Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2016 tarihli ve 29770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Anadolu TÖMER)’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Anadolu TÖMER)’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(TÖMER)” ibaresi “(Anadolu TÖMER)” şeklinde değiştirilmiş ve  aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “Seviye tespit sınavı” ibaresi “Düzey belirleme sınavı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Türkçe seviye tespit sınavı ve yeterlilik” ibaresi “Türkçe düzey belirleme sınavı ve yeterlik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “seviye tespit ve yeterlilik” ibaresi “düzey belirleme ve yeterlik” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “İnternet” ibaresi “internet” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Müdür.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müdür ve müdür yardımcıları”

“(2) Müdürün önerisiyle Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan en fazla iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolmadan boşalan müdür yardımcılığı için Müdürün önerisiyle Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yerine getirir ve Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda müdür yardımcısının da görevi sona erer.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Üniversitede görevli Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektörün görevlendireceği üç üye, Müdür ve Müdürün görevlendirdiği bir müdür yardımcısından oluşur.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Merkezin eğitim-öğretim faaliyetleri ve idari çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak.”

“c) Merkezin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili konularda kararlar almak.”

“d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri ve birimlerin kurulması konusunda Rektöre teklifte bulunmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Program/Kurs ve sınav ücretlerinin belirlenmesiyle ilgili konularda kararlar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.