ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU VAKFI KANUNU

Kanun No. 7430

Kabul Tarihi: 4/1/2023

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; uluslararası gündemi belirleme niteliğini haiz bölgesel ve küresel meselelerin, dünya çapında tanınırlığı olan siyasetçilerin, resmî yetkililerin, kanaat önderlerinin, düşünürlerin ve uzmanların katkılarıyla ele alınacağı, sonuçlarına uluslararası toplumun bir referans kaynağı olarak başvurabileceği Antalya Diplomasi Forumunu düzenleyecek ve merkezi Antalya’da olan Antalya Diplomasi Forumu Vakfının kurulmasına ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen;

a) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

b) Denetleme Kurulu: Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Denetleme Kurulunu,

c) Forum: Vakfın amaçları doğrultusunda Antalya’da düzenlenecek olan ve uluslararası gündemi belirleme niteliğini haiz bölgesel ve küresel meselelerin ele alınacağı Antalya Diplomasi Forumu olarak isimlendirilecek etkinliği,

ç) Mütevelli Heyet: Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Mütevelli Heyetini,

d) Vakıf: Antalya Diplomasi Forumu Vakfını,

e) Yönetim Kurulu: Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Vakfın Faaliyetleri ve Organları ile Mali Haklar

Vakfın faaliyetleri

MADDE 3- (1) Vakfın 1 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetler şunlardır:

a) Türkiye’yi, diplomasi ve dış ilişkiler veçhesiyle tanıtmak, Türkiye’nin diğer ülkeler ile dostluğunu ve iş birliğini geliştirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak.

b) Diplomasi alanında Türkiye’nin bölgesel ve küresel değerlerine katkıda bulunmak için düzenli olarak tekrarlanacak Forum ile yıl içinde toplantı, konferans, seminer, sempozyum, kurs, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

c) Türkiye’nin uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanındaki katkılarını arttırmak gayesiyle, yurt içinde ve yurt dışındaki üniversite ve sivil toplum örgütleri, ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler ile ortak projeler yürütmek ve yazılı, görsel, işitsel ve dijital medyada süreli veya süresiz yayınlar yapmak veya yaptırmak.

ç) Yurt dışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Yurt içinde ve yurt dışında bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla iş birliği yapmak, toplanan bilgileri dünyanın istifadesine sunmak.

e) Düzenlenecek etkinlikler hakkında yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi, etkinliklere katılımın sağlanması ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

f) Bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek için; Foruma gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin katılımını sağlamak, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanlarında kurulmuş kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapmak veya ortak etkinlikler düzenlemek, bu alanlardaki akademik çalışmalara ayni veya nakdî destek sağlamak.

Vakfın organları

MADDE 4- (1) Vakıf aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Mütevelli Heyet: Mütevelli Heyet, Vakfın karar organıdır ve toplam on bir üyeden oluşur. Daimî üye sayısı altı olup, bunlar mevcut veya eski Dışişleri Bakanları ile muvazzaf veya emekli büyükelçiler veya Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri veya Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu üyeleri veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Daimî üyeler dışında, Yükseköğretim Kurulunun uluslararası ilişkiler ve hukuk alanında çalışan profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından seçeceği iki kişi ile uluslararası ilişkiler ve hukuk alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek veya düşünce kuruluşlarının görevlileri arasından Mütevelli Heyet Başkanının seçeceği üç kişi beş yıl süre ile Mütevelli Heyet üyeliğini yürütür. Mütevelli Heyet Başkanını Cumhurbaşkanı daimî üyeler arasından seçer. Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı ise daimî üyeler arasından Mütevelli Heyet üyelerinin yarıdan bir fazla oyuyla seçilir. Mütevelli Heyet, Vakıf resmî senedinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Mütevelli Heyet, başkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla yılda en az iki defa toplanır.

b) Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu, Vakfın icra organıdır ve Vakfı temsil yetkisini haizdir. Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen bir başkan ve altı üyeden oluşur, görev süreleri beş yıldır. Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu üyelerini Mütevelli Heyeti içerisinden veya dışarıdan seçebilir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla yılda en az dört defa toplanır.

c) Denetleme Kurulu: Mütevelli Heyet tarafından beş yıl süreyle görevlendirilecek beş üyeden oluşur. Kurulun oluşumunda Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının temsilcilerine yer verilir. Kurulun Başkanı, Mütevelli Heyet tarafından Kurul üyeleri arasından belirlenir.

(2) Daimî üyeler dışında birinci fıkra uyarınca belirlenen üyelerin görev süreleri, seçimi yapan merci kararıyla beşer yıllık sürelerle uzatılabilir. Daimî üyeler dışında birinci fıkra uyarınca belirlenen asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçimi yapan merci tarafından belirlenir. Asıl üyeliğin süresinden önce boşalması durumunda, boşalan üyelik yedek üyelerle ikame edilir. Asıl ve yedek üyelerin seçimi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Vakıf organlarının karar yeter sayıları vakıf senedinde düzenlenir.

Mali haklar

MADDE 5- (1) 4 üncü madde kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından vakıf organlarında görevlendirilen kamu personeli ile vakfın toplantı, konferans gibi etkinliklerine katılan kamu personeline ödenecek harcırahlar, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre belirlenir ve vakıf bütçesinden ödenir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları dışından görevlendirilenlerle sınırlı olmak üzere; Vakfın bu Kanunda sayılan organlarına, Vakıf resmî senedi ile oluşturulacak yeni birimlerine ve Foruma veya Forum kapsamındaki etkinliklere Vakıf tarafından yazılı olarak davet edilen katılımcılara ödenecek ücretler ve harcırahlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vakfın Bütçesi ve Gelirleri ile Muafiyet, İstisna ve İndirimler

Vakfın bütçesi ve gelirleri ile muafiyet, istisna ve indirimler

MADDE 6- (1) Vakıf, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yıllık bütçe yapar. Bütçe hesap dönemi takvim yılıdır.

(2) Vakfın gelirleri şunlardır:

a) Vakfın amacına uygun olmak üzere her türlü ayni ve nakdî bağışlar.

b) Yurt içi ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet, menkul, gayrimenkul, irat ve vasiyet bağışları ile ayni ve nakdî yardımlar.

c) Vakıf faaliyetlerinden elde edilen muhtelif gelirler.

ç) Vakıf taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer haklarının değerlendirilmesi ile sağlanan gelirler.

d) Cumhurbaşkanı kararı ile genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlar.

e) Diğer gelirler.

(3) Vakıf, bu Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar nedeniyle damga vergisinden, kiraya verilmemek şartıyla sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaftır.

(4) Vakıf, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanır.

(5) Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 7- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 8- (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yunus Emre Vakfı,’’ ibaresinden sonra gelmek üzere “Antalya Diplomasi Forumu Vakfı,” ibaresi eklenmiştir.

Vakfın kuruluş işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Vakfın kuruluşu, Vakıf resmî senedi ve Vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler Bakanlıkça sonuçlandırılır.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Vakfa aktarılmak üzere Bakanlık bütçesinden beş milyon Türk lirası Vakfa aktarılır.

(3) Mütevelli Heyet, Vakfın tescil işlemlerini müteakip bir ay içerisinde ilk toplantısını yapar, gerekli kararları alır ve geçici bütçesini hazırlar.

(4) Vakfın kuruluş merkezi olarak kullanılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülen taşınmaz üzerinde Vakıf lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.