Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi hariç Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme, diploma ve akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi hariç Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu programlarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar ile uzaktan eğitim ve yaz okulu niteliğindeki eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelere ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“u) ANO: Ağırlıklı dönem not ortalamasını,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim; yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan, bir yıl ise yirmi sekiz haftadan oluşur. Gerekli hâllerde bu sürelerin uzatımına Senato tarafından karar verilir. Bu sürelere yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları dahil değildir.”

“(3) İlgili kurulların kararı ve Senato onayı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu, ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yaz okulu ayrı bir yarıyıl niteliği taşımaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her programdaki toplam kredi miktarı, ortak zorunlu dersler hariç; beş yıllık eğitim-öğretim programlarında en az 160 kredi, dört yıllık eğitim-öğretim programlarında en az 128 kredi, ön lisans programlarında ise en az 64 kredi olmalıdır. YÖK tarafından belirlenen paket programların kredi toplamı bu sınırlamanın dışında tutulur. Öğretim programı, fakülte veya yüksekokulların niteliklerine göre teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışma, arazi uygulaması, staj ve bitirme çalışmasından oluşur.”

“(5) Ders ve uygulamaların toplamı; yarıyıl esasına göre düzenlenen eğitim-öğretim programlarında bir yarıyılda en az 10 kredi, yıl esasına göre düzenlenen programlarda ise bir yılda en az 20 kredidir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Üniversite öğrencilerinden ilgili dönemlerde kayıt dondurmamış olmak ve kayıtlı olduğu programda yaz okulunun açılmamış olması şartıyla alıp da başaramadığı, sorumlu geçtiği, kayıtlı olduğu yarıyıl dahil olmak üzere alt yarıyıllardan hiç almadıkları veya daha önce alıp da yükseltmek istedikleri dersleri almak isteyenler, başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan toplam 12 krediyi geçmemek koşuluyla en fazla 3 ders alabilirler ve alınan bu derslere ait notlar ilgili dönemin icmaline yazılarak transkripte işlenir. Yaz okulu ayrı bir dönem olarak sayılmaz. Yaz okulunda ders alacak öğrenciler, kayıtlı oldukları programın ilgili yıldaki (öğrencinin kayıt yaptırdığı yıl) taban puanına eşit veya daha yüksek olan tüm üniversitelerden ders alabilirler.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllarda/yıllarda başarılı olunan derslerden en çok ikisini; şartlı başarılı olunan (DD) derslerinin ise tamamını kredi limitini aşmamak kaydıyla alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. Bir dersten (DD) notu alan bir öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için ilgili yarıyıl ANO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersler tekrar edilir.

(4) Öğrenciler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan dersin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile yeni dersler alınabilir. Öğrenci; daha önce aldığı seçmeli dersi şartlı geçmesi, yükseltmek istemesi veya seçmeli dersten başarısız olması durumunda müteakip yarıyılda/yılda ilgili seçmeli dersin içinde bulunduğu seçmeli ders havuzundan başka bir seçmeli ders alabilir.

(5) Öğrenci, birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise, öğrenciye azami kredi saati miktarına ilaveten son iki yarıyılın her biri için 12 krediyi geçmemek üzere üç ders verilebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin (3) ve (5) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“1) Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Bir dersten her yarıyılda/yılda bir ara sınav yapılması mecburidir. Bu sınav yazılı veya sözlü olabileceği gibi bir ders içindeki proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınavlar, laboratuvar, staj ve benzeri çalışmaların yarıyıl/yıl içindeki değerlendirmeleri de ara sınav notu yerine geçebilir. Dersin özelliğine göre birden fazla ara sınav yapılacak ise ilgili yönetim kurulunun kararı ile bu derslerin ara sınav sayıları belirlenir.

2) Ara sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen öğrenci, bu talebini yazılı olarak sınav notlarının otomasyonda onaylanmasından sonra beş iş günü içinde bölüm başkanlığına bildirir. Sadece maddi hata yönünden sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. İlgili öğretim elemanı itiraz edilen sınavı inceleyerek en geç bir hafta içinde değerlendirir ve sonucu bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. Sınav kağıtlarında ilgili öğretim elemanı tarafından maddi bir hata tespit edilirse bu hata, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Eğer sonuç harf notunda değişiklik içeriyorsa veya not giriş süresinin dışında bir müdahale gerektiriyorsa ilgili öğretim elemanının önerisi, bölüm başkanlığının yazılı talebi üzerine dekanlık veya müdürlükçe ilgili yönetim kurulu kararı alınarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sisteme işlenmek üzere gönderilir.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.