Adalet Bakanlığından:

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “imza sirküsünü” ibaresi “sicil tasdiknamesini” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.