Günümüzde gerçekleşen trafik kazaları sonucunda hasara uğrayan araçlar ne kadar az hasar almış olsa bile veya ne kadar iyi tamir edilse bile aracın kazalı olması sebebiyle piyasa değerinde bir düşüş olmaktadır. Aracı satın almak isteyen kişiler hasarlı aracı daha düşük fiyata almak istemektedirler. Bu durumda aracı hasar gören tarafın mağduriyetini önlemek için oluşan bu hasarın giderilmesi gerekmektedir. Trafik kazaları sonucunda araçta oluşan bu hasara değer kaybı denilmektedir. Araç değer kaybı, gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2. el piyasa değeri ile aracın kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasında oluşan farktır.

Aracı hasar gören taraf bu zararı karşı tarafın kusuru oranında karşı araç sürücüsü, işleteni veya Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısından tazmin etme hakkına sahiptir. Bu husus Ticaret Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununda şöyle düzenlenmektedir;

Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur. (TTK md.1409)

Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. (KTK md.85)

Trafik kazası sonrası zarar gören tarafın dava yoluna gitmeden önce zararının tazmini için ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevap zarar görenin talebini karşılamadığı takdirde zarar gören Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açabilir veya 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilir.

1. ARAÇ DEĞER KAYBI HANGİ YOLLARLA TALEP EDİLİR?

Maddi hasarlı gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda kusurlu olan aracın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesini düzenleyen sigorta şirketi, kazada kusuru olmayan aracın değer kaybını karşılar. Bunun için öncelikle zarar görenin, kusurlu aracın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunması gerekir. Araçta oluşan değer kaybını sigorta şirketi karşılamak zorundadır. Değer kaybı için sigorta kuruluşuna yapılan başvuruya en geç 15 gün içinde yazılı olarak cevap alınamaması veya verilen cevabın talebi karşılamamasına yönelik bir uyuşmazlık halinde zarar gören tarafın değer kaybının tazmini için elinde 2 seçenek mevcuttur;

1. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açmak. (Asliye Ticaret mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemesinde dava açmak)

2. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmak

Değer kaybı için dava açabilmek veya Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilmek için kusurlu tarafın sigorta şirketine başvuru yapılması zorunluluğu vardır. Sigorta şirketine başvuru yapılmadan açılan davalar usulden reddedilecektir.

Sigorta şirketine karşı açılacak davalarda görevli mahkeme Asliye Ticaret mahkemesidir. Araç değer kayıplarında ise birden fazla yetkili yer mahkemesi vardır. Bunlar; kazanın gerçekleştiği yer mahkemesi, davalı sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi, davalının yerleşim yerinde veya zarar görenin yerleşim yeri mahkemesinde de dava açılabilir. Ancak Asliye Ticaret mahkemesinde dava açmak yerine Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılması daha avantajlıdır çünkü mahkemelerde açılan davaların yoğun iş yükü, istinaf-temyiz süreçleri vb. sebeplerle davanın sonuçlanması 1,5-2 yıl kadar sürebilmektedir. Sigorta Tahkim Komisyonunda ise davaların istisnalar hariç 4-6 ay içinde sonuçlandığını söyleyebiliriz.

2. ARAÇ DEĞER KAYBI KİM/KİMLERDEN TALEP EDİLEBİLİR?

Araç değer kaybını zarar gören taraf öncelikle kusurlu araç sürücüsü/maliki, işleteni veya aracın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketine başvurarak talep edebilir. Bu kişilerin sorumlulukları müşterek ve müteselsil sorumluluktur. Zarar gören sayılan kişilerin hepsinden zararının tamamını talep etme hakkına sahiptir.

Yalnız şunu belirtmek gerekir ki zarar görenin, kusurlu tarafın sigorta şirketine yaptığı yazılı başvuruya karşı sigorta şirketi tarafından 15 gün içinde cevap alınamamış veya karşılanan zarar talep edilen zararı karşılamıyorsa zarar görenin zararını talep edebileceği kişiler arasında dava yoluna veya Sigorta Tahkim yoluna başvurmasına göre farklılık vardır.

Sigorta şirketine karşı yapılan yazılı başvuru şartı yerine getirildikten sonra dava yoluna gidilecekse oluşan araç değer kaybı; araç sürücüsü/maliki, işleteni veya sigorta şirketinden istenebilir. Sigorta Tahkim yoluna başvuru yolu tercih edilecekse başvurulacak sigorta şirketinin Sigorta Tahkim Komisyonuna üye olması gerekmektedir ancak bunun istisnası Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısıdır. Tahkim yolunda sadece karşı tarafın KMAZMS (trafik sigortası) sigortasını düzenleyen şirkete başvurulabilir. Araç sürücüsü/maliki veya işleteni aleyhine Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulamaz.

3. DEĞER KAYBI TAZMİNAT DAVASI ZAMANAŞIMI NE KADARDIR?

Trafik kazalarında oluşan değer kayıpları haksız fiil sorumluluğu kapsamındadır. TBK m. 72’deTazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.’’ bahsedildiği üzere kazada zarar gören araç sürücüsünün araçta oluşan değer kaybının tazmini için Sigorta Tahkim Komisyonuna veya Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açacağı dava 2 yıllık zamanaşımına tabidir. Ayrıca kaza gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yılın geçmesiyle zarar gören sürücü tüm yasal haklarını kaybeder.

4. ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNAT DAVASI MASRAFI NE KADARDIR? (SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU)

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ücretleri uyuşmazlık tutarına göre değişmektedir. Sigorta Tahkim Komisyonunun resmi internet sayfasında yayınlanan tabloya göre 2023 yılı itibari ile başvuru ücretleri şöyledir;

Uyuşmazlığa Konu Miktar (TL)

Başvuru Ücreti (TL)

0-5.000

200

5.001-10.000

450

10.001-30.000

650

30.001-…

Uyuşmazlık tutarının %1,5’u (En az 650 TL olmak üzere

Komisyonda gerçekleştirilen hakem yargılamasında bilirkişi ücretleri hakem tarafından kararlaştırılacağı için değişmekle birlikte 2023 yılı Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Ücret Tarifesine göre değer kaybı tazminatlarında bilirkişi ücreti 660 TL’dir. Bu ücret başvuru sahibinden talep edilmektedir. Talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine hükmolunacak vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen vekalet ücretinin beşte biridir.

5. ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL HESAPLANIR?

Araç değer kayıplarının hesaplanmasında birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan en çok kullanılan ve değer kaybını hesaplarken en temel yöntem olan emsal araç kıyaslamasıdır. Bu yöntemde aracın hasarsız 2.el piyasa değeri ile kaza sonrası hasarlı 2.el piyasa değeri arasındaki fark esas alınır. Bu yöntem kullanılırken aracın üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, hasar geçmişi, kilometresi, markası, modeli vb. kriterler de göz önünde tutularak aracın değer kaybı hesaplanır. Bunun yanı sıra bilirkişiler tarafından Trafik Sigortası Genel Şartlarındaki Ek-1 Değer Kaybı Hesaplama Tablosu dikkate alınmaktadır. Sigorta eksperleri tarafından kaza raporu, kaza tutanakları, kazaya ait resimler, TRAMER kayıtları incelenerek değer kayıpları tespit edilir. Mahkemelerde ve Sigorta Tahkim Komisyonlarında görevlendirilen bilirkişiler kazada tarafların kusur oranını ve eksperler tarafından düzenlenen raporları da göz önünde bulundurarak değer kaybı tespitlerini yapmaktadırlar.

Araç değer kayıplarında dikkat edilmesi gereken husus, hasarlı araç eğer daha önce aynı bölgeden hasar almışsa ekspertiz ve bilirkişi raporlarında o kısım için değer kaybı maliyeti çıkmayacaktır.                 

6. ARAÇ DEĞER KAYBI ALMAYA ENGEL DURUMLAR

1. Değer kaybı talep edebilmek için gerçekleşen trafik kazasında %100 kusurlu olunmaması gerekir. Değer kaybı talep eden tarafın da gerçekleşen kazada kusuru varsa kusuru oranında aracında oluşan değer kaybının talep edilebilir kısmında da düşüklük olacaktır.

2. Araç hasarın alındığı bölgeden daha önce bir hasar almış ise bilirkişi raporunda değer kaybı çıkmayacaktır.

3.  Araçta oluşan elektronik parça, plastik tampon, mekanik parçalar, camlar ve vidalı parçalardaki hasarlardan ötürü değer kaybı ortaya çıkmayacaktır.

4. Kaza sonrası perte çıkan araçlarda değer kaybından söz edilemeyecektir. Böyle bir durumda hasar gören taraf aracın 2.el piyasa bedeli üzerinden tazminat alacaktır.

7. SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUK TUTARI NEDİR?

Gerçekleşen trafik kazasında araçta oluşan değer kaybını karşı tarafın (kusuru oranında) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı (KMAZMS) tarafından talep edilir. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin, zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan bir sorumluluk sigortası türüdür. Sigorta şirketinin sorumluluğu poliçe limitiyle sınırlıdır. Poliçe limitini aşan zararlar bakımından sürücüye, araç sahibine veya kendi kasko şirketinize başvurmanız gerekmektedir. 2023 yılı itibariyle araç başına düşen maddi tazminat limiti 120.000.00 TL’dir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigortacının belirli bir limite kadar işleten gibi sorumlu olmasına göre, gidermekle yükümlü olduğu zarar türleri ve üstleneceği teminat limitleri şöyledir;

- Araç Başına Maddi Giderler 120.00.TL

- Kaza Başına Maddi Giderler 240.000 TL

- Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.200.000 TL

- Kaza Başına Sağlık Giderleri 6.000.000 TL

- Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.200.000 TL

- Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 6.000.000 TL

1. Ölümlerde

- Destekten yoksun kalanların maddi zararları

- Cenaze giderleri

2. Yaralanmalarda

- Sürekli iş göremezlik zararları (sakatlık tazminatı)

- Geçici iş göremezlik zararları (belirli süre çalışamamaktan kaynaklanan zarar)

3. Tedavi giderleri

- Doğrudan tedavi ile ilgili hastane, hekim, ameliyat ve bunlarla ilgili her türlü giderler

- Özel bakım, beslenme, tedavi için yol ve barınma giderleri

- Tedavi sonrası her türlü iyileştirme giderleri ile protez ve benzeri giderler

4. Maddi hasarlar

- Araç hasarı

- Zarar görenlerin bagaj, el çantası ve benzeri eşyalar

8. SİGORTA ŞİRKETİNİN TEMİNATI DIŞINDA KALAN HALLER

Hasar sonrası aşağıdaki haller değer kaybı teminatı dışındadır;

1) Mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı hasarları

2) Ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın, vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim ile giderilebilen hasarlar

3) Aracın kaza anındaki rayiç değerinin %25’ini aşan değer kaybı talepleri (Bu maddede düzenlenen sınır bir araç için talep edilecek toplam değer kaybı limiti olup daha önceden ödenen değer kaybı tazminatları limitten mahsup edilir)

4) Kaza tarihi ile ihbar tarihi arasında araç üzerinde mülkiyet değişikliği olan araçlarla ilgili talepler

5) Çekme belgeli ve Hurda belgeli işlemi görmüş araçlar

6) Kısa süreli kiralık araçlar, taksi, dolmuş, uzun süreli (1 yıl veya daha uzun) kiralık araçlarda eksper tarafından hesaplanan değer kaybı tutarının % 50’sini aşan talepler, test aracı, koleksiyon ve antika sayılan araçlardaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri

7) Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri

8) Manevi tazminat talepleri

9) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar

10) Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile idari ve adli para cezaları,

9. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU NEDİR?

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü için 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Sigorta Tahkim Komisyonu İstanbul’da bulunmaktadır. Komisyonun kurulmasındaki temel amaç, sigorta şirketleri ile gerçek ya da tüzel kişilerin yaşamış olduğu uyuşmazlıkların, bağımsız sigorta hakemleri aracılığı ile en kısa sürede, adil, tarafsız ve en az masraflı olacak şekilde uyuşmazlıkları çözümlenmesine katkı sağlamak bu sayede mahkemelerin iş yükünün de azaltılması amaçlanmaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonu ile araç değer kaybı davaları daha kısa sürede mahkemede dava açmadan sonuçlandırılmaktadır.

Komisyona gelen uyuşmazlıklar TBK, HMK TTK, KTK vb. diğer güncel mevzuat kullanılarak çözüme kavuşturulmaktadır.

10. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Tahkim sistemin üye bir sigorta kuruluşu ile uyuşmazlık yaşadığınızda öncelikle bu uyuşmazlığın çözümü için ilgili sigorta kuruluşuna başvuru yapmanız gerekmektedir. Sigorta kuruluşunun başvurunuza cevaben gönderdiği nihai cevap yazısı talebinizi karşılamadıysa veya sigorta kuruluşundan 15 iş günü (Trafik Sigortasında 15 gün) içinde yazılı bir cevap alamadıysanız, kuruluştan aldığınız cevabi yazı (sigorta kuruluşu size cevap vermediyse sigorta kuruluşuna başvuruda bulunduğunuzu kanıtlayan belgeler) ve iddianızın ispatına yarayacak diğer belgelerle birlikte komisyona başvuru yapabilirsiniz.

Komisyona başvurunuzu Sigorta Tahkim Komisyonu web sitesinde bulunan online başvuru menüsünden yapabilir ve size verilen başvuru numarası ile takibinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16. Maddesi uyarınca Komisyona başvuruların başvuru formu doldurularak yapılması zorunludur.

11. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA BAŞVURULURKEN GEREKLİ BELGELER ŞUNLARDIR;

1. Sigorta Tahkim Komisyonu web sayfasından temin edilip, eksiksiz doldurulmuş ıslak imzalı form

2. Nüfus cüzdanı, ehliyet, ruhsat, poliçe vb. fotokopisi

3. Başvuru dilekçesi, başvuru ücret dekontu, vekaletname ekleri

4. Kaza tespit tutanağı, hasara ilişkin fotoğraflar, kusur dağılımını gösterir belge, eksper raporu ve faturası, hasar onarımı yapılmış ise faturası

5. Uyuşmazlığa ilişkin sigorta şirketine yazılan müracaat yazısı, sigorta şirketi ödemesi, sigorta şirketine gönderilen ihtarname belgesi

ONLİNE BAŞVURULURDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Komisyon başvurularının, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16’ıncı maddesinin birinci fıkrası gereği başvuru formuyla birlikte yapılması zorunludur. Başvuru formu ile birlikte yapılmayan başvurular, Komisyon tarafından değerlendirmeye alınamayacaktır.

2. Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Formda yer alacağı öngörülen bilgiler “uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan bilgi” niteliğinde olduğundan eksik, hatalı veya çelişkili bilgi içeren formlarla yapılan başvurular Komisyon tarafından değerlendirmeye alınamayacaktır.

3. Online başvuru esnasında girilen bilgiler ile sisteme yüklenen belgeler arasında çelişki bulunması halinde kayıt işlemleri, sisteme yüklenen belgelerde yer alan bilgiler esas alınarak gerçekleştirilecektir.

4. Vasi, veli, kayyım, yasal danışman, şirket yetkilisi gibi yasal temsilciler veya baroya kayıtlı avukatlar aracılığıyla yapılan başvurularda “başvuru sahibi” için girilecek bilgilerin, adına hareket edilen gerçek veya tüzel kişiye ait bilgiler olması gerekmektedir. Başvuru sahibi olarak, temsil edilen kişi yerine temsilciye ait bilgilerin sisteme girilmesi halinde başvuru, Komisyon tarafından değerlendirmeye alınamayacaktır.

5. Sistem üzerinden yüklenen belgelerin, kendisi için ayrılan yükleme alanından farklı bir alana yüklenmesi (örneğin; kaza tespit tutanağı için ayrılan yükleme alanına vekaletname yüklenmesi), yapılan başvurunun uyuşmazlığın çözümüne elverişli belge içerip içermediği konusundaki denetimi oldukça zorlaştırmaktadır. Bu kapsamda, ait olduğu alana yüklenmediği gerekçesiyle mevcudiyeti tespit edilemeyen belgeler hakkında yapılacak işlemlerden Sigorta Tahkim Komisyonu’nun sorumluluğu bulunmamaktadır.

6. Sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruların yapıldığını gösterir belgelerin, başvurunun hangi tarihte yapıldığını gösteren belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir. Başvuru tarihinin tespitine ilişkin açık bilgi içermeyen (örneğin; yalnızca posta takip kodunun yer aldığı kargo faturası) belgelerle yapılan başvurular, Komisyon tarafından değerlendirmeye alınamayacaktır.

7. Kanuni ya da ihtiyari temsilciler aracılığıyla yapılan başvuruların, temsil ilişkisinin ispatına yarayan bilgi ve belgelerle birlikte yapılması gerekmektedir. Temsil ilişkisinin tespitine yarayan bilgi ve belgelerle yapılmayan başvurular Komisyon tarafından değerlendirmeye alınamayacaktır

8. Mevcut ise “hasar dosya numarasının” başvuru formunda ayrıca belirtilmesi, vekaletname suret harcı makbuzlarının vekaletname ekinde yer alacak şekilde tek bir belge olarak sisteme yüklenmesi ve sisteme yüklenen belgelerde PDF formatının kullanılması Komisyon yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek olan incelemelerin etkinliğini artıracaktır.

12. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNDA UYUŞMAZLIK NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

Komisyona başvuru yapıldıktan sonra başvurunuz, Komisyon raportörlerince gerekli şartları taşıyıp taşımadığının tespiti bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Bu ön inceleme sonunda Raportörler, başvurunuzun sigorta hakemleri tarafından esastan alınıp alınmayacağının kararını en geç 15 gün içinde karar verir. Eğer başvurunuzun hakemlerce incelenmesine karar verilirse başvurunuz derhal bağımsız sigorta hakemlerine iletilir ve en geç 4 ay içinde (taraflar aralarında anlaşarak bu süreyi uzatabilir) nihai karar verilir. Hakemler, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç dört ay içinde karar vermeye mecburdur. Karar yazımı tebliğ süreçleri, icra işlemleri de dikkate alındığında ortalama bir uyuşmazlık 6 ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

13. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU KARARLARI BAĞLAYICI MIDIR?

5.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklar hakkında hakemlerin verdiği karar kesindir. Tarafların üst yargı yoluna başvuru hakları yoktur. Yalnızca verilen hakem kararlarının iptali için iptal davası açma hakkı vardır.

5.000-40.000TL arasındaki meblağlara ilişkin uyuşmazlık hakkında verilen hakem kararlarına karşı taraflar bir defaya mahsus olmak üzere komisyon nezdinde itirazda bulunabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. Maddesinde yapılan ve 18 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren yasal değişiklikle birlikte, yasanın yürürlüğe girdiği söz konusu tarihten itibaren sigorta hakemlerince 5000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlara karşı, kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren 10 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz üzerine İtiraz Hakem Heyeti’nin vermiş olduğu karar kesindir.

40.000 TL ve üzeri uyuşmazlıklar hakkında komisyon kararına ilişkin Bölge Adliye Mahkemelerine istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

Kesinleşen kararlar sonrası İcra Müdürlüklerine başvurularak hükmedilen meblağlar ilişkin ödemeler alınabilir.

Tebliğde yapılan değişiklik gereği, 28/02/2023 tarihinden itibaren (bu tarih de dahil) 15.000 Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları ile 238.731 Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen itiraz hakem heyeti kararları kesinlik arz edecektir.

14. ARAÇ DEĞER KAYBI SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU KARARLARI

19.11.2019 Tarih ve K-2019/93371 Sayılı Hakem Kararı (Değer Kaybı)

Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep

Karara bağlanmak üzere tarafıma tevdi edilen uyuşmazlığın konusu; Davalı sigorta kuruluşu tarafından tanzim edilen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (TRAFİK) Sigorta poliçesi kapsamında sorumluluğu temin edilen XXXX plakalı araç ile başvuru sahibine ait XXXX plakalı aracın, XXXX tarihinde karıştığı beyan ve iddia edilen maddi zararlı trafik kazasına ilişkindir.

Başvuru sahibi vekili tarafından, XXXX plakalı aracında meydana gelen ve sigorta şirketi tarafından ödenmeyen hasar bedeli zararının karşılanması talebi ile Tahkim Komisyonu’na müracaatta bulunulmuştur.

Başvuru Sahibinin İddia, Delil ve Talepleri

Başvuran özetle; XXXX tarihinde gerçekleşen kaza sonucu müvekkile ait XXXX plakalı araçta hasar bedeli meydana geldiği, XXXX tarihinde sorumlu sigorta şirketine başvuru yapıldığı ancak ödeme alınamadığı, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla XXXX.-TL hasar bedeli tazminatı ile XXXX.-TL ekspertiz ücretinin başvuru tarihinden itibaren yasal faizi ile tüm masraf ve giderlerin sorumlu sigorta şirketine yükletilmesine karar verilmesi talep edilmektedir. Başvuran taraf delil olarak; Sigorta şirketine başvuru dilekçesini ve başvurunun iletildiğine dair evrakları, araç ruhsat belgesi fotokopisini, hasarlı araç fotoğraflarını sunmuştur.

Sigorta Kuruluşunun İddia, Delil ve Talepleri

 Sigorta Kuruluşu özetle; kazaya karışan XXXX plakalı araç müvekkil şirket tarafından XXXX numaralı trafik poliçesi ile sigortalı olduğunu, müvekkil şirket sigortalısının kusuru oranında üçüncü kişinin aracında meydana gelen gerçek zarardan sorumlu olduğunu, müvekkil şirkete sigortalı araç sürücüsü kusursuz olduğundan başvurunun reddi gerektiği, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talep edilmektedir.

Sigorta şirketi delil olarak; ekspertiz raporunu ve poliçeyi sunmuştur.

DEĞERLENDİRME, GEREKÇELİ KARAR

Taraflar arasındaki ihtilaf, XXXX tarihinde meydana gelen trafik kazasında, kazaya karışan Başvuranın aracında hasar bedeli oluşup oluşmadığı hususlarında toplanmaktadır.

Yargıtay’ın Yerleşik İçtihatları ile trafik kazası sonrasında hasara uğrayan araçta oluşan hasar bedeli zararı da gerçek zarar kalemleri arasında kabul edilmiş ve bu zararın da zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanması gerektiğine hükmedilmiştir. Yargıtay’ın bu yerleşik kararları uyarınca Başvuran tarafın aracında trafik kazası nedeniyle bir değer kaybı zararı oluşmuş ise bu zararın zorunlu trafik sigortası teminatı kapsamında bulunduğu kanaatine varılmıştır.

Başvuran tarafın aracında XXXX tarihinde meydana gelen trafik kazasında, hasar bedeli oluşup oluşmadığı konusunda Bilirkişi İncelemesi yapılmasına karar verilmiş, Sigorta Tahkim Komisyonu’nda Bilirkişi listesine kayıtlı olan Sigorta Eksperi XXXX Bilirkişi olarak seçilmiştir. XXXX tarihli Bilirkişi Raporu ile;

SONUÇ :

Yukarda belirtilen hususlar neticesinde;

1- Davalı sigorta şirketi tarafından ZMMS poliçeli aracın sürücüsü XXXX olayda % 25 (yüzde yirmi beş) oranında kusurludur.

2- Davacı XXXX olayda % 75 (yüzde yetmiş beş) oranında kusurludur.

3- Davacının zararı 8.009,19 TL olup davalı sigorta şirketi bu tutarın % 25 i olan 2.002,30 TL dan sorumludur…’’tespitleri yapılmıştır.

Rapor taraflara tebliğ edilmiş, başvuran vekili hasar bedeli yönünden talebini XXXX tarihli ıslah dilekçesi ile XXXX.-TL’ye artırmıştır. Ayrıca XXXX.-TL ekspertiz ücreti talep etmiştir. Bilirkişi raporu yeterli görülerek yargılamaya son verilmiştir.

Gerekçeli Karar:

Başvuran tarafın aracında XXXX tarihinde karıştığı kaza nedeniyle oluşan hasarın yerleşik Yargıtay içtihatları da dikkate alınarak gerçek zarar kapsamında olduğu ve zorunlu trafik sigortasının teminatı kapsamında bulunduğuna kanaat getirilmiştir. Bilirkişi Raporu’nda tespit edilen gerekçelerle söz konusu araçta meydana gelen hasar bedelinin XXXX.-TL olduğu ve davalı sigorta şirketinin %25’i olan XXXX.-TL hasar bedelinden sigorta şirketinin sorumluluğunun devam ettiği anlaşılmıştır.

TTK'nin 1426. Maddesi ile sigortacının tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderlerin, bunlar faydasız kalmış olsa dahi ödeneceğini düzenlemiştir. Sigortalı tarafından değer kaybı zararının tespiti için yapılan XXXX.-TL ekspertiz ücretinin TTK'nin 1426. maddesi kapsamında bir masraf olarak değerlendirilerek bu tutardan da sigorta şirketinin sorumlu olduğu kabul edilmiştir.

Sigortacının zarar gideri yükümlülüğünü düzenleyen Karayolları Trafik Kanunu’nun 98/1 ve 99/1 maddeleri hükümlerinde sigortacının gerek bedensel gerekse eşyaya gelen zararları ödeme yükümlülüğünün durumunun sigortacıya ihbarından itibaren sekiz iş gününde ödenmesi gerektiği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Nitekim bu konuda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 11.03.2002 tarihli, 2001/9788 E. Ve 2002/2180 K. Tarihli Kararında da bu kabul edilmiş olup, başvurucu tarafından ilgili uyuşmazlığa ilişkin Sigorta Şirketi’ne XXXX tarihinde başvurduğu anlaşıldığından XXXX tarihi faizin başlangıç tarihi olarak kabul edilmiştir.

İşbu Başvuru ile ilgili Başvuran tarafından 100,00.-TL başvuru ücreti gideri, 300,00-TL Bilirkişi Ücreti gideri yapılmıştır.

KARAR:

Yapılan değerlendirmeler ve belirtilen gerekçeler neticesinde;

1- Başvurunun kabulü ile; XXXX.-TL hasar bedeli ile XXXX.-TL ekspertiz ücretinin toplamı olan XXXX .-TL’nin 26/09/2019 tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalı Sigorta Şirketi’nden alınarak Başvuran'a verilmesine,

2- 400,00-TL yargılama giderinin Davalı Sigorta Şirketi’nden alınarak Başvuran’a verilmesine,

3- Başvuran Vekil ile temsil edildiğinden, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince XXXX.-TL Avukatlık Ücretinin Sigorta Şirketi'nden alınarak Başvuran’a verilmesine,

5684 sayılı Kanunun 30/12. maddesi hükmü gereğince kesin olmak üzere karar verildi.

27.12.2017 Tarih ve K-2017/63552 Sayılı Hakem Kararı (Değer Kaybı)

Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep
Uyuşmazlığın temel nedeninin, başvuru sahibinin aracında meydana geldiği beyan ve iddia edilen değer kaybı ve ekspertiz ücreti zararına yönelik talebin, sigorta şirketince tazmin edilmediği iddiasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

 Başvuru Sahibinin İddia, Delil ve Talepleri

Başvuru sahibi vekili yaptığı açıklamalarda; İlgili X Sigorta A.Ş.’den sigortalı A plakalı araç ile müvekkiline ait B plakalı araca 21.06.2017 tarihinde çarpmak suretiyle müvekkilinin aracının hasarlanmasına sebebiyet verdiğini, B plakalı araçta oluşan fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 4.646.TL. değer kaybının karşı taraftan tahsilini ve 354 TL. ekspertiz ücretinin ,avukatlık ücretleri, avans faiz ile başvuru masraflarının karşı taraf yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına arz ve talep etmişlerdir.

Başvuru sahibi başvurusuna ek; Başvuru formu aslı, Başvuru harç ödeme belgesi, X Sigorta A.Ş.’ye yapılan başvuru ve alındısı, Kaza ekspertiz raporu ve hasarın tamirine ilişkin faturalar, Trafik kazası tespit tutanağı, aracın hasarına ilişkin fotoğraflar, araç Ruhsat sureti, vekaletname harç makbuzu, vekaletname sureti sunmuştur.

Sigorta Kuruluşunun İddia, Delil ve Talepleri

X Sigorta A.Ş. vekili tarafından yapılan açıklamada; Şirketin görevlendirdiği eksper tarafından ekspertiz işleminin yapılamaması ve sadece hasarlı araç fotoğraflarının ibraz edilmesi nedeniyle, fotoğraflar üzerinden tespit edilen 2.324,95.-TL’nin ödenmesine karar verilmiş, ödenecek bedelde mutabakata varılamaması nedeniyle ödeme yapılamadığını, hiçbir bilimsel değeri olmayan ve yokluklarında düzenlenen “araç değer kaybı bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, görevlendirilecek hakem veya hakemler kanalıyla yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ettiklerini, ekspertiz ücretini de kabul etmediklerini, talep edilen hasar bedelinin haksız fiilden kaynaklandığından yasal faiz talep edilebileceğini, Konusunda uzman ve ehil bilirkişiler kanalı ile sigorta poliçesi üzerindeki hükümler de göz önüne alınarak “ödenmesi gereken” onarım bedelinin belirlenmesine, Ödenmesine karar verilen bedele, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru tarihinden itibaren faiz işletilmesine, Talep edilen ekspertiz ücreti “Fahiş” ve TTK’nun 1426.maddesinde belirtilen “makul gider” olarak değerlendirilebilir nitelikte olmadığından reddine, Masraf ve ücreti vekaletin başvuran tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

Değerlendirme

Taraflar arasındaki ihtilaf, başvuru sahibine ait B plakalı aracın hasarının (değer kaybı bedeli ve ekspertiz ücreti) X Sigorta A.Ş. tarafından tazmin edilip edilmeyeceği hususundadır. Başvuru sahibi kendilerine ait haraçta meydana gelen hasarın (değer kaybı ve ekspertiz ücreti bedelinin) tazmin edilmesi gerektiğini, aleyhine başvuru yapılan kazaya sebep olan aracın Trafik Sigortacısı X Sigorta A.Ş. ise Konusunda uzman ve ehil bilirkişiler kanalı ile sigorta poliçesi üzerindeki hükümler de göz önüne alınarak “ödenmesi gereken” onarım bedelinin belirlenmesine, Ödenmesine karar verilen bedele, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru tarihinden itibaren faiz işletilmesine, Talep edilen ekspertiz ücreti “Fahiş” ve TTK’nun 1426.maddesinde belirtilen “makul gider” olarak değerlendirilebilir nitelikte olmadığından reddine, Masraf ve ücreti vekaletin başvuran tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

İhtilafın çözümü için yaptırılan bilirkişi incelemesinde; Oluşan hasarının onarımı, 2.876,53 TL

(İKİBİNSEKİZYÜZYETMİŞALTI TÜRKLİRASI ELLİÜÇ KURUŞ) ‘tan fazla olamayacağına kanaat getirilmiştir. Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiştir. Yapılan itiraz üzerine bilirkişiden ek rapor alınmıştır. Bilirkişi ek raporunda; İtiraza cevap: Autotex sistemi hiçbir otomotiv markası tarafından kullanılmayan ve işçiliklerin yüksek çıkması nedeni ile sigorta şirketleri tarafından kabul görmeyen Avrupa ülkelerinde uygulanan bir yöntemdir. Arka kısımda oluşan bir hasarın direksiyon konsolundaki bir elektronik parçaya zarar vermesi mümkün gözükmemektedir. Yetkili servisin diyagnoz cihazları ile kontrolü mümkündür.

Sonuç olarak,

Oluşan hasarının onarımı, 2.876,53 TL (İKİBİNSEKİZYÜZYETMİŞALTI TÜRKLİRASI ELLİÜÇ

KURUŞ) ‘tan fazla olamayacağına kanaat getirilmiştir.

Raporumda değişiklik gerekmediği görüş ve kanaatindeyim şeklinde ek rapor düzenlemiştir.

Bilirkişi raporu değer kaybı gerekçeleri itibariyle yeterli görülmüş olup, Yargıtay uygulamalarına da uygun bulunduğundan tazminat hesaplanması ile ilgili ayrıca bir inceleme yapılmasına yer olmadığından yargılamaya son verilerek hüküm kurulmuştur.

KARAR

Yapılan değerlendirmeler ve belirtilen gerekçeler neticesinde ;

1) Başvuru sahibinin sigorta tazminatı ödenmesi ile ilgili talebinin kısmen kabulüyle kabulü ile 2.876,53.TL’nin 10.10.2017 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte X Sigorta A.Ş.’den tahsili ile başvuru sahibine verilmesine,

2) Başvuru sahibinin yaptığı (100TL başvuru ücreti ve 330 TL. bilirkişi ücreti 354TL ekspertiz ücreti olmak üzere) 784TL.masrafın kabul red oranına göre 485,40.TL. sinin X Sigorta A.Ş.’den tahsili ile başvuru sahibine verilmesine,

3) Başvuru sahibi kendini vekil ile temsil ettirdiğinden, 2017 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre

1.980/5=396 TL. davacı yararına vekalet ücretinin, X Sigorta A.Ş. ’den alınıp, başvuru sahibine verilmesine,

4) ) Aleyhine başvuruda bulunulan taraf kendini vekille temsil ettirdiğinden, kabul-red oranına göre 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. Maddesinde değişiklik yapan 6327 sayılı Kanun’un 58. Maddesi 5.fıkrası uyarınca Tarife 1/5’i; (1769,47/5=353,89) olan 353,89TL’nın X Sigorta A.Ş.’ye verilmesine , 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun Md. 30/12 ve 6100 Sayılı HMK. 436. ve 439. maddeleri gereğince, hakem kararının tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 27.12.2017

11/06/2015 tarih ve K.2015/5051 Sayılı Hakem Kararı

Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep:

Uyuşmazlığın konusu, ilgili sigorta kuruluşu tarafından tanzim edilen ZMMS(trafik) poliçesi kapsamında sorumluluğu temin edilen 78 XX 6XX plakalı araç ile başvuru sahibine ait 34 XX 3XXX plakalı aracın 17.09.2012 tarihinde karıştığı beyan ve iddia edilen maddi zararlı trafik kazasına ilişkindir. Başvuran vekili tarafından, müvekkiline ait araca ilişkin meydana geldiği iddia edilen 24.886,00-TL hasar zarar bedelinin temerrüt tarihinden itibaren faizi ile birlikte tazmin edilmesi talebi ile Tahkim Komisyonuna müracaatta bulunulmuştur.

Başvuru Sahibinin İddia, Delil ve Talepleri

Başvuran vekili tarafından Komisyona yapılan uyuşmazlık müracaatında özetle; 17.09.2012 tarihinde XX Sigorta A.Ş. nezdinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortalı 78 XX 6XX plaka sayılı aracın %100 kusurla, müvekkiline ait 34 XX 3XX plaka sayılı araca çarpmak suretiyle maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, müvekkiline ait aracın hasar gördüğü, sigortacıya yapılan başvuruya rağmen hasar tazminatının kendilerine ödenmediği, araç üzerinde bulunan hacizler ve araca ilişkin çekme belgesine ilişkin engeller çıkarıldığı, araç üzerinde haciz bulunmasının tazminat ödemeye engel teşkil etmeyeceği, trafik poliçesinde sovtaj işlemi uygulanamayacağı bu düzenlemenin kasko poliçelerine ilişkin olduğu, zararlarının 24.886,00-TL olduğu, belirtilerek temerrüt tarihinden itibaren merkez bankası kısa vadeli avans faizi üzerinden işletilecek faizi ile birlikte sigortacı tarafından tazmin talebinde bulunulmuştur. Başvuran vekili 04.03.2015 tarihli yazılı beyanında sigortacı ile yapılan bir kısım e-posta yazışmasını ekli yazılı beyanında dosyanın geldiği aşama da zamanaşımı savunmasının iyiniyet kurallarıyla bağdaşmadığı beyanında bulunmuştur.

Sigorta Kuruluşunun İddia, Delil ve Talepleri

Başvuran tarafın iddia ve taleplerine karşılık aleyhine başvuru yapılan sigorta kuruluşu vekili tarafından verilen cevap dilekçesinde özetle; Davanın zamanaşımına uğramış olduğu, Karayolları Trafik Kanununa göre zamanaşımı süresinin 2 yıl olduğu, buna göre 17.09.2014 olan zamanaşımı süresinin geçtikten sonra tahkim davası ikame edildiği belirtilerek, davanın zamanaşımından reddi talep edilmiştir. Davalı vekili beyanında davayı kabul anlamına gelmemekle üzere poliçe teminat limitinin maddi zararlarda araç başına azami 22.500,00-TL ile sınırlı olduğu, ancak poliçede azami teminat limitimizin yazılı olmasının bu miktarın mutlak surette ve otomatik olarak ödeneceği anlamına gelmediği, hasar dosyası açılarak ekspertiz incelemesi yapıldığı, aracın pert total olduğunun tespit edildiği, araç üzerindeki hacizler sebebi ile davacının “araç çekme belgesi’ni ibraz etmediği ve işlemlerin sonuçlandırılamadığı, bir tazminat tahakkuk etmesi halinde aracın sovtaj/hurda değerinin ödenecek tazminattan tenzili gerektiği, Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan hasar ve tazminat işlemleri denetim rehberinde bu hususun açıkça belirtilmiş olduğu, buna göre motorlu araçlarla ilgili sigortalarda onarım masraflarının

sigortalı aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve motorlu aracın onarım kabul etmez hale geldiğinin eksper raporu ile tespit edilmesi durumunda aracın tam hasara uğramış kabul edildiği, bu durumda, aracın Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hurdaya ayrılması ve hurdaya ayrıldığına dair belgenin şirkete ibraz edilmesi gerektiği, aracın hurdaya ayrıldığına dair belge şirkete ibraz edilmeden tazminatın mevzuat gereği ödenemeyeceği, belirtilerek öncelikle talebin zamanaşımından dolayı reddine, dava masraf ve vekalet ücretinin davacıya tahmiline karar verilmesi talep edilmiştir.

DEĞERLENDİRME, GEREKÇELİ KARAR

Komisyona iletilen uyuşmazlık ilgili sigorta kuruluşu tarafından tanzim edilen ZMMS(trafik) poliçesi kapsamında sorumluluğu temin edilen 78 XX 6XX plakalı araç ile başvuru sahibine ait 34 XX 3XX plakalı aracın 17.09.2012 tarihinde karıştığı beyan ve iddia edilen maddi zararlı trafik kazasına ilişkindir. Başvuran vekili tarafından, müvekkiline ait araca ilişkin meydana geldiği iddia edilen 24.886,00-TL hasar zarar bedelinin tazmin edilmesi talebi ile Tahkim Komisyonuna müracaatta bulunulmuştur. Sigortacı Zamanaşımı Def’i ileri sürmüştür. Sigorta şirketi vekili tarafından Karayolları Trafik Kanunu 109. maddesine göre geçerli olan iki yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu ileri sürüldüğünden öncelikle bu hususta karar verilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Karayolları Trafik Kanunu 109. Maddesinde zamanaşımı şu şekilde düzenlenmiştir. “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Dava, ZMSS sözleşmesine dayanılarak trafik sigortası şirket hakkında açılan tazminat istemine ilişkindir. 2918 sayılı KTK.nın 109. maddesi gereğince, motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak 10 yıl

içinde zamanaşımına uğrar. Trafik kazası tespit tutanağı incelendiğince maddi hasarlı kazanın 17.09.2012 tarihinde gerçekleştiği, K.T.K. 109 md. gereği maddi zararlı trafik kazalarına ilişkin 2 yıllık zamanaşımı süresinin 17.09.2014 tarihi olduğu, dosya kapsamında mevcut Komisyon belgelerine göre Tahkim davasının 19.12.2014 tarihinde açıldığı, Aleyhine başvuru yapılan Sigorta kuruluşu vekili tarafından sunula cevap dilekçesinde zamanaşımı def’i ileri sürüldüğü görülmüştür. Açıklanan nedenlerle, zamanaşımı süresi sonrasında açılan davaya karşı, davalı tarafından zamanaşımı defi ileri sürülmüş olduğundan, davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ:

Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından tevdi edilen başvurunun, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda, yukarıda izah edildiği üzere;

1- Dava zamanaşımı süresinden sonra açılmış ve davalı tarafından da zamanaşımı def’i ileri sürülmüş olmakla başvuran GXX Taşımacılık Hafriyat İnş. Tur. San. Ttic. Ltd. Şti. talebinin zamanaşımı nedeniyle reddine,

2- Başvuran tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

3- Aleyhine başvuru yapılan sigorta kuruluşu kendini vekille temsil ettirdiğinden ret edilen tutar yönünden Avukatlık Asgari ücret Tarifesi ve Sigortacılık Kanunu 30. Md. 17.f. gereği 1/5 olarak hesaplanan 597,26‐TL ücreti vekâletin başvurandan alınarak Goupama Sigorta A.Ş. ne ödenmesine, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin 12. Fıkrasının son cümlesinde belirtilen hallerde temyiz hakkı ve HMK 439. Maddede sayılı hallerde İptal Davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla, 5684 sayılı yasa 30. madde 12. Fıkrası gereği kararın Komisyon’ca bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde Komisyon nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir. 11.06.2015

ARAÇ DEĞER KAYBINA İLİŞKİN DİĞER HAKEM KARARLARI DOSYA NUMARALARI

29.09.2020 K.2020/77652

15.03.2020 K.2020/24864

21.06.2020 K.2020/53295

22.12.2017 K. 2017/63644,

Abdulkadir DOĞRUYOL

(Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi)

 

KAYNAKÇA

http://www.sigortatahkim.org.tr/

https://www.sinerjimevzuat.com.tr/kullaniciGiris.jsf?dswid=-2040#

https://www.hdisigorta.com.tr/Upload/document/581041d4-e9ba-4ac9-b5fd-4b365f90433f.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=20752&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5

http://www.sigortatahkim.org.tr/files/faaliyetraporu_2022_web.pdf

http://www.sigortatahkim.org.tr/files/bilirkisiucrettarifesi2023.pdf