Alanya Üniversitesinden:

ALANYA ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Üniversitesinin akademik ve idari organlarının oluşturulması, yönetimi, işleyişi, görev, sorumluluk ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Alanya Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 136 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Mütevelli Heyet: Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c) Rektör: Alanya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Alanya Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Alanya Üniversitesini,

e) Vakıf: Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfını,

f) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri

Mütevelli Heyet

MADDE 5- (1) Üniversitenin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen şartlara ve niteliklere sahip kişiler arasından dört yıl süreyle seçilen en az yedi üyeden oluşur.

(2) Rektör, Mütevelli Heyetin doğal üyesi olup kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz, Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

(3) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçer. Görev süresi sona eren Başkan yeniden seçilebilir.

(4) Mütevelli Heyet üyelerinden birisi görevinden ayrıldığında veya görev süresinin sona ermesi durumunda boşalan üyeliğin yerine Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu en geç bir ay içinde dört yıl süreyle görev yapmak üzere yeni bir üye seçer. Görev süresi sona eren üye yeniden Mütevelli Heyet üyesi seçilebilir.

(5) Seçilen veya ayrılan Mütevelli Heyet üyeleri, Mütevelli Heyet Başkanlığınca en geç bir ay içerisinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(6) Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir, ancak Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyeti üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için, 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyelerine bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak Üniversitenin değişik hizmet ve görevlerini yerine getirmek için Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları görev giderleri ödenir.

(7) Mütevelli Heyeti üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğuyla alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Mütevelli Heyeti kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Mütevelli Heyetinin raportörlüğünü Başkanın belirleyeceği üye yapar.

(8) Mütevelli Heyet, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ve uygun gördüğü süreyle Başkana, başkan yardımcılarına, üyelerine, Rektöre ve/veya Üniversitenin diğer organları ile yöneticilerine devredebilir.

Mütevelli Heyetin görevleri

MADDE 6- (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversite tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) Mütevelli Heyet Başkanını ve başkan vekilini seçmek.

c) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde gerekli hedefleri belirlemek, gerekli yatırımları planlamak ve uygulamak, Üniversitenin stratejik planını onaylamak, akademik kalite standartlarını belirlemek.

ç) Üniversitede akademik birimlerin kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına ilişkin Yükseköğretim Kuruluna sunulacak önerileri karara bağlamak.

d) Üniversiteye alınacak öğrenci sayılarını, burs kontenjanlarını ve verilecek burs miktarı ile indirim oranını belirlemek.

e) Öğrencilerden alınacak öğretim ücretlerinin miktarını, ödeme şeklini ve zamanını belirlemek.

f) Üniversite adına taşınır ve taşınmaz malların edinilmesine ve satılmasına karar vermek, yönetmek ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

g) Üniversitenin bütçesini onaylamak, harcama usullerini belirlemek, bütçe uygulamalarını incelemek ve izlemek.

ğ) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personelin sözleşmelerini ve atamalarını yapmak, öğretim elemanları dışındakilerin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak.

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek.

Başkan ve görevi

MADDE 7- (1) Mütevelli Heyet üyeleri, kendi aralarından dört yıllık süre için bir Başkan ve bir başkan vekili seçer. Görev süresi sona eren Başkan yeniden seçilebilir. Başkan görevi başında bulunmadığı zamanlarda başkan vekili kendisine vekâlet eder.

(2) Başkan, Mütevelli Heyetin kendisine verdiği görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik ve İdari Teşkilat, Yöneticiler ve Görevleri

Rektör ve görevleri

MADDE 8- (1) Rektör, ilgili mevzuat hükümlerine göre Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(2) Rektör, 2547 sayılı Kanun ve Mütevelli Heyet tarafından kendisine verilen görevleri yapar. Rektör, Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması, eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması konularında ve Üniversitenin stratejik planının hazırlanması ve uygulanmasında, bütçenin ve mali tabloların hazırlanmasında Mütevelli Heyete karşı sorumludur. Rektör, Mütevelli Heyet tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.

Rektör yardımcıları ve görevleri

MADDE 9- (1) Rektöre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin profesörleri arasından en fazla üç kişi Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından rektör yardımcısı olarak atanabilir. Rektör yardımcıları aynı usul ile değiştirilebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Rektörün görevi başında bulunmadığı hallerde, rektör yardımcılarından biri Rektöre vekâlet eder.

Senato ve görevleri

MADDE 10- (1) Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile enstitü müdürlerinden oluşur. Öğrenci Konseyi Başkanı, öğrencileri ilgilendiren konularda Senato toplantısına oy hakkı olmaksızın davet edilir.

(2) Senatonun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar vermek.

b) Mütevelli Heyet tarafından iletilen konularda görüş bildirmek.

c) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar ile ilgili önerilerini Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

ç) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ile Üniversitenin farklı birim ve elemanlarını temsilen Senato tarafından dört yıl süre için seçilen üç profesörden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin yönetimiyle ilgili olarak Rektörün getireceği konularda karar almak ve önerilerde bulunmak.

b) Fakülte ve enstitü yönetim kurulu kararlarına yapılan itirazları karara bağlamak.

c) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri

MADDE 12- (1) Dekan; profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından atanır.

(2) Yüksekokul müdürleri Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır.

(3) Enstitüler, merkezler, kurullar veya komisyonlarda görev yapacak yöneticiler Rektör tarafından atanır.

(4) Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolanlar aynı usulle yeniden atanabilirler.

(5) Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri, akademik birimlerinin temsilcileridir ve birimlerinin öğretim kapasitesinin geliştirilmesinden, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, öğrencilere gerekli hizmetlerin sağlanmasından Rektöre karşı sorumludurlar.

Fakülte yönetim kurulu

MADDE 13- (1) Fakülte yönetim kurulu; dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır.

(2) Fakülte yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurulunun kararlarıyla tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek.

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla akademik takvimin uygulanmasını sağlamak.

c) Fakültenin programını ve ihtiyaçlarını belirlemek.

ç) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.

d) Üniversitenin stratejik plan hedeflerinden ilgili fakülteye düşen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü kurulu

MADDE 14- (1) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşur.

Enstitü yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 15- (1) Enstitü yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü kurulunun görevi, Üniversitenin stratejik plan hedeflerinden enstitüye düşen görevlerin yerine getirilmesini sağlamaktır.

Bölüm başkanı

MADDE 16- (1) Bölüm başkanı; fakültelerde dekan tarafından, yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için atanır. Görev süresi sona eren başkan yeniden atanabilir.

Öğretim elemanları

MADDE 17- (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden oluşur.

(2) Öğretim üyeleri, Üniversitede tam zamanlı çalışmakta olan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleridir.

(3) Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun onayından sonra uygulanır.

İdari birimler

MADDE 18- (1) Üniversite idari teşkilatı Genel Sekreterliğe bağlı, genel sekreter yardımcısı ve aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Bilgi İşlem Müdürlüğü.

b) İdari ve Mali İşler Müdürlüğü.

c) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü.

ç) Öğrenci İşleri Müdürlüğü.

d) İnsan Kaynakları Müdürlüğü.

e) Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü.

f) Strateji Geliştirme Müdürlüğü.

g) Yapı İşleri ve Teknik Müdürlüğü.

ğ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü.

h) Yazı İşleri Müdürlüğü.

(2) Her birim için bir yönetici ve ihtiyaca göre yeteri kadar personel ilgili mevzuat hükümlerine göre istihdam edilir.

(3) İdari birim yöneticisi, birimin işleyişi ve görevlerinin yerine getirilmesinde Genel Sekretere karşı sorumludur.

Genel Sekreter

MADDE 19- (1) Üniversite idari teşkilatının başı Genel Sekreterdir. Genel Sekreter, idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet kararı ile olur.

(3) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Üniversite idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

b) Mütevelli Heyet toplantılarında alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.

c) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Projeler ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 20- (1) Üniversitenin akademik birimleri; araştırma-geliştirme projeleri, üniversite-sanayi iş birlikleri ve teknoloji transfer ofisi faaliyetleri ile danışmanlık hizmetleri yürütebilir ve benzer nitelikte faaliyetlerde bulunabilirler.

(2) Projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler ile ilgili usul ve esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Mali tablolar

MADDE 21- (1) Üniversitenin bilanço ve yıllık gelir gider tablosu ile diğer mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanır ve hesap dönemini izleyen üç ay içerisinde Mütevelli Heyete sunulur.

(2) Mütevelli Heyet kendi belirleyeceği yetkili bir kuruluşa Üniversitenin mali tablolarının bağımsız dış denetimini yaptırabilir.

Gelir kaynakları

MADDE 22- (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Öğrencilerden alınan eğitim-öğretim ücretleri.

b) Üniversitenin yatırım işletmelerinden elde edilecek gelirler.

c) Araştırma-geliştirme ile danışmanlık hizmet ve projelerinden elde edilecek gelirler.

ç) Üniversite dışına verilecek hizmetlerden sağlanacak gelirler.

d) Devlet bütçesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ve Kurucu Vakıf tarafından yapılacak yardımlar.

e) Ayni ve nakdi bağışlar, vasiyet ve diğer gelirler.

(2) Üniversiteye veya Üniversiteyi oluşturan birimlere yapılacak bağış, yardım ve vasiyetlerin kabulü için Başkanın onayı şarttır.

Harcama yetkilisi

MADDE 23- (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde ve kapsamda Rektöre veya Üniversite yöneticilerine devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25- (1) 18/7/2011 tarihli ve 27998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.