Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinden:

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI EKLEM SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Uluslararası Eklem Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Uluslararası Eklem Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Uluslararası Eklem Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini,

e)Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; tarafsız ve bilimsel bir eşgüdüm yaklaşımı temelinde, ortak akıl ve katılımcılık ilkeleriyle sağlık politikaları konusunda; yenilikçi ve iyileştirici çözümleri tartışmaya açmak, bu hususlarda model üretmek, araştırma yapmak, proje geliştirmek, donanımlı insan kaynağı yetişmesine katkı sağlamak, oluşan bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası iş birliği içinde toplantı ve yayınlar yaparak ilgili karar vericilerle paylaşmak amaçlarına hizmet ve öncülük etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite ve sağlık ile ilişkili tüm alanlarda iş birliği halinde; kaliteli, kanıta dayalı, maliyet etkili olarak toplumun sağlık düzeyini yükseltmeye odaklı politikalar geliştirmek.

b) Hizmet sunumu, finansman, örgütlenme, mevzuat ve yönetim gibi sağlık politikası ile ilgili konularda çalışmalar yapmak.

c) Merkezin amacı kapsamında veri toplamak, analiz etmek ve araştırma yapmak.

ç) İlgili mevzuat kapsamında başta eklem hastalıkları ve cerrahileri alanında olmak üzere ortopedi ve travmatolojide  ulusal ve uluslararası eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

d) Model ve proje geliştirmek.

e) Başta eklem hastalıkları ve cerrahileri alanında olmak üzere ortopedi ve travmatolojide  ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar yaparak, bu çalışmaları yayın haline getirerek ilgililerine aktarmak.

f) İlgili mevzuat kapsamında başta eklem hastalıkları ve cerrahileri alanında olmak üzere ortopedi ve travmatolojide  ulusal ve uluslararası kongre, zirve, konferans, seminer ve eğitimler düzenlemek.

g) Ulusal ve uluslararası, kamu-özel-akademik-sivil toplum ve gönüllü gibi kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda birlikte çalışmak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla; iletişim ağı kurmak, stratejik iş birliğinde bulunmak, ortak faaliyetler yapmak, özel protokoller imzalamak.

h) İkili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez gibi kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları adına araştırma, proje, rapor, yayın, kongre gibi çalışmaları üstlenmek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında söz konusu kurumların bilimsel temsilciliğini yapmak.

ı) Sağlık politikaları ve yönetimi konularında, bütüncül bir bakışla yaptığı analiz ve değerlendirmeler sonucunda pilot uygulamalar gerçekleştirmek, karşılıklı teknik yardımlaşma süreçlerinde yer almak.

i) Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, müdür yardımcısının bulunmadığı zamanda ise Yönetim Kurulunun en kıdemli üyesi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla en az ayda bir kez toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ilkeleri belirlemek.

b) Yıllık bütçe ve program ile üç yıllık bütçe ve plan hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, değerlendirmek ve onaylamak, bu kapsamda gelir-gider-bağış gibi kaynaklar ile ilgili iş ve işlemlere karar vermek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında araştırma, danışmanlık, proje, yayın ile ulusal ve uluslararası kongre, zirve, konferans, seminer, eğitim programlarını değerlendirmek ve onaylamak.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma ve iş birliğine yönelik süreci değerlendirmek ve onaylamak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda yeni program koordinatörü, çalışma alan ve grupları kurmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek.

e) Süreçler, iş akışları, görev tanımları, performans verileri ve çalışma usul ve esasları gibi konuların yapılandırılması, hazırlanması ve yürütülmesi ile faaliyet alanlarına ilişkin ikincil mevzuatı değerlendirmek ve onaylamak.

f) 2547 sayılı Kanun kapsamında ve Üniversite tarafından Merkezin amacı doğrultusunda verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve uzmanlar arasından istekleri halinde, üç yıllık süreyle Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on iki kişiden oluşur. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ve yeniden görevlendirilme usulü ile aynı olur. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisinden istenen konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16- (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü yürütür.