Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/1/2021 tarihli ve 31356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Hafif araç muayene kanalı: Azami yüklü ağırlığı 3500 kg’yi aşmayan araçların yanı sıra, cihazların teknik kapasitesine uygun olan araçların da muayenelerinin yapıldığı muayene kanalını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin on sekizinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Traktör muayene istasyonlarında ise muayene tekrarları hariç olmak üzere bir amir yardımcısı ve iki teknisyen ile günde en fazla yüz yirmi sekiz traktör veya motorlu bisiklet veya motosiklet muayenesi yapılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İstasyon amiri, istasyon amir yardımcısı ve araç muayene teknisyeni olarak görev yapacaklara ilk işe giriş eğitimlerinde, asgari;

a) Araç teknolojisi,

b) Test, muayene yöntemleri,

c) Kusurlar tablosu ve kusur değerlendirmesi,

ç) Araç muayene mevzuatı ve idari hükümler,

d) Genel bilgisayar kullanımı,

e) İstasyon amir ve istasyon amir yardımcılarına, istasyonların idaresi ve yönetimi,

konu başlıklarını içeren eğitimler ile ayrıca gerek görülmesi halinde yenileme eğitimleri işletici tarafından verilir. Eğitim kayıtları işletici tarafından tutulur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasının (g) bendinin ikinci cümlesi ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kilometre bilgisi hariç bu bilgilerin her birinin doğruluğundan işletici sorumludur.”

“(6) Bakanlıkça veya Bakanlığın yetkilendirdiği işletici kuruluş tarafından düzenlenen araç muayene raporu, aracı muayeneye getiren kişinin fiziki bir nüsha talep etmemesi halinde elektronik ortamda düzenlenir ve aracı getiren kişinin beyan ettiği mobil telefon numarasına veya e-posta adresine gönderilir. Bu belge, bazı bilgilerin kısıtlanması kaydıyla www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden de araç sahiplerinin erişimine sunulur. Aracı muayeneye getiren kişinin talebi halinde, elektronik ortamda düzenlenen muayene raporunun bir nüshası fiziki olarak da aracı getiren kişiye verilir. Elektronik ortamda düzenlenen araç muayene raporları için Ek-3’te yer alan Araç Muayene Raporunun içeriğine ilişkin (B) bölümünün 3, 4 ve 12 nci maddelerindeki imza ve kaşe şartı aranmaz. İşletici firma tarafından, araç muayene raporlarının doğrulanması amacıyla mekanizma kurulur ve elektronik ortamda erişime sunulur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yirmi dokuzuncu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve otuz üçüncü” ibaresi eklenmiş, “üçüncü fıkrasının (b) bendine” ibaresi “dördüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiş, “12 nci maddenin ikinci” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve altıncı” ibaresi eklenmiş, sekizinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Verilmiş” ibaresi “2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında düzenlenmiş” şeklinde değiştirilmiş, (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan “aynı istasyonda” ibarelerinden sonra gelmek üzere “2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında” ibaresi eklenmiş, (f) bendinde yer alan “(ç)” ibaresi “(e)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan (B) bölümünün 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmış, aynı ekin (D) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“D) Sonuç bilgileri

Muayene sonucuna bağlı olarak rapora aşağıdaki ifadelerden uygun olanı yazılacaktır.

Muayene Sonucu / Inspection Result

1) Kusursuz/Muayene onaylandı

2) Hafif kusurlu/Muayene onaylandı

3) Ağır kusurlu/Muayene onaylanmadı

4) Emniyetsiz/Muayene onaylanmadı

1) Faultless/Inspection Approved

2) Minor Fault/Inspection Approved

3) Major Fault/Inspection disapproved

4) Dangerous/Inspection disapproved”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan listedeki “Teknik Eğitim Fakülteleri” bölümüne aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.