Hukuk Mahkemelerinde:

- Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciline ilişkin davalar.

- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

- Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları. 

- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

- Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri. 

- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. 

- Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler. 

- Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler. 

- Çekişmesiz yargı işleri. 

- Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

- Yukarıda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a gönderilmesi işlemleri.

(Yukarıda sayılan işler, Bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanmaktadır.)

(Yine yukarıda sayılan işler, sürelerin Adli Tatilde İşlemeye Devam Ettiği İşlerdir.)

Ceza Mahkemelerinde:

- Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331. maddesinde soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların adli tatilde ne şekilde yerine getirileceğinin Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından belirleneceğini açıklamıştır. Buradan soruşturma, tutuklu işlere ilişkin kovuşturma ve ivedi işlere ilişkin işlemlerin adli tatilde de yerine getirileceğini anlıyoruz. Tutuklu işlerin duruşmaları, adli tatil süresince görülecek, yine bu kapsamdaki dosyalar BAM ve Yargıtay tarafından incelenecektir. Ancak burada üzerinde durulması gereken husus, tutuklu işlerde kanun yoluna başvuru süresinin adli tatil süresi içerisinde işlemeye devam edecek olup olmadığıdır. Bu konuda Yargıtay kararları arasında birlik yoktur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 28.05.2020 tarihli ve E:2018/161, K:2020/243 sayılı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 17.05.2021 tarih ve E:2020/2321, K:2021/8120 sayılı ve Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin 07.03.2019 tarih ve E:2019/614, K:2019/8037 sayılı kararlarında, tutuklu işlerde kanun yoluna başvuru süresinin işlemeye devam edeceği, adli tatil nedeniyle uzamayacağı belirtilmektedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 10.06.2021 tarih ve E:2019/292, K:2021/275 sayılı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 14.03.2019 tarih ve E:2019/3021, K:2019/2068 sayılı ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 20.04.2021 tarih ve E:2020/1074, K:2021/2785 kararlarında, tutuklu sanık yönünden de adli tatile rastlayan sürelerin işlemeyeceği, adli tatil nedeniyle uzayacağı belirtilmektedir.

İdari Yargı Yerlerinde:

- Kurulan nöbetçi mahkeme eliyle yürütmenin durdurulması talepleri karara bağlanmaya devam eder.

- Kurulan nöbetçi dava dairesi, yürütmenin durdurulması talebinin kabulüne/reddine ilişkin kararlara yapılan itirazları karara bağlamaya devam eder.

- Kurulan nöbetçi mahkeme eliyle delillerin tespitine ilişkin işler yerine getirilir.

Anayasa Mahkemesinde:

- 6216 sayılı Kanun’da ve AYM İçtüzüğünde Anayasa Mahkemesinin adli tatile tabi olduğu yönünde bir hüküm bulunmadığından Anayasa Mahkemesi adli tatil süresi içinde de yargısal faaliyetlerine devam etmektedir. Bu sebeple bireysel başvuru süresi adli tatilde işlemeye devam eder.

Av. Gamze Çelikkol