Teklif ile, kadının kendi soyadını kullanmasıyla ilgili düzenleme yapılması, annelere de baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi için dava açma hakkı verilmesi, evlatlığın nüfusta anne ve babası olarak evlat edinen kişilerin adının yazılmasıyla ilgili düzenleme yapılması,

idari yargıda temyizle ilgili düzenlemeler yapılması, birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım ödeneğinin oranıyla ilgili düzenleme yapılması, arabuluculuk görüşmelerine tarafların katılımının teşvik edilmesi, mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçuların arabuluculuk eğitimi almak şartıyla sınavsız olarak arabulucu olabilmesi,

hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinin uzlaştırma kapsamından çıkartılarak önödeme kapsamına alınması ve şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresinin 2 yılı geçmeyecek şekilde düzenlenmesi,

uzlaştırma yolunun etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılması ve uzlaştırmacıların sadece hukuk fakültesi mezunu olanlardan olabilmesi,

mahkemelerce şirketler hakkında kayyım atanmasına karar verildiği takdirde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanabilmesine imkân veren kanuni düzenlemenin süresinin uzatılması,

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı kapsamındaki hukuk alanlarının ve soru sayısının artırılması, hâkim ve savcı yardımcılığı mülâkatına çağırılacak aday sayısının azaltılması ve soru sorulacak hukuk alanlarının artırılması, açık artırma suretiyle yapılan e-satışlarda pey süresinin uzatılması,

trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satış usulünün kolaylaştırılması amaçlanmakta.

>> Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi tam metni için TIKLAYINIZ