Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2023 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)’nde 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 122,93 (yüzde yüzyirmiiki virgül doksanüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

MADDE 3- (1) 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2023 ile 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin;

TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı

                            1.371

İkinci fıkrasındaki ceza miktarı

                            1.371

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

                            6.928

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı

(a) bendi

                    11.146.500

                            7.802

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı

                        694.259

                        156.051

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

                            1.371

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı

                        694.259

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları

                    34.713.433

                     3.471.329

Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları

                          34.701

                        694.259

                          69.411

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları

(a) bendi

                     1.114.650

                            1.114

(b) bendi

1. alt bent

                        702.229

2. alt bent

                          11.146

3. alt bent

                          78.025

4. alt bent

                          11.146

(c) bendi

                          11.146

On birinci fıkrasındaki ceza miktarı

                          69.411

On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı

(a) bendi

                          69.411

(b) bendi

                     1.388.526

(c) bendi

                          34.705

                        694.263

(ç) bendi

                          34.701

(d) bendi

                        347.128

(e) bendi

                        347.128

(f) bendi

                        173.553

(g) bendi

                          34.701

On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları

                          34.701

                        347.128

On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları

2.229.300

                        694.259

                          34.701

On beşinci fıkrasındaki ceza miktarları

                        178.344

                     6.687.900

On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

                            1.371

On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

 6.928 - 257.956

On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

 178.344 - 267.516.000

01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7392 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 6502 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 kapsamında, 6502 sayılı Kanunun söz konusu değişiklikten önceki düzenlemelerine göre idari para cezası uygulanması gereken durumlarda, 6502 sayılı Kanunun bu değişiklik öncesindeki 77 maddesinin;

TL

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

                            6.928

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları

                        138.843

                            6.928

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı

                        694.259

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarı

                     3.471.329

On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı

173.553

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.