Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Altınbaş Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Enstitüye kayıtlı öğrencinin ders seçimlerini ve mezuniyete kadar tüm lisansüstü süreçlerinin kontrolü ile görevlendirilen öğretim elemanını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını veya anasanat dalını,

d) Anabilim/anasanat dalı başkanı (EADB): Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesindeki anabilim/anasanat dalı başkanlarını,

e) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programları için üç yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için altı yarıyılı, doktora programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyılı, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyılı,

f) Enstitü: Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

g) Enstitü Kurulu (EK): Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Kurulunu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulunu,

h) İngilizce yeterlik sınavı: Altınbaş Üniversitesince yapılan İngilizce yeterlik sınavını,

ı) İntihal: Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemleri,

i) Mütevelli Heyeti: Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Program süresi: Bilimsel hazırlık programları için iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programları için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için dört yarıyılı, doktora programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyılı, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyılı,

l) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Altınbaş Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrenciye akademik çalışmasına rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulunca görevlendirilen öğretim üyeleri ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacıları,

o) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Eğitim ve öğretim dili

MADDE 4- (1) Programlarda öğretim dili Türkçe veya İngilizcedir.

(2) İngilizce veya Türkçe yeterliliğin belirlenmesine yönelik yapılacak sınavlar ve bu sınavlardan muafiyetine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

Akademik takvim

MADDE 5- (1) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(2) Güz ve bahar yarıyılına ek olarak, yaz öğretimi açılabilir. Bunların süresi ve şekli Enstitü Kurulunun önerileri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir yarıyılın bitimi takip eden yarıyılın başlangıcıdır.

Kayıt

MADDE 6- (1) Başvurusu kabul edilen adaylar, şahsen veya bu konuda yetki verilmiş vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen süreler içinde, istenen belgeleri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırırlar.

(2) Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(4) Kayıt için istenen belgelerde belgenin aslı veya usule uygun onaylı örneği kabul edilir. Ayrıca kayıt sırasında sunulan belgelerin kayıt tarihinde geçerli olması şarttır. Başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup olmadığına ilişkin olarak adayın beyanı esas alınarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle başvurduğu tespit edilen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Bu kişilere, verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Açılacak dersler

MADDE 7- (1) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar tarafından verileceği, ilgili Enstitü anabilim veya anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Derslere devam

MADDE 8- (1) Derslere, laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Danışmanlar

MADDE 9- (1) Tezli yüksek lisans programında, EADB her öğrenci için Üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı, EYK onayı ile kesinleşir. Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili EADB önerisi ile EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Ayrıca 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve EYK kararı şarttır. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, EADB veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında EADB her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler ve Enstitüye bildirir.

(3) Doktora programında EADB her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda yer alan öğretim üyeleri arasından seçilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve EYK kararı şarttır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, ilgili EADB önerisi ile EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, EADB veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Sanatta yeterlik programlarında EADB, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Enstitü tarafından belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 10- (1) Anabilim veya anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmalar ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari koşullara uymak şartı ile EK’da görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar tarafından verileceği, ilgili EADB önerileri üzerine EYK tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) EK tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, EADB veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(5) Senato tarafından öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(6) Mezuniyet aşamasındaki öğrencilere tanınacak ek sınav hakları Senato tarafından belirlenir.

(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasında Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.

(8) Lisansüstü programlarında bütünleme sınavı yapılmaz.

Ders başarı notları

MADDE 11- (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur:

Harf Notu        Puan Değerleri        Başarı Katsayısı

      AA                   90-100                        4,00

      BA                    85-89                         3,50

      BB                    80-84                         3,00

      CB                    75-79                         2,50

      CC                    70-74                         2,00

      FF                      0-69                          0,00

(2) Notlarla ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak yüksek lisans programında en az (CC), doktora/sanatta yeterlik programında en az (BB) alması gerekir.

(3) Notların ve not ortalamalarının, 100’lük sisteme çevrilmesi gerektiğinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen çevirme tablosu uygulanır.

(4) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) Eksik (I) notu; hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu ve final sınavına girdiği halde ders için gerekli diğer koşulları (derse katılım, laboratuvar ve atölye uygulaması, arazi çalışması, ödev, proje, seminer, staj ve benzeri.) tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların akademik takvimde belirtilen not girişlerinin tamamlanması tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (F) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, EADB’nin önerisi ve EYK kararıyla uzatılabilir.

b) Yeterli (S) notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) Yetersiz (U) notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

ç) Devam eden (P) notu; proje veya tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

d) Muaf (EX) notu; öğrencinin EYK’ca muaf tutulduğu dersler için verilir. Ayrıca, bazı derslerden Senato tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere de ilgili derslerden EX notu verilebilir. EX notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

e) Çekilmiş (W) notu; normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, öğrencinin danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

1) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W aldığı veya not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez.

2) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere program boyunca en çok iki ve lisans eğitiminden doktora programına kabul edilen öğrenciler için en çok dört dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.

f) Not ortalamasına katılmayan (NI) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. NI notu alınan dersler tekrarlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulu

MADDE 12- (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde,

ALES şartı aranmaz.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde;

a) Bu adayların ALES puanı, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, başvurdukları programın puan türünden 55 puan olarak kabul edilir ve hesaplamalara bu şekilde dahil edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilirler.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50’sinden az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Üniversite yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir.

(5) İngilizce tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, İngilizce dil yeterliği muafiyetine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(6) Yüksek lisans programlarına kabul için aranan diğer koşulları yerine getiren, ancak İngilizce dil yeterliği aranan programlarda bu yeterliliğe sahip olduğunu belgeleyemeyen adaylar, başvurmaları halinde Üniversitenin İngilizce dil hazırlık programına kabul edilirler. Bu şekilde İngilizce dil hazırlık programına devam edecek lisansüstü öğrencileri için eğitim ücreti her akademik yılın başında tespit edilir.

(7) İngilizce dil hazırlık programına devam eden öğrencilere, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru koşulu

MADDE 13- (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar aşağıdaki şekildedir:

a) Doktora programlarına başvurabilmeleri için adayların; tezli yüksek lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemlerinde;

1) Bu adayların ALES puanı, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, başvurdukları programın puan türünden 55 puan olarak kabul edilir ve hesaplamalara bu şekilde dahil edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(6) İngilizce dilinde yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulünde, İngilizce dil yeterliği muafiyetine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(8) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(9) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(10) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir.

(11) İngilizce dilinde yürütülen sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, İngilizce dil yeterliği muafiyetine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(12) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak Enstitüdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 14- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Her bir adaya özel, yüksek lisans öğrencileri için lisans; doktora öğrencileri için ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşan bilimsel hazırlık programı belirlenir. Adaya özel olarak belirlenen dersleri içeren bilimsel hazırlık programı EADB tarafından tanımlanarak EYK kararı ile kesinleşir.

b) Bilimsel hazırlık programındaki lisansüstü öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili öğrenim seviyesinde lisansüstü derslerinden her dönem için en fazla beş dersi, anabilim/anasanat dalı başkanı görüşü ve EYK kararı ile alabilir.

c) Lisans seviyesindeki bilimsel hazırlık dersleri ve yüksek lisans seviyesindeki bilimsel hazırlık derslerinin başarı notu en az CC’dir. Bu derslerden alınan notlar lisansüstü GANO hesabına dahil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğrenimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 15- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarında bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, ilgili EADB onayı ile lisansüstü programlardan özel öğrenci olarak ders alabilirler. Bu öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu diğer yükseköğretim kurumundaki EADB tarafından yürütülür. Özel öğrenci statüsüyle ders alan öğrencilere, aldıkları ders ya da derslere ilişkin devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredi/saatleri de belirtilir.

(2) Enstitü programlarına kayıtlı lisansüstü eğitim öğrencileri başka bir yükseköğretim kurumuna bağlı enstitülerde özel öğrenci statüsüyle ders alabilirler. Bu şekilde ders alan öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu program EADB tarafından yürütülür.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 16- (1) Üniversite içindeki başka bir EADB veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş, öğrencinin başvuru süresi içinde gerekli belgelerle başvurması koşuluyla, EYK kararıyla yapılır. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencinin Üniversite tarafından duyurulan başvuru şartlarını sağlamış olması gerekir. Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği ve hangi yarıyıldan başlayacağı EYK tarafından belirlenir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin EYK kararı ile programa intibakı yapılır.

Programlar arası geçişler

MADDE 17- (1) Üniversitenin aynı anabilim dalı altında sunulan tezli veya tezsiz yüksek lisans ile doktora programları arasında yapılacak geçişler, öğrencinin başvurusu üzerine EYK kararıyla, güz ve bahar dönemi başında en geç akademik takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma döneminin son gününe kadar yapılır.

(2) Tezli ve tezsiz programlar arasında geçiş eğitim süreci boyunca yalnızca bir kere yapılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci, ilgili program başvuru koşulları dikkate alınarak, kayıt olduğu akademik yıl ve/veya döneme ait tezli yüksek lisans ücreti esas alınarak ödeme yapar.

(4) Lisans mezunu olarak doktora programına kabul edilmiş bir öğrencinin aynı anabilim dalında tezli yüksek lisans programına geçmek istemesi halinde, eğer doktora programında geçirmiş olduğu süre de sayıldığında geçmek istediği programı tamamlamasına olanak sağlayacak kadar süresi var ise ilgili tezli yüksek lisans programına geçmek üzere başvurabilir.

(5) Tezli ve tezsiz programlar arası geçişlerde uygulanacak diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders transferi

MADDE 18- (1) Bir öğrencinin Enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan, programa kayıtlı ya da özel öğrenci olarak aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olanlar; EYK’nın onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Bu şekilde transfer edilecek derslerin kredileri toplamı, Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda değerlendirilir.

(2) Başka yükseköğretim kurumlarından alınmış derslere ilişkin ders transferleri, not döküm belgelerinde orijinal ders adı, ders kodu ile yer alır. Alınan dersin kredi ve AKTS karşılığı ile alınan notun Üniversitedeki eşdeğer harf notu karşılığı, Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda EYK kararıyla kesinleşir.

Öğrenim ücreti ve burslar

MADDE 19- (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Programlara devam edebilmek için ödenecek eğitim-öğretim ücretleri ve ödeme usulü Enstitünün önerisi, Rektörlük onayı ve Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir. Öğrenciler, öğrenim ücretlerini kaydolduğu dönemin başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ödemekle yükümlüdürler.

(2) Burslara ilişkin hususlar her akademik yıl öncesi EK tarafından belirlenerek Rektörlüğe önerilir, Mütevelli Heyeti kararı ile uygulamaya konulur.

(3) Burslar, yurt içi eğitim-öğretim ücretleri için geçerli olup, Üniversitenin yurt dışındaki kurumlar ile anlaşmaları çerçevesinde ortaya çıkabilecek özel koşulları kapsamaz.

Kayıt yenileme

MADDE 20- (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yenilenir. Kayıt yenileme döneminde öğrencinin alacağı dersler, tez, proje, seminer ve benzeri çalışmalar da belirlenir. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda aldıkları derslere ekleme veya silme yapabilirler. Kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıtları azami öğrenim sürelerinin sonuna kadar askıya alınır ve yeniden kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu şekilde geçirilen dönemler öğrencinin azami öğrenim süresinden düşülür. Söz konusu öğrenciler kayıt yeniledikleri akademik yılda geçerli olan öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yenileyebilir ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

(2) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslar dikkate alınır.

(3) Kayıt yenilemeyen ve azami öğrenim sürelerini dolduran öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Kayıt sildirme

MADDE 21- (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, bir dilekçeyle Enstitüye başvururlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsamı

MADDE 22- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 23- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi

MADDE 24- (1) Öğrenci dönem projesi dersine, danışmanının görüşüne dayalı olarak, ikinci veya üçüncü yarıyıl başında kaydolur.

(2) Dönem projesi raporu, Enstitünün dönem projesi yazma kılavuzuna göre hazırlanır ve yazılır. Dönem projelerinin teslim tarihleri, akademik takvimde ilan edilir.

Mezuniyet koşulları ve diploma

MADDE 25- (1) Kredili derslerini 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalaması ile tamamlayan ve dönem projesini başarıyla bitiren öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için Senato tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili EADB önerisi ve EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsamı

MADDE 26- (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Seminerde, öğrencinin yapacağı tez çalışmasıyla ilgili konulardaki bilgi derinliğini ve tezi için yaptığı ön araştırma, hazırlık ve planlamalarını, yarıyıl sonundaki sınav dönemi içinde belirlenen tarihte bir sunuşta açıklaması istenebilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EADB önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla ikisi seçilebilir.

(5) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

(6) Öğrencinin, tez dersini seçmeden önce derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini, varsa tamamlayıcı faaliyetlerini veya uygulamalarını bu Yönetmelikte belirtilen not ortalamalarını karşılayacak şekilde başarıyla tamamlaması gerekir.

Süre

MADDE 27- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde genel not ortalaması hariç bu Yönetmelikte öngörülen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süre içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Dört yarıyılın sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamış fakat genel not ortalaması 3.00 olmayan öğrenciler tez dersini seçemez.

(4) Yüksek lisans programından mezun olmak için gerekli olan tüm şartları yerine getiren öğrenciler, normal öğrenim süresinden önce mezun olabilirler.

Tez konusu

MADDE 28- (1) Tez konu başlığı, öğrencinin ilgi alanları da göz önünde bulundurularak danışmanı ile birlikte belirlenir. Öğrenci tarafından, danışmanı denetiminde belirlenecek tez konu başlığı, ilgili EADB tarafından değerlendirildikten sonra, öğrencinin yüksek lisans programına başlamasından itibaren en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye bildirilir ve EYK onayı ile kesinleşir. Tez konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler, danışmanın önerisi, ilgili EADB’nin uygun görüşü ve EYK’nın kararı ile yapılır.

Tez jürisi

MADDE 29- (1) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve EADB önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 30- (1) Öğrencilerin tez savunmasına girebilmesi için Senato tarafından onaylanan yayım şartını sağlaması gerekir.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun, bilimsel açıdan yeterli ve Senato tarafından belirlenen Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Çalışması ve Dönem Projesi Özgünlük Raporu Uygulama Esasları dikkate alınarak savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü Enstitüye bildirir.

(3) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, EYK’ya gönderilir.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını ve varsa yayınını veya yayınlarını tez danışmanına ve diğer jüri üyelerine teslim eder.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Savunmaya mazereti nedeniyle katılamayan asil jüri üyesi yerine, ilgili EADB’ce yedek jüri üyeleri davet edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir ve Enstitü müdürlüğünün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK karar verir. Savunmalara katılamayan öğrencilerin durumu danışmanı tarafından tutanakla tespit edilerek Enstitü müdürlüğüne iletilir. Sınava katılamayan öğrenciler başarısız kabul edilir ve Enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EADB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki öğrenciler için verilecek ilave süre EYK tarafından belirlenir. Bu süre içerisinde tezsiz yüksek lisans programının gereklerini tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Mezuniyet koşulları ve diploma

MADDE 31- (1) Mezun olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a) Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlamış olmak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak.

b) Tez savunma sınavında başarılı olmak.

c) Senato tarafından onaylanan mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak.

ç) Yüksek lisans tezinin şekil yönünden uygun bulunan, ciltlenmiş, en az üç nüshasını ve elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek.

(2) EYK, öğrencinin talebi halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Birinci fıkrada yer alan şartları yerine getirmeyen öğrenci, şartları sağlayana kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan şartları yerine getiren öğrenci, EYK kararı ile mezun olur ve yüksek lisans diploması alır.

(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin şekil yönünden uygun bulunmuş, ciltlenmiş ve sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüshalarının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsamı

MADDE 32- (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Seminerde, öğrencinin yapacağı tez çalışmasıyla ilgili konulardaki bilgi derinliğini ve tezi için yaptığı ön araştırma, hazırlık ve planlamalarını, yarıyıl sonundaki sınav dönemi içinde belirlenen tarihte, bir sunuşta açıklaması istenebilir.

(5) Doktora programlarında EADB önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 33- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin yeterlik sınavına girmeden önce derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini, varsa tamamlayıcı faaliyetlerini veya uygulamalarını bu Yönetmelikte belirtilen not ortalamalarını karşılayacak şekilde başarıyla tamamlaması gerekir.

(4) Kredili derslerini 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalaması ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami sürenin sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 34- (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girebilirler. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(3) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci, yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm veya bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(5) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Girmediği takdirde başarısız sayılır.

(6) Yeterlik sınavları, EADB tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jüri üyeleri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumuna bakarak ayrı ayrı değerlendirir. Öğrencinin doktora yeterlik sınavının her iki bölümünden de asgari 80 puan alması gerekir. Jüri üyeleri öğrencinin doktora yeterlik sınavından başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, EYK kararıyla belirlenen dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları EYK tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 35- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için EADB önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, EADB önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme

MADDE 36- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EADB’ce işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen ve tez konu başlığını değiştiren öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Tez sonuçlanana kadar periyotları dahilinde tez izleme komitesi raporlarının sunulmaya devam edilmesi gerekir.

(6) Tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda, tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor, EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde, öğrenci en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer ve en az üç tez izleme komitesi raporunu süreleri içinde sunar. Tez önerisi ile ilgili dördüncü fıkra hükmü uygulanır.

(7) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tez jürisi

MADDE 37- (1) Doktora tezinin savunmasından önce öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte, tez jürisi oluşturulması talebini ilgili EADB’ye bildirir. Doktora tez jürisi, danışman ve EADB önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Tez jürisi, öğrencinin tez izleme komitesinde bulunan üç öğretim üyesi ile en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asıl, en az biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışman olması durumunda, bu danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 38- (1) Öğrenci tezini, Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve doktora tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tez savunmasına girebilmek için Senato tarafından onaylanan yayım şartını sağlaması gerekir.

(2) Danışman Senato tarafından belirlenen Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Çalışması ve Dönem Projesi Özgünlük Raporu Uygulama Esasları dikkate alınarak savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü Enstitüye bildirir. Öğrenci tezin ciltlenmemiş haliyle birlikte varsa yayımını veya yayımlarını Üniversitenin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde, alınan intihal raporu ile birlikte, jüri üyelerine teslim eder.

(3) Doktora tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tarihi önceden ilan edilen sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye veya üyeler yerine, ilgili EADB’ce yedek üye veya üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir ve enstitü müdürlüğünün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK karar verir. Savunmalara katılamayan öğrencilerin durumu danışmanı tarafından tutanakla tespit edilerek enstitü müdürlüğüne iletilir. Sınava katılamayan öğrenciler başarısız kabul edilir ve Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Jüri kararı, en geç üç iş günü içinde bir tutanakla ilgili EADB aracılığıyla Enstitüye bildirilir.

(5) Tez çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde, gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Altı aylık süre sonuna kadar tez sınavına girmeyen öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır.

(7) Doktora programı öğrencilerinden tezde başarısız olanların, talepte bulunmaları halinde, EYK’ca gerekli AKTS kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamak üzere intibakları yapılarak, varsa tezsiz yüksek lisans programına geçişleri sağlanır.

Mezuniyet koşulları ve diploma

MADDE 39- (1) Kredili derslerinin 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olan, programın gerekliliklerini yerine getiren ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EADB aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Senato tarafından onaylanan yayın, proje, ödül gibi mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlaması gerekir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsamı

MADDE 40- (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, EADB önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 41- (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 42- (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim veya anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EADB önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sanatta yeterlik çalışmasının savunması tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Mezuniyet koşulları ve diploma

MADDE 43- (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Senato tarafından onaylanan yayın, proje, ödül gibi mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlaması gerekir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma

MADDE 44- (1) Tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora ve sanatta yeterlikte bir defada iki yarıyılı geçmemek üzere en fazla dört yarıyıl olmak üzere aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin varlığı halinde EYK kararıyla kayıt dondurulabilir:

a) Öğrencinin tam teşekküllü sağlık kuruluşundan belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması, yabancı öğrenciler için yurt dışından alınacak raporun belirtilen sağlık kuruluşlarınca tasdik edilmesi.

b) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

c) Öğrencinin tutukluluk hali.

ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.

d) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

(2) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için Üniversiteye herhangi bir borcunun olmaması gerekir.

(3) Bir yarıyılda beş hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o yarıyıl için kayıt dondurmuş sayılırlar.

(4) Kayıt dondurulan süreler ilgili programın azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle kaydı dondurulmuş öğrencilerin kayıt dondurma süresini tamamlamadan dönmek istemeleri durumunda dönmek istediği dönemin ders kayıtları başlamadan önce yazılı olarak Enstitüye başvurmaları gerekir.

Tek ders ve not yükseltme

MADDE 45- (1) Tek ders sınavı; gerekli olan tüm derslerini almış, tek bir dersten başarısız olan ve ders için devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrencilerin girebileceği tek seferlik bir sınavdır.

(2) Tek ders sınavına; azami öğrenim süresi sonuna gelen; tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri mezun olmak için, bilimsel hazırlık programı öğrencileri ise bilimsel hazırlık aşamasını tamamlamak için, ders aşaması azami süresinin sonuna gelmiş olan tezli yüksek lisans programı öğrencileri tez aşamasına geçmek için ve doktora programı öğrencileri yeterlik sınavı aşamasına geçebilmek için girebilirler.

(3) Ayrıca not yükseltmek amacıyla gerekli olan tüm derslerini almış ve başarmış, ders için devam zorunluluğunu yerine getirmiş fakat mezuniyet için bu Yönetmelikte belirtilen not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler;

a) Azami öğrenim süresi sonuna gelen, tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri mezun olmak için,

b) Ders aşaması azami süresinin sonuna gelmiş olan tezli yüksek lisans programı öğrencileri, tez aşamasına geçmek için ve doktora programı öğrencileri ise yeterlik sınavı aşamasına geçebilmek için,

bu sınava girebilirler.

(4) Tek ders sınav tarihi ve sınava müracaat tarihi akademik takvimde ilan edilir. Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili EADB’ye başvurur ve EYK kararı ile öğrenci sınava kabul edilir.

(5) Seminer dersi, süpervizyon, oryantasyon ve tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi dersi için tek ders sınavı hakkı verilmez.

(6) Aynı anda hem tek ders sınavına hem not yükseltme sınavına girilemez.

(7) Sınav sonucunda alınan son not geçerli sayılır.

Not ve değerlendirmelere itiraz

MADDE 46- (1) Öğrenciler lisansüstü derslerde aldıkları notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, notların ilanından itibaren üç iş günü içerisinde EADB’ye yazılı veya elektronik olarak yaparlar. Maddi hatalarla ilgili itirazlar için EADB, dersi veren öğretim üyesinden üç iş günü içerisinde görüş ister. İtiraz sonucunu EADB ilgili öğrenciye ve Enstitüye bildirir.

(2) Öğrenciler, ölçme değerlendirme uygulamalarının sonuçlarına ilişkin olarak maddi hata dışında not ilanından itibaren üç iş günü içerisinde Enstitüye itirazda bulunabilirler. İtirazlar EYK tarafından sonuçlandırılır. EYK, ihtiyaç duyulması durumunda uzman görüşü alınması, inceleme komisyonu kurulması ve benzeri yollara başvurabilir.

Mazeret sınavları

MADDE 47- (1) Öğrenciye, haklı ve geçerli bir nedeni olması ve talep etmesi halinde ilgili öğretim elemanının uygun görüşü ve EADB onayı ile mazeret sınavına girme hakkı verilebilir.

(2) Tam teşekküllü sağlık kuruluşundan belgelenmiş sağlık raporu alan öğrenci, rapor süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde raporunu ilgili EADB’ye teslim eder. Öğrenci bu süreler içinde mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez, ancak rapor bitiminden sonra, mazeret sınavlarına girebilir.

(3) Yaz öğretiminde mazeret sınavı yapılmaz.

Ders tekrarı

MADDE 48- (1) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri zorunlu dersleri tekrarlamakla yükümlüdür.

(2) Öğrenciler başarısız oldukları seçmeli ders yerine ders havuzundan uygun başka seçmeli bir ders alabilir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren zorunlu ders ile seminer dersi her yarıyıl açılır ve bu dersler yerine sadece aynı dersler seçilebilir.

Ders saydırma/intibak

MADDE 49- (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş veya daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, EYK’nın kararı ile belirlenir.

(2) Öğrencilerin lisansüstü programlar arası geçişlerde daha önce alınan lisansüstü derslerin veya faaliyetlerin/uygulamaların intibakı EYK’nın kararı ile yapılır.

(3) Öğrencinin önceden almış olduğu derslere ait kredi ve not transfer talebi, EYK tarafından karara bağlanır.

(4) Ders saydırma talebinde bulunacak öğrencilerin, kayıt tarihini izleyen on beş gün içinde transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile EADB’ye başvurmaları gerekir. Başvurunun ardından EYK’nın onayı ile öğrencinin ders intibakı gerçekleştirilir.

Ders muafiyeti

MADDE 50- (1) Muafiyet işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Programa yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başardıkları dersleri, program yükümlülüklerine saydırmak için muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet talebiyle ilgili başvurular, transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile birlikte EYK tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

(3) Öğrencinin daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerin Üniversitede kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak olanları, bunların kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı gibi hususlar EYK tarafından karara bağlanır.

İlişik kesme

MADDE 51- (1) Lisansüstü öğretim öğrencilerinin aşağıdaki durumlarda kayıtlı oldukları programlardan ilişikleri kesilir:

a) Öğrenciler, bir dilekçe ile Enstitüye başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilir.

b) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrenciler ile bir başka üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

(2) İlişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim harçları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

Afet ve salgın durumunda tez çalışması

MADDE 52- (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Disiplin işlemleri

MADDE 53- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 54- (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat, imza karşılığı şahsen kendisine veya öğrencilerin beyan ettikleri en son adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 55- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56- (1) 1/11/2020 tarihli ve 31291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 57- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.