Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ara sınavlar ve kısa süreli sınavlar: Yabancı dil hazırlık programı eğitim-öğretim süresince yılda en az iki kez yapılan ara sınavlar ve sayısı ve niteliği Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenecek kısa süreli sınavları,

b) Birim: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunu,

c) Düzey: Başlangıç, orta öncesi, orta, orta üstü ve ileri olmak üzere öğrencinin yabancı dil yeterliğini gösteren her bir düzeyi,

ç) Hazırlık programı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen zorunlu yabancı dil eğitimi ile isteğe bağlı yabancı dil eğitiminin verildiği programı,

d) İleri yabancı dil dersleri: Yabancı dil hazırlık programını başarmış veya muaf tutulmuş lisans öğrencilerine lisans eğitimleri boyunca verilen yabancı dil derslerini,

e) Meslekî yabancı dil dersleri: Yabancı dil hazırlık programını başarmış veya muaf tutulmuş ön lisans ve lisans öğrencilerine eğitimleri boyunca verilen mesleğe yönelik yabancı dil derslerini,

f) Müdürlük: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

g) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosunu,

h) Türkçe düzey belirleme ve muafiyet sınavı: Uluslararası öğrenci statüsüyle birimlere yerleşen yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe hazırlık programından muaf olmak isteyenlerin gerekli olan dil yeterliğine sahip olup olmadığını ve bu öğrencilerden hazırlık programına devam edecek olanların düzeylerini belirleyen sınavı,

ı) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,

i) Yabancı dil muafiyet ve seviye tespit sınavı: Hazırlık programına dahil olan öğrencilerden; hazırlık sınıfından muaf olmak isteyenleri ve hazırlık sınıfına devam edeceklerin yabancı dil seviyeleri ile bu seviyelerine göre sınıflarını belirleyen eğitim-öğretim yılı başında yapılan sınavı,

j) Yıl sonu sınavı: Hazırlık programının yıl sonunda yapılan sınavını,

k) Yüksekokul: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

l) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

m) Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi, Sınavları ve Başarı

Değerlendirmesine İlişkin Esaslar

Hazırlık programı muafiyet esasları

MADDE 5- (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleşen öğrencilerden aşağıdaki koşulları sağlayanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve yerleştikleri programa başlarlar:

a) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılı başında uygulanan muafiyet ve seviye tespit sınavından en az 70 puan almak.

b) İlgili eğitim-öğretim yılına göre son üç yılda alınmış olması koşuluyla öğrencinin öğrenim göreceği yabancı dilde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan 65 ve üzeri bir puan veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden (YÖKDİL, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, PTE Akademik) Senato tarafından belirlenen bu puana denk düzeyde bir puan almak.

(2) Yatay veya dikey geçiş yolu ile gelen veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Üniversiteye yeniden yerleştirilen öğrencilerin yabancı dil hazırlık programı muafiyet durumları Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Hazırlık programı okurken yatay geçişle hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleşen öğrencilerin geldikleri üniversitede aldıkları hazırlık eğitimlerinin tanınmasına Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık İntibak Komisyonu karar verir.

(4) Bu maddede belirtilen şartları sağlayamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık programlarına devam ederler.

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 6- (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleşen öğrencilerden 5 inci maddede belirtilen muafiyet koşullarından en az birini sağlayamayanların kayıt yaptırdıkları programda eğitime başlayabilmeleri için yabancı dil hazırlık eğitimini başarmaları zorunludur. Öğrenciler, muafiyet ve seviye tespit sınavı sonuçlarına göre Yüksekokul Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından uygun düzeye yerleştirilerek yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

(2) Yabancı dil eğitiminin zorunlu olmadığı programlara yerleşen öğrencilere, talep edilmesi halinde, Yüksekokuldaki olanaklar ölçüsünde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi verilebilir.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kaydedilen öğrencilerin yabancı dil düzeyleri, Yüksekokul tarafından yapılan yabancı dil muafiyet ve seviye tespit sınavı ile belirlenir. Öğrenciler, düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye yerleştirilerek yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler taleplerini akademik takvimde belirlenen tarihler içerisinde bildirirler.

(5) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilin okuma, anlama, yazma ve konuşma gibi temel becerilerini öğretmek ve çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisini edindirmektir.

(6) Birimlerde hangi dilde/dillerde hazırlık eğitimi yapılacağına, birim kurulunun önerisi ile Müdürlüğün görüşü alınarak Senato tarafından karar verilir.

(7) Yabancı dil hazırlık eğitimine başlayan öğrencilerin kayıtlı oldukları programın gerektirdiği yabancı dil yeterlik düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla hazırlık programında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı için Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla farklı öğrenci gruplarına farklı eğitim-öğretim programları ve sınavlar uygulanabilir.

(8) İki farklı yabancı dilde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlarda eğitim-öğretim usul ve esasları ilgili birimlerin görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir.

(9) Hazırlık programlarına dinleyici ve/veya misafir öğrenci kabul edilmez.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7- (1) Yabancı dil hazırlık programlarında eğitim-öğretim süresi, her bir yabancı dil hazırlık programı için bir akademik yıldır. Akademik yıl, her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Sınav haftaları Müdürlük tarafından belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfı programlarında haftalık toplam ders saatleri, haftada yirmi saatten az olmamak üzere Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve yürürlüğe girer.

(3) Hazırlık eğitim-öğretim süresi azami iki yıldır.

Hazırlık programına başvuru ve kabul

MADDE 8- (1) Hazırlık sınıfları için başvuru takvimi ve koşulları eğitim-öğretim yılı başında duyurulur. Başvurular, Üniversiteye kesin kayıt işlemleri bittikten sonra Müdürlük tarafından yapılır. Müdürlük sınava giriş belgesi verir, sınav sorularını, sınav tertip ve düzenini ayarlayarak sınavı yapar. Öğrenciler sınavlara, Müdürlük tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde girer.

Yabancı dil muafiyet ve seviye tespit sınavı

MADDE 9- (1) Yabancı dil muafiyet ve seviye tespit sınavı; akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin yabancı dil yeterlik ve düzeylerini belirlemek için yapılan sınavdır. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre; hazırlık eğitiminden muaf tutulur veya başlangıç, orta-alt ve orta düzey gruplarından birine yerleştirilir. Bu grupların dil düzeyleri ve puan aralıkları aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

Dil Düzeyi Türü                     Puan Aralığı

Başlangıç (A1)                       0-30

Orta-Alt (A2)                         31-49

Orta (A2-B1)                         50-69

Muaf                                      70-100

(2) Üniversitenin hazırlık programlarına kesin kayıt yaptırmış öğrenciler ile devam koşulunu yerine getirme şartı aranmaksızın hazırlık öğretimi alıp başarısız olmuş öğrenciler, yeni ders yılı başında okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri ile dilbilgisi ve kelime bilgisi alanlarını içeren muafiyet ve seviye tespit sınavına girerler. Derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu hazırlık eğitimi gören öğrencilerden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar ve kayıtlı oldukları programlarda eğitim-öğretimlerine başlarlar. Bu programlar dışında isteğe bağlı hazırlık öğretimi olan programlarda ise başarı notu 100 tam puan üzerinden 60’tır. Bu sınavın çok aşamalı olarak yapılması durumunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; tüm aşamalardan alınan notların aritmetik ortalamasının yabancı dille eğitim yapan programlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan diğer programlarda ise en az 60 puan olması gerekir. Muafiyet ve seviye tespit sınavında başarılı olan öğrencilere başarı belgesi verilir.

(3) Muafiyet ve seviye tespit sınav sonuçları, ilgili birimlerde ve Yüksekokulun resmî internet sitesinde duyurulur.

(4) Muafiyet ve seviye tespit sınavının tarihi Müdürlüğün önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir. Sınav, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Muafiyet ve seviye tespit sınavına katılmayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

(5) Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüme/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden muafiyet ve seviye tespit sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

(6) Bir öğrenci dil düzeyleri arasında geçiş yapabilir. Dil düzeyleri arasında geçiş koşulları Yüksekokul tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(7) Muafiyet ve seviye tespit sınavında başarılı olanlar ile eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası sınavlardan herhangi birinde ilgili yönergede belirtilen düzeyde puan almış öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılırlar.

(8) Eşdeğerlik belgelerinin Üniversiteye kayıt dönemi içerisinde Müdürlüğe verilmesi durumunda Yüksekokul Yönetim Kurulu eşdeğerlikleri, muafiyet ve seviye tespit sınavından önce sonuçlandırır ve ilan eder.

Ara sınav, kısa süreli sınav ve yıl sonu sınavı

MADDE 10- (1) Hazırlık eğitim-öğretiminde yapılacak sınavlar; ara sınav, kısa süreli sınavlar ve yıl sonu sınavıdır.

(2) Ara sınav; hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsamı ve amaçları göz önüne alınarak her akademik yılın başında ilgili kurul tarafından belirlenen ve Yüksekokulun resmî internet sitesinde ilan edilen sayıda uygulanan sınavdır. Derslerin ara sınav notundaki ağırlıkları programdaki ders saatine göre belirlenir. Ara sınavların yapıldığı tarihlerde dersler de devam eder. Ara sınav süresi en az bir ders saatidir.

(3) Kısa süreli sınav; her bir düzey grubu için belirlenecek sayıda yıl içerisinde haberli veya habersiz olarak ders saati içerisinde yapılan sınavlardır. Bir yarıyılda en az iki kez yapılır. Kısa sınavların ortalaması yeterlilik değerlendirilmesinde kullanılır.

(4) Yıl sonu sınavı; bahar yarıyılı sonunda (akademik yıl sonunda) yapılan sınavdır. Yıl sonu sınavına, devam ve katılma koşullarını sağlayan öğrenciler alınır. Yıl içi notunun, 100 puan üzerinden en az 40 puan olması gerekir. Yıl sonu sınav süresi iki ders saatidir.

(5) Ara sınavlar, kısa süreli sınavlar ve yıl sonu sınavı; yazılı, sözlü, işitsel veya hem yazılı hem sözlü hem de işitsel biçimde tek veya çok aşamalı olarak yapılabilir. Sınavların tarihleri, türleri, sınavdan en az on beş gün önce Müdürlükçe ilan edilir. Sınavın türüne göre sınav süresi, ilgili öğretim elemanının başvurusu halinde Müdürlük tarafından değiştirilebilir.

(6) Ara sınavlar, kısa süreli sınavlar ve yıl sonu sınav sonuçları Müdürlükçe ilan edilir.

Mazeret sınavı

MADDE 11- (1) Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun bulduğu haklı ve geçerli hallerde mazeret sınavı yapılır. Ara sınavların mazeret sınavı, öğrencinin giremediği ara sınavın yapıldığı tarihten sonraki beş iş günü içinde mazeret belgesiyle birlikte başvurması şartıyla Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirleyeceği gün ve saatte yapılır.

(2) Yabancı dil muafiyet ve seviye tespit sınavı, yıl sonu sınavı ve mazeret sınavlarına girmeyen öğrenciler için yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

Başarı puanının belirlenmesi ve başarı durumu

MADDE 12- (1) Hazırlık sınıfı süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Buna göre, bir öğrencinin yıl sonu itibarıyla başarı değerlendirme puanı; ara sınavların ortalamasının %40’ı, yıl içinde yapılan kısa süreli sınavların, sınıf içi çalışmaların, ödev, proje, sunum ve benzeri çalışmaların ortalamasının %10’u ve yıl sonu sınavının %50’si toplanarak hesaplanır.

(2) Öğrencinin hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için yıl sonu genel not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

Başarısızlık durumu

MADDE 13- (1) Hazırlık programında başarısız olan öğrenciler hakkında; 2547 sayılı Kanun ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlar ile kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlarda, hazırlık programına devam ettikleri ilk yılın sonunda gereken koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılacak muafiyet ve seviye tespit sınavına Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte girer ve/veya hazırlık programını tekrarlar. Öğrenciler, muafiyet ve seviye tespit sınavında veya hazırlık programında başarılı olmadan ilgili programa başlatılmaz.

(3) Hazırlık sınıfı olan Türkçe programlarda hazırlık programına devam ettikleri ilk yılın sonunda gereken koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciler; talep etmeleri halinde bir kereye mahsus olmak üzere bir sonraki yıl yabancı dil hazırlık programını tekrarlayabilir. Bu öğrenciler hazırlık programında başarısız olsalar bile ilgili programa devam edebilir, ancak yabancı dille verilen derslere kayıt olamazlar.

(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan programlara kayıtlı uluslararası öğrencilerden yabancı dil yeterliliğini belgeleyemeyenler, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırır. Yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler birinci sınıfa başlama hakkını elde ederler.

(5) Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıtlı öğrencilerden zorunlu hazırlık sınıfını ikinci yılın sonunda yeterliliğini belgeleyememiş olanların hazırlık sınıfıyla ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler, Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eş değer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede kayıtlı oldukları bölümde eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(6) Beşinci fıkra uyarınca ilişiği kesilen öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında üç yıl içinde kullanabilecekleri üç sınav hakkı verilir. Bir öğrencinin bu sınavlara girebilmesi için hazırlık sınıfı devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılan yabancı dil muafiyet ve seviye tespit sınavına alınırlar. Başarılı olan öğrencinin, kaydının silindiği programa tekrar kaydı yapılır. Bu durumda olan öğrencinin sınavlara girdiği süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(7) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte programında meslekî yabancı dil derslerine yer verilenler de dâhil olmak üzere ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara devam eden öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrencilerden zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından başarılı olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerine devam ederler. Öğretim dili Türkçe olan programlarda meslekî yabancı dil dersleri ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında öğrencilerin yabancı dil düzeyi dikkate alınarak verilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 14- (1) Yapılan sınavlar, sınav tarihini takip eden yedi iş günü içerisinde ilan edilir.

(2) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Müdürlüğe yazılı olarak başvurmak suretiyle sınavlarının değerlendirilmesinde maddi hata ya da hatalı soru yönünden inceleme talep edebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar kabul edilmez.

(3) Başvuru üzerine, ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılan incelemede hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulunca gerekli düzeltme yapılır.

Seçmeli ikinci yabancı dil ve ileri yabancı dil dersleri

MADDE 15- (1) Hazırlık programı olan birimlerin ana bilim dalı/bölümlerinde hangi dilde/dillerde seçmeli ikinci yabancı dil ve ileri yabancı dil dersleri okutulacağına birimin kendisi karar verir. Alınan karar gereği okutulması planlanan yabancı dilin eğitim-öğretiminde Yüksekokuldan faydalanabilir. Bunun için ilgili birim, açılacak derslerin kapsamı, içeriği ve kredilerini tespit ederek eğitim-öğretim başlamadan bir ay önce Müdürlüğe bildirir. Bu talep üzerine Müdürlük seçmeli ikinci yabancı dil ve ileri yabancı dil dersini/derslerini açar ve yürütür.

Mesleki yabancı dil dersleri

MADDE 16- (1) Mevzuat veya ders programında mesleki yabancı dil dersi/dersleri bulunan birimler, bu derslerin eğitim-öğretiminde Yüksekokuldan faydalanabilir. Bunun için ilgili birim, açılacak derslerin kapsamı, içeriği ve kredilerini tespit ederek eğitim-öğretim başlamadan bir ay önce Müdürlüğe bildirir. Bu talep üzerine Müdürlük mesleki yabancı dil dersini/derslerini açar ve yürütür. Mesleki yabancı dil derslerinin yürütülmesinde Yüksekokul ve derslerin açılacağı ilgili birimler koordinasyon içerisinde çalışır.

Devam zorunluluğu

MADDE 17- (1) Öğrenciler, hazırlık programındaki derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır, derslere ve sınavlarına giremezler. Bu öğrenciler aynı eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan yıl sonu sınavına katılamaz. Ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan muafiyet ve seviye tespit sınavına girebilir. Bu sınavdan da başarısız olmaları durumunda, takip eden yılda hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadırlar. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler yıl sonu sınavından önce Müdürlük tarafından ilan edilir.

(2) Ders sorumlularının öğrenciye devamsızlık konusunda izin verme yetkileri yoktur.

İzinli sayılma

MADDE 18- (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde okuyan öğrencilere yarıyıl izni verilmez. Bir yıllık izin için başvuranlardan geçerli ve haklı nedenleri bulunanlara, ilgili bölüm başkanının önerisi ve Rektörün onayı ile sadece bir kereye mahsus olmak üzere izin verilebilir.

(2) Bir yıl için izinli sayılan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında yapılan muafiyet ve seviye tespit sınavına girebilir.

Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri

MADDE 19- (1) Hazırlık eğitimi kayıt dondurma talepleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulunca karara bağlanır. Disiplin işlemleri öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun dekanlığı veya müdürlüğünce yürütülür ve sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği, 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21- (1) 19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.