Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ COĞRAFİ İŞARETLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; coğrafi işaretleri ortak çalışma alanı olarak belirleyen ekonomi, ziraat, hukuk, politika, antropoloji, turizm, gastronomi ve gıda mühendisliği bilim dallarında bilimsel araştırmalar yapmak, bu araştırmaları yayınlamak ve konuyla ilgili diğer bilimsel çalışmaları gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Coğrafi işaretler konusunda araştırma yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek, araştırma projeleri geliştirmek ve gerçekleştirmek.

b) Uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde ilgili mevzuat hükümlerine göre danışmanlık hizmeti vermek.

c) Merkezin amacına yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, araştırma merkezleri, araştırma ağları ve dernekler ile iş birliği yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre ortak araştırma, eğitim programları ve proje çalışmaları yürütmek; kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara ve kültürel etkinliklere katılmak.

ç) Coğrafi işaretler ile ilgili verileri değerlendirmek ve derlemek, Merkez faaliyetlerini duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, bu amaçlarla yayın ve dokümantasyon birimi oluşturmak.

d) Coğrafi işaretler alanında uzman yetiştirmek, yurt dışından gelen yabancı araştırmacıları kabul etmek.

e) Coğrafi işaretlerin önemi hakkında farkındalık yaratmak ve Türkiye’de ideal bir coğrafi işaretler sisteminin kurulabilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmak.

f) Coğrafi işaretler alanında ilgili mevzuat hükümlerine göre bilirkişilik hizmetleri vermek ve Merkez adına ilgili makama rapor sunmak.

g) Merkezin amacına yönelik Rektör tarafından belirlenen diğer faaliyetleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zamanlarda Yardımcısını vekil olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da bu görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin bilimsel, idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve gerekli yazışmaları yapmak.

d) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık bütçe ve yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını ve faaliyetlerini belirlemek.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe, yıl sonu ve planlanan faaliyet raporlarını incelemek ve Rektörün onayına sunulmak üzere karara bağlamak.

c) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma birimlerinde Müdürün önerisi üzerine görevlendirilecek öğretim elemanlarının ve diğer personelin seçimini yapmak.

ç) Araştırma, eğitim ve diğer etkinlik programları, proje, danışmanlık hizmetleri ve yayın konularına ilişkin esasları belirlemek ve karara bağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıl için görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun tavsiye kararları almak.

b) Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.