Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarında yürütülecek eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen ön lisans ve lisans programlarındaki eğitim, öğretim ve uygulamalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Genel akademik başarı not ortalamasını,

b) ANO: Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını,

c) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) AKTS kredisi: Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlamak üzere yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve bu dersle kazandırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde etmesi için gerekli toplam iş yükünü temel alan sayısal değeri,

d) Anadal diploma programı: Kayıtlı olunan ön lisans veya lisans diploma programını,

e) AYBÜ: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

f) Birim: AYBÜ’ye bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde bulunan ve öğrencinin bağlı olduğu bölüm, anabilim, anasanat dalı ya da programı,

g) Çift anadal diploma programı: Kayıtlı olunan anadal diploma programının yanı sıra, AYBÜ’de kayıtlı olunan ikinci bir diploma programını,

ğ) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma, mezuniyet ve benzeri işlemlerde yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

h) Değişim programı: Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarca Erasmus+, Mevlana, Farabi ve benzeri ile Uluslararası İkili İş Birlikleri (MoU) çerçevesinde yürütülen ve öğrenci, akademik/idari personel değişimini kapsayan programları,

ı) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik ve mesleki olarak tanınmasını sağlamaya yönelik yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

i) İlgili kurul: AYBÜ’ye bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu ve/veya yönetim kurulunu,

j) Öğrenci: Ön lisans veya lisans öğrenimi için AYBÜ’ye kayıtlı öğrenciyi,

k) ÖİBS: Öğrenci İşleri Bilgi Sistemini,

l) ÖİDB: AYBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

m) Program: AYBÜ birimlerinde bilim ve sanat ile ilişkili öğrenme ve meslek alanına ilişkin kazanım odaklı bir eğitim ve öğretim planı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren, kayıt olma şartları ve süresi belirli olan, mezunlarına bir yükseköğretim derecesi kazandıran diploma programını,

n) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,

ö) Transkript: Onaylı not döküm belgesini,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

r) Yönetim Kurulu: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenci kabulü

MADDE 4- (1) AYBÜ ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü ile AYBÜ içinden/dışından yatay geçiş başvuru, kabul ve kayıt işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senatonun belirlediği esaslara göre ÖİDB tarafından yapılır. Öğrencilerin AYBÜ’ye kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye'de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi kabul edilen yurt içinde/dışında bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belge sahibi olmak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan merkezî sınav ile yerleştirme sonucu veya uluslararası öğrenci alımı kapsamında ilgili eğitim-öğretim yılında AYBÜ birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmiş olmak.

ç) AYBÜ’nün ilan ettiği diğer şartları sağlamış olmak.

(2) AYBÜ’ye kayıt hakkı kazanan adaylar, Rektörlükçe ilan edilen kurallar ve takvim çerçevesinde süresinde kayıtlarını yaptırmakla sorumludur. Kayıt işlemini süresinde yaptırmayanlar, AYBÜ öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı belge ve beyan ile AYBÜ’ye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kesin kayıt yaptıran öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek AYBÜ’den ilişiği kesilir, varsa kendilerine verilen diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında kanuni işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(4) AYBÜ’ye kaydını yaptıran öğrencilere; eğitim-öğretimle ilgili veya diğer sorunlarının çözümüne yardımcı olarak mezuniyete kadar rehberlik yapmak üzere, akademik yıl başlamadan önce bölüm başkanlıklarının teklifi ve ilgili kurul kararıyla öğretim elemanları arasından danışman atanır. Danışmanların görevlerine ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 5- (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrencilerden bir dönem için; birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Uluslararası öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her dönem için ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yönetim kurulunca belirlenen öğrenim ücreti alınır.

(2) Katkı payı/öğrenim ücreti, ilgili dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Süresi içinde ücretini ödemeyenler ve mazereti yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Belirlenen zorunlu eğitim süreleri içerisinde yan dal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması hâlinde, her bir ders için ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanır.

(4) Zorunlu hazırlık sınıfını ikinci yılda okuyarak başarısız olan ve kendilerine verilen sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler, her döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder, ancak sınav hakkı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Öğretim dili

MADDE 6- (1) AYBÜ’nün öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

(2) Öğretim dili Türkçe dışında yabancı dil olan programlarda kayıtlar, dil yeterliği belgelendikten sonra yapılır.

(3) Yabancı dil/Türkçe hazırlık eğitimi, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 7- (1) AYBÜ’de esas itibarıyla örgün eğitim yapılır. Ancak ilgili kurulların teklifi ve Senatonun onayı ile YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda;

a) Açık, dışarıdan (ekstern) ve yaygın eğitim de yapılabilir.

b) Birinci ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim ile yaz öğretimi ve benzeri programlar açılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 8- (1) AYBÜ’de eğitim-öğretim; yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir ve dönemler, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak kurs, staj veya yaz okulu açılabilir. Bunların süresi ve uygulama şekli, ilgili kurulların teklifi üzerine Senato kararı ile düzenlenir.

(2) Bir yarıyıl 14 hafta, bir yıl 28 haftadan az olamaz. Senato gerekli gördüğü hâllerde yarıyıl sürelerini uzatabilir, kısaltabilir veya yaz dönemi ekleyebilir.

(3) Akademik takvim, ilgili eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Senato tarafından karara bağlanarak ilan edilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9- (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl; lisans programlarından öğrenim süresi dört yıl olanları azami yedi yıl, beş yıl olanları azami sekiz yıl, altı yıl olanları azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır.

(2) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(3) Azami süre sonunda mezun olamayan öğrenciler için yazılı talep etmeleri hâlinde 2547 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.

Öğretim programı

MADDE 10- (1) Her bir öğretim programı; program ve ders bilgi paketinden oluşur. Buna göre;

a) Program içeriğinde öğretim programına ilişkin; genel bilgi ve yapı, kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kabul-kayıt şartları, amaç, okutulacak derslerin (teori, uygulama, seminer, bireysel çalışma, laboratuvar, proje, sınav, ödev ve benzeri o dersin başarıyla tamamlanabilmesi için yapılması gereken tüm çalışmaların) yarıyıllara göre listesi, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, yeterlilikler, mezunların mesleki profili, sınavlar, değerlendirme ile mezuniyet şartları ve benzeri hususlar yer alır.

b) Ders içeriğinde; dersin ön şart durumu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynakları, haftalara göre işlenecek konuları, değerlendirme sistemi, AKTS kredi tablosu ile dersin program yeterliklerine katkısı ve benzeri hususlar yer alır.

(2) Bölüm(ler) tarafından altyapısı hazırlanan programlar ilgili kurulun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK onayı ile açılır.

(3) Bir programa ilişkin adı, müfredatı, eğitim-öğretim süresi, zorunlu teorik ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve benzeri ilgili bölüm tarafından hazırlanan değişiklikler, ilgili kurulun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır ve bu değişiklikler varsa çift anadal, yandal ve benzeri program müfredatlarına da eş zamanlı olarak uygulanır.

(4) Senato tarafından açılması onaylanmış seçmeli derslerden ilgili dönemde açılacaklar, bölümün önerisi ve ilgili kurulların kararı ile belirlenir. Öğrenci seçmeli dersi, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından da seçebilir.

(5) Birimlerin eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri, her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.

(6) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak karara bağlanması hâlinde; birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir ders hem örgün hem de uzaktan öğretim yoluyla veya sadece bu öğretim yollarından biriyle verilebilir.

(7) Teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılan dersler zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba ayrılır;

a) Seçmeli ders; danışmanının görüşü de göz önünde bulundurularak, öğrenci tarafından zorunlu dersler dışında kayıtlı olduğu bölümün öğretim programı içinden ve/veya dışından seçilen derstir.

b) Zorunlu ders; öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün öğretim programında yer alan ve mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derstir.

(8) Her öğrenci, programının zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Ancak öğretim programında uygulama, staj veya işletmede mesleki eğitim dersi bulunanlarda, en fazla üç derse kadar eşdeğerliliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen seçmeli dersler Senato kararı ile zorunlu ders yerine saydırılabilir.

(9) Niteliğine göre teorik ve/veya uygulamalı dersler; seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışma, arazi uygulaması, staj, bitirme projesi, inceleme, araştırma, ödev, bireysel çalışma, mesleki beceri uygulamaları, alan çalışması, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmalar içerebilir.

(10) En fazla üç derse kadar içeriği en az %80 uyumlu olmak ve ilkeleri Senato kararı ile belirlenmek kaydıyla ilgili kurullarca; öğrencilere kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışların geliştirilmesi ve benzeri gerekçelerle yurt içi/dışı yükseköğretim kurumlarından alınabilecek çevrimiçi ders önerilebilir.

(11) Birimler, ilgili kurullarınca kararlaştırılmış olmak ve Senato tarafından onaylanmak şartıyla, eğitim-öğretim programlarını yarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunmadıkça sonraki yarıyıl veya yıla geçilmemesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınamaması esasına dayalı olarak düzenleyebilir.

(12) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ve öğrencinin kaydolduğu programda en az iki yarıyıl almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu derslere, Senato kararı ile başka dersler de eklenebilir.

Çift anadal ve sertifika programları

MADDE 11- (1) Çift anadal programları ile yandal ve diğer sertifika programları; ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları ile belirlenecek esaslara göre uygulanır.

Uzaktan eğitim

MADDE 12- (1) AYBÜ’de eğitim-öğretimin her düzeyinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak yapılacak, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekânda bulunmasını gerektirmeyen eş ya da farklı zamanlı olarak yürütülebilen uzaktan eğitime ve bu kapsamda verilecek derslerin sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara, ilgili kurulların teklifi üzerine Senato tarafından karar verilir.

Derslerin AKTS kredisi

MADDE 13- (1) YÖK’ün ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilik çerçevesine göre belirlediği AKTS aralığı dikkate alınarak; bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tamamını (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri) kapsayan ve ilgili kurullarca hesaplanmış iş yükünü temel alan AKTS kredileri Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Öğrenciler mezuniyet için ortak zorunlu dersler dâhil asgari; öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında 120, lisans programlarından öğrenim süresi dört yıl olanlarda 240, beş yıl olanlarda 300 ve altı yıl olanlarda ise 360 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır.

Ders kayıtları, ekleme ve bırakma

MADDE 14- (1) Öğrenciler öğretim programındaki ilgili dönemin ders alma ve kayıt yenileme işlemlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ÖİBS’den yapmakla ve danışmanına onaylatmakla yükümlüdür.

(2) Kayıt yenilemek ve ders almak için katkı payının/öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir. Kayıt silinmesi hâlinde, yatırılan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kaydını tamamlamayan ve mazeretlerini beyan eden belgeler ile başvuru yapan öğrencilerin durumu, en geç devamsızlık süresi sonuna kadar ilgili kurullarca karara bağlanır ve ders kaydı yapılana kadar geçen süre devamsızlıktan sayılır.

(4) Belirlenen sürede ilgili dönem için ders kaydını yapmayan ve mazereti bulunmayan öğrenciler o yarıyıl veya yılda; öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Öğrencinin kayıtsız kaldığı dönemler öğrenim süresine sayılır.

(5) AYBÜ’de yıllık eğitim-öğretim verilen bir programa kaydolup hazırlık sınıfına yerleştirilen öğrencilerden güz dönemi sonunda yeterli puanı elde ederek hazırlıktan muaf olanlara talepleri doğrultusunda, ortak zorunlu dersler ve ilgili kurulların onayı ile programın alınabilecek zorunlu ve/veya seçmeli derslerine bahar döneminde ders kayıt hakkı verilebilir. Bu durumda ders alınması hâlinde her bir ders için ödenecek katkı payı/öğrenim ücreti, 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanır.

(6) Öğrenci; alarak başarısız olduğu, devam şartını sağlamadığı ve hiç almadığı dersi/dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Bu dersler, farklı dönem derslerinden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait dersi/dersleri alır. Bu hüküm mezun olabilecek durumda bulunan son sınıf öğrencileri için uygulanmaz.

(7) Öğrenciler tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu dolayısıyla kayıtlı bulundukları yarıyıl derslerinin bir kısmını veya tamamını almayabilirler, ancak bu durum 2547 sayılı Kanunda öngörülen azami öğrenim süresinin işlemesine engel olmaz.

(8) Öğrenciler üçüncü yarıyılın başlangıcından itibaren, akademik takvime göre derslerin başladığı haftayı takip eden iki hafta içerisinde danışmanının onayını alarak tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç kaydoldukları dersi bırakabilir veya programlarına yeni ders ekleyebilirler. Programlarına yeni ders ekleyen öğrenciler, geçen sürede bu derslerden devamsız sayılırlar. Ayrıca öğrenciler kayıt yaptırdıkları bir dersten ilgili yarıyılın başlangıcından itibaren altı hafta içerisinde tümüyle çekilebilirler.

(9) Bir yarıyılda öğrencilerin en fazla alabileceği AKTS kredisi; o yarıyıl için belirlenmiş toplam AKTS kredisi ile bu miktarın 1/3’ü oranında ve Senato tarafından konulan kriterlere göre belirlenmiş AKTS kredisi toplamı kadardır. Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise ilgili yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan yarıyıl toplam AKTS kredisi üst sınırı aşılarak öğrencinin bu yarıyılların her birinde en çok iki ders daha almasına izin verilebilir.

(10) Alt yarıyıllara ait AGNO’su 2.00’nin altında olan öğrenci devam eden yarıyılda ilgili yarıyılın AKTS kredisini aşmayacak şekilde ön şartsız dersleri alabilir. İlgili kurul bu durumdaki öğrencilerin fazladan bir ders almasına izin verebilir.

(11) Bir üst yarıyıldan veya yaz okulundan hiç almadığı dersi alarak daha kısa sürede mezun olabilmek için AGNO’nun en az 3.00 olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, normal dönem derslerinden ayrı olarak üst yarıyıldan en fazla üç ders alabilirler.

(12) Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen eş değer dersi/dersleri alırlar.

(13) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslarda ön şartlı olarak gösterilen stajlarını, aynı esaslarda belirtilen dersleri başarı ile tamamlamaları hâlinde yapmaya hak kazanırlar.

(14) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar ile ders programının çakışmasından dolayı ilgili kurullar tarafından uygun görülen öğrenciler dışında; normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri normal öğretimden ders alamazlar.

(15) Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm başkanlığının teklifi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile diğer üniversitelerden güz, bahar dönemleri ile açılan yaz okullarında ders alabilirler. Bu şekilde her dönem için en fazla üç ders alınabilir.

(16) Lisans programlarının üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, ders kayıtları süresince, ÖİDB’ye danışmanlarının teklifi, bölümünün uygun görüşü, ilgili yönetim kurulu kararı ve ilgili dersin öğretim elemanının onayını içeren dilekçe ile başvurmaları şartıyla en fazla üç lisansüstü derse, lisans ders yükü kapsamında kayıt yaptırabilir. Bu şekilde kaydolunan derslerden lisans programı yükümlülüklerine sayılmayacak olanlar dahi lisans ders yükü kapsamında alınabilir. Lisans programı ders yüküne sayılan lisansüstü dersler, ileride lisansüstü programın ders yüküne sayılamaz.

Ön şart

MADDE 15- (1) Öğretim programındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için alt yarıyıllardan belirli dersin/derslerin alınmış olması ön şartı aranılabilir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şart, ilgili kurulun teklifi ve Senato kararı ile belirlenir.

Uygulamalı eğitimler

MADDE 16- (1) AYBÜ’de verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş teorik ve uygulamalı dersler dışında; öğrencinin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, tecrübe edinmeleri ve gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla staj, isteğe bağlı staj, işletmede mesleki eğitim ve benzeri uygulamalı eğitimler planlanabilir.

(2) Bu uygulamalı eğitimlerin niteliği ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili kurullarca belirlenir.

Ders muafiyetleri

MADDE 17- (1) Öğrencilerin, daha önce devam ettikleri bir yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olmaları ve diğer yükseköğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğe göre değerlendirilebilmesi için, AYBÜ’ye kayıt tarihinin başlamasını müteakip 10 gün içinde dekanlığa/müdürlüğe ilgili birimce talep edilen belgelerle başvurmaları gerekir.

Devam zorunluluğu

MADDE 18- (1) İlk defa alınan veya devamsızlıktan dolayı başarısız olunup tekrar edilen teorik derslerin %30’undan, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Öğrencilerin devam durumları, derse giren öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları sebebiyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyıl/yıl sonu sınavından önce derse giren öğretim elemanı tarafından ÖİBS’de ilan edilir.

(2) Devamsızlık haricinde bir sebepten başarısız olunup tekrar edilen derslerin teorik kısımlarına devam etme mecburiyeti yoktur.

Bitirme çalışması

MADDE 19- (1) Öğrencinin, mezun olmadan önce istenen mesleki düzeye ulaştığını gösteren bir bitirme çalışması yapması, bölüm başkanlığının teklifi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile zorunlu tutulabilir. Bitirme çalışmasını alabilme şartları, çalışmanın dağıtılması, teslimi, sınavı ve değerlendirilmesi ilgili kurullarca belirlenen esaslara göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesi

Sınavlar

MADDE 20- (1) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar; yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saati içerisinde yapılan kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, mezuniyete üç ders sınavı, staj sonu sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

b) Ortak zorunlu derslerde en az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin sınavlarının katkı oranları eşit olarak alınabilir.

c) Puanlamaya tabi tutulan bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan, ancak yapmadıkları veya katılmadıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl/yıl içi etkinlikleri de aynı şekilde değerlendirilir.

ç) Öğrenciler, fakülte/yüksekokul yönetimleri tarafından yazılı olarak ve/veya AYBÜ’nün resmî internet sitesinde duyurulan sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde öğrenci kimlik belgeleriyle sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi hâlinde sınavı iptal edilir.

(2) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

b) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak şartıyla ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme özellikleri dersi verecek öğretim elemanı tarafından belirlenerek bölüm başkanlığına bildirilir ve öğrencilere derslerin başladığı ilk hafta ilan edilir. Ders içerisinde/kapsamında yapılan proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ara sınav yerine kullanılabilir.

c) Not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Sınav gerektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları ilgili kurulca tespit edilerek eğitim-öğretim planında gösterilir ve ÖİDB’ye de bilgi verilir. Bu durumda öğrencinin harf notu yarıyıl/yıl içi çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.

ç) Ders içeriğinde o dersin başarıyla tamamlanabilmesi için yapılması gereken uygulama, seminer, proje ve benzeri çalışma olması hâlinde ara sınav yapılıp yapılmayacağına bölümün teklifi üzerine ilgili kurul karar verir.

d) Aynı yarıyıl veya yıl içinde programlanan derslerden, mücbir sebep dışında en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

e) Haklı ve geçerli görülen bir mazeretle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili kurul kararı ile belirlenen tarihte mazeret sınavı yapılır.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yarıyıl/yıl sonu sınavları, ilgili birimlerce yazılı olarak ve ilgili birimin resmî internet sitesinde ilan edilen yer, tarih ve saatlerde en çok iki haftaya yayılarak yapılabilir.

b) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için, bu Yönetmelikte belirtilen devam şartının ve varsa yarıyıl başında dersi verecek öğretim elemanı tarafından belirlenen ve ilan edilen şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye DZ notu verilir.

(4) Mazeret sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Mazeret sınavı, ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir sebepten dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.

b) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar.

c) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır.

ç) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavını kapsayacak şekilde uzun süreli mazereti bulunanlara tek mazeret sınav hakkı verilir.

d) Bütünleme ve mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı açılmaz.

(5) Senato kararıyla muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılabilir. Muafiyet sınavının esasları Senato tarafından belirlenir.

(6) Bütünleme sınavları, ilgili birimlerce yazılı olarak ve ilgili birimin resmî internet sitesinde ilan edilen yer, tarih ve saatlerde yapılır. Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl/yıl sonu sınavı puanı olarak değerlendirilir. Bütünleme sınavları ile ilgili uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

(7) Mezuniyete üç ders sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Staj, işletmede mesleki eğitim hariç son yarıyıla/yıla kadar kayıtlı olduğu programın en fazla üç dersi dışında diğer derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve AGNO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciye, AGNO’ya katılan ve başarısız olunan en çok üç ders için en geç izleyen yarıyılın/yılın başına kadar bir defaya mahsus sınav hakkı verilir. Tıp Fakültesinde bu süre aile hekimliği dönemi eğitimi-intern eğitimine kadardır.

b) Son yarıyılda/yılda FF ve FD notu almadıkları hâlde, AGNO’su 2.00’nin altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda/yılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten sınava girebilirler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl/yıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

c) Bu sınavlarda başarısız olan öğrenci başarısız olduğu dersleri açıldığı ilk dönemde ders kaydı yaptırarak almak zorundadır.

Sınav programları

MADDE 21- (1) Sınav programları; kısa süreli sınavlar hariç, ilgili birimce hazırlanır ve sınavlardan en az 10 gün önce yazılı olarak veya internet ortamında ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri dekanlığın/müdürlüğün bilgisi olmadan değiştirilemez. Resmî tatiller dışındaki cumartesi ve pazar günlerinde sınav yapılabilir.

(2) Sınavlar ilgili birim yönetimleri tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarınca yapılır. Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte sorumludur.

(3) Sınavlarda engelli öğrenciler için dekanlık/müdürlük tarafından gerekli düzenlemeler yapılır.

(4) Öğrenci sınav zamanlarının çakışmasından dolayı giremediği sınav için ilgili dekanlığa/müdürlüğe mazeret sınavı hakkı için başvurabilir ve bu öğrenciye ilgili kurul kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 22- (1) İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait not çizelgelerini ve sınav belgelerini, bölüm/anabilim dalı başkanlığına tutanakla teslim eder. Dekanlık/müdürlük ayrı bir arşivde bu evrakı en az iki yıl tutmak zorundadır.

Sınav sonucuna itiraz ve maddi hata

MADDE 23- (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının ÖİBS’de ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekanlık/müdürlük maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kâğıdının tekrar incelenmesini sağlar.

(2) ÖİBS’de açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun belirlenmesi hâlinde, sonuç ilgili kurul kararı alınarak öğrenciye bildirilir ve ÖİBS’ye öğretim elemanı tarafından işlenir.

Sınavlarda kopya

MADDE 24- (1) Sınavlarda veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği/ çektirdiği veya çekilmesine yardım ettiği anlaşılan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ders başarı notu ve ilanı

MADDE 25- (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzerlerinde gösterdiği başarı ile yarıyıl/yıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

(2) Başarı baraj notu en az 2.00’dir. En son hesaplanan AGNO’su 2.00’nin altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları dersleri almak zorundadırlar. Ayrıca öğrenciler istedikleri takdirde, başarılı oldukları diğer dersleri de tekrarlayabilir.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonuçları dersi veren öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ÖİBS’ye girilerek öğrencilere ilan edilir.

(4) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu sınavı bitiş tarihi itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, ANO’su 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yıl sonunda ÖİBS’ye girilerek öğrenciye ilan edilir.

(5) Yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenci yarıyıl/yıl içi çalışmalarına bakılmaksızın o dersten başarısız sayılır.

Notlar

MADDE 26- (1) Sınavlar mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.

(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı; ders ölçme ve değerlendirme kıstaslarını yarıyıl başında ilk derste öğrencilere ilan etmek ve bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır.

(3) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Başarı notu              Katsayı                  Puanı

AA                            4.00                    90-100

BA                             3.50                    80-89

BB                             3.00                    70-79

CB                             2.50                    65-69

CC                             2.00                    60-64

DC                             1.50                    55-59

DD                            1.00                    50-54

FD                             0.50                    40-49

FF                              0.00                    0-39

DZ                             0.00                    0

GR                             0.00                    0

(4) Harfle ilan edilen başarı notlarından;

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

b) İlgili yarıyıl/yıl sonu itibarıyla AGNO 2.00 ve üzeri olduğunda, öğrencinin bitirdiği yarıyıl ve bir önceki yarıyıla ait DC ve DD başarı notu, aldığı derslerin şartlı olarak başarıldığını belirtir.

c) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim elemanınca yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmazlar.

ç) Yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.

d) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

e) FD, FF ve DZ notu alan öğrenciler ilgili ders(ler)i verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrarlar.

f) Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan geçer notlara ait derslerin muafiyeti yapılabilir. Bu dersler AGNO hesabına katılır. Daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarında alınan derslere ait notlar, harf notuna çevrilir.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 27- (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin ANO ve AGNO olmak üzere iki ortalaması elde edilir.

(2) Yıllık olan derslerin/etkinliklerin notu, dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılarak akademik başarı not ortalamaları belirlenir.

(3) Bir yarıyılın akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden/etkinliklerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin/etkinliklerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden/etkinliklerden elde edilen bu sayı, derslerin/etkinliklerin kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer, yarıyılın akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır.

(4) AGNO, ANO’nun hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin AYBÜ’ye girişinden itibaren almış olduğu derslerin/etkinliklerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

Mazeretler

MADDE 28- (1) Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, geçerli nedenlerin varlığı hâlinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için kanıtlayıcı belgelerin, mazeretin sona ermesinden itibaren en geç beş işgünü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe verilmiş olması gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporlarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alınması gerekir.

(3) Öğrenciler mazeretli kabul edildikleri süre içinde derslere ve sınavlara giremez. Bu durumda girmiş oldukları derslerin yoklamaları ve sınavlardaki notları geçersiz sayılır.

(4) Bir yarıyılda/yılda mazeretli geçen toplam süre, ilgili yarıyılın ders başlaması ve bitmesi arasındaki gün sayısının yarısını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, o yarıyıl için öğrenci, ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

(5) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye’yi uluslararası seviyede yurt içinde ve yurt dışında temsil eden öğrencilerin, izinli ve mazeretli sayılabilecekleri sürelere ilişkin oranların belirlenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir.

(6) Mazeretlerle ilgili ilave esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İlişik Kesme, Mezuniyet ve Verilecek Belgelere İlişkin Esaslar

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 29- (1) İlgili kurul kararına istinaden öğrencinin aşağıdaki durumlarda AYBÜ ile ilişiği kesilir ve bu öğrencilerin ödemiş olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez:

a) 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde başarısızlık.

b) Kaydın sildirilmek istenmesi.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasının alınması.

(2) Azami süreler içinde dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile program kaydının yenilenmemesi hâlinde yönetim kurulu kararı ve YÖK’ün onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Kendi isteği ile ayrılan öğrencinin AYBÜ’ye yeniden kaydı yapılmaz. Bu öğrenciler tekrar AYBÜ’ye kaydolmayı isterse ilk başvuran öğrencilerle aynı kurallara tabi tutulur.

(4) İlişik kesme hususunda ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Kayıt dondurma

MADDE 30- (1) Öğrencilerin, haklı ve geçerli mazeretlerinin bulunması veya öğrenimlerine katkıda bulunacak AYBÜ dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde, kayıt dondurma talepleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili kurullarca karara bağlanır.

(2) Kayıt dondurmak için başvurular, en geç ilgili yarıyılın akademik takvimde belirtilen ders kayıtları süresi bitimine kadar yapılır ve en çok iki yarıyıl kayıt dondurulabilir. Sağlık sebebiyle yapılacak kayıt dondurma taleplerinde bu hüküm uygulanmaz.

(3) Tecil hakkının kaybedilmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınma hâlinde askerlik süresi boyunca kayıt dondurulur.

(4) Kayıt dondurulan süre, azami öğrenim süresine dâhil değildir.

Mezuniyet tarihi ve şartları

MADDE 31- (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre kayıtlı oldukları programların tüm yükümlülüklerini yerine getirerek mezuniyet için tamamlaması gereken asgari AKTS kredisini başarıyla tamamlayan ve AGNO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır. Bu öğrencilerin en geç sonraki eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce mezuniyet işlemleri tamamlanır.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın ÖİBS’ye işlenip onaylandığı tarihtir. Ancak bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmalarının tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur.

(3) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce, ön lisans diploması alarak AYBÜ’den ayrılmak isteyen öğrenciler için mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya hak kazanılan yarıyılın başarılı olduğu son sınavın ÖİBS’ye işlenip onaylandığı tarihtir.

(4) Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrencilerin, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

Bitirme derecesi

MADDE 32- (1) Mezuniyet törenlerinde verilecek birincilik, ikincilik ve üçüncülük belgesi için öğrenci derecelerinin belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıtlı oldukları programların bütün şartlarını yerine getirerek öğrenimini normal süresinde veya öncesinde başarıyla tamamlayıp mezuniyete hak kazanan öğrenciler için yarıyıl/yıl sonu sınavı (final notu) ile oluşan ortalamalar esas alınır.

(2) Bitirme derecelerine ilişkin akademik başarı not ortalamaları hesaplanırken sonuçların aynı olması durumunda; virgülden sonra iki basamak dikkate alınarak derece belirlenir. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması hâlinde birincilik derecesi birden fazla kişiye verilir ancak ilgili mevzuat gereği tek birincinin belirlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda ilgili kurul kararı ile belirlenen ölçütlere göre sıralama yapılır.

Diplomalar ve verilme şartları

MADDE 33- (1) İlgili öğretim programının mezuniyet için öngördüğü şartları sağlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar talep etmesi hâlinde öğrenciye, diplomasını alırken iade etmek üzere, geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Devletin şahsiyetine karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılanlar hariç olmak üzere, 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve bir lisans programının en az ilk iki yılının bütün derslerini başaranlara talep etmeleri hâlinde ilgili yönetim kurulu kararı ile önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Bu öğrencilerin başvurmaları hâlinde meslek yüksekokullarına intibakları ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(4) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez.

(5) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenlerin, kendilerine tanınan kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istemeleri hâlinde ön lisans diplomalarını iade etmeleri gerekir.

(6) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi, sertifika, kurs bitirme ve benzeri belgelerin şekli, içeriği, teslimi ve kaybedilmesiyle ilgili yapılacak işlemler ile uluslararası eğitim-öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler

MADDE 34- (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan AYBÜ’ye kayıtlı engelli öğrencinin engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) AYBÜ’ye kayıtlı engelli öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hâle getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

İzin ve görevlendirme

MADDE 35- (1) Öğrenciler yurt içinde/dışında bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetler ile müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına AYBÜ adına katılmak üzere görevlendirilebilir.

(2) AYBÜ’den yolluk almaksızın yurt içinde/dışında görevlendirilecek öğrencilere bir haftaya kadar ilgili bölüm başkanlığının teklifi doğrultusunda dekan/müdür, onbeş güne kadar dekanlığın/müdürlüğün teklifi doğrultusunda Rektör izin verir.

(3) Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya görevlendirme kapsamında yapılacak çalışmanın gerektirdiği masrafların AYBÜ ile bağlı birimlerinin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icap eden durumlarda, yönetim kurulu kararı gerekir.

(4) Öğrenciler bu görevlendirme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 36- (1) Öğrencilere her türlü bilgilendirme web sayfası ve/veya ÖİBS’den yapılır.

(2) Mevzuat gereği yapılması gereken tebligatlar, öğrencinin AYBÜ’ye kayıt sırasında bildirdiği kişisel e-posta ve ikamet ile kurumsal e-posta adresleri üzerinden yapılır.

(3) AYBÜ’ye kaydolurken bildirdikleri ikamet adresi ve e-posta adreslerini değiştirdikleri hâlde bunu ÖİBS’ye bildirmemiş veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin, AYBÜ’deki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi hâlinde tebligat yapılmış sayılır.

(4) Öğrenciler, AYBÜ’nün resmî internet sitesinde ilgili birimler tarafından yapılan yazılı, görsel ve işitsel duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Disiplin işleri

MADDE 37- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 38- (1) AYBÜ’de yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yapılır. Yatay geçiş ile yerleşen öğrencilerin ders muafiyeti ve intibak işlemleri ilgili kurullar tarafından gerçekleştirilir.

(2) Dikey geçişle AYBÜ lisans programlarına yerleşen öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanarak bu öğrencilerin ders muafiyeti ve intibak işlemleri ilgili kurul kararına göre gerçekleştirilir.

Özel öğrencilik

MADDE 39- (1) Yurt içinde/dışında bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla eğitimine AYBÜ’de özel öğrenci olarak devam etmek isteyen öğrenciler, ders almak istedikleri ilgili bölümün uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile gerekli şartları yerine getirerek AYBÜ’de özel öğrenci statüsünde ders alabilir. Bu öğrencilere, AYBÜ’nün ilgili mevzuat hükümleri uygulanır ve kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.

(2) AYBÜ’de kayıtlı olup diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen öğrenciler için de işlemlerde aynı usul izlenir.

Yurt içi/dışı üniversiteler ile işbirliği

MADDE 40- (1) AYBÜ yurt içindeki/dışındaki bir üniversite ve/veya kuruluş ile işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dâhil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütebilir. Ortak programların uygulama esasları ilgili anlaşmada belirtilir.

(2) Değişim programları çerçevesinde öğrenciler en fazla iki yarıyıl yurt içindeki/dışındaki üniversitelere gönderilebilir, ilave süre talepleri ilgili kurulların teklifi doğrultusunda yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu öğrencilerin kayıtları, ilgili dönemlerde AYBÜ’de devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrencilerin değişim programı kapsamında devam edeceği ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetler danışmanlarının nezaretinde belirlenir, ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) AYBÜ öğrencilerinin değişim programları kapsamında intibakı yapılan derslerden alıp başarılı oldukları AKTS kredileri ile notları, bu Yönetmeliğe göre ilgili kurul tarafından değerlendirilir ve bölüm derslerinin karşılığı olarak transkripte eklenir.

(4) Değişim programları kapsamında mübadil üniversiteden gelen öğrenciler için de AYBÜ’de öğrenim gördükleri sürede bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42- (1) 1/6/2014 tarihli ve 29017 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.