tamamladıkları bölge hizmetleri, deprem bölgesindeki çalışma süreleri ile kadro ve ihtiyaç durumu gözetilmek suretiyle atamalarının yapılmasına,

b)       Bu mahallerde görev yapanların bir yıl süre ile yerinde kalmaları durumunda ikinci ve üçüncü

bölge görev sürelerini tamamlamış sayılmalarına, 

c)        Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerine atanmaya yönelik taleplerin, son

görev yerindeki süreye bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre değerlendirilmesine, bu mahallere atanacaklar bakımından bu bölgelerdeki görev süresinin iki yıl olarak belirlenmesine ve bu görev süresini dolduranların ikinci ve üçüncü bölge görev sürelerini tamamlamış sayılmalarına, 

5-                      Dördüncü maddede belirtilen mahaller dışında görev yapıp deprem nedeniyle birinci derecede

yakınını kaybedenlerden atanma talebinde bulunanların bu taleplerinin değerlendirilmesine,

6-                      Avukatlık mesleğinden hâkimliğe geçip meslekte henüz beş yılını doldurmayan ve prensibin ilgili maddelerine göre kararname kapsamında olanların, talepte bulunurken en son serbest avukat olarak bağlı oldukları baronun bulunduğu ili ya da fiilen avukatlık yaptıkları illeri tercih etmemelerine, dilekçelerinde en son serbest avukat olarak bağlı oldukları baro ve fiilen avukatlık yaptıkları mahalleri belirtmeleri gerektiğinin bildirilmesine,

IV- DANIŞTAYA İLİŞKİN PRENSİPLER

1-            Kararname kapsamında olmak kaydıyla 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nda aranan şartları

haiz olanlardan Danıştay Tetkik Hâkimliğine atanmak isteyenlerin terfi, sicil ve kıdem durumları dikkate alınarak atanma taleplerinin değerlendirilmesine,

2-            Danıştayda en az iki yıl süre ile tetkik hâkimliği görevi yapmış olanlardan ilk derece mahkemelerine atanmak isteyenlerin; varsa önceki görev yerleri ile terfi, kıdem ve Danıştayın ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanma talep formlarında belirttikleri mahallerle sınırlı olacak şekilde atanma taleplerinin değerlendirilmesine,

3-            Birinci sınıfa ayrılmış olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olan Danıştay Tetkik Hâkimlerinden, bölge idare mahkemesi üyeliklerine atanmak isteyenlerin taleplerinin atanma talep formlarında belirttikleri mahallerle sınırlı olacak şekilde değerlendirilmesine, 

V- ORTAK HÜKÜMLER

1-                      Mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacakların, mazeretlerine ilişkin bilgi ve belgelerini

eksiksiz olarak atanma talep formu ile birlikte göndermeleri gerektiğine,

2-                      Performans değerlendirmesi nedeniyle yapılacak atamalarda uygulanacak prensipler bakımından;

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 35. maddesinin 5. fıkrasındaki “Bölgelerde başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu belgelerle saptananların, o bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetinden yararlanılabilecek diğer bir bölgeye veya bulunduğu bölge seviyesinde bir yere naklen ataması yapılabilir.” hükmü ve aynı Kanun’un 46. maddesinin son fıkrasındaki “Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruşturma veya belgelerle anlaşılanlar, bölge ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetlerinden yararlanılabilecek diğer bir göreve atanırlar.” hükmü ile Yönetmeliğin 7. maddesinin b bendinin aynı mahiyetteki düzenlemesinden hareketle;  

a)        Yer değiştirme cezası alanların kesinleşme beklenmeksizin, kınama ve üzeri diğer disiplin

cezası alanların ise bu cezaları kesinleştikten sonra önceki görev yerleri ve aldığı disiplin cezasının türü dikkate alınarak bir başka yere atanmak üzere değerlendirilmelerine, 

b)       Yönetmeliğin 3. maddesindeki birinci bölgeye ilişkin hizmet süresi dikkate alınarak; hâlen

birinci bölgede görev yapanlardan, son görev yerine 2013 yılı ve öncesi atanıp da, 2018 yılı ve sonrasında yapılan denetimler neticesinde, son hâl kâğıdı “orta” veya son performans değerlendirme ve geliştirme formu sonuç raporu (PDGFSR) “gelişme gerekli” olan hâkimlerin birinci bölge olan bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,

c)        Son iki hâl kâğıdı/PDGFSR “orta/gelişme gerekli” veya son hâl kâğıdı/PDGFSR “zayıf/yetersiz” olan hâkimlerin bulundukları bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve mesleki kıdemine bakılmaksızın, durumlarının değerlendirilerek bulunduğu bölge seviyesinden bir alt bölgeye atanmalarına,

d)       Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun ilgili ilke kararları uyarınca; d-1) Birinci sınıf incelemesi sonucunda birinci sınıf olmamasına karar verilen hâkimlerin bir başka

yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine, 

d-2) Birinci sınıf olup üç yıllık incelemeleri sonucunda, “A” terfi eden veya terfiden geri

bırakılmasına karar verilen hâkimlerin bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,

e)        Haklarında soruşturma yapılan hâkimlerin o yerde göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve

itibarına ve hizmet gereklerine zarar vereceğine kanaat getirilmesi durumunda bir başka yere atanmak üzere kararname kapsamına alınmasına,

VI- DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN PRENSİPLER

1-      Erkek meslektaşların kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il; kadın meslektaşların ise bekârlar için

kendisinin, evli olanlar için evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il merkez nüfusunun yedi yüz elli binin altında olması halinde bu mahallerdeki ilk derece mahkemelerine atamalarının yapılmamasına,

2-      Hâlen görev yaptığı yere kararname ile atanmasının ardından, atandığı görev yerine

başlamadan, kendi talebi dışında Kurul tarafından önceki görev yerinde yetkili bırakılmasına karar verilen hâkimlerin, bu hususu atanma dilekçelerinde belirtmeleri halinde, yetkili olarak çalıştıkları sürenin sürekli olarak atandıkları yerdeki süreden sayılmasına,

3-      Bu özel prensipler dışındaki atamaların, İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak

Atama Yönetmeliği’nin genel hükümleri ve asgarî atama süreleri gözetilerek yapılmasına karar verilmiştir.