Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/9/2018 tarihli ve 30541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Müfredatta yer alan derslerin kredilerinin (ECTS kredisi) belirlenmesinde ve öğrencinin ilgili dersin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için yapması gereken tüm çalışmaları ifade eden iş yüklerinin hesaplanmasında, dersin öğretim elemanları tarafından öğrenci görüşlerinin alınması gerekmektedir.”

“(3) Üniversitemiz eğitim programlarının mevcut müfredatları 5 (beş) yılda bir, akademik yılı sonunda iç ve dış paydaşların katılımlarıyla değerlendirilir. Bu değerlendirmelerde müfredatın program çıktılarını sağlayıp sağlamadığı, paydaşların görüş ve önerileri, akreditasyon kuruluşlarının değerlendirme kriterlerindeki değişiklikler, eğitim ve öğretim süreciyle ilgili istatistiki göstergeler, toplumun gereksinimleri ve meslek alanında meydana gelen önemli gelişmeler gibi ölçütler göz önünde bulundurulur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda müfredatta değişikliklerin yapılması gerekiyorsa, gerekçeleri ile birlikte bir rapor hazırlanarak Senatoya teklif edilir.

(4) Üniversitemiz eğitim programlarının tasarlanması, değerlendirilmesi ve güncellenmesi süreçleri kapsamında bölüm/program açma, müfredat oluşturma ve güncelleme, ders açma ve buna benzer taleplerin Senatoya teklifi sürecinde ilgili iç ve dış paydaş görüşlerinin alındığına dair kanıtların ve ilgili akademik birimin eğitim komisyonu kararlarının beyan edilmesi gerekir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınav, küçük sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, kurtarma sınavı ve mazeret sınavıdır.”

“(8) Kurtarma sınavı; sınıf geçme sistemi uygulayan fakültelerde, öğretim yılı sonunda bütünleme sınav sonuçlarına göre başarısız tek dersi kalmış öğrencilerin girebileceği sınavdır. Sınavın nasıl uygulanacağı ilgili fakültenin yönergesinde düzenlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren bütünleşik programlardan Tıp Fakültesi altı akademik yıl veya oniki yarıyıl, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi beş akademik yıl veya on yarıyıldır.’’

“(3) Bir yıl süreli yabancı dil ve bilimsel/mesleki hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve aynı fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aşağıdaki hallerde, kendi isteğiyle kayıt silme talebi olan öğrenciler hariç olmak üzere öğrencinin kaydı silinerek, Üniversiteden ilişiği kesilir:”

“e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda; dört yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onay vermesi halinde.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26- (1) Sağlık ve tedavi ile sağlık raporları alınması ve reçeteler konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Söz konusu sağlık raporları sebebiyle derse devam edemeyen öğrenciler dersten rapor süresince devamsız sayılır. Sağlık sorunu nedeniyle sınavlara girmeyen öğrenciler, sağlık raporlarını, raporun alındığı günü takip eden on gün içerisinde ilgili öğretim birimine teslim etmek zorundadırlar.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.