Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/1/2019 tarihli ve 30647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Adayın not ortalaması 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Adayın Yükseköğretim Bilgi Sisteminde kayıtlı mezuniyet notu esas alınır. Yükseköğretim Bilgi Sisteminde, 100’lük notu gösterilmeyen adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların ön değerlendirmesi lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. ALES puanı koşulu bulunan tezsiz yüksek lisans programları için ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %50'si alınarak hesaplama yapılır. Kontenjanın beş katı kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağırılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası ve altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) ALES puanı koşulu bulunmayan tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulü, bilimsel değerlendirme sınav puanının %80’i ve lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanır. ALES puanı koşulu bulunan tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulü ise ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav puanının %30’u alınarak hesaplanır.”

“Bilim/Anabilim dalı başkanlığı, genel değerlendirme sonuçlarına göre başarılı adaylar arasından kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısının iki katı kadar yedek adayı ilgili Enstitü Yönetim Kuruluna bildirir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayıt; çevrimiçi (online), şahsen, kanuni veya iradi (noter huzurunda verilmiş vekaletname) temsilci tarafından yapılabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilerin yoklama listeleri, dönem sonu sınavının ilanından itibaren ilgili öğretim üyesi tarafından en az iki yıl süreyle saklanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Seminer dersinin sonunda hazırlanan yazılı raporların birer elektronik kopyası, dönem sonu sınavının ilanından sonraki iki hafta içinde anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye gönderilir. Seminer dersinde yapılacak çalışmaların ve hazırlanacak yazılı raporların çerçevesi ilgili enstitü kurulları tarafından belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüksek lisans programlarında seçilen tez konusu, mücbir sebep dışında dördüncü dönemden sonra değiştirilemez.”

“(4) Öğrencinin tez teslim tarihinden önce, kendisinin veya kendisiyle birlikte bir öğretim elemanının yazar olarak yer aldığı anabilim/anasanat dalının uygun göreceği bir kongre, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikte bildiri sunmuş olması veya ilgili anabilim/ana sanat dalının uygun göreceği bilimsel bir dergide yayımlanmış makalesinin, çevirisinin veya kitap kritiğinin/incelemesinin bulunması veya ders kitapları veya özgün nitelikte olmayan derleme kitaplar hariç Book Citation Index-WoS’da taranan yayınevlerinde bir uluslararası bilimsel kitap veya uluslararası bilimsel kitap bölümünü yayımlamış olması ya da yayın kabul yazısı almış olması ve ilgili programın mezuniyet için öngördüğü diğer şartları yerine getirmiş olması gerekir. İlgili etkinlikte veya yayında Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

(5) Öğrenci, tez çalışması sırasında elde ettiği sonuçları, Senato tarafından kabul edilen Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Seminer dersinin sonunda hazırlanan yazılı raporların birer elektronik kopyası, dönem sonu sınavının ilanından sonraki iki hafta içinde anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye gönderilir. Seminer dersinde yapılacak çalışmaların ve hazırlanacak yazılı raporların çerçevesi ilgili enstitü kurulları tarafından belirlenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Doktorada seçilen tez konusu, mücbir sebep dışında ikinci tez izleme komitesi toplantısından sonra değiştirilemez.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora öğrencilerinin, tez teslim tarihinden önce, kendisinin veya kendisiyle birlikte bir öğretim elemanının yazar olarak yer aldığı en az bir makaleyi ilgili anabilim dalının uygun göreceği hakemli bir dergide veya ders kitapları veya özgün nitelikte olmayan derleme kitaplar hariç Book Citation Index-WoS’da taranan yayınevlerinde bir uluslararası bilimsel kitap veya uluslararası bilimsel kitap bölümünü yayımlamış olması veya yayın kabul yazısı almış olması gerekir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.