ANKARA BAROSU

AVUKAT–İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

Ankara Barosu Yönetim Kurulunun 26.06.2024 tarih ve 102/93 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına karar verilmiştir.

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Mirasçılık Belgesi Alınması

a) Noterden 15.600 TL

b) Mahkemeden 25.000 TL

2 Vesayet ve Kayyımlık Davaları 36.100 TL

3 Tahliye Davaları 36.100 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %16’sı

4 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 36.100 TL

5 Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 56.500 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil eden payına düşen kısmının % 10’u

6 Vasiyetnamenin Okunması, Terekede İhtiyati Tedbirler, Tereke Tespiti Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar 46.100 TL

7 Mirasta Defter Tutulması 40.625 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

8 Kira Bedelinin Tespiti ve Kira bedelinin Artırılması Davaları 43.875 TL’den az olmamak üzere artışa konu yıllık kira bedelinin %16’sı

9 Tespit İstemleri 28.750 TL

10 Tapu Kayıtlarında Düzeltme Davası 90.750 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

11 Kazai Rüşt Davası 42.625 TL

12 Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi 15.625 TL

13 Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Her Türlü Alacak ve İstirdat Davaları 36.100 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

14 Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 47.000 TL

B. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Tenfiz 64.500 TL

2 Evlat Edinme Davası 47.000 TL

3 Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 53.900 TL

4 Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (Nişan Hediyelerinin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb.) 40.650 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

5 Nesebin Reddi, Nesebin Tashihi ve Babalık Davaları 56.500 TL

6 a) Anlaşmalı Boşanma Davaları 56.500 TL

b) Çekişmeli Boşanma Davaları 88.250 TL

c) Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, 88.250 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

7 Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan Alacak Davaları (Katkı Payı, Değer Artış Payı ve Katılma Alacağı Davaları 88.250 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

8 Nafaka Davaları 36.200 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

9 Evlatlık İlişkisinin Kurulması, Bozulması Dâhil Evlatlık İlişkisinden Kaynaklanan Her Türlü Davalar 56.500 TL

10 Velayet Davaları 56.500 TL

11 Çocuk Teslimi/Kişisel İlişki Kurulmasında Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nce Yapılan İşlemlere Karşı Şikâyet/İtirazlar 36.100 TL

12 Çocuk Teslimi/Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlam veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Muhalefetten Doğan İş ve Davalar 36.100 TL

a) Hak Sahibi Yönünden 36.100 TL

b) Yükümlü Yönünden 31.250 TL

13 Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 27.750 TL

C. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Nüfus Müdürlüklerinde Ad Soyad Değişikliği, Nüfus Kayıtlarında Düzeltmeye Dair Davalar 42.650 TL

2 Tenkis ve Mirasta İade Davaları 72.400 TL’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin %16’sı

3 Vasiyetnamenin İptali ve Tenkisi Davaları 63.400 TL

4 Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 47.000 TL

5 El Atmanın Önlenmesi Davası 53.900 TL

6 Her Türlü İrtifak ve İntifa Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 53.900 TL

7 Tapu İptali ve Tescil Davaları 90.750 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

8 Önalım (Şufa) Davaları 70.750 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

9 Ecrimisil Davaları 36.200 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

10 Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 45.600 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

11 Bedel Artırımı Davaları 45.600 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

12 Tespit İstemleri 36.200 TL

13 Ticari Şirketlerinin Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar 70.650 TL

14 Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar 70.650 TL

15 Tenfiz ve Tanıma Davaları 62.850 TL

16 Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 45.650 TL

17 Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma 45.650 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

18 Vakıf Davaları (Evlatlığın Tespiti, Tevliyet, Gelir Fazlasından Yararlanma, vb.) 63.750 TL

D. FİKRÎ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Delil Tespit Davası 54.000 TL

2 Tedbir Talepli Delil Davası 79.500 TL

3 Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararı İptal Davası 53.500 TL

4 Hükümsüzlük Davası 92.200 TL

5 Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası 118.000 TL

6 Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası 136.200 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

7 Şikâyet ve Takibi 80.000 TL

8 Müdahil Vekilliği 80.000 TL

9 Sanık Vekilliği 144.000 TL

E. İCRA VE İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE İŞLER

1 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 53.000 TL

2 İstihkak Davaları 53.000 TL

3 İcra Hâkimliğinin Görevine Giren Davalar (İmzaya ve Borca İtiraz, Kıymet Takdirine İtiraz, Şikâyet vb.) 36.200 TL

4 Tasarrufun İptali Davaları 53.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

5 İhalenin Feshi Davaları

a) Taşınır Mal İhaleleri 36.200 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %16’sı

b) Taşınmaz Mal İhaleleri 48.500 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %16’sı

6 İcra Takipleri

a) Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri 36.100 TL

b) Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri İş sahibi alacağının %16’sı

7 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 36.100 TL

F. İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları

a) Duruşmasız 75.600 TL

b) Duruşmalı 89.200 TL

2 İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları

a) Duruşmasız 75.400 TL

b) Duruşmalı 89.200 TL

3 4483 s. Kanun Uyarınca Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Davaları 33.900 TL

4 Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar

a) Duruşmasız 75.400 TL

b) Duruşmalı 89.200 TL

G. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar 36.200 TL

2 Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler 19.400 TL

H. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Ağır Ceza Mahkemesi: Sanık Vekilliği 103.750 TL

Katılan Vekilliği 66.400 TL

2 Asliye Ceza Mahkemesi:

Sanık Vekilliği 87.700 TL

Katılan Vekilliği 52.500 TL

3 Sulh Ceza Hâkimliği ve İnfaz Hâkimliği 45.250 TL

4 Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler 30.900 TL

5 Askerlik Kanunları Uyarınca Disiplin Kurullarında Takip Edilen Davalar 45.700 TL

I. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar 45.700 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

2 Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar 52.500 TL

İ. YÜKSEK YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler

a) Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 176.500 TL

b) Bireysel Başvuru 118.200 TL

c) Diğer dava ve İşler 118.200 TL

2 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru

a) Duruşmalı (masraf dışında) 118.200 TL

b) Duruşmasız (masraf dışında) 70.900 TL

3 Yargıtay'da İlk Derecede Görülen Davalar

a) Duruşmalı 107.000 TL

b) Duruşmasız 89.200 TL

4 Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin

a) Duruşmasız 89.200 TL

b) Duruşmalı 107.000 TL

c) Yargıtay ve Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti 53.900 TL

5 Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işler

a) Duruşmasız 70.900 TL

b) Duruşmalı 88.200 TL

6 Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde Görülen İşlerin Takipleri

a) İlk Derecede Görülen Davalar 44.200 TL

b) İstinaf Yolu ile Görülen Bir Duruşması Olan İşler 26.750 TL

c) İstinaf Yolu ile Görülen Birden Fazla Duruşması veya Keşif Gibi Avukatın da Bulunması Gereken Sair İşlemleri Olan İşler 52.000 TL

7 Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler 70.700 TL

8 Sayıştay’da Görülen Hesap Yargılamaları

a) Duruşmasız 54.000 TL

b) Duruşmalı 89.000 TL

J. DİĞER DAVA VE HUKUKİ YARDIMLAR

1 Büroda Sözlü Danışma 9.250 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 1.400 TL eklenir.)

2 Yazılı Danışma 18.500 TL

3 Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma 18.500 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 1.400 TL eklenir.)

4 Sesli ve Görüntülü İletişim Araçları ile Danışma 9.250 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 1.400 TL eklenir.)

5 İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme 15.700 TL

6 Taraf Vekili Olarak Arabuluculuk Görüşmelerine Katılma

a) Anlaşma Olması Halinde – Konusu para ve para ile değerlendirilebilen işlerde anlaşma değerinin %16’sı – Konusu para ve para ile değerlendirilemeyen işlerde arabuluculuğa konu işe ait bu tarifede niteliğine göre belirlenmiş ücret

b) Anlaşma Olmaması Halinde – 18.500 TL (bir saate kadar duruşmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 1.400 TL eklenir.)

7 Dava / Cevap Dilekçesi vb. Düzenleme 15.700 TL

8 İstinaf / Temyiz / Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme 32.250 TL

9 Miras / İstisna / Taksim Sözleşmesi ve Vasiyetname Düzenleme 79.250 TL

10 Kira Sözleşmesi Düzenleme 29.750 TL

11 Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme 53.000 TL

12 Şirket Ana Sözleşmesi Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Yönetim Planı vb. Belgelerin Hazırlanması 70.750 TL

13 Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Ücretlendirilmek Kaydıyla)

a) Sermaye Şirketleri (A.Ş.) 65.875 TL

b) Sermaye Şirketleri (Ltd. vb.) 60.900 TL

c) Şahıs Şirketleri (Kolektif vb.) 29.000 TL

d) Kooperatifler 34.200 TL

14 Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) 64.500 TL

15 Derneklerde Sürekli Danışmanlık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) 37.900 TL

16 Şirket Kuruluş Tür Değiştirme / Birleşme İşleri vs. işlemler 34.750 TL

17 Şirket Pay Devri İşlemleri 96.200 TL

18 Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesine İlişkin Dava ve İşlemler 96.200 TL

19 İnsan Hakları Tazminat Komisyonunda takip edilen işler 36.100’den az olmamak üzere hak kazanılan tazminatın %16’sı

20 Terörden Doğan Zarar Tespit Komisyonunda takip edilen işler 36.100’den az olmamak üzere hak kazanılan tazminatın %16’sı

21 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 25.750 TL

22 Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu ile İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri 36.900 TL

23 KVKK Dönüşüm ve Uyum Proje Danışmanlığı 94.000 TL

24 Türkiye’de oturma veya çalışma izni alınması 94.000 TL

25 Bir Avukatın Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti 27.750 TL