Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AFTAM): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun yaşam kalitesini artırmak için fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili alanlarda bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

b) İhtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak.

c) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına katkıda bulunmak.

ç) Bireylerin ve toplumun rehabilitasyon yöntemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çalışmalar yapmak ve sağlık bilimlerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Fizik tedavi ve rehabilitasyona yönelik klinik araştırmaların yürütülmesi, kanıt temelli bakım protokol ve kılavuzlarının oluşturulması ve bu doğrultuda verilen hasta bakım sonuçlarının sürekli izlenmesini sağlamak.

b) Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen konularda araştırmalar yapmak.

c) Kapasite ve kaynak geliştirme planlaması ve yönetimi doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak, sağlık turizminin geliştirilmesi faaliyetleri ile bu alana katkı sağlamak.

ç) Toplum sağlığı için bakım, tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti vermek, toplum sağlığı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

d) Bölgenin sağlık turizmi potansiyeli dikkate alınarak sağlık turizmi alanında araştırma, uygulama ve bilimsel faaliyetleri yürüterek sağlık turizmi alt yapısını desteklemek, yurt içi ve yurt dışı hastaların fizik tedavi ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ve anlaşmalar yaparak bölgenin ve Ülkemizin fizik tedavi ve rehabilitasyon turizmine katkı sunmak.

e) Geleneksel ve tamamlayıcı tedaviler alanında eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunarak bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunmasını sağlamak.

f) Fizik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi duyan hastalarda terapi ve sağlıklı kişilerde koruyucu fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygulayarak araştırmalar yapmak ve toplumsal farkındalığı artırmak.

g) Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde kullanılabilecek yeni teknikleri, uygulama yaklaşımlarını tamamlayıcı terapileri ve terapatik ürünleri analiz etmek ve sonrasında klinik çalışmalara uygun hale getirmek ve klinik uygulamasını yapmak.

ğ) Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uluslararası araştırma ve eğitim kuruluşları ve organizasyonlarla iş birliği yapmak.

h) Kamu kurum ve kuruluşlarına, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında danışmanlık hizmetleri vermek.

ı) Üniversite öğrencisi, personeli, personel yakınları ve bölge halkına fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ve klinik egzersiz uygulamaları yapmak.

i) Merkezin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Altı ayı geçen vekâlet durumunda yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sonra erer.

(3) Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

f) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemelerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

g) Merkez için bir arşiv kurmak.

ğ) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak.

h) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak.

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

i) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili talepte bulunmak, Üniversite dışındaki her türlü kamu kurumundan veya özel sektör kuruluşlarından ihtiyaç duyulan alan ile ilgili uzman, sağlık, eğitim, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe talepte bulunmak.

j) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

k) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

l) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürleri ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Rektör tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlerinin üyelik süreleri, Müdürlük görev süreleriyle sınırlıdır.

(2) Müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Ancak Müdürün gerekli görmesi durumunda veya en az üç üyenin yazılı başvurusunun olması halinde beş iş günü içinde olağanüstü toplanılır. Müdür gerekli hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, görüşlerini almak üzere toplantılara davet edebilir. Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sonlandırılır. Yönetim Kurulunun raportörlüğü Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcısı tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uygulama, araştırma ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan konularda, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerekenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.

d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

f) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

h) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ı) Merkezin faaliyetlerinin daha etkin sürdürülebilmesi için stratejiler geliştirmek.

i) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite veya istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları, ilgili kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarındaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 13- (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla süreli/süresiz görev yapacak koordinasyon veya çalışma grupları oluşturulabilir. Koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.