Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2024 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)’nde 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 58,46 (yüzde ellisekiz virgül kırkaltı) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

MADDE 3- (1) 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2024 ile 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin;

TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı

2.172

İkinci fıkrasındaki ceza miktarı

2.172

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

10.978

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı

(a) bendi

17.662.743

12.363

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı

1.100.122

247.278

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

2.172

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı

1.100.122

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları

55.006.905

5.500.667

Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları

54.987

1.100.122

109.988

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları

(a) bendi

1.766.274

1.765

(b) bendi

1. alt bent

1.112.752

2. alt bent

17.661

3. alt bent

123.638

4. alt bent

17.661

(c) bendi

17.661

On birinci fıkrasındaki ceza miktarı

109.988

On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı

(a) bendi

109.988

(b) bendi

2.200.258

(c) bendi

54.994

1.100.129

(ç) bendi

54.987

(d) bendi

550.059

(e) bendi

550.059

(f) bendi

275.012

(g) bendi

54.987

On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları

54.987

550.059

On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları

3.532.548

1.100.122

54.987

On beşinci fıkrasındaki ceza miktarları

282.603

10.597.646

On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

2.172

On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

10.978-408.757

On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

282.603-423.905.853

01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7392 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 6502 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 kapsamında, 6502 sayılı Kanunun söz konusu değişiklikten önceki düzenlemelerine göre idari para cezası uygulanması gereken durumlarda, 6502 sayılı Kanunun bu değişiklik öncesindeki 77 maddesinin;

TL

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

10.978

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları

220.010

10.978

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı

1.100.122

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarı

5.500.667

On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı

275.012

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.