Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekanlık: Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığını,

c) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini/Kocatepe Hayvan Hastanesini,

ç) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü (Başhekimini),

d) Müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı): Merkezin müdür yardımcısını (başhekim yardımcısını),

e) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Hayvanlara bilimsel ve etik değerlere bağlı ve güvenilir sağlık hizmeti vermek.

b) Dekanlık tarafından belirlenen programa göre Veteriner Fakültesi öğrencilerine hasta hayvan üzerinde uygulama imkânı sağlamak.

c) Bilimsel çalışmalar için uygun araştırma ve uygulama imkânı sunmak.

ç) Veteriner sağlık alanında ulusal ve uluslararası nitelikte hizmet veren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların tespiti ve kontrolünde çalışmalar yapmak.

e) Bölgesel ve ulusal alanda hayvan sağlığı ve refahının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek.

f) Veteriner sağlık hizmetleri ile ilgili konularda Dekanlığın koordinasyonunda meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim) ve görevleri

MADDE 7- (1) Müdür (Başhekim), Veteriner Fakültesi klinik bilimler bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdüre (Başhekime) çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu veteriner hekim öğretim üyeleri arasından en çok üç kişi Müdürün (Başhekimin) önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür (Başhekim) veya müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları) tekrar görevlendirilebilir. Rektör, gerekli gördüğü takdirde Müdür (Başhekim) veya müdür yardımcılarını (başhekim yardımcılarını) görev süreleri dolmadan değiştirebilir.

(2) Müdürün (Başhekimin) görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından (başhekim yardımcılarından) biri Müdüre vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi hâlinde yeni Müdür (Başhekim) görevlendirilir.

(3) Müdür (Başhekim), faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek, kurulu toplantıya çağırmak ve kurula başkanlık etmek.

c) Merkez faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane ile tanı ve araştırma laboratuvarları gibi hizmet birimlerinin düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartları oluşturmak.

d) Danışma Kurulunun toplantı gündemini belirlemek, kurulu toplantıya çağırmak ve kurula başkanlık etmek.

e) Merkezin idari ve mali işlerini koordine etmek.

f) İlgili mevzuata göre hazırlanması gereken eylem planı ve faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel faaliyetlerini belirlemek ve uygulamaya koymak.

ğ) Dekanlığın koordine ettiği eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine imkân sağlamak.

h) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün (Başhekimin) başkanlığında, Rektör tarafından görevlendirilen bir müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) ile Müdür (Başhekim) tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirebilir. Rektör gerekli gördüğü takdirde kurul üyelerini değiştirebilir veya herhangi bir nedenle boşalan kurul üyeliğinin yerine yeni üye görevlendirebilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin, üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez gündemdeki konuları görüşmek üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(5) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür (Başhekim) veya Yönetim Kurulunun en az üçte birinin önerisi ile getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Müdür (Başhekim) tarafından hazırlanan eylem planı ve faaliyet raporunu inceleyip karara bağlamak.

c) Danışma Kurulundan gelen önerileri değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Danışma Kurulu; Müdürün (Başhekimin) başkanlığında, Rektör tarafından görevlendirilen bir müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) ve iki Yönetim Kurulu üyesi ile Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, kamu ve/veya özel kurum ve/veya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri (dış paydaş üyeleri) arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en fazla yedi üye olmak üzere toplam en fazla on bir üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirebilir. Rektör gerekli gördüğü takdirde kurul üyelerini değiştirebilir veya herhangi bir nedenle boşalan kurul üyelerinin yerine yeni üye görevlendirebilir.

(3) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi hâlinde kurul üyelikleri de sona erer.

(4) Danışma Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(5) Danışma Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez gündemdeki konuları görüşmek üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(6) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılmasına ilişkin önerilerde bulunmak.

c) Kamu kurumları ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari Yönetici ve görevleri

MADDE 10- (1) Üniversite bünyesinde görevli en az şef düzeyindeki idari personel arasından bir kişi Rektör tarafından İdari Yönetici olarak görevlendirilir. İdari Yönetici, Müdüre (Başhekime) karşı sorumludur. Rektör, gerekli gördüğü takdirde İdari Yöneticiyi görevden alabilir ve aynı usulle yeni bir İdari Yönetici görevlendirebilir.

(2) İdari Yöneticinin görevleri şunlardır:

a) Merkez ve merkeze bağlı birimlerin işleyişiyle ilgili gerekli tedbirleri almak.

b) Merkezin yönetimi ile ilgili olarak Merkez tarafından alınan kararları uygulamak.

c) Yazışma, kayıt ve dosyalama işlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

ç) Merkezin ödenek, idari ve yardımcı personel, sarf malzeme, makine-teçhizat gereksinimi, fiziki alanlarının onarımı, restorasyonu ve yeni alanların inşası gibi konuları ve öncelikleri tespit ederek Müdürlüğe (Başhekimliğe) bildirmek.

d) Döner sermaye işlemleriyle ilgili olarak Merkezde çalışan akademik personelin gelir getirici faaliyetler kapsamında gerekli mali işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

e) İlgili mevzuat kapsamında Müdür (Başhekim) tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Merkezin birimleri

MADDE 11- (1) Merkezin birimleri şunlardır:

a) Klinikler: Hayvanların çeşitli hastalıklarının ayakta teşhis ve tedavisinin yapıldığı birimlerdir. Bunlar; cerrahi kliniği, iç hastalıkları kliniği, doğum ve jinekoloji kliniği ile reprodüksiyon ve suni tohumlama kliniğinden oluşur.

b) Laboratuvar: Merkeze getirilen hayvanların tanı ve tedavileri için gerekli tetkiklerin standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlayan birimdir.

c) Görüntüleme ünitesi: Merkez bünyesinde bulunan radyoloji (röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve benzeri), ultrasonografi, ekokardiyografi ve endoskopi gibi uygulamaların yapıldığı birimdir.

ç) Eczane: Merkezin kliniklerinde ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi sarf malzeme gibi her türlü veteriner tıbbi ürünün takibi ve teminini sağlayan birimdir.

d) Acil: Resmî mesai saatleri dışında acil müdahale gerektiren hastalara acil klinik hizmetlerini sunan birimdir. Acil klinik hizmeti, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

e) Diğer birimler: Merkezin diğer birimleri; hasta kayıt kabul, enfeksiyöz hastalıklar birimi, operasyon salonları, sterilizasyon ünitesi, reanimasyon ünitesi, yoğun bakım ünitesi, hospitalizasyon ünitesi, merkezî medikal gaz istasyonu, karantina birimi ve atık toplama birimidir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14- (1) 20/1/2020 tarihli ve 31014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.