Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2017/18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2023/1)

MADDE 1- 14/6/2017 tarihli ve 30096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa,

c) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci ve 508 inci maddelerine,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından müştereken hazırlanan projeyi,” ibaresi “elektrik mühendisi veya elektronik mühendisi ya da elektrik-elektronik mühendisi veyahut elektronik ve haberleşme mühendisi ile makine mühendisi veya mekatronik mühendisi tarafından müştereken hazırlanan projeyi,” şeklinde; aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından müştereken hazırlanan mekanik tesisat projesini,” ibaresi “elektrik mühendisi veya elektronik mühendisi ya da elektrik-elektronik mühendisi veyahut elektronik ve haberleşme mühendisi ile makine mühendisi veya mekatronik mühendisi tarafından müştereken hazırlanan projeyi,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4703” ibaresi “7223” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ve 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.