Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama faaliyetlerine ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, sınav, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Bir anabilim/anasanat dalında lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması yöneten, Üniversitedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı başkanlığında, anabilim/anasanat dalı akademik kurul üyesi olma koşuluyla varsa yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalını oluşturan bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

e) Asenkron: Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,

f) Bilimsel değerlendirme: Mülakat, yazılı ve/veya yetenek sınavını,

g) Bütünleşik doktora programı: Lisans derecesine dayanan ve yüksek lisans ile doktora programının birleştirilerek yürütüldüğü doktora programını,

ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

h) Ders sorumlusu: Lisansüstü programlarda ders yürüten öğretim elemanını,

ı) Enstitü: Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı enstitüleri,

i) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD/EASD): Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

j) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan ve enstitü öğrenci temsilcisi, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmaksızın katılabileceği kurulu,

k) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün önereceği altı aday arasından EK tarafından 3 yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

l) EABD/EASD başkanı: Enstitü anabilim/anasanat dalı bölüm başkanını,

m) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

n) GMAT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Management Admission testini,

o) GRE: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Record Examination sınavını,

ö) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

p) Kredi: EK kararı ve Senatonun onayıyla başka bir şekilde belirlenmediği takdirde, bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değerini (bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saati ile uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması saatinin yarısının toplanması sonucu bulunan değer),

r) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,

s) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

ş) Ön kayıt sistemi (ÖKS): Lisansüstü programlara kontenjan dâhilinde yerleştirilecek öğrencilerin müracaatlarının takibi ve değerlendirilmesi için kullanılan internet tabanlı bilgisayar programını,

t) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

u) Özel şartlı öğrenci: Belgelemek kaydı ile gaziler, birinci derece şehit yakınları ve çalışma gücünün en az %40’ından yoksun engelli öğrencileri,

ü) Sanatta yeterlik eseri: Sanatta yeterlik öğrencilerinin tez yerine hazırlayabilecekleri sanatsal çalışmayı,

v) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

y) Senkron: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,

z) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,

aa) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından atanan üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

bb) Uzaktan öğretim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekânlarda olduğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimini,

cc) Uzaktan öğretim dersi: Belirli bir dersin içeriğinin uzaktan öğretim teknolojileri kullanılarak aktarılmasına yönelik organizasyonu,

çç) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

dd) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve ÖSYM’nin yaptığı merkezî yabancı dil sınavları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

ee) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

ff) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı, Öğrenci Kabulü, Giriş Sınavları,

Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5- (1) İlan edilmesi planlanan lisansüstü programlarının kontenjanları; YÖK tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve alınması planlanan yabancı uyruklu öğrenci sayısı da dikkate alınarak ilgili EABD/EASD kurulu tarafından enstitüye önerilir. Bu kontenjanlar, EK’da görüşülerek Senatoya sunulur ve karara bağlandıktan sonra Üniversite ve enstitünün internet sayfasında ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, başvuru için istenen belgeler ve varsa diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Bilimsel değerlendirme sınavına girmeye hak kazanan adaylar enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(2) Öğrenci alımlarına ilişkin ilan her yarıyıl verilebilir.

(3) Sınav ile ilgili tüm işlemler enstitü tarafından yürütülür.

Lisansüstü programlara başvuru esasları

MADDE 6- (1) Lisansüstü programlara başvurular, EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EK’nın belirlediği ve Senatonun onayladığı niteliklere göre yapılır. Başvurular sırasında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; ilanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibarıyla ilgili lisans diplomasına (veya barkodlu e-Devlet çıktısı) sahip olmaları gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;

1) İlanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibarıyla ilgili lisans diplomasına (veya barkodlu e-Devlet çıktısı) sahip olmaları gerekir.

2) Başvurdukları programın ilan edilen puan türünde ALES’ten en az 55 puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

3) Eğitim dili bir yabancı dilde olan tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayın başvurdukları programın yürütüldüğü yabancı dilde olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan almaları gerekir. Lisans eğitimini %100 yabancı dilde eğitim yapan bir bölümde tamamlayan öğrenciler yabancı dil sınavından muaftır. Bilim alanı bir yabancı dil olan programlar için ise adayların o dilde yukarıda belirtilen sınavların birinden en az 80 puan almış olmaları gerekir.

4) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarca yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabulünde ALES’e katılmış olma koşulu aranmaz.

5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

i) Senato tarafından mezun oldukları lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

ii) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilirler.

iii) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

6) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla; düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda, engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda ve engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar, yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;

1) İlanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibarıyla ilgili tezli yüksek lisans diplomasına (veya barkodlu e-Devlet çıktısı) sahip olmaları veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diploması (veya barkodlu e-Devlet çıktısı), ya da Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

2) Başvurdukları programın ilan edilen puan türünde ALES’ten en az 55 puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

3) Anadili dışından olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekir.

4) Eğitim dili bir yabancı dilde olan doktora programlarına başvurabilmek için başvurdukları programın yürütüldüğü yabancı dilde, ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 65 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan, bilim alanı bir yabancı dil olan programlar için ise o dilde yukarıda belirtilen sınavların birinden en az 80 puan almış olmaları gerekir.

5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

i) Senato tarafından mezun oldukları lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

ii) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilirler.

iii) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların;

1) İlanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibarıyla bir yüksek lisans diplomasına (veya barkodlu e-Devlet çıktısı) ya da mezuniyet transkriptine sahip olmaları gerekir.

2) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar haricinde başvuranların, ALES’in ilan edilen puan türünden en az 55 puan almaları veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları ve ayrıca portfolyo sunmaları gerekir.

3) Anadili dışından olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekir.

4) Eğitim dili bir yabancı dilde olan sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için başvurdukları programın yürütüldüğü yabancı dilde olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 65 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekir.

5) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla; düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda, engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda ve engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

d) Bütünleşik doktora programlarına başvurabilmek için adayların;

1) Başvurduğu programın ilan edilen puan türünde ALES’ten en az 80 puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

2) İlanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibarıyla lisans diplomasına (veya barkodlu e-Devlet çıktısı) sahip olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya buna eşdeğer bir puan olması,

3) Anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları,

4) Eğitim dili bir yabancı dilde olan bütünleşik doktora programlarına başvurabilmek için başvurdukları programın yürütüldüğü yabancı dilde olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 65 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları, bilim alanı bir yabancı dil olan programlar için ise o dilde yukarıda belirtilen sınavların birinden en az 80 puan almış olmaları,

gerekir.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 7- (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların programlara yerleştirilmelerinde lisans mezuniyet notuna göre sıralama yapılır. Mezuniyet notlarının eşitliği halinde, yerleştirme sıralamasında ilgili başvuru sistemine başvuru sırası esas alınır. Ancak EABD/EASD başkanlığı tarafından talep edilmesi halinde, Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde bilimsel değerlendirme sınavı yapılabilir. Bilimsel değerlendirme sınavı yapılacak anabilim dallarına bağlı programlara başvuran adayların programlara yerleştirilmelerinde; adayların EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları; lisans ortalamasının %60’ı ve bilimsel değerlendirme sınav sonucunun %40’ı toplamının 100 üzerinden en az 50 puan olması koşulu aranır ve elde edilen toplam puanlarına göre sıralama yapılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların;

1) EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları,

2) Başarı değerlendirmesinde; ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u toplamının 100 üzerinden en az 60 puan olması,

3) Eğitim dili/bilim alanı bir yabancı dilde olan tezli yüksek lisans programlarında başarı değerlendirmesinde; ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %20’si toplamının 100 üzerinden en az 60 puan olması,

4) Konservatuvar ve güzel sanatlar alanlarında başarı değerlendirmesinde; lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı ve bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %60’ı toplamının, 100 üzerinden en az 60 puan olması,

gerekir.

c) Doktora programlarına başvuran adayların;

1) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları gerekir.

2) ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldıkları puanın ALES puanı karşılığının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

3) 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca araştırma görevlisi kadrosunda olup yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezuniyete hak kazananların, bu Yönetmelikteki doktora programlarına başvuru şartlarını sağlamaları kaydıyla yüksek lisans eğitimine devam ettikleri ve bitirdikleri programın bulunduğu anabilim dalında doktora programının bulunması durumunda, mezuniyetlerini takip eden ilk lisansüstü programa başvuru döneminde talep etmeleri halinde kayıtları sınavsız olarak yapılır. Araştırma görevlileri için kullanılan bu kontenjan ilgili doktora programının genel kontenjanı dışında tutulur.

ç) Sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların;

1) EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları gerekir.

2) Güzel sanatlar ve konservatuvar mezunu olan adayların başarı değerlendirmesinde; yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, yabancı dil sınav puanının %20’si, bilimsel değerlendirme sınavlarının %50’si toplamının 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

3) Güzel sanatlar ile konservatuvar mezunu olmayan adayların başarı değerlendirmesinde; ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığının %50’si, yabancı dil sınav puanının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ve bilimsel değerlendirme sınavı veya portfolyo sonuçlarının %30’u toplamının 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

4) 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca araştırma görevlisi kadrosunda olup yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezuniyete hak kazananların, bu Yönetmelikteki sanatta yeterlik başvuru şartlarını sağlamaları kaydıyla yüksek lisans eğitimine devam ettikleri ve bitirdikleri programın bulunduğu anasanat dalında sanatta yeterlik programının bulunması durumunda, mezuniyetini takip eden ilk lisansüstü programa başvuru döneminde talep etmeleri halinde kayıtları sınavsız olarak yapılır. Araştırma görevlileri için kullanılan bu kontenjan ilgili sanatta yeterlik programının genel kontenjanı dışında tutulur.

d) Bütünleşik doktora programlarına başvuran adayların;

1) EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olması gerekir.

2) ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının %15’i ve yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

3) Lisansüstü programlarda başarı sıralaması; kontenjan sayısı kadar asıl kayıt hakkı kazananlar belirlenir. Başarı değerlendirmesinde baraj notu ile asıl kayıt hakkı kazananlar olarak belirlenenler arasında kalanlar için de yedek kayıt hakkı verilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Listeler en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılarak oluşturulur.

4) Lisansüstü programlar için yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.

5) Lisansüstü programlara başvuru yapan öğrenci adaylarının, lisans/yüksek lisans diploma not ortalamaları değerlendirmeye alınırken, Senato tarafından kabul edilen 100’lük not çevirim tabloları kullanılır. Eğer Senato tarafından kabul edilen 100’lük not çevirim tabloları mevcut değilse, YÖK’ün 100’lük not sistemi karşılığı kabul edilen not çevirim tabloları kullanılır.

(2) Afet ve salgınlar gibi olağanüstü durumlarda, adayların başarı değerlendirmelerinde uygulanan bilimsel değerlendirme sınavı, Senato kararına istinaden yapılmayabilir. Bu kapsamda, birinci fıkrada belirtilen tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora programlarına kabul esaslarında belirtilen bilimsel değerlendirme sınavına ilişkin hesaplanan ağırlıklı notun diğer sınav/not türlerine göre dağılımının ne şekilde olacağı Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavları

MADDE 8- (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar, EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri tarafından yapılır. Giriş sınav sonuçları ve belgeleri, sınav gününü izleyen günün sonuna kadar jüri başkanlığınca tutanak ekinde enstitüye teslim edilir. Sınav sonuçları enstitü tarafından ilan edilir.

b) Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitime başvuru ve kabulü ile ilgili hususlar 11 inci maddede düzenlenmiştir.

c) Enstitü tarafından yayımlanan öğrenci alım duyurusunda yer alan belgeleri tam ve eksiksiz olarak istenen formatta ÖKS’ye yükleyip, başvurusu enstitü tarafından kabul edilen aday, talep edilmesi durumunda aynı duyuru içerisinde yer alan ve gönderilecek belgeleri tam ve eksiksiz olarak enstitüye ulaştırdığında başvurusu tamamlanmış olur. İlgili belgelerin Enstitüye ulaştırılmasından aday sorumludur.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu EABD/EASD başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu EABD/EASD başkanlığı tarafından, bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde yürütülür.

(3) EABD/EASD’ler için özel öğrenci kontenjanları, enstitünün öğrenci alımları için en son ilana çıkılan kontenjan sayısının %50’sini geçemez.

(4) Özel öğrenciler, kabul edildiği programlardaki geçerli müfredatta belirlenen ve mezuniyete hak kazanabilmek için açılan derslerin toplam sayısının en çok %50’sini alabilirler. Söz konusu öğrencilere; derslere devam koşulları, sınavlar, başarı notu, ders tekrarı ve diğer konular hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenci için, yazılı başvurusu halinde aldığı dersleri veya başarı durumunu gösterir bir belge düzenlenir. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez.

Özel şartlı öğrenci kabulü

MADDE 10- (1) Özel şartlı öğrenci kontenjanları tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları için açılabilir ve ilgili programa başvuru dönemlerinde her bir program için azami altı öğrenci ile sınırlıdır. Belirtilen azami sayıyı aşmamak kaydıyla EABD/EASD önerisi, EK kararı ve Senato onayı ile ilgili programa özel şartlı öğrenci kabul edilir. Özel şartlı öğrenci başvuruları, enstitünün lisansüstü eğitim için ilan ettiği başvuru takvimi içerisinde Özel Şartlı Öğrenci Başvuru Formu ile birlikte alınır.

(2) Özel şartlı öğrenci kapsamında başvurabilecekler ve başvuru için gereken belgeler şunlardır:

a) Gaziler; gazilik belgesi.

b) Birinci derece şehit yakınları; birinci derece şehit yakınları olduğunu belirten belge.

c) Engelliler; Engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40’ından yoksun olduklarını gösterir yetkili sağlık kuruluşlarından aldıkları engelli sağlık kurulu raporu.

(3) Özel şartlı öğrenci kontenjan dağılımı her gruptan azami olarak; gaziler için 2, birinci derece şehit yakınları için 2, engelliler için 2 şeklinde olup, özel şartlı öğrenci kontenjanı kapsamında başvuran tüm adayların sıralaması, ilan edilen ilgili özel şartlı öğrenci kontenjanı içerisinden ayrıca yapılır. Söz konusu sıralama ölçütlerine ilişkin tüm süreçlere ilişkin kriterler diğer başvuru yapan adaylarla aynıdır.

Yabancı uyruklu veya bir alt eğitimini yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 11- (1) Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu veya bir alt eğitimini yurt dışında tamamlamış T.C. uyruklu öğrenci kabulü, ayrıca bir sınav yapılmaksızın EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK kararı ile gerçekleşir. Öğrenci, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nden veya kendi devletinden burslu olduğunu belgeleyen öğrenciler öğrenci katkı payını ödemekle yükümlü değildir.

(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu veya bir alt eğitimini yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşı adaylar, ayrıca bir sınav yapılmaksızın EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.

(3) Yabancı uyruklu veya bir alt eğitimini yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşı adaylar için ALES puanı koşulu aranmaz. Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,00; yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,50 olması, doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru yapacak adayların anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olduğunu belgelemesi gerekir.

(4) Yabancı uyruklu veya bir alt eğitimini yurt dışında tamamlamış T.C. uyruklu öğrenci başvuruları, ilanda belirtilen şartlar ve gerekli belgelerle Senato tarafından karara bağlanan takvim doğrultusunda, şahsen ya da posta yolu ile enstitüye veya enstitünün resmî mail adresine yapılır.

(5) Yabancı uyruklu veya bir alt eğitimini yurt dışında tamamlamış T.C. uyruklu öğrenci kayıtları, Senato tarafından karara bağlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilir. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında ve/veya kesin kayıt esnasında Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Formu ekinde, enstitüye teslim edilmesi/ulaştırılması gerekli belgeler şunlardır:

a) Bir alt eğitimini Türkiye’de tamamlayan yabancı uyruklu öğrenci için başvuru ve kesin kayıt belgeleri:

1) Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı sureti.

2) Not döküm belgesi onaylı sureti.

3) Pasaport onaylı fotokopisi.

4) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (kesin kayıtta).

5) Eğitim dili Türkçe dışında bir programdan mezun olan adaylardan resmî kurumların gerçekleştirmiş olduğu Türkçe seviye tespit sınavı başarı puanının en az 60 (B2) olduğunu gösterir belge (kesin kayıtta).

6) Eğitim dili Türkçe dışında olan bir programa başvurularda, programın yürütüleceği eğitim dilinde YÖK merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belge. %100 ilgili yabancı dilde eğitim veren bir programdan mezun olan adaylarda, aynı dilde eğitim verilecek lisansüstü programlara başvurularda ise bu puan şartı aranmaz.

7) Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen kimliğin fotokopisi (kesin kayıtta).

8) 2 adet fotoğraf (kesin kayıtta).

9) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu (kesin kayıtta-burslular hariç).

10) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru yapacak adayların ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olduğunu gösteren yabancı dil belgesinin onaylı sureti.

b) Bir alt eğitimini Türkiye dışında tamamlayan öğrenci başvuru ve kesin kayıt belgeleri:

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Türkçe tercümesi veya İngilizce sureti).

2) Sağlık alanları için (klinik uygulaması olmayanlar hariç) kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içinde YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi. İlgili belgenin belirtilen sürede enstitüye teslim edilmemesi halinde 34 üncü madde hükümleri uygulanır.

3) T.C. uyruklu öğrenciler için mezuniyete kadar YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi.

4) YÖK tarafından verilen tanınma belgesi (Mülteci öğrenciler hariç).

5) Not döküm belgesi onaylı sureti (Türkçe tercümesi veya İngilizce sureti).

6) Pasaport onaylı fotokopisi.

7) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (kesin kayıtta).

8) Resmî kurumların gerçekleştirmiş olduğu Türkçe seviye tespit sınavı başarı puanının en az 60 (B2) olduğunu gösterir belge (kesin kayıtta). Anadili eğitim verilen lisansüstü programın dilinde olan bir programdan mezun olan adaylarda, ilgili lisansüstü programa başvurularda bu belge istenmez. Bunun yerine, eğitim yürütülecek ilgili lisansüstü programın dilinde olmak üzere, YÖK merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belge istenir (kesin kayıtta). %100 ilgili yabancı dilde eğitim veren bir programdan mezun olan adaylarda, aynı dilde eğitim verilecek lisansüstü programlara başvurularda ise en az 55 puan şartı aranmaz.

9) 2 adet fotoğraf (kesin kayıtta).

10) İlgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu (kesin kayıtta-burslular hariç).

11) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru yapacak adayların ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olduğunu gösteren yabancı dil belgesinin onaylı sureti.

(6) Kayıtları yapılan ve bu maddede belirtilen kriterler kapsamında Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylar Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe hazırlık sınıfına alınırlar. İlgili belgeyi getiren öğrencilerin ders kayıtları yapılır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı süresine dâhil edilmez.

(7) Kayıtları yapılan adayların, ilgili EABD/EASD kurulunun görüşü doğrultusunda, lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. İlgili adaylar yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık programı uygulamalarında 14 üncü madde hükümleri uygulanır.

(8) Yabancı uyruklu veya bir alt eğitimini yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.

Yatay geçiş ve programlar arası geçiş

MADDE 12- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenime başlayan yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi, enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarına EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak alacağı dersler ve muafiyetler EABD/EASD kurulunun uygun görüşü üzerine EYK tarafından karara bağlanır.

(2) Yatay geçiş kontenjanları EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı doğrultusunda her yarıyılın başlangıcından 1 ay öncesinde belirlenir ve enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(3) Enstitü tarafından ilan edilen kontenjanlar ve başvuru süresi dâhilinde öğrenci başvuruları alınır. Başvuru sonuçları EABD/EASD kurulu önerisi ve EYK kararı ile kesinleştirilerek kayıt tarihleri ile birlikte enstitü tarafından ilan edilir. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin;

a) Aynı programda veya program adı farklı olmakla birlikte ders içerikleri örtüşen diğer bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programlarda kayıtlı olması,

b) Tezsiz yüksek lisans programı için bir yarıyılı tamamlamış, ancak ikinci yarıyılına başlamamış olması,

c) Tezli yüksek lisans programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak dördüncü yarıyılına başlamamış olması,

ç) Doktora/sanatta yeterlik programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak yedinci yarıyılına başlamamış olması,

d) Başarısız olduğu dersinin bulunmaması,

e) Bu Yönetmelikte yüksek lisans programı için belirtilen ALES puanına veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığına sahip olması,

f) Bu Yönetmelikte doktora/sanatta yeterlik programı için belirtilen ALES puanına veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığına ilişkin koşulunu ve asgari yabancı dil puanı koşulunu taşıması,

g) Disiplin cezası almamış olması,

gerekir.

(4) Yatay geçişe/programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmemekle birlikte program isimleri farklı, ders içerikleri aynı olan lisansüstü programlara yatay geçişte EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı gerekir.

b) Örgün öğretimden uzaktan öğretim veya tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir. Ancak uzaktan öğretim veya tezsiz yüksek lisans programlarından örgün öğretim tezli programlara yatay geçiş kabul edilmez.

c) Araştırma görevlisi kadrosunda olanlar hariç, yatay geçişi kabul edilen öğrenci, öğrenci katkı payını ödemek zorundadır.

ç) Yatay geçişler ancak Enstitü tarafından ilan edilen kontenjanlar ve başvuru süresi dâhilinde yapılır.

d) Yatay geçiş başvurularına ilişkin başarı değerlendirilmesinde; öğrencinin kayıtlı olduğu programa girişte kullandığı ALES puanının %50’si, devam ettiği programdaki not döküm belgesindeki başarı ortalamasının %40’ı ve yüksek lisans için lisans; doktora için ise yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u alınarak elde edilen puana göre en yüksek puandan en düşük puana göre bir sıralama yapılarak kayıt hakkı kazananlar ilan edilir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunda kadrosuyla ilgili anabilim dalında lisansüstü öğrenim gören Üniversitenin araştırma görevlileri, görev yaptıkları bölümde, anabilim/anasanat dalında bir lisansüstü program açılması durumunda, yatay geçiş koşulları ve kontenjan aranmaksızın ilgili EABD/EASD kurulunun uygun görüşü ve EYK kararı ile söz konusu programa yatay geçiş yapabilir.

Yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler

MADDE 13- (1) Noter veya kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından onaylanmış olmak koşulu ile aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır:

a) Yatay geçiş başvuru dilekçesi.

b) Öğrenci belgesi.

c) Yüksek lisans programına başvuru için lisans; doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için ise lisans ve yüksek lisans diplomaları veya onaylı sureti ya da barkodlu e-Devlet çıktısı.

ç) ALES (veya GRE ya da GMAT sınavı) sonuç belgesi.

d) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru için yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olduğunu gösteren belge.

e) 2 adet fotoğraf.

f) Kayıtlı olduğu programdan aldığı derslere ilişkin not döküm belgesinin aslı ya da sureti ile onaylı ders içerikleri.

g) Yüksek lisans programına başvuru için lisans; doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için ise lisans ve yüksek lisans not döküm belgesinin aslı ya da sureti.

ğ) Disiplin cezası almadığına dair belge.

h) Yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuru olması halinde YÖK tarafından verilecek tanınırlık belgesi.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 14- (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen adayların bilimsel eksikliklerini gidermek amacıyla EABD/EASD başkanlığı tarafından bilimsel hazırlık programı açılabilir. Hangi adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanacağı ve bilimsel hazırlık programının uygulama esasları, 5 inci madde gereğince enstitü tarafından ilan edilen kontenjanların diğer açıklayıcı bilgiler kısmında belirtilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu olan dersler; yüksek lisans için lisans programlarından, doktora/sanatta yeterlik için ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alınabilir. Bu kapsamda her yarıyıl için üç ders veya 15 AKTS’den az, altı ders veya 30 AKTS’den fazla olmamak üzere bilimsel hazırlık programı, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları için anabilim/anasanat dalının özelliğine göre ayrı ayrı veya yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına yönelik ortak tek bir müfredat olarak EABD/EASD tarafından oluşturulan ilgili kurulların onayı ile kesinleşir. Bu dersler ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü programdaki ağırlıklı not ortalamasına etki etmez.

(3) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bu durumda alınan dersler sorumlu olduğu derslerin yerine sayılmaz ve transkriptine işlenmez.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam durumu, dersler ve sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve benzeri konularda bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(5) Öğrenci bilimsel hazırlık süresi içinde kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı bünyesinde açılmayan dersleri, içerikleri aynı olmak kaydı ile EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile Üniversite içerisinden başka bir anabilim/anasanat dalından alabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Lisansüstü eğitim programlarına kesin kayıt

MADDE 15- (1) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora programlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday birinci turda yedek olarak kayıt hakkı kazanır. Birinci tur yedek listeden kaydını yaptırmayan adayların yerine eksik kontenjan kadar ilgili listedeki diğer adaylara ikinci tur yedek olarak kayıt hakkı verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(3) Lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmeye hak kazanmış adaylar kesin kayıt yaptırabilirler. Belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile tespit edilmesi durumunda kaydı iptal edilir.

(4) Kesin kayıt sırasında öğrenci katkı payı veya öğrenim harcı ödemesi gereken öğrencilerin, bu ödemeleri yapmamaları durumunda kaydı yapılmaz.

Kayıt yenileme

MADDE 16- (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri seçerek ders kaydını yenilemek zorundadır. Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında öğrenciler kayıt yenileyebilmek için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yenilenmez. Söz konusu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Mazeretleri nedeni ile süresi içerisinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen ve/veya ders kaydını yapmayan öğrencilere, mazeretlerini derslerin başlama tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde belgeleyerek enstitüye başvurmaları ve mazeretleri EYK tarafından uygun görülmesi halinde kayıt hakkı verilir. Programa kaydını yenilemeyenler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içinde danışmanının onayı ile ders ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.

(4) Öğrenciler, EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan toplamda en fazla iki ders alabilir. Söz konusu derslerin değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

(5) Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

(6) Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi sırasında öğrenciler ve öğrenci danışmanları aşağıdaki hususları uygulamakla yükümlüdür:

a) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, toplam 30 krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersini almakla yükümlüdürler.

b) Tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarına ilk kez kayıt yaptıracak bir öğrenci, birinci yarıyıl için ders seçiminde 30 AKTS kredisi alır. İkinci yarıyıldan itibaren öğrenciler ders seçiminde en fazla 45 AKTS kredisi alabilirler.

Danışman atanması

MADDE 17- (1) Her öğrenciye en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, akademik takvimde belirtilen süre içinde alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları için öğrencinin de görüşü alınarak EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi danışman olarak atanır. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve EYK kararı şarttır. Öğrenciye danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı yürütür. Tez konusu belirlendikten sonra, tez çalışması niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, EABD/EASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK’nın onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından da atanabilir. İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez.

(2) Danışman değişiklik önerileri için aynı usul uygulanır. Öğrenci tez aşamasında ise yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar, doktora programlarındaki öğrenciler için en geç sekizinci yarıyılın sonuna kadar, bütünleşik doktora programlarında ise en geç onuncu yarıyılın sonuna kadar EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile danışman değişikliği yapılabilir. Bu durumdaki öğrencilerin mevcut tez konularının değişip değişmeyeceği hususu EABD/EASD kurul kararında belirtilir. Danışman değişikliği ile ilgili bu maddede belirtilmeyen ve ortaya çıkacak farklı ve özel durumlar hakkında EYK yetkilidir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, tez çalışmaları, atanan danışman tarafından yürütülür. Danışman, lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirler.

(4) Altı aydan fazla yurt içinde veya yurt dışına başka bir kuruma görevlendirilen danışmanların EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile danışmanlık görevleri sonlandırılarak ilgili öğrenciye/öğrencilere yeni bir danışman atanır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında EABD/EASD başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(6) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16’dır. Ancak YÖK ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir. Hâlihazırda öngörülen üst sınırın üzerinde danışmanlıkları bulunan öğretim üyeleri, sayılar bu sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamazlar.

(7) Üniversitede iken kurum değiştiren, başka bir kurumda görevlendirilen veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin tez aşamasındaki öğrencileri için başlamış olan tez danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Ancak ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile danışman değişikliğine gidilebilir. Eğer öğrenci ders aşamasında ise ilgili öğretim üyesinin danışmanlığı EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile değiştirilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 18- (1) Uzmanlık alan dersi, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi ve deneyimlerinin aktarılması, bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel yayınları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasına yönelik bilimsel temellerin oluşturulması amacıyla uygulanan teorik, ulusal kredisiz, ancak AKTS kredisi olan bir derstir. Bu ders, öğrenci sayılarına bakılmaksızın haftada sekiz saattir.

(2) Uzmanlık alan, tez hazırlık ve/veya tez çalışması dersleri, EYK’nın danışman olarak atadığı tarihten başlayarak danışmanlık görevi süresince; güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak sınav dönemleri de dâhil olmak üzere yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Öğretim üyesinin mazeret ve görevlendirme izinleri hariç yıllık iznine denk gelen tarihlerdeki uzmanlık alan, tez hazırlık ve tez çalışması derslerinin telafisi yapılamaz.

(3) Öğrenci uzmanlık alan, tez hazırlık veya tez çalışması derslerine her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır. Danışman, ilgili dersleri alan öğrencinin durumunu en geç bir sonraki dönem başlamadan YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak değerlendirir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 19- (1) Tezli yüksek lisans programlarında;

a) Her öğrenci için tez konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EABD/EASD kurulu kararı ile enstitüye önerilir. Bu kapsamda üçüncü yarıyıl derslerinin başlangıcından itibaren üçüncü haftanın sonuna kadar tez konusu önerisini enstitüye teslim etmeyenler için Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretleri aranır. Bu durumdaki öğrenciler en geç dördüncü yarıyıl ders kayıtlarının bittiği tarihe kadar tez konusu önerisini enstitüye bildirmekle yükümlüdür. Tez konusu, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın öneriyi; yazım kuralları, başlık-içerik uyumu, bilimsel yöntem, Türkçe dilbilgisine uygunluk ve benzeri açılardan nihai değerlendirmesinden sonra onaylaması ile kesinleşir.

b) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına giden ve bu sebeple yukarıda belirlenen süreler içerisinde tez önerilerini teslim edemeyen öğrenciler, söz konusu programa ilişkin faaliyetlerini tamamlayıp geri döndükleri tarihten itibaren 3 ay içerisinde tez önerilerini (a) bendinde belirtilen sürece uygun olarak teslim eder. Bu durumdaki öğrencilerin, her hâlükârda tez konusu önerilerini en geç dördüncü yarıyıl ders kayıtlarının bittiği tarihe kadar teslim etmiş olmaları gerekir.

c) Tez döneminde yatay geçiş yolu ile enstitüye gelen öğrenciler, kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 3 ay içinde tez önerilerini (a) bendinde belirtilen sürece uygun olarak teslim eder.

ç) Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri için tez öneri formu ile birlikte gerekli olduğu hallerde Üniversitenin ilgili etik kurulundan alınmış Etik Kurulu Onay Belgesi de enstitüye sunulur. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde sunulan tez konusu önerilerinde ise gerekli olduğu hallerde Üniversitenin ilgili etik kurulundan alınmış Etik Kurulu Onay Belgesi tez önerisi kabul tarihinden, tezin savunma tarihine kadar enstitüye teslim edilir. Söz konusu Etik Kurulu Onay Belgesi en geç tez savunma sınavı için jüri atama formu ile birlikte enstitüye gönderilir. Belirtilen sürede Etik Kurulu Onay Belgesini enstitüye teslim etmeyen öğrenci tez savunma sınavına giremez.

d) Tez konusu önerisi EYK onayı ile kesinleşen öğrencinin, tez konusunu Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanına kaydetmesi gerekir. Tez Veri Giriş Formu giriş işlemleri e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak gerçekleştirilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarında;

a) Sanatta yeterlik veya doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınav tarihinden sonra en erken 3 ay, en geç 6 ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en geç 15 gün önce komite üyelerine ulaştırır. Geçerli bir mazereti olmaksızın tez önerisi savunmasına belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tez önerisi reddedilir. Duruma ilişkin TİK tarafından hazırlanan tutanak EABD/EASD başkanlığınca en geç 3 gün içinde EYK onayı için enstitüye teslim edilir.

b) Tez döneminde yatay geçiş yolu ile enstitüye gelen öğrenciler, kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 6 ay içinde tez önerilerini (a) bendinde belirtilen sürece uygun olarak teslim eder.

c) Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri için tez öneri formu ile birlikte gerekli olduğu hallerde Üniversitenin ilgili etik kurulundan alınmış Etik Kurulu Onay Belgesi de enstitüye sunulur. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde sunulan tez/sanatta yeterlik konusu önerilerinde ise gerekli olduğu hallerde Üniversitenin ilgili Etik Kurulundan alınmış Etik Kurulu Onay Belgesi tez önerisi kabul tarihinden tezin savunma tarihine kadar enstitüye teslim edilir. Söz konusu Etik Kurulu Onay Belgesi en geç tez savunma sınavı için jüri atama formu ile birlikte enstitüye gönderilir. Belirtilen sürede Etik Kurulu Onay Belgesini enstitüye teslim etmeyen öğrenci tez savunma sınavına giremez.

ç) Tez konusu önerisi EYK onayı ile kesinleşen öğrencinin, tez konusunu, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanına kaydetmesi gerekir. Tez Veri Giriş Formu giriş işlemleri e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak gerçekleştirilir.

Tez konusu değişikliği

MADDE 20- (1) Tezli yüksek lisans programlarında azami sürenin dolmasına en az iki yarıyıl kalıncaya kadar, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılabilir.

(2) Doktora, bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarında;

a) Azami sürenin dolmasına en az dört yarıyıl kalıncaya kadar TİK’in önerisi üzerine EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılabilir.

b) TİK tarafından tez önerisi birinci kez reddedilen öğrenci isterse tez konusu değişikliği yapabilir.

(3) Tez konusu değişikliklerinde de yeni konu için gerekli olduğu hallerde Etik Kurulu Kararı istenir.

(4) Tez konusu değişikliklerinde de öğrencinin yeni tez konusunu, YÖK Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanına kaydetmesi gerekir.

Tez başlığı değişikliği

MADDE 21- (1) Lisansüstü programlarda tez çalışmasının her aşamasında tez başlığı değişikliği önerilebilir. Öneri, ayrıntılı gerekçeleri içeren tez başlığı değişikliği formu doldurulmak suretiyle yapılır.

(2) Yüksek lisans programlarında EABD/EASD kurulunun başvurusu, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise TİK’in önerisi ile yapılan tez başlık değişikliği önerileri EYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(3) Tez savunması esnasında/sonunda jüri üyelerinin ortak imzası (tutanağı) ile tez başlığı değişikliği önerilebilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 22- (1) Derslere devam zorunludur. Öğrenciler ilgili EABD/EASD kurulunun kararı ile teorik derslere %70, uygulama derslerine ise %80’den az olmamak koşulu ile devam eder. Öğrencinin devam durumu, ders sorumlusu tarafından takip edilir ve ilgili devam çizelgeleri istendiğinde enstitüye teslim edilmek üzere en az 2 yıl süre ile muhafaza edilir.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ile Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretlerle bir dersten devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez.

(3) Dersi başarısızlık nedeniyle ikinci kez alanlar için dersi ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa, derse devam etme zorunluluğu aranmaz. Ancak devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler için derslere devam zorunluluğu aranır.

(4) Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenci başarısız kabul edilir ve öğrenciye o dersle ilgili olarak DZ (devamsız) notu verilir.

(5) Uygulaması olan derslerden kalan öğrenci, devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olsa bile kaldığı dersin uygulamasına devam etmek zorundadır.

(6) Uzaktan öğretim programlarında ödev, ara sınav gibi yıl içi faaliyetlerin en az birinin yerine getirilmesi ile devam koşulu sağlanmış olur. Uzaktan öğretim programına enstitülerde/ilgili anabilim dallarında yerinde devam etme zorunluluğu yoktur.

(7) Uzaktan öğretim programlarında dersin sorumlusu öğretim elemanı, haftada en az ders süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı kurmakla yükümlüdür. Öğrenciler, danışmanları ve dersin sorumlusu öğretim elemanları ile ilgili her türlü iletişimlerini senkron veya asenkron olarak internet ortamında yapar.

(8) Türkiye Cumhuriyeti’ni veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile yarışmalara katılan öğrenciler EABD/EASD kurulu görüşü, EYK teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla o süre içerisindeki dersler ile sınavlardan izinli sayılırlar ve devamsız olarak değerlendirilmezler.

(9) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; bu öğrencilerin engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders sorumlusunun onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise varsa o derse eşdeğer olan başka bir ders alır.

Ders tekrarı

MADDE 23- (1) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri öncelikle tekrarlamak ve dersin açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Dersin herhangi bir nedenle açılmaması durumunda, kayıt yenileme tarihinin başlangıcından itibaren en geç 3 hafta içinde olmak kaydıyla;

a) Başarısız olunan ders zorunlu ise, danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile buna eşdeğer bir ders ya da diğer lisansüstü programlardaki eşdeğer bir ders,

b) Başarısız olunan ders seçmeli ise, açılmışsa başarısız olunan ders veya açılan başka bir seçmeli ders,

alınabilir ve ilgili dersin yerine saydırabilir. Bu gibi durumlarda öğrenciye ilgili dönem için tanınan AKTS sınırını aşmamak kaydı ile dersin alınması için takip eden yarıyılın beklenmesine gerek olmayıp başarısız olunan yarıyıla bakılmaksızın ders tekrarı mümkündür.

Ders saydırma ve intibak işlemleri

MADDE 24- (1) Daha önce kaydı silinmiş veya lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrencilerin ya da başka bir programda/yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış öğrencilerin ders saydırma talepleri, her yarıyılın kayıt yenileme başlangıcından itibaren en geç 3 hafta içinde EABD/EASD tarafından alınır. Başarılı oldukları derslerin notlarıyla birlikte ders intibakları EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla yapılır.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen yüksek lisans öğrencilerinin, daha önce tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Bu şekilde dersleri sayılan öğrencilerin notlarıyla birlikte ders intibakları yapılır. İntibak edilecek ders sayısına ilişkin birinci fıkradaki kural uygulanır.

(3) 12 nci madde gereği EABD/EASD programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersi/dersleri EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla yatay geçiş yaptığı programdaki dersin/derslerin yerine sayılabilir. Bu şekilde dersin/derslerin kodları, adları ile birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki harf notu uygulanır. AKTS kredileri mevcut programdaki AKTS kredilerine intibak edilir.

(4) 16 ncı maddenin dördüncü fıkrası gereği EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan alınan dersin/derslerin kodları, adları ile AKTS kredileri birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki harf notu uygulanır.

(5) Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlar ve Sınavlar, Değerlendirme, Notlara İtiraz, Ortalama,

Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Programlar ve sınavlar

MADDE 25- (1) EABD/EASD lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmalar ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları, Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile EK’da görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar tarafından verileceği, ilgili EABD/EASD kurulu önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(4) Sınav türleri; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar ders programlarında belirtildiği gibi yazılı, sözlü, sözlü ve yazılı ya da uygulamalı olarak yapılır. EABD/EASD başkanlığı yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavları, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapabilir. Ölçmenin hangi sınav türü ile yapılacağına ders sorumlusu tarafından karar verilerek yarıyıl başında enstitüye bildirilir.

a) Bir yarıyılda tez hazırlık çalışması, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi hariç olmak üzere her ders için en az bir ara sınav yapılır.

b) Ara sınavlardan herhangi birine veya dönem sonu sınavına, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli mazeretlerle katılamayan öğrenciler için, ilgili sınavlardan en az 7 gün sonra olmak üzere EYK’nın belirlediği tarihte/tarihlerde mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına katılmak isteyen öğrenciler, ilan edilen başvuru süresi içinde mazeretlerini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile enstitüye başvurmak zorundadır. Başvuruları EYK tarafından onaylanan öğrenciler, ilan edilen tarihlerde ilgili ders için açılan mazeret sınavına katılmamaları durumunda haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

c) Her yarıyıl sonunda, akademik takvim yılı içerisinde belirlenen ve ilan edilen tarihler arasında tez hazırlık çalışması, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi hariç olmak üzere her ders için yarıyıl sonu sınavı yapılır.

ç) Seminer, uzmanlık alan dersleri, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç, programındaki almakla yükümlü olduğu dersleri alan, derslere devam koşulunu yerine getiren ve tek dersten başarısız olan öğrenciler tek ders sınavına katılma hakkına sahip olur. Bu durumdaki öğrenciler, yarıyıl sonu mazeret sınavlarından en az 7 gün sonra olmak üzere EYK tarafından ilan edilen başvuru süresi içinde enstitüye dilekçe ile müracaat ederler. Başvuruları EYK tarafından onaylanan öğrenciler ilan edilen tarihlerde tek ders sınavına katılırlar. Tek ders sınavı neticesinde başarısız olan öğrencilerin bu sınavdan aldıkları not geçersiz sayılır ve transkriptlerine işlenmez.

(5) Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl sonu sınavları, ilgili EABD/EASD’nin uygun gördüğü derslik, laboratuvarlar veya atölye ortamlarında yapılır. Uygulama sınavları, ilgili EABD/EASD’de yapılabileceği gibi öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin değerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir. Ara sınavlar internet aracılığıyla duyurulur.

(6) Ders sorumlusu, yapılan sınavın sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 7 iş günü içinde Üniversitenin not sistemine girerek ilan eder. Ders sorumlusu süresi içinde ilan edilmeyen notların ilanı ve not sisteminin tekrar açılması için gerekçesini belirten dilekçesini EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye sunar. Sınav tutanağının bir nüshası, sınav belgeleri, ödev dosyaları ve diğer notlar istenildiğinde enstitüye teslim edilmek üzere sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle ders sorumlusu tarafından saklanır.

(7) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen sınavlara girmek zorundadır. Bu öğrencilerin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak ders sorumlusunun onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçların kullanılmasına izin verilir.

Değerlendirme

MADDE 26- (1) Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notlarının ders başarı puanının hesaplanmasında esas alınacak katkı oranları, ders sorumlusu tarafından Enstitüye ilgili yarıyıl başlarında yazılı olarak bildirilir.

(2) Öğrencinin bir dersten başarı notu, ders sorumlusu tarafından belirlenir ve harf notu olarak takdir edilir. Bu amaçla bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yöntemlerinden istatistiksel ölçütlere göre uygun olan yöntem kullanılır. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Notu

AA

BA

BB

CB

CC

DC

FF ve DZ

Katsayısı

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,5

0

100’lük Sistemdeki Karşılığı

90-100

85-89

75-84

70-74

60-69

50-59

49 ve altı

(3) Diğer harf notları şunlardır:

a) YT (yeterli): Öğrencinin not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi, proje, tez çalışmaları ve benzeri çalışmalarda başarılı olduğunu gösterir.

b) YZ (yetersiz): Öğrencinin not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi, proje, tez çalışmaları gibi çalışmalarda başarısız olduğunu gösterir.

c) DZ (devamsız): Kredili derslerde devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir ve başarı ortalamasına katılır.

Sınavlarda kopya

MADDE 27- (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden, kopya veren; ödev, rapor, bitirme tezi ve benzeri çalışmalarda referans vermeden alıntı yapan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ayrıca öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.

Disiplin

MADDE 28- (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre yapılır.

Notlara itiraz

MADDE 29- (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren 7 iş günü içinde yazılı olarak enstitüye yapılır ve ders sorumlusu tarafından incelenir. İtirazlar ders sorumlusunun raporuna istinaden EABD/EASD kurulunun görüşü üzerine EYK tarafından karara bağlanır.

Ders sorumlusunun sınav sonucunu düzeltmesi

MADDE 30- (1) Ders sorumlusunun sınav notunu düzeltme başvurusu, söz konusu dersin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren 7 iş günü içinde gerekçesini belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile EABD/EASD’ye yapılır. Düzeltme işlemi, EYK kararı ile kesinleşir.

Not ortalaması

MADDE 31- (1) Her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu YANO ve GANO ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisinin değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredisi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa YANO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa GANO elde edilir.

(2) Not ortalaması, tamsayıdan sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ortalamanın yükseltilmesi

MADDE 32- (1) Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere lisansüstü öğrenimi süresi içinde tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste alınan son not her halükarda geçerlidir.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 33- (1) Lisansüstü programlarda öğrencilerin kayıt dondurma ve izinli sayılmaları ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve bu mazeretin EYK tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl (askerlik görevini yapacak olan öğrenciler en fazla üç yarıyıl) için kayıt dondurabilir. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur.

b) Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez, sınava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sayılmaz.

c) Kayıt dondurma, EYK’nın kabul kararı verdiği yarıyıl başlangıcından başlamak üzere yine EYK’nın belirlediği yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsar.

ç) Kayıt dondurma başvurusu, kayıt yenileme başlangıç tarihinden önce yapılır ise ilgili yarıyıla ait katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz; kayıt yenileme başlangıcından sonra yapılırsa öğrenci o yarıyıl için kayıt yaptırmak ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemek zorundadır. Ödenmiş olan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

d) Öğrencinin, mazeretli veya izinli sayılabilmesi için Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretlere uygun olan mazeretini, mazeretin bitim tarihini takip eden 7 gün içinde kanıtlayıcı belgelerle bir dilekçe ekinde enstitüye sunması durumunda, EYK öğrencinin ne kadar süre ile mazeretli/izinli sayılacağına karar verir. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazereti kabul edilenlerin kaydı dondurulmuş sayılmaz. Öğrencinin mazeretli veya izinli olduğu günler, ders sorumlusuna enstitü tarafından yazılı olarak bildirilir. Bu kapsamdaki öğrenciler izinli sayıldıkları süre içindeki derslerden ve sınavlardan izinli sayılabilir, derslere katılamadığı süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

e) Rektörlük onayı ile öğrenci değişimi programından yararlanacak/yararlanan öğrencilerin durumları, EABD/EASD başkanlığınca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK tarafından karara bağlanır. EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci, toplam öğrenim süresi dâhilinde izinli sayılır.

İlişik kesme/kayıt silme

MADDE 34- (1) Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin ilişik kesme/kayıt silme durumlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarında;

1) Azami sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayanlar ile dönem projesinde başarılı olduğu hâlde azami süre içinde dönem projesini ve gerekli diğer belgeleri teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

2) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

3) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşebilir. Kaydını sildirmek isteyen öğrencinin, dilekçe ile enstitüye başvurması halinde kayıt silme işlemi gerçekleştirilir.

4) Programa kayıt yaptıran ancak belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların ve başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile, bu durumun tespit edilmesi durumunda kaydı silinir.

5) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen kayıt silmeyi gerektirecek bir eylem gerçekleştirenlerin kaydı silinir.

6) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrencinin durumu bildirilir.

7) Kaydı silinen öğrencinin ödenmiş olan öğrenci katkı payı iade edilmez.

b) Tezli yüksek lisans programlarında;

1) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini en az CC ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

2) 19 uncu maddedeki süreçleri belirtilen zaman dilimlerinde yerine getirmeyen/tamamlamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

3) Azami süreler içinde tez çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına girmeyen veya tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

4) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve tez savunma tarihinden itibaren en geç 3 ay sonunda düzeltme yapılmış tezini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç 3 ay sonunda aynı jüri önünde tezini mazeretsiz olarak yeniden savunmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

6) Tez savunma sınavında başarılı olduğu halde tezin, enstitü tez yazım kurallarına uygun ve istenen sayıda ciltlenmiş kopyalarını ve gerekli diğer belgeleri 1 ay içerisinde (EYK kararı ile en fazla 1 ay daha uzatılabilir) teslim etmeyen ve Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli mazeret beyan eden azami süresini doldurmamış olanlar dışında yukarıda belirtilen tez teslim süresini dolduran öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

7) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan, öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

8) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşebilir. Kaydını sildirmek isteyen öğrencinin dilekçe ile enstitüye başvurması halinde kayıt silme işlemi gerçekleştirilir.

9) Programa kayıt yaptıran ancak belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile, tespit edilmesi durumunda kaydı silinir.

10) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen kayıt silmeyi gerektirecek bir eylem gerçekleştirenlerin kaydı silinir.

11) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrencinin durumu bildirilir.

12) Kaydı silinen öğrencinin ödemiş olduğu öğrenci katkı payı iade edilmez.

c) Doktora programlarında;

1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini CB ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

2) Kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süreler içinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

3) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

4) Doktora yeterlik sınavının her birinden (yazılı ve sözlü) ayrı ayrı olmak üzere iki kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

5) Yeterlik sınavında başarılı olduğu halde, yeterlik sınav tarihinden itibaren mazeretsiz olarak 6 ay içerisinde tez önerisini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

6) Tez önerisi, TİK tarafından iki kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

7) Doktora tez çalışmasında TİK tarafından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya TİK’e bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen süreler içerisinde mazeretsiz olarak katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

8) Tez savunma sınavı sonucunda, tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç 6 ay içinde düzeltme yapılmış tezini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç 6 ay içinde aynı jüri önünde tezini mazeretsiz olarak yeniden savunmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

11) Tez savunma sınavında başarılı olduğu halde tezin, enstitü tez yazım kurallarına uygun ve istenen sayıda ciltlenmiş kopyalarını ve gerekli diğer belgeleri 1 ay içerisinde (EYK kararı ile en fazla 1 ay daha uzatılabilir) teslim etmeyen ve Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli mazeret beyan eden azami süresini doldurmamış olanlar dışında yukarıda belirtilen tez teslim süresini dolduran öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

12) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

13) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşebilir. Kaydını sildirmek isteyen öğrencinin dilekçe ile enstitüye başvurması halinde kayıt silme işlemi gerçekleştirilir.

14) Programa kayıt yaptıran ancak belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile, tespit edilmesi durumunda kaydı silinir.

15) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen kayıt silmeyi gerektirecek bir eylem gerçekleştirenlerin kaydı silinir.

16) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrencinin durumu bildirilir.

17) Kaydı silinen öğrencinin ödemiş olduğu öğrenci katkı payı iade edilmez.

ç) Sanatta yeterlik programlarında;

1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini CB ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

2) Kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalarını azami süreler içinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

3) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

4) Yeterlik sınavının her birinden (yazılı ve sözlü) ayrı ayrı olmak üzere iki kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

5) Yeterlik sınavında başarılı olduğu halde mazeretsiz olarak 6 ay içerisinde tez önerisini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

6) Tez önerisi, TİK tarafından iki kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

7) Tez çalışmasında TİK tarafından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya TİK’e bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen süreler içerisinde mazeretsiz olarak katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

8) Tez savunma sınavı sonucunda, tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç 6 ay içinde düzeltme yapılmış tezini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç 6 ay içinde aynı jüri önünde tezini mazeretsiz olarak yeniden savunmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

11) Tez savunma sınavında başarılı olduğu halde tezin, enstitü tez yazım kurallarına uygun ve istenen sayıda ciltlenmiş kopyalarını ve gerekli diğer belgeleri 1 ay içerisinde (bu süre EYK kararı ile en fazla 1 ay daha uzatılabilir) teslim etmeyen ve Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli mazeret beyan eden azami süresini doldurmamış olanlar dışında yukarıda belirtilen tez teslim süresini dolduran, öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

12) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

13) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşebilir. Kaydını sildirmek isteyen öğrencinin, dilekçe ile enstitüye başvurması halinde kayıt silme işlemi gerçekleştirilir.

14) Programa kayıt yaptıran ancak belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile, tespit edilmesi durumunda kaydı silinir.

15) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen kayıt silmeyi gerektirecek bir eylem gerçekleştirenlerin kaydı silinir.

16) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrencinin durumu bildirilir.

17) Kaydı silinen öğrencinin ödemiş olduğu öğrenci katkı payı iade edilmez.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi ve kayıt silme ile ilgili birinci fıkrada belirtilen hususların dışında ortaya çıkan herhangi bir durumda EYK kararları geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans

MADDE 35- (1) Yüksek lisans programı tezsiz ve tezli olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Ayrıca Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü tezli veya tezsiz lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı

MADDE 36- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı birinci, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim şekillerinde yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında ders yükü

MADDE 37- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı rapor sunmak zorundadır. Raporun danışman tarafından onaylanmasından sonra hazırlanacak “Dönem Projesi Sonuç Formu” EABD/EASD başkanlığı tarafından Enstitüye gönderilir. Dönem projesi kapsamında hazırlanan rapor, gerektiğinde ilgili kurullar tarafından incelenmek üzere danışman tarafından en az 2 yıl süre ile arşivlenir. Dönem projesine ilişkin raporun yazımına ilişkin usul, esas ve ilkeler EYK tarafından belirlenerek ilan edilir.

(3) Öğrenci lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan lisans programlarından danışmanın önerisi, EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en çok üç ders alabilir.

(4) Öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan yüksek lisans programlarından ders alamazlar. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü programlarda bu koşul aranmaz.

Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi

MADDE 38- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden CC veya bunun üzerinde bir not alması ve dönem projesinden ve yönlendirilmiş çalışma derslerinden YT (yeterli) notu alması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 39- (1) Kredili derslerinden ve dönem projesinden başarılı/yeterli olmak kaydıyla dönem projesine ilişkin “Dönem Projesi Sonuç Formu”, EABD/EASD başkanlığı tarafından Enstitüye gönderilen öğrenciye, EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi “Dönem Projesi Sonuç Formu”nun EYK tarafından onaylandığı tarihtir. Bu koşulları yerine getirinceye kadar öğrencinin mezuniyet işlemlerine başlanmaz ve öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, enstitünün tezli lisansüstü programlarının amaç ve içerikleri aynı olmak koşuluyla ve tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 40- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim şekillerinde yapılabilir.

Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü

MADDE 41- (1) Tezli yüksek lisans programı en az yedi ders ve 21 kredi ile uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması dersleri kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan lisans programlarından danışmanın önerisi üzerine EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en çok iki ders alabilir.

(3) Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan yüksek lisans programlarından danışmanın önerisi, EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en fazla iki ders alabilir. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü programlarda bu zorunluluk aranmaz.

Tezli yüksek lisans programlarının süresi

MADDE 42- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıldır. Azami süre altı yarıyıl olup mezuniyete hak kazanabilmek için öğrencinin en az 120 AKTS’yi tamamlaması gerekir. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, yüksek lisans tez konusu ya da alanı ile ilgili olmak koşuluyla danışmanının da ortak yazar olarak yer aldığı, en az bir makalesinin ulusal veya uluslararası hakemli dergilerden birinde yayımlanması veya yayıma kabul edilmesi (DOI numarası alınması) ya da ulusal veya uluslararası yayınevleri tarafından bir kitap ve/veya kitap bölümünün yayımlanması ya da katıldığı ulusal/uluslararası sempozyum veya kongrelerde bildirisinin basılı veya dijital ortamda yayımlanması şartı aranır. Anasanat dallarına bağlı programlardaki öğrenciler, en az bir ulusal/uluslararası çapta konser/resital vermesi ya da sergiye eseriyle katılması durumunda da tez savunmasına girebilmek için aranan şartı yerine getirmiş sayılır. Öğrenci tez savunması için istenen belgelerle birlikte yayın şartına ilişkin EYK tarafından belirlenen kanıtlayıcı belgeleri de Enstitüye sunmakla yükümlüdür. Öğrenci, kayıtlı olduğu programdaki alması gereken tüm derslerden başarılı olması, danışmanının da ortak yazar olarak yer aldığı, tez konusu veya alanı ile ilgili en az bir makalesinin Web of Science (WOS) veya Scopus veri tabanları/endeksleri tarafından taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması veya yayıma kabul edilmesi koşulu ile üçüncü yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilir. Bu durumda da öğrenci tez savunması için istenen belgelerle birlikte erken mezuniyet için yayın şartına ilişkin EYK tarafından belirlenen kanıtlayıcı belgeleri Enstitüye sunmakla yükümlüdür. Öğrencinin tez savunmasında başarılı olması halinde, söz konusu makale, EYK kararı ile öğrencinin dördüncü yarıyılda alacağı uzmanlık alan dersi ve tez çalışması derslerinin yerine sayılır. Böylelikle öğrencinin mezun olabilmesi için gerekli olan 120 AKTS tamamlanmış olur.

(2) Öğrenci, azami dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini en az CC ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlamak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden CC veya bunun üzerinde bir not alması ve seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması derslerinden YT (yeterli) notu alması gerekir.

(4) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki yüksek lisans programları öğrencilerine, talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir. Bu ek süreler, azami süreden sayılmaz.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 43- (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tezini Senatonun belirlediği yazım kurallarına uygun bir biçimde hazırlar ve jüri önünde sözlü olarak savunur. Sanat çalışması yapan öğrenci ise sanatsal çalışmasını jüriye sunar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezleri savunmaya alınmadan önce öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını tez jüri atama formu ile birlikte EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla talep ettiği tez savunma tarihinden en geç 30 gün önce enstitüye ulaştırır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, tez değerlendirme formu ile birlikte jüri üyelerine bildirir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere EYK’ya gönderilir. Talep edilen sınav tarihi dikkate alınarak EYK tarafından onaylanıp kesinleşen sınav tarihi, danışmana ve diğer jüri üyelerine bildirilir. Sınav tarihi kesinleştikten sonra ilgili EABD/EASD başkanlığı ve enstitü tarafından internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla sınav yeri ve tarihi ilan edilir. Tez jürisi, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren en erken 10 gün, en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Söz konusu sınavın elektronik ortamda çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olması durumunda 67 nci madde hükümleri uygulanır.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD/EASD kurulunun görüşü ve EABD/EASD başkanlığının önerisi üzerine EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asıl ve biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun ilgili olması gerekir.

(4) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma sınavından önce EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile 1 yıl süre ile yeni öğrenci danışmanlığı verilmez.

(5) Yüksek lisans tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tezin sunum kısımları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci tez savunma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tezini sınav tarihinden 15 gün önce jüri üyelerine ulaştırır. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü, talep edilen sınav tarihi ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını, intihal yazılım programı raporunu EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla talep edilen savunma tarihinden en az 10 gün önce enstitüye teslim eder. Öğrenci, üç aylık süre koşulunu aşmayacak bir tarihte aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında, salt çoğunlukla kabul veya ret kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tezi ilk savunmada veya düzeltme sonrasında reddedilen öğrencinin talep etmesi ve ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri asgari koşullarını yerine getirmek kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 44- (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası ile YÖK Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalanan nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla 1 ay uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar mezuniyet işlemlerine başlanmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Sanat çalışması yapan bir öğrenci, tez çalışmasının yanı sıra çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir dosyayı enstitüye teslim eder.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezin tesliminden itibaren 3 ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programları

Doktora programının amacı

MADDE 45- (1) Doktora programının amacı, YÖK’ün belirlediği ilkeler çerçevesinde öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) İkinci öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla doktora programı yürütülemez.

Doktora programlarında ders yükü

MADDE 46- (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az sekiz ders ve 24 kredi ile uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden ve yeterlik sınavından oluşacak şekilde düzenlenir. Seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması dersleri kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik aşamasına geçebilir.

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan doktora programlarından, danışmanın önerisi ile EABD başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile öğrenciler en fazla iki ders alabilirler. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü programlarda bu koşul aranmaz.

(3) Danışmanın önerisi, EABD başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile lisans/yüksek lisans dersleri alınabilir. Ancak bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Bütünleşik doktora programı, en az 16 ders-60 kredi ile uzmanlık alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden ve yeterlik sınavından oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması dersleri kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan doktora programlarından, danışmanın önerisi ile EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile en fazla dört ders alabilir. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik aşamasına geçebilir.

(5) Doktora programları ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Doktora programlarının süresi

MADDE 47- (1) Doktora programlarını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi ise on iki yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi ise dört yarıyıldır.

(2) Bütünleşik doktora programlarını tamamlama süresi on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Bütünleşik doktora programına başvurmuş öğrencilerin gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi altı yarıyıldır.

(3) Doktora programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden CB veya bunun üzerinde bir not alması ve seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması derslerinden YT (yeterli) notu alması gerekir.

(4) Bütünleşik doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci varsa ilgili programın tezli yüksek lisans programına, bu Yönetmelikte belirlenen şartları sağlaması kaydıyla EABD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla geçiş yapabilir.

(5) Doktora yeterlik sınavlarında başarılı olan öğrenciler, kayıt yaptırarak tez önerisi kabul edildikten sonra en az üç yarıyıl süre kullanmaları, üç kez TİK’e girmeleri ve doktora kayıt tarihinden sonra olmak üzere, AHCI, SCI, SCI-EXPANDED, SSCI veri tabanları/endeksleri tarafından taranan dergilerden birinde tez konuları veya alanları ile ilgili; danışmanının da ortak yazar olarak yer aldığı en az bir makalesinin yayımlanması veya yayıma kabul edilmesi (DOI numarası alınması) koşulu ile yedinci yarıyılın; bütünleşik doktora programında ise dokuzuncu yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilirler. Bu durumdaki öğrenci, tez savunması için istenen belgelerle birlikte erken mezuniyet için yayın şartına ilişkin EYK tarafından belirlenen kanıtlayıcı belgeleri de Enstitüye sunmakla yükümlüdür. Öğrencinin tez savunmasında başarılı olması halinde, söz konusu makale EYK kararı ile öğrencinin sekizinci yarıyılda alacağı uzmanlık alan dersi ve tez çalışması derslerinin yerine sayılır.

(6) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki doktora programları öğrencilerine, talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 48- (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. Ancak ikinci kez yeterlik sınavına girecek öğrencinin ilk yeterlik sınav tarihinden itibaren en az 6 ay süre geçmiş olması zorunludur.

(3) Bu Yönetmeliğin 46 ncı ve 47 nci maddelerinde belirtilen koşulları sağlayıp yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, bu isteğini sınav tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak ilgili EABD başkanlığına bildirir. EABD başkanlığı öğrencinin söz konusu talebini EYK onayına sunmak üzere üst yazı ekinde enstitüye bildirir. EYK tarafından onaylanan tarihler enstitü internet sayfasında ilan edilir. Öngörülen süreler dışında, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretler kapsamına girmeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, her anabilim dalı için EABD kurulunun görüşüne istinaden EABD başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve 3 yıl süreyle görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla her bir öğrenci için en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışmanı dâhil beş asıl, biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden doktora yeterlik sınav jürilerini oluşturur. Yeterlik sınavının sözlü bölümleri öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sınavı başarı değerlendirmesi her sınav için kendi içinde ayrı ayrı yapılır ve yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Her bir sınav türünün başarı notu 70 puan ve üzeridir. Bu doğrultuda öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumu değerlendirilirken, her bir jüri üyesinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar, ayrı ayrı dikkate alınarak, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verilir.

(7) Yeterlik sınavına giren öğrencinin yeterlik sınavı sonucu, bir tutanak aracılığı ile EABD başkanlığına bildirilir. EABD başkanlığı, sonucu yeterlik sınavını izleyen 3 gün içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.

(8) Doktora yeterlik sınavının yazılı ve/veya sözlü sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yeterlik sınavı döneminde hangi sınav türünden/türlerinden başarısız olmuşsa tekrar sınava alınır.

(9) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri mezuniyete kadar başarmak zorundadır.

(10) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini yeterlik sınavından önce EABD başkanlığı aracılığı ile enstitüye yazılı olarak bildirir.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 49- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, EABD kurulunun görüşüne istinaden EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK’nın onayı ile 1 ay içinde TİK oluşturulur.

(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı ve en az biri ilgili EABD dışından veya başka bir Üniversiteden olmak üzere toplam üç üye yer alır. Varsa ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılır, ancak TİK üyesi olamaz.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde birinci fıkraya uygun olarak üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi

MADDE 50- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken üç ay, en geç 6 ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en geç 15 gün önce komite üyelerine ulaştırır. Geçerli bir mazereti olmaksızın tez önerisi savunmasına belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Duruma ilişkin TİK tarafından hazırlanan tutanak EABD başkanlığınca en geç 3 gün içinde enstitüye bildirilir.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisi ile ilgili kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme için 1 ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına giren ve önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda kendisine yeni bir danışman ve TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci yeni bir tez konusu önermek koşuluyla 3 ay içinde, danışmanı ve tez konusu değişen bir öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en geç 30 gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak belirlenir ve hazırlanan bir tutanakla EABD başkanlığınca en geç 3 gün içinde enstitüye bildirilir.

(5) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için dördüncü fıkrada belirtilen zaman dilimlerinde TİK’e girmesi ve en az üç TİK raporunun başarılı olması gerekir. TİK’e ilişkin Tez İzleme Komitesi Formu ekindeki belgelerle EABD başkanlığı üst yazısı aracılığı ile enstitüye gönderilir.

(6) Tez önerisi savunma sürecinde yapılan TİK toplantıları, öğrencinin mezuniyet şartında aranan TİK toplantısı sayısına dâhil edilmez.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 51- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından belirlenen mevcut tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezleri savunmaya alınmadan önce öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını tez jüri atama formu ile birlikte EABD başkanlığı aracılığıyla talep ettiği tez savunma tarihinden en geç 30 gün önce enstitüye ulaştırır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine bildirir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir. Talep edilen sınav tarihi dikkate alınarak, EYK tarafından onaylanıp kesinleşen sınav tarihi, danışmana ve diğer jüri üyelerine bildirilir. Sınav tarihi kesinleştikten sonra ilgili EABD başkanlığı ve enstitü tarafından internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla sınav yeri ve tarihi ilan edilir. Tez jürisi, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren en erken 10 gün, en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Söz konusu sınavın elektronik ortamda çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olması durumunda 67 nci madde hükümleri uygulanır.

(2) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve EABD kurulunun görüşü, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile görevlendirilir. Jüri, danışman dâhil üçü öğrencinin tez izleme komitesinden olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri üyelerinin az ikisi Üniversite dışından olmak zorundadır. Üniversite dışından görevlendirilecek jüri üyeleri için birer tane de yedek jüri üyesi belirlenir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun ilgili olması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, EYK tarafından onaylanan tarihte toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini savunma sınavından önce EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile 1 yıl süre ile yeni öğrenci danışmanlığı verilmez.

(4) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tezin sunum kısımları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci altı aylık süreyi aşmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Bu kapsamdaki öğrenciler en geç 6 ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tezini belirlenecek yeni tez savunma sınav tarihinden en geç 20 gün önce jüri üyelerine ulaştırır. Bu durumdaki öğrenci, tezine ilişkin danışmanın, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü, talep edilen sınav tarihi ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını ve intihal yazılım programı raporunu EABD başkanlığı aracılığıyla talep edilen savunma tarihinden en az 10 gün önce enstitüye teslim eder.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç 6 ay içinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır. Jürinin duruma ilişkin olarak hazırlayacağı tutanak EABD başkanlığınca 3 gün içinde enstitüye teslim edilir.

(8) Bütünleşik doktora programı öğrencilerinden, kredili derslerini ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da doktora tezinde başarılı olamayanlara talep etmeleri ve ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ve benzeri asgari koşullarını yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programında bilimsel yayın koşulu

MADDE 52- (1) Doktora öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, doktora kayıt tarihinden sonra olmak üzere, doktora tez konusu ya da alanı ile ilgili olmak koşuluyla danışmanının da ortak yazar olarak yer aldığı, en az bir makalesinin Web of Science (WOS) veya Scopus veri tabanları/endeksleri tarafından taranan hakemli dergilerden birinde ya da en az iki makalesinin ERIC veya TR Dizin (ULAKBİM) tarafından taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması veya yayıma kabul edilmesi (DOI numarası alınması) ya da bir makalesinin ERIC veya TR Dizin (ULAKBİM) tarafından taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanmasına veya yayıma kabul edilmesine ilave olarak katıldığı ulusal/uluslararası sempozyum veya kongrelerde en az bir bildirisinin tam metin olarak basılı veya dijital ortamda yayımlanması şartı aranır. Öğrenci tez savunması için istenen belgelerle birlikte yayın şartına ilişkin EYK tarafından belirlenen kanıtlayıcı belgeleri de Enstitüye sunmakla yükümlüdür.

Doktora diploması

MADDE 53- (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası ile YÖK Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan öğrenciye doktora diploması verilir. EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar mezuniyet işlemlerine başlanmaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Doktora diploması üzerinde, EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren 3 ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programı

MADDE 54- (1) Sanatta yeterlik programı, YÖK’ün belirlediği ilkeler çerçevesinde özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Sanatta yeterlik programlarında ders yükü

MADDE 55- (1) Sanatta yeterlik programı toplam en az 10 teorik ve uygulama dersi 30 kredi ile uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden ve yeterlik sınavı, sergi, tez, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalardan oluşur. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci sanatta yeterlik aşamasına geçebilir.

(2) Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan sanatta yeterlik programlarından, danışmanın önerisi, EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile en fazla iki ders alabilir. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü programlarda bu koşul aranmaz.

(3) Danışmanın önerisi, EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile lisans/yüksek lisans dersleri alınabilir. Ancak bu dersler ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(4) Lisans derecesi ile öğrenci kabul eden sanatta yeterlik programı ise en az 17 ders ve uygulama dersi-51 kredi ile uzmanlık alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden ve yeterlik sınavı, sergi, tez, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalardan oluşur. Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan sanatta yeterlik programlarından, danışmanın önerisi üzerine EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile en fazla dört ders alabilir. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci sanatta yeterlik aşamasına geçebilir.

(5) Sanatta yeterlik programları ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı entegre sanatta yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir.

Sanatta yeterlik programlarının süresi

MADDE 56- (1) Sanatta yeterlik programı tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıldır. Azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Lisans derecesi ile öğrenci kabul eden sanatta yeterlik programlarını tamamlama süresi on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(3) Sanatta yeterlik programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden CC veya bunun üzerinde bir not alması ve seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması derslerinden YT (yeterli) notu alması gerekir.

(4) Yüksek lisans derecesi ile sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır.

(5) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrencilerin gerekli kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi altı yarıyıldır.

(6) Sanatta yeterlik programı yeterlik sınavlarında başarılı olan öğrenciler, kayıt yaptırarak tez önerisi kabul edildikten sonra en az üç yarıyıl süre kullanmaları, üç kez TİK’e girmeleri ve sanatta yeterlik programına kayıt tarihinden sonra olmak üzere, Web of Science (WOS) veya Scopus veritabanları/endeksleri tarafından taranan dergilerden birinde tez konuları veya alanları ile ilgili; danışmanının da ortak yazar olarak yer aldığı en az bir makalesinin yayımlanması veya yayıma kabul edilmesi (DOI numarası alınması) koşulu ile yedinci yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilirler. Bu durumdaki öğrenci, tez savunması için istenen belgelerle birlikte erken mezuniyet için yayın şartına ilişkin EYK tarafından belirlenen kanıtlayıcı belgeleri de Enstitüye sunmakla yükümlüdür. Öğrencinin tez savunmasında başarılı olması halinde, söz konusu makale EYK kararı ile öğrencinin sekizinci yarıyılda alacağı uzmanlık alan dersi ve tez çalışması derslerinin yerine sayılır.

(7) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki sanatta yeterlik programları öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Sanatta yeterlik sınavı ve tez izleme komitesi

MADDE 57- (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve sanat çalışmasıyla ilgili konularda yeterli teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. Ancak ikinci kez yeterlik sınavına girecek öğrencinin ilk yeterlik sınav tarihinden itibaren en az 6 ay süre geçmiş olması zorunludur.

(3) 55 inci ve 56 ncı maddelerde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, bu isteğini sınav tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak ilgili EASD başkanlığına bildirir. EASD başkanlığı öğrencinin söz konusu talebini EYK onayına sunmak üzere üst yazı ekinde enstitüye gönderir. EYK tarafından onaylanan tarihler enstitü internet sayfasında ilan edilir. Öngörülen süreler dışında, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretler kapsamına girmeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(5) Yeterlik sınavı, her EASD için EASD kurulu görüşüne istinaden EASD başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve 3 yıl süreyle görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla her bir öğrenci için en az ikisi başka bir kurumdan olmak üzere, birinci danışmanı dâhil beş asıl ve biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden sanatta yeterlik sınav jürilerini oluşturur. Yeterlik sınavları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavı başarı değerlendirmesi her sınav için kendi içinde ayrı ayrı yapılır ve yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Her bir sınav türünün başarı notu 70 puan ve üzeridir. Öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumu değerlendirilirken, her bir jüri üyesinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar, ayrı ayrı dikkate alınarak, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verilir.

(7) Yeterlik sınavına giren öğrencinin yeterlik sınavı sonucu, yeterlik komitesi tarafından bir tutanak aracılığı ile EASD başkanlığına bildirilir. EASD başkanlığı, sonucu yeterlik sınavını izleyen 3 gün içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.

(8) Sanatta yeterlik sınavının yazılı ve/veya sözlü sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yeterlik sınavı döneminde hangi sınav türünden/türlerinden başarısız olmuşsa tekrar sınava alınır.

(9) Yeterlik jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(10) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini yeterlik sınavından önce EASD başkanlığı aracılığı ile enstitüye yazılı olarak bildirir.

(11) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; EASD kurulunun görüşüne istinaden EASD başkanlığının önerisi üzerine EYK’nın onayı ile 1 ay içinde TİK oluşturulur.

(12) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı ve en az biri ilgili EASD dışından veya başka Üniversiteden olmak üzere toplam üç üye yer alır. Varsa ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılır, ancak TİK üyesi olamaz.

(13) TİK kurulmasından sonraki dönemlerde on ikinci fıkraya uygun olarak üyeliklerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi

MADDE 58- (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken üç ay, en geç 6 ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en geç 15 gün önce komite üyelerine ulaştırır. Geçerli bir mazereti olmaksızın tez önerisi savunmasına belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Duruma ilişkin TİK tarafından hazırlanan tutanak EASD başkanlığınca en geç 3 gün içinde enstitüye bildirilir.

(2) TİK öğrencinin sunduğu tez önerisi ile ilgili kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Bu karar EASD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme için 1 ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar EASD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına giren ve önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda kendisine yeni bir danışman ve TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci yeni bir tez konusu önermek koşuluyla 3 ay içinde, danışmanı ve tez konusu değişen bir öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci için TİK tarafından hazırlanan tutanak EASD başkanlığınca 3 gün içinde enstitüye bildirilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en geç 30 gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak belirlenir ve hazırlanan bir tutanakla EASD başkanlığınca en geç 3 gün içinde enstitüye bildirilir.

(5) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için dördüncü fıkrada belirtilen zaman dilimlerinde TİK’e girmesi ve en az üç TİK raporunun başarılı olması gerekir. TİK’e ilişkin Tez İzleme Komitesi Formu ekindeki belgelerle EASD başkanlığı üst yazısı aracılığı ile enstitüye gönderilir.

(6) Tez önerisi savunma sürecinde yapılan TİK toplantıları, öğrencinin mezuniyet şartında aranan TİK toplantısı sayısına dâhil edilmez.

Sanatta yeterlik programının sonuçlanması

MADDE 59- (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni belirlenen esaslara uygun biçimde yazmak ve tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanatta yeterlik tezi savunmaya alınmadan önce öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını tez jüri atama formu ile birlikte EASD başkanlığı aracılığıyla talep ettiği tez savunma tarihinden en geç 30 gün önce Enstitüye ulaştırır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine bildirir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere EYK’ya gönderilir. Talep edilen sınav tarihi dikkate alınarak EYK tarafından onaylanıp kesinleşen sınav tarihi, danışmana ve diğer jüri üyelerine bildirilir. Sınav tarihi kesinleştikten sonra ilgili EASD başkanlığı ve enstitü tarafından internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla sınav yeri ve tarihi ilan edilir. Sanatta yeterlik jürisi, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren en erken 10 gün, en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Söz konusu sınavın elektronik ortamda çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olması durumunda, 67 nci madde hükümleri uygulanır.

(2) Sanatta yeterlik tez jürisi, tez danışmanı ve EASD kurulunun görüşü ile EASD başkanlığının önerisi üzerine EYK’nın onayı ile görevlendirilir. Jüri, danışman dâhil üçü öğrencinin tez izleme komitesinden olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri üyelerinin az ikisi Üniversite dışından olmak zorundadır. Üniversite dışından görevlendirilecek jüri üyeleri için birer tane de yedek jüri üyesi belirlenir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun ilgili olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik tez jürisi, EYK tarafından onaylanan tarihte toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini savunma sınavından önce EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile 1 yıl süre ile yeni danışmanlık verilmez.

(4) Tez savunma sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tezin sunum kısmı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EASD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

(6) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 6 ay içinde tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasına ilişkin gerekli düzeltmeleri yapar. Bu kapsamdaki öğrenciler en geç 6 ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tezini belirlenecek yeni tez savunma sınav tarihinden en geç 20 gün önce jüri üyelerine ulaştırır. Bu durumdaki öğrenci, tezine ilişkin danışmanın yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü, talep edilen sınav tarihi ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını ve intihal yazılım programı raporunu EASD başkanlığı aracılığıyla talep edilen savunma tarihinden en az 10 gün önce enstitüye teslim eder.

(7) Öğrenci 6 aylık süreyi aşmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul veya ret kararı verir. Bu karar EASD başkanlığınca sınavı izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç 6 ay içinde aynı jüri önünde tezini ve sanatta yeterlik çalışmasını yeniden savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır. Jürinin duruma ilişkin olarak hazırlayacağı tutanak EASD başkanlığınca 3 gün içinde enstitüye teslim edilir.

(9) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrencilerden tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara talep etmeleri ve ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ve benzeri asgari koşullarını yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik programında yayın koşulu

MADDE 60- (1) Sanatta yeterlik öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, sanatta yeterlik kayıt tarihinden sonra olmak üzere; tez/proje, konser/resital ile ilgili, danışmanının da ortak yazar olarak yer aldığı en az bir makalesinin Web of Science (WOS) veya Scopus veri tabanları/endeksleri tarafından taranan hakemli dergilerden birinde ya da en az iki makalesinin ERIC veya TR Dizin (ULAKBİM) tarafından taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması veya yayıma kabul edilmesi (DOI numarası alınması) ya da bir makalesinin ERIC veya TR Dizin (ULAKBİM) tarafından taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanmasına veya yayıma kabul edilmesine ilave olarak katıldığı ulusal/uluslararası sempozyum veya kongrelerde en az bir bildirisinin tam metin olarak basılı veya dijital ortamda yayımlanması ya da konser/resital vermesi veya sergiye eseriyle katılması şartı aranır. Öğrenci tez savunması için istenen belgelerle birlikte yayın şartına ilişkin EYK tarafından belirlenen kanıtlayıcı belgeleri de Enstitüye sunmakla yükümlüdür.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 61- (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası ile YÖK Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez ve sanatta yeterlik çalışması sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir. EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar mezuniyet işlemlerine başlanmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, EASD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren 3 ay içinde sanatta yeterlik tez çalışmasının bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan öğretime ilişkin uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 62- (1) Uzaktan öğretimle ilgili hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Disiplinler arası anabilim/anasanat dalı başkanları

MADDE 63- (1) Enstitülerde disiplinler arası anabilim/anasanat dalı başkanları Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

(2) Disiplinler arası EABD/EASD kurulları en az üç kişiden oluşur. Kurul üyeleri ilgili EABD/EASD’de ders veren öğretim üyeleri arasından EABD/EASD başkanı tarafından EYK’ye önerilir. EABD/EASD kurul üyeleri EYK’nın onayı ile 3 yıl için atanır. Görev süreleri biten üyeler aynı usul ile yeniden atanabilir.

Öğrenci değişimi programı

MADDE 64- (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumu/yüksek teknoloji enstitüsü arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir. Program kapsamında gönderilen öğrencilerin kayıtları bu süre içinde enstitüde devam eder ve söz konusu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrenciler o dönem için kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, öğrenci değişim programına katıldıkları üniversitede aldıkları derslerden sorumludurlar. Derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde ve enstitü ilgili değişim programı koordinatörünün kontrolünde yapılarak EABD/EASD başkanlığının önerisi üzerine EYK’nın onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS kredi sistemine göre değerlendirilir. Değişim programları kapsamında diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniversitede bulundukları süre içinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve kendilerine aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 65- (1) Öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini öder.

(2) Öğrenci katkı payı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim-öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme esnasında, ikinci taksit ise diğer yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir.

(3) Öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.

(4) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kayıtlarını kayıt yenileme döneminden önce donduran öğrencilerden dondurma süresini kapsayan yarıyıl/yarıyıllar için öğrenci katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili daha önce ödenmiş öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti varsa iade edilmez.

Adres bildirme, tebligat, öğrencilere yapılacak genel duyurular

MADDE 66- (1) Her öğrenci, kendileriyle iletişim kurulabilmesi için yerleşim adresini veya henüz bir yerleşim yeri edinmemişse en son oturduğu yerin adresini ve sürekli kullandığı elektronik posta adresini kayıt sırasında bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler, Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) kaydedilir ve öğrenci ile yapılacak iletişimde, ÖBS’de kayıtlı yerleşim adresi ve elektronik posta adresi esas alınır. Öğrenciler, öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri bildirerek bilgilerinin güncellenmesini sağlamakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci, ilgili birim tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel bildirimler ve duyurular ile Üniversite ve birimin resmî internet sitesinden yapılan bildirimleri ve duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

(3) Öğrenciye aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılan bildirimler tebligat sayılır:

a) Öğrencinin, ÖBS’de kayıtlı yerleşim yeri adresine taahhütlü olarak yapılan bildirimler.

b) İlgili birim resmî elektronik posta adresinden öğrencinin ÖBS’de kayıtlı elektronik posta adresine yapılan bildirimler.

c) Üniversitenin ve ilgili birimin resmî internet sitesinden aleni olarak yapılan bildirimler ve duyurular.

ç) Üniversite ve ilgili birim ilan panolarına asılmak suretiyle duyurusu yapılan bildirimler.

(4) Uzaktan öğretim programında eğitim-öğretim ile ilgili tüm resmî duyurular, internet üzerinden yapılır. Danışmanlara ait özel duyurular, internet üzerinde, danışman bilgilendirme platformları ya da sıkça sorulan sorular bölümlerinde yer alır. Uzaktan öğretim programında öğrencilerin eğitim için yönetime bildirdikleri e-posta adresi aynı zamanda tebligat adresidir. Bu adreslere gönderilen her türlü yazışma ve tebligat öğrenciler tarafından alınmış sayılır.

Sınavların elektronik ortamlarda çevrimiçi olarak yapılması

MADDE 67- (1) Enstitü bünyesinde yapılacak olan yüksek lisans tez savunmaları, sanatta yeterlik/doktora yeterlik sınavları, TİK toplantıları/sınavları, doktora/sanatta yeterlik tez savunmaları gibi sınavlar elektronik ortamda çevrimiçi olarak yapılabilir.

(2) İlgili sınavların elektronik ortamda çevrimiçi olarak nasıl ve ne şekilde yapılacağına ilişkin usul, esas ve ilkeler EYK tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 68- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, YÖK ve Senato kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 69- (1) 9/1/2022 tarihli ve 31714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(2) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 15 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(3) 25 inci maddenin üçüncü fıkrası 20/4/2016 tarihinden önce lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

(4) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce sanatta yeterlik/doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmesi için 50 nci maddenin dördüncü fıkrası ile 58 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine uymak koşulu ile en az 2 adet başarılı TİK raporu aranır.

(5) 52 nci maddenin birinci fıkrası ile 60 ıncı maddenin birinci fıkrası hükümleri 2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce kesin kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.

(6) 42 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tez savunmasına girebilmek için gerekli olan yayın şartları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.

(7) 52 nci maddede belirtilen yayın şartları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı öğrencilerin doktora tez savunma sınavına girebilmeleri için, tez konusu ya da alanı ile ilgili olmak koşuluyla danışmanının da ortak yazar olarak yer aldığı bir makalesinin, TR Dizinde (ULAKBİM) ya da düzenli olarak en az beş yıldır yayımlanan uluslararası veri tabanları/endekslerce taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması veya yayıma kabul edilmesi (DOI numarası alınması) şartı aranır. Bu doğrultuda öğrenci tez savunması için istenen belgelerle birlikte yayın şartına ilişkin EYK tarafından belirlenen kanıtlayıcı belgeleri de Enstitüye sunmakla yükümlüdür.

(8) 60 ıncı maddede belirtilen yayın şartları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı öğrencilerin sanatta yeterlik tez savunma sınavına girebilmeleri için, tez/proje, konser/resital ile ilgili en az bir makalesinin TR Dizin’de (ULAKBİM) ya da düzenli olarak en az beş yıldır yayımlanan uluslararası veri tabanları/endekslerce taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması veya yayıma kabul edilmesi (DOI numarası alınması), alanında ulusal/uluslararası sempozyum ve kongrelere katılma veya ulusal/uluslararası çapta konser/resital verme ya da sergi düzenleme koşulu aranır. Bu doğrultuda öğrenci sanatta yeterlik tez savunması için istenen belgelerle birlikte yayın şartına ilişkin EYK tarafından belirlenen kanıtlayıcı belgeleri de Enstitüye sunmakla yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 70- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 71- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.