Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırıcı: Denemenin fiilen uygulanmasından sorumlu olan ve deney hayvanları üzerinde uygulama yapma yetkisine sahip olan kişiyi,

b) Deney hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney, kontrol ve test amacıyla kullanılan her türlü omurgalı hayvanı,

c) Merkez (ALKÜ-DEHAM): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

e) Sorumlu yönetici (veteriner hekim): 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde tanımlanan veteriner hekimi,

f) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

g) Yerel Etik Kurul: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek deneysel araştırmaların sağlıklı bir şekilde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülebilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak.

b) Uluslararası standartlarda deney hayvanı üretimi ve bakımını yapmak.

c) Deneysel araştırmalar için temel laboratuvar gereksinimlerini ve teknik koşulları sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan deney hayvanlarının ilgili mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesini, yetiştirilmesini, tedarik edilmesini, bakımını ve barındırılmasını sağlamak.

b) Merkezde deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü uygulama ve araştırmanın etik kurallara uygun bir şekilde hayvan refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi için gerekli altyapıyı kurmak, geliştirmek ve çalıştırmak.

c) Merkezin amaçlarıyla ilgili olarak eğitim, uygulama ve araştırma projeleri geliştirmek, devam etmekte olan çalışmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlamak.

ç) Deney hayvanlarının eğitim, uygulama ve araştırmalarda kullanımı için modern uygulama laboratuvarları kurmak.

d) Deneysel uygulamalarla ilgili eğitim ve öğrenim olanaklarını sağlamak, deney hayvanları üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek, konuyla ilgili kitap, broşür, dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlamak ve/veya yayımlamak.

e) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, bunlardan kamu ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti sağlamak.

f) Eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan deney hayvanlarının ilgili mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesi için bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bünyesinde üretilmeyen hayvan tür ve soylarını, ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içi/yurt dışı üreticilerden temin etmek.

g) Merkezin sahip olduğu deney hayvanı tür ve soylarına yönelik arşiv oluşturmak.

ğ) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen verilerin bilim dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek.

h) Merkezin amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi Merkezin tüm sevk idaresinde Müdüre yardımcı olmaktır. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(4) Müdür; Merkezin faaliyetleri doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda Merkezin genel çalışma düzenini, bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına ve deney hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

d) Merkezdeki birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak, çalışma birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerekli gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

e) Hayvan deneyleri Yerel Etik Kurulu ile eşgüdümü sağlamak.

f) Merkeze gelen, üretilen, satılan, deneyde kullanılan, ölen veya nakledilen hayvanların türü, ırkı, cinsi, geliş, doğum, ölüm, satış ve nakil tarihleri, uygulanan işlemler, satın almak veya kullanmak amacı ile başvuran araştırıcıların isim ve adresi ile hayvanların akıbetlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

g) Denetim defterinin muhafaza edilmesini sağlamak, istenildiği takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere sunmak.

ğ) Deney hayvanlarını yetiştirmek, barınma ve beslenme koşullarını oluşturmak, ideal çalışma ortamını sağlamak ve Merkezin personel, araç gereç, deney hayvanı ve diğer gereksinimlerini belirlemek ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

h) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yaparak amaçlara uygun projeler üretilmesini sağlamak.

ı) Uygulama ve araştırma faaliyetleri hakkında her yıl ocak ayında o yıla ait eğitim ve araştırma faaliyetlerini, çalışmalarda kullanılan hayvanların türleri, sayıları ve bu hayvanların kullanım amaçlarını içeren bir faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

i) Merkez bünyesinde barındırılan hayvanların refah ve bakım şartlarını denetlemek.

j) Personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek.

k) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

l) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak ve personeli bu konuda eğitmek.

m) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

n) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlendirmek ve onay vermek.

o) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

ö) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik atıkların imhasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak ve tedbir almak.

p) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak için Rektör aynı usul ile yeni üye görevlendirir. Süresi sona eren üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunluk ile toplanır. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların üyeliği son bulur.

(3) Yönetim Kurulunda tüm kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amaçlarına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.

c) Merkezi ilgilendiren konularda yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

ç) Merkezde üretilecek veya üretimden kaldırılacak hayvan türlerini belirlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörlüğe sunulmak üzere görüşmek ve karara bağlamak.

e) Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi tarafından desteklenen projeler ile yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerin Merkezde çalışılmasına imkân ve destek sağlamak.

f) Merkezde yürütülen deneysel araştırmaları denetlemek.

g) Her yıl ocak ayı içinde Merkezin yatırım, gelir ve harcamalarına ilişkin bir rapor hazırlayarak Rektöre sunmak.

ğ) Merkezden yararlanma şartları ile araştırmacıların sorumlulukları ve çalışma koşullarını belirlemek.

h) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında araştırmacı veya ARGE yöneticisi olarak görev yapan kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen en az yedi, en fazla dokuz üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Müdür, Danışma Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğunun toplantı talep etmesi durumunda Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde toplantıya çağırır. Danışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe sunulur.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik hedefleri ve eylem planları ile ilgili Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Her yılın sonunda Merkezde yapılan bilimsel ve teknolojik faaliyetleri stratejik hedefler ve eylem planı çerçevesinde incelemek, değerlendirmek ve rapor hazırlamak.

c) Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda danışmanlık hizmeti vermek ve tavsiye niteliğinde görüş ve öneri bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumlu yönetici (veteriner hekim) ve görevleri

MADDE 13- (1) Sorumlu yönetici, Müdüre bağlı olarak ve onun denetiminde çalışır.

(2) Sorumlu yöneticinin görevleri şunlardır:

a) Laboratuvar hayvanlarının üretim ve bakımını sağlamak, kontrol etmek ve düzenlemek.

b) Laboratuvar hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek ve araştırıcıları bu konuda bilinçlendirmek.

c) Araştırmalar sırasında danışman veteriner hekimlik görevi yapmak.

ç) Merkez dâhilinde kullanılan laboratuvar hayvanlarının kaydını tutmak.

d) Merkez dâhilinde kullanılan sarf malzemelerinin kaydını tutmak.

e) Merkezdeki demirbaş malzeme ve cihazların korunma ve bakımının sağlanmasını kontrol etmek.

f) Projelerle ilgili bilgileri, kayıtları ve Müdürün Merkez dâhilinde uygun gördüğü verileri bilgisayar ortamına taşımak ve Müdüre rapor vermek.

g) Projelerde kullanılan laboratuvar hayvanlarının hafta sonu bakımları ve resmî tatil günleri için Müdürün uygun göreceği şekilde planlama yapmak.

ğ) Müdürü çalışmalar, işleyiş ve aksaklıklar konusunda bilgilendirmek.

h) Üretilen hayvanların sağlığı ve tür özelliklerinin saflığını korumak.

ı) Merkezin bünyesindeki hayvanlara yönelik koruyucu hekimlik faaliyetlerinde bulunmak.

Çalışma birimleri

MADDE 14- (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Çalışma birimleri, Müdür tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yapar. Çalışma birimleri, Müdürün sorumluluğunda faaliyet gösterir.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından belirlenir. Görev süresi biten çalışma birimi sorumluları tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15- (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Demirbaşlar

MADDE 17- (1) Merkeze, Rektörlük tarafından alınan ya da hibe edilen her türlü cihaz ve demirbaşlar öncelikli olarak Merkezin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.