Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DOPİNGLE MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesi Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Üniversitesi Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1)  Merkezin amacı; dopingle mücadele hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, bu konuda faaliyet gösteren kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara ilgili mevzuat hükümleri kapsamında danışmanlık hizmeti vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Dopingle mücadele ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak.

b) Dopingle mücadele konusunda araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.

ç) Dopingle mücadele ile ilgili iç ve dış yayınları toplayarak referans kaynağı olabilecek kütüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak.

d) Dopingle mücadele ile ilgili ulusal ve uluslararası kurs, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek.

e) Dopingle mücadele hakkında araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının projelerine akademik destek vermek.

f) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara ilgili mevzuat hükümleri kapsamında danışmanlık hizmeti vermek.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kurumlar tarafından desteklenen dopingle mücadele çalışma konularıyla ilgili bilimsel projeler yürütmek.

ğ) Dopingle mücadele ile ilgili ulusal ve uluslararası standartların oluşmasına katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

d) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık etkinlik planını ve buna bağlı mali tahmini Rektöre sunmak.

e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

f) Müdür yardımcılarının görev ve sorumluluklarını belirlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversitedeki öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Bir sonraki yılın mali tahminini hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim üyeleri ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından görevlendirilen en fazla on dört kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez olmak üzere Müdür tarafından belirlenen bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları hakkında görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.