Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SATUYAM): Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversitenin sanat ve tasarım hedeflerine yönelik, Üniversite bünyesinde ileri seviyede bir araştırma altyapısı kurarak nitelikli araştırmalar, sanatsal faaliyetler, tasarımlar ve merkezin amacına yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, donanımlı sanatçılar ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite birimlerindeki araştırmacıların ortak ihtiyacı olan sanat, tasarım ve araştırma altyapısını oluşturmak üzere laboratuvarlar ve araştırma üniteleri kurmak, sanat ve tasarım projelerinin prototiplerini üretmek.

b) Sanat, tasarım ve bilim alanında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma grupları oluşturmak ve araştırma ortamları sağlamak.

c) Sanat, tasarım ve bilim alanında üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.

ç) Sanat, tasarım ve bilim alanında her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferans, teorik ve uygulamalı kurs, seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler ile sempozyum, kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve öğrencilere staj imkanı sağlamak.

d) Ulusal/uluslararası kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda basılı veya elektronik kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak.

f) Merkezin altyapısını kullanacak kişilere, laboratuvar ve cihazların kullanımı ve atölye-laboratuvar güvenliği konusunda eğitimler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından biri Güzel Sanatlar Fakültesinden olmak üzere en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görevi, çalışmalarında Müdüre yardımcı olmaktır. Müdür, görevi başında bulunamadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Göreve vekaletin altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen altı üyenin dördü Güzel Sanatlar Fakültesinden olmak üzere en fazla dokuz üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye, yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin her türlü çalışması ile plan ve programlarını görüşerek karara bağlamak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve bu grupların görev dağılımını yapmak.

c) Danışma Kurulu ve çalışma gruplarından gelen öneri, istek ve başvurular hakkında karar almak.

ç) Eğitim programlarının açılmasına ve yürütülmesine ilişkin temel ilke, esas ve usulleri belirlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurum ve özel sektör kuruluşları ile  ortaklaşa yürütülecek çalışmaların  temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

e) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları ile kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarındaki uzman kişiler ve bu alanda uzmanlığı bulunan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla sekiz üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye, yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin yürüttüğü faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14- (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek, verimliliğini artırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilir.

(2) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu sorumlularının yönetiminde yürütülür. Çalışma grubu sorumlusu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aralıklarda Müdüre çalışmalarıyla ilgili rapor sunar.

Personel ihtiyacı

MADDE 15- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.